تحقیق رایگان درمورد ورزشکاران، حداکثر قدرت، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

ارزيابي، درمان و توان‌بخشي اختلالات شانه و مربيان ورزشي در جهت تهيه پروتکلهاي تمريني کمک کند.
3- بررسي پيامد سازگاري مفصل شانه (برتر و غير برتر) در رشتههاي مختلف پرتاب از بالاي سر به دليل ماهيت هر رشته ورزشي، ميتواند توصيههاي تمريني (تقويتي و انعطاف‌پذيري) جهت پيشگيري از آسيبهاي مجموعه شانه فراهم نمايد.
4- نتايج اين مطالعه ممکن است در تعيين استعداديابي رشتههاي ورزشي هندبال، تنيس و شنا مفيد واقع شود.
5- نتايج اين مطالعه ممکن است زمينهاي براي انجام مطالعات بيشتر درزمينه عملکرد و توان‌بخشي مفصل شانه در ورزشکاران رشتههاي مختلف پرتاب از بالاي سر و افراد غير ورزشکار فراهم کند.

1-2 بيان مسئله
اصل سازگاري خاص به نياز تحميلي14 بيان ميکند که بدن به‌طور ويژه با نيازهايي که بر آن واقع مي‌شود، سازگار ميشود (Sale & MacDougall, 1981). بر اساس اين اصل، انتظار مي‌رود که شانه ورزشکاران رشتههاي شنا، تنيس و هندبال باوجوداينکه در ادبيات کلينيکي به‌عنوان يک گروه (ورزشکاران بالاي سر) در نظر گرفته مي‌شوند اختلافات معنيداري در ويژگي‌هاي فيزيکي شانه داشته باشند.
هنگام بررسي نيازها و اهداف هر ورزش، بايد ميزان نيرو و تکرار حرکات را در نظر گرفت. به‌عنوان‌مثال پرتاب کردن توپ در بيسبال يک حرکت انفجاري براي به حداکثر رساندن سرعت توپ است؛ بنابراين پرتاب‌کننده در بيسبال تکرارهاي نسبتاً کمي (1000 پرتاب هر هفته) (Johnson, 1988) با سرعت زاويهاي حدود 7000 درجه بر ثانيه دارد (Dillman et al, 1993). برعکس، شنا کردن نياز به شانه براي اجراي کار در مدت‌زمان بيشتر و بنابراين تکرار بيشتر دارد. شناگران معمولاً تکرارهاي زياد حدود 16000 گردش15 هر هفته (Johnson, 1988) در سرعت زاويه‌اي حدود 80 درجه بر ثانيه انجام ميدهند (Johnson, 1988) در مقابل بازيکنان تنيس حرفهاي حدود 1000 گردش هر هفته و پرتاب‌کنندگان نيزه دانشگاهي حدود 300 گردش هر هفته انجام مي‌دهند (Johnson, 1988). وقتي ازنظر کمي به‌عنوان‌مثال عمل ضربه زدن (حرکت دست) در شنا را با پرتاب کردن توپ در هندبال مقايسه مي‌کنيم تفاوت‌هايي به‌طور روشن مشاهده ميکنيم. يک ضربه شنا شامل کشش بازو در آب به‌منظور پيشروي بدن به سمت جلو است در مقابل، در پرتاب کردن توپ در هندبال، بازو مانند يک شلاق16 براي شتاب بخشيدن به توپ استفاده مي‌شود. اين اختلافات درحرکت از نياز براي اجراي اهداف مختلف نشأت مي‌گيرد. به‌طور ساده، هدف شناي کرال سينه به حداکثر رساندن حجم آب جابه‌جا شده با يک ضربه، بنابراين افزايش سرعت شناگر مي‌باشد. درحالي‌که هدف پرتاب کردن توپ در هندبال به حداکثر رساندن سرعت توپ با افزايش سرعت زاويهاي بازو در زمان رهايي توپ مي‌باشد.
از طرف ديگر دامنه حرکتي موردنياز براي اجراي فعاليت در اين رشته‌هاي ورزشي با يکديگر قابل قياس نيست. به‌عنوان‌مثال، در طي هر ضربه در شنا، شناگر دست‌هايش را با ابداکشن کامل به جلو جهت ضربه زدن در آب و پيشروي بيشتر پرتاب مي‌کند (Yanai et al, 2000). اين پوزيشن به دليل اينکه دست مقاومت آب را دريافت مي‌کند يک بازوي گشتاوري بزرگ در مفصل شانه ايجاد مي‌کند (Yanai et al, 2000). اين نيرو باعث مي‌شود که شانه با دامنه حرکتي فعال بيشينه، ابداکشن حداکثر را انجام دهد. رسيدن به ابداکشن کامل بازو براي هر ضربه نياز به هماهنگي خوب و کارايي انرژي حرکات کتف و گلنوهومرال دارد. در مقابل، در طي پرتاب کردن توپ در مرحله مقدماتي، بازو ابداکشن 110-90 درجه و با حداکثر چرخش خارجي قرار دارد که با تغيير حرکت به حداکثر چرخش داخلي موجب پرتاب قوي و سريع توپ مي‌شود (Dillman et al, 1993).
در ضربه شنا (حرکت دست) و بيشتر حرکات انجام شده در تنيس و هندبال، نيروي توليدي در اندام فوقاني به‌طور اصلي توسط ميانگين چرخش داخلي و اداکشن بازو توليد ميشود (Kennedy et al,1987 Dillman et al, 1993، Burkhart et al, 2003). همچنين پرتاب کردن توپ، شامل پرتاب کردن بازو براي شتاب بخشيدن و به حداکثر رساندن سرعت آن در طي فاز شتاب و سپس کاهش شتاب آن به صفر درجه بر ثانيه در طي مرحله کاهش شتاب و دنبال کردن حرکت مي‌باشد (Dillman et al, 1993،Burkhart et al, 2003). عضلات چرخش دهنده خارجي بازو همراه با عضلات تثبيت‌کننده کتف و گلنوهومرال مسئول آهسته کردن حرکت بازو به‌صورت اکسنتريک در طي اين فاز مي‌باشند (Kibler,1998, Burkhart et al, 2003). در شنا، مقاومت آب سرعت چرخش داخلي را به حدود 80 درجه بر ثانيه مي‌رساند (et al, 1997 Bak، Yanai et al, 2000)؛ بنابراين، نياز به گروه عضلات چرخش دهندههاي خارجي بازو و تثبيت‌کنندههاي کتف براي کاهش شتاب بازو در طي فاز ضربه دست17 زياد بالا نيست. اين نبود مرحله کاهش شتاب ممکن است برجسته‌ترين اختلاف ميان اعمال شنا کردن و پرتاب کردن توپ در هندبال و ضربه تنيس باشد. اين نياز در هنگام درمان اين ورزشکاران گزارش‌شده است زيرا تصور بر اين است که مرحله کاهش شتاب در پرتاب کردن در ارتباط با تغيير در دامنه حرکتي و سفتي خلفي شانه در بازيکنان هندبال و بيسبال است (Burkhart et al, 2003، Donatelli et al,2000).
با توجه به کمبود اطلاعات در مورد کينماتيک و فعاليت الکتروميوگرافي رشتههاي مختلف پرتاب از بالاي سر و ازآنجايي‌که در بررسيهاي کلينيکي، ورزشکاران مختلف رشتههاي پرتاب از بالاي سر معمولاً به‌عنوان يک گروه در نظر گرفته مي‌شوند و مطالعهاي تاکنون به بررسي و مقايسه فعاليت الکتروميوگرافي (الگوي فراخواني، سطح فعاليت و نسبت هم انقباضي) عضلات کمربند شانهاي و ريتم اسکاپولوهومرال شانهي برتر و غير برتر بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و افراد غير ورزشکار در طي الويشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار و بدون اعمال بار پرداخته نشده است در اين مطالعه محقق قصد بررسي اين موضوع را دارد.

1-3 اهميت و ضرورت انجام پژوهش
با توجه به اينکه درد شانه در ورزشکاران رشتههاي مختلف پرتاب از بالاي سر (Gabriel et al, 2013) مشکل رايجي ميباشد و ازآنجايي‌که نقص ريتم طبيعي اسکاپولوهومرال مي‌تواند فرد را به پاتولوژي‌هاي مفصل گلنوهومرال مستعد کند و به دليل نقش مهمي که عضلات کمربند شانه در توليد و کنترل حرکات مفصل شانه‌دارند و نقص و تخريب اين عضلات مي‌تواند حرکت کتف، ترقوه يا بازو را تغيير دهد (Lugo et al, 2008) و با توجه به اينکه مطالعات قبلي صورت گرفته در اين زمينه، بيشتر به بررسي ريتم اسکاپولوهومرال در افراد آسيب‌ديده و غير ورزشکار پرداختهاند و مطالعات درزمينه ورزشکاران بالاي سر به‌صورت يک گروه صورت گرفته و رشتههاي مختلف ورزشي بالاي سر و افراد غير ورزشکار مقايسه نگرديده و همچنين مقايسه فعاليت الکتروميوگرافي عضلات مجموعه شانه ورزشکاران رشته‌هاي مختلف پرتاب از بالاي سر و افراد غير ورزشکار در طي ابداکشن شانه در پارامترهاي مختلف الگوي فراخواني، سطح فعاليت و نسبت هم انقباضي عضلات بين شانهي برتر و غير برتر در شرايط اعمال و بدون اعمال بار خارجي تاکنون صورت نگرفته، در اين تحقيق سعي بر اين است تا به بررسي و مقايسه فعاليت الکتروميوگرافي (الگوي فراخواني، سطح فعاليت و نسبت هم انقباضي) منتخبي از عضلات کمربند شانهاي و ريتم اسکاپولوهومرال بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و افراد غير ورزشکار طي الويشن بازو در سطح اسکاپشن در دست برتر و غير برتر در شرايط اعمال و بدون اعمال بار خارجي پرداخته شود.

1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلي
هدف کلي از انجام اين تحقيق بررسي و مقايسه فعاليت الکتروميوگرافي منتخبي از عضلات کمربند شانهاي و ريتم اسکاپولوهومرال بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و افراد غير ورزشکار طي الويشن بازو در سطح اسکاپشن در شانهي برتر و غير برتر در شرايط اعمال و بدون اعمال بار خارجي مي‌باشد.
1-4-2 اهداف اختصاصي
1- بررسي و مقايسه الگوي فراخواني عضلات شانهي برتر و غير برتر بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و افراد غير ورزشکار طي الويشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجي.
2- بررسي و مقايسه سطح فعاليت عضلات شانهي برتر و غير برتر بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و افراد غير ورزشکار در زواياي مختلف الويشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجي.
3- بررسي و مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات شانهي برتر و غير برتر بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و افراد غير ورزشکار در زواياي مختلف الويشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجي.
4- بررسي و مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات تثبيت‌کننده کتف بين شانهي برتر و غير برتر بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و افراد غير ورزشکار در زواياي مختلف الويشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجي.
5- بررسي و مقايسه ريتم اسکاپولوهومرال شانهي برتر و غير برتر بازيکنان هندبال، تنيس، شنا و افراد غير ورزشکار در زواياي مختلف الويشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجي.
1-5 فرضيههاي پژوهش
1- تفاوت معنيداري در الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانهي برتر و غير برتر بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و افراد غير ورزشکار طي الويشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجي وجود ندارد.
2- تفاوت معنيداري در سطح فعاليت عضلات مجموعه شانهي برتر و غير برتر بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و افراد غير ورزشکار در زواياي مختلف الويشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجي وجود ندارد.
3- تفاوت معنيداري در نسبت هم انقباضي عضلات شانهي برتر و غير برتر بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و افراد غير ورزشکار در زواياي مختلف الويشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجي وجود ندارد.
4- تفاوت معنيداري در نسبت هم انقباضي عضلات تثبيت‌کننده کتف در شانهي برتر و غير برتر بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و ورزشکاران غير پرتاب از بالاي سر در زواياي مختلف الويشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجي وجود ندارد.
5- تفاوت معنيداري در ريتم اسکاپولوهومرال شانهي برتر و غير برتر بازيکنان هندبال، تنيس، شناگران و افراد غير ورزشکار در زواياي مختلف الويشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجي وجود ندارد.
1-6 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي مي‌باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر را ورزشکاران رشتههاي ورزشي شنا، هندبال و تنيس شاغل در ليگ‌هاي برتر کشور و افراد غير ورزشکار تشکيل دادند. از هر گروه تعداد 10 نفر به‌عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. بعد از انتخاب آزمودنيها، کسب رضايت‌نامه شرکت در پژوهش و آشنايي آزمودنيها با آزمايشهاي مربوطه، آزمون‌هاي مربوط به پايايي ابزارهاي اندازهگيري انجام شد. بعد از انجام آزمون‌هاي مربوط به پايايي، هر آزمودني دو الي سه مرتبه جهت انجام آزمون‌هاي مربوط به اطلاعات کينماتيک و الکتروميوگرافي (به‌صورت تصادفي) فراخوانده مي‌شد. براي ارزيابي فعاليت الکتريکي عضلات مجموعه شانه در متغيرهاي الگوي فراخواني، سطح فعاليت و نسبت هم انقباضي عضلات از دستگاه EMG سطحي 16 کاناله ساخت کشور فنلاند با فرکانس نمونه برداري 2000 هرتز استفاده شد. فعاليت الکتريکي عضلات دلتوئيد مياني و قدامي، تحت خاري، پشتي بزرگ، ذوزنقه فوقاني، مياني و تحتاني و دندانهاي قدامي طي الويشن بازو در سطح اسکاپشن با و بدون اعمال بار خارجي (25 درصد حداکثر قدرت ايزومتريک ابداکتورها) ثبت شد. آزمودنيها حرکت الويشن بازو در سطح اسکاپشن (30 درجه قدام نسبت به سطح فرونتال) را با دست برتر و غير برتر با و بدون اعمال بار خارجي (به‌صورت تصادفي) در 4 وضعيت زير انجام ‌دادند:
1- انجام ابداکشن 160 درجه شانه (از صفر تا 160 درجه) در سطح اسکاپشن در مدت 4 ثانيه.
2- انجام ابداکشن 45 درجه شانه (از صفر تا 45 درجه) در سطح اسکاپشن در مدت 1 ثانيه و نگه‌داري آن به مدت 3 ثانيه.
3- انجام

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد ورزشکاران Next Entries تحقیق رایگان درمورد بالايي، آزمودني، ريتم، مي‌شد