تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، اسناد بین‌الملل، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

مدارهای بالا به اندازه کافی پس از آن بخش عملیاتی از مأموریتشان نگه داشته شوند ».
178Ad intio.
179Report of the Committee on the peaceful uses of outer space, U.N.DOC.A/49/20, at para 68.
180U.N.DOC.A/AC. 105/573 of April 1995, at para. 9 of Annex 1.
181. محمودی ، سید هادی ، تاثیر فناوری های علمی بر توسعه و تحول حقوق بین الملل فضایی، فصلنامه پژوهش حقوق ، سال سیزدهم ، شماره 12 ، بهار 1390، ص 100

182. فلسفی، هدایت اله، « تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد بین‌المللی: دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۸۵.۸۴. ، ص 26
183. میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین الملل عمومی، جلد دوم، ، تهران، میزان، چاپ سوم،1387، ص 120
184.http://golmohammadi1354.blogfa.com/post/63.2005
185. محمودی ، سید هادی، پیشین ، ص 72
186. فلسفی، هدایت اله، پیشین ، ص 29
187. http://www.vakil.net/index.php/maghalat/36.1389.06.07.00.05.52/233.1389.09.21.08.54.51
188. فلسفی، هدایت اله، « حق، صلح و منزلت انسانی » مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره بیست و ششم و بیست و هفتم، ۸۱. ۱۳۸۰. ، ص 16
189. همان ، ص 19
190. فلسفی، هدایت اله، « تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد بین‌المللی، پیشین ، ص 31

191. امین زاده ، الهام ، پیشین ، ص 48
192.http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=53
193. حسینی، سیدابراهیم، اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سراسری، دانشگاه علامه طباطبایی، 1379.ص 91
194. فلسفی، هدایت اله، « ملل متحد و آرمان بشریت » مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره ۳۶.۳۵، سال ۱۳۸۱.، ص 42.43
195. همان ، ص 45
196. Akehurst, Micheal Barton ”A modern Introduction to International law” ۶th ed, London uniwin Hyman.2004, p.20
197- موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی ، تهران، میزان، 1386، ص 85
198. فلسفی، هدایت اله، « حق، صلح و منزلت انسانی »، پیشین ،ص 41
199. همان ، ص 43
200. ایمان زاده، الهام، بررسی ارزش اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ی حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، 1379.،ص 82
201. http://www.ghavanin.ir/paperdetail.asp?id=1011
202. Report of the secretary . General, high .level panel on threats, challenges and change, united Nations 2005.
203.حیدریان ، محمود ، پیشین ، ص 129
204. خسروی ، علی اکبر ، حقوق بین الملل دفاع مشروع ، تهران ، موسسه فرهنگی آفرینه ، 1383،ص 36
205. ساندوز ، یوس ، حقوق بین الملل : خطرات و فرصت ها ، ترجمه حسن سواری ، مجله حقوقی ، شماره 29 ، پاییز 1382 ، ص 93
206. همان ، ص 96
207. کاسسه ، آنتونیو ، نقش زور در روابط بین الملل ، ترجمه مرتضی کلانتریان ، انتشارات اگه ، چاپ اول، 1390، ص 156
208. http://www.haghgostar.ir/Posts.aspx?Cat=19
209. فلسفه ، هدایت الله ، روش های شناخت حقوق بین الملل شناخت منطقی حقوق بین الملل ، مجله تحقیقات حقوقی ، بهار و تابستان 1371 ، شماره 1 ، ص 68

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی، سلاح های کشتار جمعی، ملاحظات اقتصادی Next Entries مقاله رایگان با موضوع تصور بدنی، جراحی زیبایی، امید به زندگی، جراحی پلاستیک