دانلود تحقیق در مورد مدل اندازه گیری، معنادار بودن، مدل ساختاری، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

زیرگونههای اختلال وسواس-جبری اجرا شد. مدل ارزیابی شده شامل چهار متغیر مکنون (1) شستشو/آلودگی (2) احتکار (3) افکار وسواسی (4) نظم/تقارن بود.
تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفته از روایی تمییزی مدل چهار عاملی زیرگونههای وسواسی- جبری (آلودگی/شستشو، احتکار، افکار وسواسی و نظم/ تقارن) حمایت می کند. هرکدام از متغیر های مکنون آلودگی/شستشو، احتکار، افکار وسواسی، و نظم/ تقارن با سه شاخص (نشانگر) اندازه گیری شدند. بارهای عاملی (برآوردهای استاندارد254) متغیرهای اندازهگیری برای عامل مکنون آلودگی/شستشو بین 55/0 تا 64/0، برای عامل مکنون احتکار بین 50/0 تا 61/0، برای عامل مکنون افکار وسواسی بین 68/0 تا 81/0، برای عامل مکنون نظم/ تقارن 50/0 تا 64/0، می باشد. بار عاملی همه ی نشانگرهای متغیرهای مکنون در سطح 01/0 معنادار می باشد. این امر نشان دهنده ی روایی همگرای نشانگرها و روایی مدل چهار عاملی زیرگونههای اختلال وسواسی جبری می باشد. با توجه به شاخص های ارزیابی برازندگی مدل اندازه گیری (نگاه کنید به جدول 3-4)، می توان گفت مدل چهار عاملی زیرگونههای اختلال وسواسی-جبری از برازش خوبی برخوردار است.
جدول 3-4 : شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری مدل 4 عاملی زیرگونههای اختلال وسواسی-جبری
شاخص ها
X2
Df
CFI
NNFI ‌
RMSEA
GFI
IFI
مدل 4 عاملی
92/123
48
92/0
91/0
05/0
95/0
92/0

مدل اندازه گیری رویه های شخصیتی
تحلیل عامل تاییدی در مورد رویه های شخصیتی نئو اجرا شد، مدل ارزیابی شده شامل پنچ رویه شخصیتی اضطراب، تکانشوری، احساسات، خویشتن داری و خویشتن داری بود. تحلیل های عاملی تاییدی صورت گرفته از روایی تمییزی پنج خرده شخصیتی (اضطراب، تکانشوری، احساسات، نظم، و خویشتن داری) حمایت می کند. هر یک از متغیر های مکنون اضطراب، تکانشوری، احساسات، نظم، و خویشتن داری با سه شاخص اندازه گیری شدند. بارهای عاملی (برآوردهای استاندارد) متغیرهای اندازه گیری برای عامل مکنون اضطراب بین 46/0 تا 60/0، برای عامل مکنون تکانشوری بین 36/0 تا 70/0 ، برای عامل مکنون احساسات بین 36/0 تا 68/0، برای عامل مکنون نظم بین 60/0 تا 63/0 و برای عامل مکنون خویشتن داری بین 41/0 تا 60/0 می باشد. بار عاملی همه ی نشانگرهای متغیرهای مکنون در سطح 01/0 معنادار می باشد. این امر نشان دهنده ی روایی همگرای نشانگرها می باشد.باتوجه به نتایج تحلیل عامل تاییدی و شاخص های ارزیابی، مدل اندازه گیری پنج رویه شخصیتی اضطراب، تکانشوری، احساسات، نظم، و خویشتن داری از برازندگی قابل قبولی برخوردار هستند. با توجه به شاخص های ارزیابی برازندگی مدل اندازه گیری (نگاه کنید به جدول 4-4)، مدل اندازه گیری عوامل مکنون از برازندگی و روایی سازه خوبی برخوردار است.
جدول 4-4: شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری رویه های شخصیتی
شاخص ها
X2
Df
CFI
NNFI ‌
RMSEA
GFI
IFI
مدل اندازه گیری
3/94
66
94/0
92/0
03/0
96/0
94/0

در جدول 5-4 ماتریس همبستگی متغیر های مکنون رویه های شخصیتی و در جدول 6-4 ماتریس همبستگی متغیر های مکنون زیرگونههای اختلال وسواسی-جبری آورده شده است.
جدول 5-4 : ماتریس همبستگی متغیرهای مکنون رویه های شخصیتی‌‌‌‌
متغیرها
اضطراب
تکانشوری
احساسات
نظم
خویشتن داری
اضطراب

تکانشوری
**35/0

احساسات
09/0-
**19/0-

نظم
06/0-
**30/0-
**53/0

خویشتن داری
**48/0-
**51/0-
**26/0
**57/0

**P0/001

جدول 6-4 : ماتریس همبستگی متغیر های مکنون زیرگونههای اختلال وسواسی-جبری

متغیر ها
آلودگی
احتکار
افکاروسواسی
نظم
آلودگی

احتکار
‌**64/0

افکاروسواسی
**38/0
**56/0

نظم
**63/0
**45/0
**39/0

**P0/001
معادلات ساختاری
پس از تعیین مدل اندازه گیری متغیرهای مکنون، به منظور ارزیابی الگوی مفروض از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. مدل ساختاری اصلی، در شکل 1-4 آورده شده است:

