جمعیت زنان

دانلود پایان نامه ارشد

9/48 درصد را مردان و 1/51 درصد را زنان تشکیل می دهد. که تفاوت محسوسی بین سالهای مذکور وجود ندارد ولی شاهد درصد بیشتر جمعیت زنان نسبت به مردان در شهرستان ماسال هستیم.

جدول 3-8 جمعیت برحسب توزیع جنسی در شهرستان ماسال در فاصله سالهای 85-1375
جنس
سال
مرد
زن

تعداد
درصد
تعداد
درصد
1375
23939
49
24960
51
1385
23536
9/48
24555
1/51
ماخذ: مرکز آمار ایران، 1385، سرشماری عمومی نفوس و مسکن

3-2-4 میزان موالید و مرگ و میر

پایان نامه
Previous Entries استان گیلان، مناطق شهری، رطوبت نسبی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دلبستگی به مکان، هنرهای زیبا، آموزش و یادگیری