تحقیق با موضوع رسوب معلق، منحنی سنجه رسوب، میانگین دما

دانلود پایان نامه ارشد

با بررسی و شبیهسازی انتقال رسوب با استفاده از مدل HEC-RAS 4.0 در رودخانه دز(بازه بین ایستگاه حرمله تا بامدژ) نشان دادکه در این مدل فرمول لارسن بهترین جواب را داشته است. اما در مجموع، میزان خطای فرمول توفالتی نسبت به روابط دیگر کمتر میباشد.
غفاریان و همکاران (1391) با بررسی و توسعه مدلهای برآورد تلفات انتقال در حوزه آبخیز کشف رود خراسان رضوی برای تأثیر نفوذ به بستر با استفاده از مدل HEC-RAS به این نتیجه رسیدند که با افزایش دبی، میزان درصد نفوذ در هر کیلومتر طول بستر کاهش مییابد. همچنین میزان شدت نفوذپذیری از غرب به شرق به ترتیب در رودخانه فریزی بیشترین و در رودخانه گلستان، کمترین مقدار است.
ره نورد و همکاران (1391) با استفاده از نرمافزار HEC RAS 4.0 و GSTARS انتقال رسوب در رودخانه دز را شبیه سازی کردند، که نتایج نشان داد که مدل شبه دو بعدی GSTARS 2.1 دارای قابلیت بهتری نسبت به نرمافزار یک بعدیHEC RAS 4.0 بوده و دارای دقت برآورد بیشتری میباشد.
در کشور ما مطالعه و پژوهشی در زمینه رسوب معلق با استفاده از مدل GEP صورت نگرفته است.
منابع خارجی
(2005) Cohen et al نیز در مورد انتقال رسوب تحت سیلابهای ناگهانی در بعضی از رودخانه منطقه اسرائیل مطالعه کرده نتایج نشان داد جریان در این آبراههها دارای زمان کم و حداکثر دبی نیز دوام کمی داشته طوری که آبنمود دارای راس تا حدودی تیز میباشد.
Rendon-Herrero (1978) در چندین حوزه آبخیز امریکا در مطالعهای با عنوان منحنی رسوب واحد، پیروي شکل رسوب نگار از آب نگار و هم زمانی دبی اوج و غلظت حداکثر رسوب معلق و چند واقعه بارندگی را گزارش نمود.
Mimikou (1982) به ارزیابی منحنیهاي سنجه رسوب در رودخانههاي غرب و شمال یونان پرداخت و نتیجه گرفت که تابع نمایی معادله سنجه تحت تأثیر دبی آب مطابق با فصول خشک و مرطوب است. بطوريکه توان معادله براي فصول مرطوب بین5/2 تا 5/3 بوده و برای فصول خشک بین 2 تا 3 است. وي همچنین دریافت که مقادیر ضرایب a و b در ارتباط با دوره بارندگی سالانه، مساحت آبخیز، طول و شیب کانال اصلی رودخانه است.
(1987) Hartley یک مدل تولید رسوب و رواناب برای رخدادهای منفرد گسترش داده بهطوری که تعداد دادههای ورودی و محاسبات کمتری را نیاز داشته ولي درجه شباهت زيادي با فرآيندهاي هيدروليكي و هيدرولوژيكي داشته باشد در این مدل روشهاي عددي پيچيده و يا رونديابي هيدروليكي مورد نياز نبوده و با استفاده از نظريه انرژي جنبشي هيدروگراف سيل شبيه سازي میشود. در تعيين رسوبدهي این مدل ميزان ذخيره چالابي، نفوذ، تأثير پوشش گياهي و كنش خاك در اثر قطرههاي باران و رواناب سطحي و فرآیندهای انتقال رسوب را در نظر میگیرد.
