دانشجويان، ميزان، بيشتر

دانلود پایان نامه ارشد

از نيمي از پاسخگويان 9/56 درصد (233 نفر) اظهار کرده اند که دوستانشان با اين رفتار مخالف و يا کاملا مخالف هستند و سهم دانشجويان دختر با 2/64 درصد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 5/46 درصد ميباشد. بيشترين ميزان بي تفاوتي نيز مربوط به “ارائه کردن يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي” است و 4/34 درصد (141 نفر) اظهار کردهاند که دوستانشان نسبت به ارائه کردن يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي بي تفاوت هستند که در آن سهم پسران 4/32 درصد و سهم دختران 8/35 درصد ميباشد.

5-2-3-1-2- توزيع گويههاي بعد ارتباطي- تعداد دوستان
جدول 5-23- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد ارتباطي- تعداد دوستان
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حين برگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
هيچيک از دوستان
19
2/11
31
9/12
50
2/12
93/1
0/2
3/1

6-1 نفر
83
8/48
142
2/59
225
9/54

بيشتر از 6 نفر
68
0/40
67
9/27
135
9/32

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
هيچيک از دوستان
14
2/8
18
5/7
32
8/7
1/2
00/2
2/1

6-1 نفر
82
2/48
139
9/57
221
9/53

بيشتر از 6 نفر
74
5/43
83
6/34
157
3/38

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
هيچيک از دوستان
25
7/14
54
5/22
79
3/19
5/1
00/1
2/1

6-1 نفر
98
6/57
136
7/56
234
1/57

بيشتر از 6 نفر
47
6/27
50
8/20
97
7/23

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
هيچيک از دوستان
44
9/25
92
3/83
136
2/33
4/1
00/1
3/1

6-1 نفر
72
4/42
106
2/44
178
4/43

بيشتر از 6 نفر
54
8/31
42
5/17
96
4/23

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
هيچيک از دوستان
33
4/19
68
3/28
101
6/24
6/1
0/1
3/1

6-1 نفر
76
7/44
121
4/50
197
0/48

بيشتر از 6 نفر
61
9/35
51
2/21
112
3/27

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
هيچيک از دوستان
42
7/24
81
8/33
123
0/30
5/1
0/1
3/1

6-1 نفر
73
9/42
109
4/45
182
4/44

بيشتر از 6 نفر
55
4/32
50
8/20
105
6/25

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
هيچيک از دوستان
20
8/11
35
6/14
55
4/13
1/2
0/2
3/1

6-1 نفر
75
1/44
117
8/48
192
8/46

بيشتر از 6 نفر
75
1/44
88
7/36
163
8/39

مطابق جدول 5-23 بنا به اظهار پاسخگويان در گويهي “رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…)” است که بيشترين تعداد از دوستان آنها مرتکب تقلب علمي ميشوند. به گونهاي که 8/39 درصد از پاسخگويان اظهار کردهاند که بيشتر از 6 نفر از دوستانشان مرتکب اين رفتار ميشوند که در اين ميان سهم دانشجويان پسر به ميزان 1/44 درصد (75 نفر) بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 7/36 درصد (88 نفر) ميباشد. به اين معني که دوستانِ پاسخگويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر مرتکب اين رفتار ميشوند. ميانگين اين گويه 1/2 ميباشد که بيشترين مقدار ميانگين را به خود اختصاص داده است. کمترين تعداد از دوستانِ پاسخگويان تحقيق در گويهي “استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده” است که مرتکب تقلب ميشوند به گونهاي که 2/33 درصد از پاسخگويان اظهار کردهاند که هيچ يک از دوستانشان مرتکب اين رفتار نميشوند که در اين ميان سهم دانشجويان دختر به ميزان 3/83 درصد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 9/25 درصد ميباشد؛ به اين معني که دوستان دانشجويان دختر کمتر از دانشجويان پسر مرتکب اين رفتار ميشوند. ميانگين اين گويه 4/1 ميباشد که کمترين مقدار ميانگين را به خود اختصاص داده است.

5-2-3-1-3- توزيع گويههاي بعد ارتباطي- مولفه ميزان ارتباط با دوستان
جدول 5-24- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد ارتباطي- مولفه ميزان ارتباط با دوستان
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
اصلا و کم
37
8/21
64
7/26
101
6/24
3/2
2
15/1

تا حدودي
46
1/27
80
3/33
126
7/30

زياد و خيلي ياد
87
2/51
96
0/40
183
6/44

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
اصلا و کم
38
4/22
66
5/27
104
4/25
2/2
2
08/1

تا حدودي
46
1/27
80
3/33
126
7/30

زياد و خيلي زياد
86
6/50
94
2/39
180
9/43

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
اصلا و کم
51
0/30
98
8/40
149
3/36
9/1
2
13/1

تا حدودي
50
4/29
84
0/35
134
7/32

زياد و خيلي زياد
69
6/40
58
2/24
127
0/31

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
اصلا و کم
84
4/49
127
9/52
211
5/51
5/1
1
24/1

تا حدودي
37
8/21
59
6/24
96
4/23

زياد و خيلي زياد
49
8/28
54
5/22
103
1/25

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
اصلا و کم
62
5/36
120
0/50
182
4/44
7/1
2
22/1

تا حدودي
41
1/24
41
6/29
112
3/27

زياد و خيلي زياد
67
4/39
49
4/20
116
3/28

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
اصلا و کم
76
7/44
119
6/49
195
6/47
6/1
2
20/1

