دانلود مقاله با موضوع مواد غذایی، زنجیره تأمین، صنعت مواد، صنایع غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

تکنولوژی بدلیل توانایی برای شناسایی، ردیابی و پیگیری اطلاعات در طول زنجیره تأمین، RFID نقش مهمی را در پشتیبانی لجستیک و فرایندهای زنجیره تأمین ایفا میکند. نتایج میزان بهره از استفاده از تکنولوژی RFID در صنایع غذایی را نشان داد.
3.
2009
Traceability as a strategic tool to improve inventory management:
A case study in the food industry
A. Alfaro و همکاران
وی نشان داد که قابلیت ردیابی بیش از ابزاری برای ایمنی مواد غذایی است، مطالعه موردی اش را در صنعت مواد غذایی انجام داد و دریافت که درصورت بکارگیری سیستم قابلیت ردیابی، سازمان از مزایای کمی و کیفی بسیاری در داخل سازمان در فعالیت‌های تولید و لجستیک و همچنین در زنجیره بهره می‌برد، وی سیستم قابلیت ردیابی را بمنزله سیستم گردش خون در بدن دانست و دریافت ضمن عدم تمایلات اولیه در بکارگیری سیستم مذکور، پیاده سازی سیستم قابلیت ردیابی موفقیت بزرگی برای سازمان بوده، و سرمایه اولیه در طی مدت دوسال بازگشت کرد. و سازمان به بهبود کیفی در انبار، تولید و موجودی دست یافته است.
4.

2003
Managing traceability information in manufacture
M.H. Jansen-Vullers و همکاران
وی در این مقاله رویکرد طراحی سیستم اطلاعاتی و گراف gozinto را برای مدلسازی بهکارگرفته است. در ادامه وی مدل داده مرجع را برای قابلیت ردیایی توسعه بخشیده است. در این راستا از سیستم‌های ثبت اطلاعات تولید چون ERP بهره می‌گیرد. بعد، لیست گرافیکی به مدل داده‌های مرجع ترجمه می‌شود و مدل پایه‌ای برای طراحی سیستم اطلاعاتی برای ردیابی و پیگیری است. موادی که در این روش مدلسازی می‌شوند، نشان دهنده تولید و یا/خرید lotها و یا batch‌ها هستند.
5.
2013
Literature review: Does a common theoretical framework to
implement food traceability exist?
Kine Mari Karlsen و همکاران
بررسی نمودن اینکه: آیا یک چارچوب نظری مشترک برای پیادهسازی قابلیت ردیابی وجود دارد یا خیر، بدین نتیجه منجر میشود که: اگرچه پیاده سازی در صنایع مختلف مشابه هم بنظر می‌رسد اما هیچ درک مشترکی از اصول و تعاریف قابلیت ردیابی وجود ندارد و حتی هیچ چارچوب مشترکی برای پیادهسازی قابلیت ردیابی در صنایع مختلف نیز موجود نمی‌باشد.
6.
2010
Costs and benefits of traceability in the Canadian dairy-processing sector
Sparling و همکاران
در این پژوهش آنالیز سود و هزینه استفاده از قابلیت ردیابی در صنایع غذایی و بخش فراوردههای لبنی در کانادا انجام شد.
7.
2013
RFID-enabled track and traceability in job-shop scheduling en
Jongsawas Chongwatpol و همکاران
یک رویکرد قابلیت ردیابی مبتنی بر RFID را بهمنظور بهبود زمانبندی تولید ارائه کرد و نتایج حاصل از این شبیهسازی نشان داد که قوانین زمانبندی مبتنی بر RFID با توجه به زمان چرخه، بکارگیری ماشین آلات، حجم کارهای عقبافتاده، و هزینه‌های جریمهای، عملکرد بهتری در مقایسه با قوانین سنتی زمانبندی، ایجاد می‌کند.
8.

Effective Requirements Traceability:
Models, Tools, and Practices
Vassilka Kirova و همکاران

به بررسی مشکلات پیادهسازی، و تعیین هزینه پیادهسازی پرداخته است. نتایج و تجربیات آنها دستورالعمل‌هایی برای پیادهسازی مؤثر و کارآمد قابلیت ردیابی ارائه داده است.
9.
2006
Traceability Requirements in Electronics Assembly
M. Ford و همکاران
این پژوهش به بررسی هزینه‌های سیستم قابلیت ردیابی و بخصوص نیازهای سیستم مونتاژ بردهای الکترونیکی در سیستم قابلیت ردیابی می‌پردازد. و عمق، وسعت و یا سطح قابلیت ردیابی را با توجه به الزامات تعیین مینماید.
10.
2010
A model and prototype implementation for tracking and tracing agricultural
batch products along the food chain
L. Ruiz-Garcia و همکاران
در این پژوهش یک طرح معماری ارائه شد و در یک نمونه اولیه، پیادهسازی گردید. این معماری بر استانداردهای کنونی منطبق بوده و قابلیت ردیابی را بطور کامل امکانپذیر میسازد. در ضمن این معماری در صنعت کشاورزی پیادهسازی شده است. نتایج نشان دهنده ایجاد یک روش مؤثر، برای افزایش ایمنی و کیفیت مواد غذایی و ایجاد اعتماد به نفس و تعهد نسبت به مشتری است.
11.
2004
Reference-data modeling for tracking and tracing
Van Dorp
یک مدل داده مرجع برای ردیابی و پیگیری محصولات غذایی در زنجیره تأمین را پیشنهاد نمود.
12.
2010
Modeling traceability information in soybean value chains
Maitri Thakur و همکاران
در این پژوهش به مدلسازی اطلاعات قابلیت ردیابی در زنجیره ارزش سویا پرداخته شده است و در نهایت، برخی از فناوری‌های مناسب برای تبادل اطلاعات الکترونیکی در زنجیره تأمین مواد غذایی ارائه شده است. در این پژوهش نقاط ثبت اطلاعات داخلی برای هر حلقه شناسایی شد. واحدهای قابل ردیابی در هر مرحله از زنحیره تأمین شناسایی شدند و اطلاعات قابل ردیابی که نیاز به ثبت در هر نقطه متصل به یک TU را دارد، شناسایی گردیدند. اطلاعات قابلیت ردیابی شامل محصول، فرایند و داده کیفی است که باید بوسیله هر حلقه در زنجیره ثبت شود.
13.
2011
Traceability in Agrifood Chains
Ulla Lehtinen
این پژوهش به بررسی مزایای استفاده از قابلیت ردیابی برای مشتریان، سازمان و کسبوکار پرداخته، و ابزارها و استانداردهای این سیستم را بیان نموده است.
14.
2008
Patterns and technologies for enabling supply chain traceability
through collaborative e-business
Alessio Bechini و همکاران
مدل پیشنهادی او با استفاده از نشانهگذاری UML (زبان مدلسازی یکپارچه) استاتیک طراحی شده است. مدل شامل دو بسته UML می‌باشد، تمامی کلاس‌ها در این دو گروه دستهبندی می‌شوند؛ قابلیت ردیابی و کیفیت. بسته اول شامل نهاد‌هایی است که قادر به ردیابی و پیگیری محصول در چرخه عمرش هستند. بسته دوم شامل نهاد‌هایی است که نشان دهنده ویژگی های کیفی محصول می‌باشند. و در نهایت، ما یک پیادهسازی عملی از یک سیستم قابلیت ردیابی از طریق یک تجربه در دنیای واقعی در زنجیره تأمین مواد غذایی به نمایش می‌گذاریم.
15.
2013
Modeling and implementation of the vegetable supply chain traceability system
Jinyou Hu و همکاران
در این پژوهش از یک رویکرد سیستمی بهمنظور توسعه متدولوژی برای پیادهسازی قابلیت ردیابی زنجیره تأمین مواد غذایی استفاده شده است و همچنین زبان مدلسازی یکپارچه برای قابلیت ردیابی همراه با مجموعه‌ای از الگوهای مناسب معرفی شده است. پیاده سازی سیستم قابلیت ردیابی در یک مطالعه موردی زنجیره تأمین سبزیجات بیان شده و با قوانین مواد غذایی اتحادیه اروپا مقایسه گردیده است. نتایج نشان داده است که اساس هر توسعه در هر پژوهشی اتخاذ مدل کلی برای قابلیت ردیابی است.
16.
2009
The importance of transformations for traceability – A case study of lamb and
lamb products
Kathryn Anne-Marie Donnelly و همکاران
این پژوهش به بررسی ردیابی و پیگیری گوشت در صنعت مواد غذایی پرداخته و تحولات منابع را شناسایی نموده است.
17.

2013
The TraceFood Framework – Principles and guidelines for implementing
traceability in food value chains
Jostein Storøy و همکاران
این پژوهش به پیادهسازی چارچوب TraceCore XML در صنعت مواد غذایی پرداخته است و نتیجه گرفته که این ابزار مناسبی برای پیادهسازی قابلیت ردیابی می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد، که مسائل فنی مانع اصلی پیادهسازی مناسب قابلیت ردیابی نیست.
18.
2010
Modeling of Traceability Information System for Material Flow Control Data
خبازی و همکاران
این پژوهش به مدلسازی اطلاعات برای قابلیت ردیابی جریان مواد یا کار در سیستم کنترل ساخت پرداخته است. در مدلسازی اطلاعات سفارش و بهر در نظر گرفته شدهاند. نتایج نشان می‌دهد این مدل سفارشیسازی و کنترل جریان مواد در زمان واقعی و در سطح فرایندهای تولید را پشتیبانی می‌کند. راه حل طراحی شدة اولین مدل داده مرجع در سیستم قابلیت ردیابی براساس بهر است.
19.
2005
A holonic approach for application interoperability in
manufacturing systems environment
Baïna و همکاران
رویکرد دیگری که برای توسعه مدلسازی اطلاعات قابلیت ردیابی محصول محور در ساخت مورد مطالعه قرارگرفتهاست، پارادیام “محصول + اطلاعات” است و بعنوان جهان بینی Holonic تعریف می‌شود.
20.
2010
Food Traceability Information Modeling and Data Exchange and GIS Based Farm Traceability Model Design and Application
Gemesi
این پژوهش به تعریف مدل دادة مرجع که قادر به تداوم زنجیره اطلاعات محصول نگهداری شده در زنجیره ارزش است، می‌پردازد. و مدلی برای زنجیره مواد غذایی پیشنهاد نموده و ردیابی را تا مزرعه انجام می‌دهد.

2-3- نتیجه گیری
در این فصل که به مرور و پیشینه تحقیق اختصاص یافته است، براساس واژگان کلیدی پایان نامه، عناصر اصلی پژوهش را شناخته به مرور هر یک از زمینه‌های برنامهریزی منابع سازمان، مدیریت موجودی و قابلیت ردیابی پرداختیم. در هر زمینه مطالب مرتبط با آن حیطه را شرح دادیم و سعی نمودیم دیدی کلی و جامع از مطلب ارائه دهیم تا دربرگیرنده رؤوس مطالب باشد. با توجه به انتخاب صنایع غذایی بعنوان مطالعه موردی در این پژوهش، هر یک از زمینه‌ها را تا حد امکان در صنایع غذایی تشریح کردیم و به بیان تعاریف، استانداردها و ابزارهای مورد استفاده در صنایع غذایی پرداختیم. در انتها مرور پیشینه پژوهشهای انجام گرفته در زمینه قابلیت ردیابی در مدلسازی، مطالعه موردی در صنعت مواد غذایی و ابزارهای مورد استفاده در قابلیت ردیابی را در جدولی خلاصه نمودیم. در فصل بعد بطور کامل و دقیق تری به بیان مطالب لازم می‌پردازیم. فصل بعد به روششناسی تحقیق و مدلسازی اختصاص دارد.

فصل 3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه
در فصل پیش در مورد مفهوم قابلیت ردیابی و مؤلفه‌های آن صحبت نمودیم. در این فصل به مطالعه و بررسی مدل‌های ارائه شده توسط پژوهشگران در زمینه قابلیت ردیابی در صنایع مختلف، بالأخص در صنعت مواد غذایی می‌پردازیم. در ادامه مدلی را به عنوان مدل پایه انتخاب نموده و مفصلاً به تشریح آن می‌پردازیم. در انتها مدل پیشنهادی خود را که توسعه یافتة مدل جمسی (2010) است، ارائه خواهیم داد. این فصل از سه بخش اصلی تشکیل شدهاست. در بخش اول در مورد مدلسازی اطلاعات قابلیت ردیابی مطالبی ارائه می‌کنیم. در بخش دوم به بررسی چند مدل می‌پردازیم، بویژه مدل‌هایی که در صنعت مواد غذایی بکار برده شده‌اند. الزامات مدلسازی را بیان نموده، مدل پایه را انتخاب کرده و به تشریح تفصیلی مؤلفه‌ها و روابط آنها می‌پردازیم. پس از بررسی کامل مدل، الزاماتی را که در مدل گنجانده نشده بود، را به مدل اضافه کرده و مدل را توسعه می‌بخشیم. مدل توسعهیافته در این فصل را برای مدلسازی محصول ماست، در صنایع لبنی در فصل بعدی، مورد استفاده قرار می‌دهیم.
3-2- مدل‌سازی اطلاعات قابلیت ردیابی
مدلسازی اطلاعات قابلیت ردیابی، استفاده از اطلاعات‌ها را بهینه ساخته و شفافیت اطلاعاتی در سراسر زنجیره تأمین ایجاد می‌کند، و مهمترین عنصر در مفهوم قابلیت ردیابی الکترونیک زنجیره‌ای می‌باشد. دو جنبه در مدل‌سازی اطلاعات قابلیت ردیابی وجود دارد که نیازمند توسعه کارآمد مدیریت اطلاعات قابلیت ردیابی است. اول اینکه، مدل می‌تواند برای هر سازمانی پیادهسازی شود که قابلیت ردیابی داخلی را تعریف کرده باشد. قابلیت ردیابی داخلی اجازه می‌دهد اطلاعات مربوط به مواد ورودی و فرایند‌ها، به طور جداگانه و در هر مرحله از تولید، فراوری و یا توزیع به محصول نهایی متصل شود. دوم اینکه مدل باید برای ردیابی بین اجزای زنجیره تأمین نیز پیادهسازی شود.
در تولید امروزی، مدت زمان بین وقوع یک رویداد در کارگاه، ثبت و در دسترس بودن آن در

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، صنایع غذایی، مواد غذایی، مدیریت کیفیت Next Entries دانلود مقاله با موضوع چرخه عمر، مدیریت اطلاعات، سیستم اطلاعاتی، زنجیره تأمین