(1988) Thomas چهار روش نمونهبرداري رسوب را به جهت ارائه منحنی سنجه بهینه در کالیفرنیا بکار بست. سپس به اصلاح اریب معادلات سنجه پرداخت و مشاهده کرد که اریب نمونهبرداريها بطور یکنواخت حذف نشده است. وي نتیجه گرفت که روشهاي جمعآوري دادهها یک اثر سیستماتیک و موثر بر محاسبه پارامترهاي منحنی سنجه و رسوبدهی معلق دارد که این ممکن است ناشی از نوع مدیریت اراضی باشد.
(1991) Crawford در مقایسه چند روش براي محاسبه پارامترهاي منحنی سنجه رسوب به محاسبه پارامترهاي منحنی سنجه رسوب پرداخت و به این نتیجه رسید که مدل تغییر یافته خطی (مدل توانی لگاریتمی شده ) نسبت به روشهاي غیرخطی توانائی پیش بینی بهتري دارد.
(1994) Nick et al برای برآورد فرسایش و رسوب حوزه با استفاده از مدلهای تجربی، شکل کلی معادله MUSLE را تا حدودی تغییر داده و شاخص مساحت حوزه را به آن اضافه مینمایند. همچنین این افراد با تغییر تئوریکی مدل جهانی فرسایش خاک مدل TMUSLE را ارائه میدهند
(1996) Jansson با مطالعه اي که در ایستگاه پالومودر رودخانه رونتازون واقع در کشور کاستاریکا به انجام رسانده است ، نتیجه گرفت که بخاطر تغییرات گسترده و تکرار کم نمونه ها در دبی هاي بالا، امکان بهبود منحنی سنجه رسوب از راه معمولی آن یعنی مدل لگاریتمی وجود ندارد . بنابراین براي تعیین میزان رسوب معلق از روشی بنام منحنی سنجه حد وسط دسته ها استفاده کرد.
(1996) Banasik et al در پژوهشی در لهستان با مقایسه آب نگار و منحنی رسوب در حوزههای کوچک آبخیز نشان داد که زمان تأخیر منحنی رسوب کوچک تر از زمان تأخیر آب نگار بوده است.
(1997) Wheat Croft به نقل از Piter منظور تعيين رسوب ساليانه و عاملهاي موثر بر توليد رسوب در ۴۶ ايستگاه آبسنجي واقع در اوهيو بين منحنيهاي سنجه و عاملهايي چون شيب و مساحت حوزهها روابط رگرسيوني برقرار ميکند، نتايج اين پژوهش حاکي از تاثير شیب و مساحت در توليد رسوب ميباشد.
(1998) Reid et al اثر جریان، بهصورت سیلاب ناگهانی را در مورد انتقال بارکف در آبراهههای بیابانی با احداث یک بازه پژوهشی ارزیابی شده مورد توجه قرار دادند، نتایج نشان داد تغییرات زیادی در بارشهای چنین مناطقی وجود دارد.
(1999) Johnson et al ، مدل HEC-RAS را برای پیشبینی و تعیین حد اراضی غرقاب در طول 10 کیلومتر از رودخانه ویومینگ-گری بول در آمریکا بکار برده و با استفاده از مدل فوق، پروفیل سطح آب رودخانه را ترسیم نمودند.
(2000) Bates and Horritt در بازهای به طول 6 کیلومتر از رودخانه سورن واقع در مرکز انگلستان با استفاده از مدل HEC-RAS و مدلهای مشابه و به کمک اطلاعات و تصاویر ماهوارهای اقدام به تعیین سطح تراز آب و پیشبینی نواحی سیلگیر حاشیه رودخانه نمودند.
(2000) Asselman et al در مطالعهای بر روی رودخانه راین با عنوان برازش و تفسير منحنيهاي سنجه رسوب اظهار ميدارد که منحنيهاي سنجه بدست آمده به روش رگرسيون حداقل مربعات که از دادههاي لگاريتمي بدست آمدهاند بار رسوب معلق را حدود 10 تا 50 درصد کمتر از ميزان حمل شده برآورد کردهاند.