تا حدودي
40
5/23
72
0/30
112
3/27

زياد و خيلي زياد
54
8/31
49
4/20
103
1/25

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسهامتحان (مثلگفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
اصلا و کم
37
8/21
80
3/33
117
5/28
2/2
2
22/1

تا حدودي
43
3/25
71
6/29
114
8/27

زياد و خيلي زياد
90
9/52
89
1/37
179
7/43

مطابق جدول 5-24 بيشترين ميزان ارتباط پاسخگويان با دوستان متقلب مربوط به ” تقلب در حين برگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)” ميباشد. به ميزان6/44 درصد (183 نفر) از پاسخگويان اظهار داشتهاند که به ميزان زياد و خيلي زيادي با دوستاني که مرتکب چنين رفتاري ميشوند رابطه دارند که سهم پاسخگويان پسر به ميزان 2/51 درصد بيشتر از پاسخگويان دختر به ميزان 0/40 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه 3/2 ميباشد که بيشترين مقدار ميانگين را در ميان گويهها به خود اختصاص داده است. کمترين ميزان ارتباط پاسخگويان با دوستان متقلب در “استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده” ميباشد که 5/51 درصد (211 نفر) اظهار داشتهاند با دوستاني که مرتکب اين رفتار ميشوند اصلا ارتباط نداشتهاند. در اين ميان سهم دانشجويان دختر به ميزان 9/52 درصد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 4/94 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه 5/1 ميباشد که کمترين مقدار ميانگين را در ميان گويهها به خود اختصاص داده است. 7/32 درصد ( 134 نفر) نيز اظهار داشتهاند که تا حدودي در “ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.” با دوستان متقلب ارتباط داشتهاند که سهم دختران به ميزان 0/35 درصد بيشتر از پسران به ميزان 4/29 درصد ميباشد. براي ساختن بعد نهايي پيوند افتراقي گويههاي مربوط به بعد رفتاري و هنجاري ترکيب و سپس متغير جديد پيوند افتراقي براساس دامنه نظري (84-0) در سه سطح پايين و متوسط و بالا رتبهبندي شد.
جدول 5-25- توزيع نمرات بعد پيوند افتراقي بر حسب جنسيت
جنسيت

بعد پيوند افتراقي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
پايين
36
2/21
70
2/29
106
9/25
متوسط
95
9/55
141
8/58
236
6/57
بالا
39
9/22
29
1/12
68
6/16
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
84-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
84-7
ميانگين
16/41
طبق جدول 5-25 پيوند افتراقيِ بيشتر پاسخگويان 6/57 درصد ( 236 نفر) در سطح متوسط ميباشد، سهم دانشجويان دختر به ميزان 8/58 درصد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 9/55 درصد ميباشد. پيوند افتراقي 9/25 درصد ( 106 نفر) از دانشجويان نيز در سطح پايين ميباشد و سهم دانشجويان پسر با 2/21 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان درصد 2/29 ميباشد. در نهايت تنها 6/16 درصد از دانشجويان پيوند افتراقي آنان در سطح بالا قرار دارد که سهم دانشجويان پسر به ميزان 9/22 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 1/12 درصد ميباشد. حداقل نمره مشاهده شده براي بعد پيوند افتراقي در حجم نمونه 410 نفر برابر با 7 و حداکثر نمرهي مشاهده شده آن برابر با 84 ميباشد. ميانگين نمره پيوند افتراقي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 16/41 ميباشد.
5-2-3-2- توزيع ابعاد متغير عکسالعمل
5-2-3-2-1- توزيع گويههاي بعد عکسالعمل- شدت عکس العمل دوستان
جدول 5-26- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد عکسالعمل- شدت عکسالعمل دوستان
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
رفتارم را تاييد مي کنند
65
2/38
68
3/28
133
4/32
19/3
3
67/0

بي تفاوتند
83
8/48
147
3/61
230
1/56

مرا سر زنش مي کنند
19
2/11
22
2/9
41
0/10

بامن قطع رابطه ميکنند
3
8/1
2
8/0
5
2/1

به اساتيدياکميتهانضباطيگزارشميدهند
0
0
1
4/0
1
2/0

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
رفتارم را تاييد مي کنند
43
3/25
40
7/16
83
2/20
01/3
3
67/0

بي تفاوتند
95
9/55
163
9/67
258
9/62

مرا سر زنش مي کنند
29
1/17
33
8/13
62
1/15

بامن قطع رابطه ميکنند
2
2/1
2
8/0
4
0/1

به اساتيدياکميتهانضباطيگزارشميدهند
1
6/0
2
8/0
3
7/0

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
رفتارم را تاييد مي کنند
41
1/24
48
0/20
89
7/21
99/2
3
70/0

بي تفاوتند
102
0/60
136
7/56
238
0/58

مرا سر زنش مي کنند
22
9/12
51
2/21
73
8/17

بامن قطع رابطه ميکنند
5
9/2
5
1/2
10
4/2

به اساتيدياکميتهانضباطيگزارشميدهند
0
0
0
0
0
0

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
رفتارم را تاييد مي کنند
21
4/12
21
8/8
42
2/10
65/2
3
76/0

بي تفاوتند
93
7/54
118
2/49
211
5/51

مرا سر زنش مي کنند
45
5/26
88
7/36
133
4/32

بامن قطع رابطه

پایان نامه
Previous Entries علمي، ميزان، دانشجويان Next Entries تحقیق با موضوع حجاب و عفاف، کشورهای اسلامی، شورهای اسلامی