شکل 1-4 : مدل ساختاری اصلی
با توجه به شاخص های ارزیابی برازندگی مدل مفروض بویژه نسبت مقدار مجذور کای به درجه آزادی برابر با (51/1)،‌ شاخص CFI برابر با (91/0)،‌ شاخص GFI برابر با (92/0)،‌ شاخص IFI برابر با (91/0)،‌ شاخص NNFI برابر با (90/0)،‌ شاخص RMSEA برابر با (03/0)، می توان گفت مدل مفروض از برازش خوبی برخوردار است (نگاه کنید به جدول 7-4).
جدول 7-4 : شاخص های برازندگی مدل ساختاری مفروض
شاخص ها
X2
Df
CFI
NNFI ‌
RMSEA
GFI
IFI
مدل مفروض
18/453
299
91/0
90/0
03/0
92/0
91/0

تحلیل فرضیه
فرضیه ی یک : بین سازه اضطراب و زیرگونهی علائم افکار وسواسی رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه ی دو : بین سازه اضطراب و زیرگونهی علائم آلودگی رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه ی سه: بین سازه اضطراب و زیرگونهی علائم تقارن/نظم رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه چهار: بین سازه اضطراب و زیرگونهی علائم احتکار رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه پنج: بین سازه تکانشوری و زیرگونهی علائم افکار وسواسی رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه شش: بین سازه احساسات و زیرگونهی علائم آلودگی رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه هفت: بین سازه نظم و زیرگونهی علائم نظم/تقارن رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه هشت: بین سازه خویشتن داری با زیرگونهی علائم احتکار رابطه منفی وجود دارد.
همانطور که نتایج مربوط به آزمون مدل نشان می دهد، تمام ضرایب مسیر از متغیر برون زای (مستقل یا پیش بین) اضطراب به متغیرهای درون زا (وابسته یا ملاک) یعنی زیرگونههای افکار وسواسی، آلودگی، نظم/تقارن و احتکار معنی دار است. از این بین، مسیر مستقیم بین اضطراب و زیرگونهی آلودگی (68/7= , t 84/0 =β) بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده است. در حالیکه کمترین ضریب در این میان، متعلق به مسیر بین اضطراب و زیرگونهی احتکار می باشد (57/5 = , t 58/0 =β). ضرایب مسیر بین اضطراب و زیرگونهی افکار وسواسی (90/9 = , t 79/0 =β)، اضطراب و زیرگونهی نظم/تقارن (05/7 = , t 59/0 =β) می باشد. باتوجه به نتایج بدست آمده بین ضرایب مسیر بین اضطراب و متغیرهای درون زا می توان مطرح کرد که عامل اضطراب، عاملی پیش بین برای همه ی زیرگونههای اختلال وسواسی- جبری است، به عبارتی می توان گفت که اضطراب ویژگی مشترک زیرگونههای اختلال وسواسی-جبری می باشد.
همچنین نتایج مربوط به آزمون مدل نشان می دهد که ضرایب مسیر بین متغیر برون زای تکانشوری و متغیر درون زای زیرگونهی افکار وسواسی (11/5 = , t 39/0 =β) و بین متغیر برون زای نظم و متغیر درون زای زیرگونهی نظم/تقارن (77/6 = , t 61/0 =β)، بطور مثبت و ضرایب مسیر بین متغیر برون زای خویشتن داری و متغیر درون زای زیرگونهی احتکار (13/2- = , t 20/0- =β) و بین متغیر برون زای احساسات و متغیر درون زای زیرگونهی آلودگی (35/2- = , t 22/-0 =β) بطور منفی معنی دار است. با توجه به این یافته ها، می توان مطرح کرد که سازه تکانشوری عامل پیش بینی برای زیرگونهی افکار وسواسی، سازه خویشتن داری عامل پیش بینی برای زیرگونهی احتکار، سازه نظم عامل پیش بینی برای زیرگونهی نظم/تقارن و سازه احساسات عامل پیش بینی برای زیرگونهی آلودگی می باشند.
بطور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از مدل ساختاری می توان گفت :
براساس معنادار بودن ضریب مسیر بین اضطراب و زیرگونهی افکار وسواسی (90/9 = , t 79/0 =β) در سطح 01/0 p، چنین نتیجه می شود که فرضیه اول (بین سازه اضطراب و زیرگونهی افکار وسواسی رابطه مثبت وجود دارد) تایید می شود.
مبتنی برمعنادار بودن ضریب مسیر بین اضطراب و زیرگونهی آلودگی (68/7= , t 84/0 =β) در سطح 01/0 p، چنین نتیجه می شود که فرضیه دوم (بین سازه اضطراب و زیرگونهی آلودگی رابطه مثبت وجود دارد) تایید می شود.
با معنادار بودن ضریب مسیر بین اضطراب و زیرگونهی نظم/تقارن (05/7 = , t 59/0 =β) در سطح 01/0 p، می توان گفت که فرضیه سوم (بین سازه اضطراب و زیرگونهی نظم/تقارن رابطه مثبت وجود دارد) تایید می شود.
معنادار بودن ضریب مسیر بین اضطراب و زیرگونهی احتکار می باشد (57/5 = , t 58/0 =β) در سطح 01/0 p، نشانگر تایید فرضیه چهارم (بین سازه اضطراب و زیرگونهی احتکار رابطه مثبت وجود دارد) می باشد.
براساس معناداری ضریب مسیر بین متغیر تکانشوری و متغیر زیرگونهی افکار وسواسی (11/5 = , t 39/0 =β) در سطح 01/0 p، چنین نتیجه می شود که فرضیه پنجم پژوهش (بین سازه تکانشوری و زیرگونهی افکار وسواسی رابطه مثبت وجود دارد) تایید می شود.
معنادار بودن ضریب مسیر بین متغیر احساسات و متغیر زیرگونهی آلودگی (35/2- = , t 22/-0 =β) در سطح 05/0 p، نشانگر تایید فرضیه ششم (بین سازه احساسات و زیرگونهی آلودگی رابطه منفی وجود دارد) می باشد.
معنادار بودن ضریب مسیر بین متغیر نظم و متغیر زیرگونهی نظم/تقارن (77/6 = , t 61/0 =β)، در سطح 01/0 p، نشانگر تایید فرضیه هفتم (بین سازه نظم و زیرگونهی نظم/تقارن رابطه مثبت وجود دارد) می باشد.
با معنادار بودن ضریب مسیر بین بین متغیر خویشتن داری و متغیر زیرگونهی احتکار (13/2- = , t 20/0- =β) در سطح 05/0 p، می توان گفت که فرضیه هشتم (بین سازه خویشتن داری و زیرگونهی احتکار رابطه منفی وجود دارد) تایید می شود.
خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهشی
براساس نتایج چهار فرضیه اول، چنین استنباط می شود که سازه اضطراب تاثیر مستقیم و معناداری بر زیرگونههای اختلال وسواسی-جبری (افکار وسواسی، آلودگی، نظم/تقارن و احتکار) دارد. به عبارتی می توان بیان داشت که صفت اضطراب زیربنای تمامی زیرگونههای اختلال وسواسی- جبری می باشد و عامل پیش بین قوی برای این زیرگونهها است. بااینحال، سازهی اضطراب بیشتر از هر زیرگونهی دیگری، با زیرگونهی آلودگی رابطه دارد و در مقایسه با دیگر زیرگونهها ، کمترین رابطه ی آن با زیرگونهی احتکار می باشد.
براساس فرضیه های مربوط به تکانشوری با زیرگونهی افکار وسواسی و نظم با زیرگونهی نظم/تقارن، ‌مشخص شد که سازه های تکانشوری و نظم به ترتیب تاثیر مستقیم و معناداری بر روی زیرگونههای افکار وسواسی و نظم/تقارن دارند و بالا بودن بودن تکانشوری عامل پیش بین قوی برای زیرگونهی افکار وسواسی و بالا بودن نظم عامل پیش بین قوی برای زیرگونهی نظم/تقارن می باشند.
نهایتاً براساس فرضیه های مربوط به احساسات با زیرگونهی آلودگی، و خویشتن داری با احتکار چنین استنباط می شود که سازههای احساسات و خویشتنداری به ترتیب تاثیر معکوس و معناداری بر روی زیرگونههای آلودگی و احتکار دارند و پایین بودن احساسات عامل پیش بین برای زیرگونهی آلودگی و پایین بودن خویشتن داری عامل پیش بین برای زیرگونهی احتکار می باشد.

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

1-5 مقدمه
در فصل حاضر ابتدا در پرتو نظريه ها و يافته هاي عملي، نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر مورد بحث قرارگرفته است و در ادامه به محدوديتها و پيشنهادهاي حاصل از اين پژوهش پرداخته شده است.
2-5 بحث و نتيجه گيري
مطالعه ی حاضر بر پایه ی پژوهشهای صورت گرفته درباره ی مدل ابعادی صفات شخصیت و رابطهی این صفات شخصیتی با الگوی ابعادی وسواسی- جبری (کلارک، 2004) و نیز با تکیه بر پژوهشهایی انجام یافت که بر وجود معنی دار علائم وسواسی- جبری در جمعیت عمومی دلالت دارند ( راچمن و دسیلوا، 1978؛ پوردن و کلارک، 1993؛ به نقل از محمدی، فتی و یزدان دوست، 1388). پژوهش حاضر با استفاده از سیاهه ی

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد آسیب شناسی، آسیب شناسی روانی، صفات شخصیت، اختلالات روانی Next Entries دانلود تحقیق در مورد صفات شخصیت، افراد مبتلا، صفات شخصیتی، اختلالات اضطرابی