(2000) Kerem به نقل از Bros با تعيين منحنيهاي سنجه رسوب و تقسيمبندي منحنيها بر پايه فصل، ميزان گلآلودگي، باربستر و محاسبه ميزان رسوبدهي و بررسي شماري از عاملهاي ديگر در ترکيه، فرسايش تشديد شونده و تولید رسوب را به علت تغيير کاربري اراضي و تغییر شکل بستر رودخانه ميداند.
(2000) Syvitski et al ارتباط بین پارامترهاي سنجه رسوب و شرایط محیطی (مورفولوژي رودخانه، اقلیم و… ) را در 59 ایستگاه هیدرومتري آمریکاي شمالی مورد مطالعه قرار دادند و با بدست آوردن ضرایب معادله سنجه رسوب دریافتند که ضریبa با پارامترهاي بار رسوب دراز مدت و میانگین دماي سالانه نسبت مستقیم، و با پارامترهاي متوسط دبی سالانه، عرض جغرافیایی نیز با و همچنین توان b با پارامترهاي عرض جغرافیایی و ارتفاع متوسط حوزه نسبت عکس دارد. بار رسوب دراز مدت و ارتفاع متوسط حوزه نسبت مستقیم، و با پارامترهاي میانگین دماي سالانه و متوسط دبی سالانه نسبت عکس دارد. این محققین همچنین بیان میدارند که منحنی سنجه براي ضرایب همبستگی کمتر از 25 درصد توصیه نمیشود.
(2000) Asselman به ارزیابی منحنی هاي سنجه رسوب در رودخانه راین و انشعابات آن پرداخت و خطاها و اشتباهات ارزیابی بارهاي رسوبی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و دریافت که تفاوتهاي منحصربفرد در اشکال منحنی هاي سنجه رسوب به خصوصیات بار آبرفتی وابسته است . وي به منظور انتخاب بهترین مدل از شاخص حداقل میانگین مربعات خطا بهره جست.
(2001) Jain با توسعه منحنیهاي سنجه رسوب و به کمک شبکههاي عصبی مصنوعی که نماینده ریاضی اصلاح شده اي از عملکرد مغز بشر هستند، حجم رسوب در رودخانه می سی سی پی را مورد مطالعه قرار داد و مشاهده کرد که نتایج این روش با مقادیر مشاهداتی نسبت به تکنیک هاي معمول نزدیکتر است.
(2002) Horowitz با استفاده از منحنی هاي سنجه رسوب به پیش بینی بار رسوب معلق در رودخانه می سی سی پی مبادرت ورزید و دریافت که به منظور بهترین ارزیابی بار رسوب معلق سالانه در یک دوره بیست ساله می توان از منحنی هاي سنجه رسوب استفاده نمود.
(2002) Simonبا اندازهگیری غلظت رسوبهای موجود به صورت بار معلق که مقدار آن در بعضی از موارد به mg/l 100000 میرسید در نقاطی مانند آریزونا و نیومکزیکو عنوان نمود کمبود پوشش گیاهی موجب گشته که روانابهای بوجود آمده در فاصله کوتاهی به سیلاب تبدیل گردد.
(2002) Kothyari et al در برآورد تغییرات زمانی تولید رسوب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، نسخه تغییر یافتهای از RUSLE را برای برآورد رسوب در سیلابهای منفرد به کار میبرند که نتیجه کار این افراد تهیه هیدروگراف رسوب لحظهای سیلابها بوده است.
(2003 ) Ariffin et al از مدل شبکه عصبی و مدل رگرسیونی خطی براي پیش بینی میزان رسوبات استفاده نمودند .آنها توانستند بین چهار پارامتر تاتیر گذار بر میزان رسوب وغلظت رسوبات با استفاده از دو روش مذکور روابطی برقرار نمایند.
(2005) Cohen Loran and با بررسی نرخ رسوبدهی در زمان رخدادهای سیلابی جادین جنوبی اسرائیل سامانهای را پیاده کردند که به طور خودکار میزان بارش، جریان، باربستر، بارمعلق را در طی رخدادهای سیلابی ثبت میکند. نتایج حاکی از این سامانه نشانگر آن است که غلظت رسوب معلق با دبی جریان آب رابطه قوی در مقیاس یک رخداد داشته ولی روابط بین رخدادی پراکنده بوده است. میزان رسوب یک رخداد منفرد زیاد بوده ولی به علت تعداد کم سیلابها در مناطق خشک میزان تولید رسوب میانگین کمتر میباشد.
Canfield et al (2005) از نرم افزار HEC RAS برای مدلسازی آبشستگی و تجمع رسوب در رودخانه سرو کرانده مورد استفاده قرار دادند که نتایج نشان داد این نرمافزار قابلیت برآورد رسوب در این رودخانه را داشته ومیزان خطای آن کمتر از 5% بوده است.
(2005) Pappenbergera et al با مطالعه عدم قطعیت در واسنجی پارامترهای موثر بر زبری سطوح سیلگیر و ارضی پایین دست با نرم افزار HEC RAS در دور رودخانه کارولینای شمالی به این نتیجه رسیدند که میزان تغییرات در مناطق آب گرفته کمتر از مقادیر مشخص شده برای مقاطع درابتدای اجرای نرمافزار است و میزان شبیهسازی این نرمافزار برای آب گرفتگی مناطق بیشتر به دادههای مشاهداتی نزدیک است.
Gibson et al (2006) قابلیت محاسبه انتقال رسوب با HEC RASرا بررسی نمودند که تنایج نشان داد، میزان شبیه سازی انتقال رسوب بسته به هیدرو گراف جریان و شرایط مرزی آن میباشد.
(2006) Rovira et al در بررسی تغییرپذیري بار رسوب معلق در مقیاس هاي زمانی مختلف در رودخانه توردرا در جنوب شرقی اسپانیا تأکید کرد که در یک توالی از دبی هاي اوج، غلظت هاي رسوب معلق مربوط به اوج هاي اولیه نسبت به سایر اوج هاي بعدي بزرگ تر بود. این موضوع به تخلیه تدریجی رسوب قابل دسترس براي انتقال در طول یک سیل و یا توالی از سیل ها نسبت داده شد.
(2007) Achite et al در بررسي برآورد رسوب درAbd wadi یکی از رودخانههای فصلی Algeria با 22 سال دوره زمانی با استفاده از روابط رگرسيوني نشان داد، اولا، مقادير پيشبيني شده 20 تا 25 درصد بيشتر از مقادير واقعي است. ثانياٌ، طبق سريهاي زماني موجود، برآورد دقيقتر نياز به دورههاي طولاني مدت دارد. همچنين بيشترين مقدار رسوب مربوط به پاييز و سپس بهار ميباشد. ایشان پیشنهاد میکنند جهت بررسی دقیقتر، تغییرات آب و هوایی را نیز مورد توجه قرار دهند.
(2007) Zabaleta et al به بررسي عوامل کنترلکننده رسوب معلّق در طي يک واقعه بارش- رواناب در سه حوزه آبخيز با مساحتهاي متفاوت در اسپانيا پرداختند. در اين بررسي مشخص شد که در حوزههاي آبخيز کوچک طي يك رگبار ميزان رسوب معلق به ميزان بارش و غلظت رسوب معلق به شدت بارش وابسته بوده و در حوزه آبخيز بزرگ نيز بار رسوبي معلق به ميزان بارش وابسته بوده است.
براساس نتایج به دست آمده از پژوهش (2007) Renault et alدر بررسی تغییرپذیري زمانی روابط میان بارش، دبی و غلظت رسوب معلق و عوامل مؤثر بر غلظت رسوب معلق در یک حوزه آبخیز مدیترانه اي کوچک در اسپانیا، تغییرپذیري زمانی روابط نشان دهنده پاسخ سریع هیدرولوژیکی و رسوبی آبخیز و سازگاري خوب بین شکل آب نگار و رسوب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره زبان عربی، نزول قرآن، زبان قرآن Next Entries تحقیق با موضوع رسوب معلق، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی