بهداشت روان، اضطراب کودکان، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

تحول مهارتهاي اجتماع? و سازگاري کودکان فراهم آورده و در بهبود بهداشت روان? والد?ن موثر واقع م? شود.

ب) جنبه کاربردي

(1مشاوران، روان درمانگران که به کار تشخ?ص، درمان و راهنما?? اشخاص م? پردازند در کاربر روي اخت?لهاي رفتاري که در اثر ناکارآمدي سازگاري و پا??ن بودن بهداشت روان? والد?ن شکل گرفته اند به ر?شه هاي آن توجه کرده و راهکارهاي ?زم را ارائه نما?ند.

(2 مح?ط آموزش? خانواده، جهت افزا?ش بهداشت روان? والد?ن و تأث?ر آن بررفتارهاي سالم و رشد مهارتهاي اجتماع? مؤثر واقع م? شود.

8

اهداف تحق?ق:

هدف کل? تحق?ق

بررس? رابطه اخت??ت رفتاري کودکان با بهداشت روان? والد?ن آنها است.

اهداف اجتماع?

(1 بررس? رابطه ب?ن لجبازي – نافرمان? کودکان با م?زان پرخاشگري والد?ن. (2 بررس? رابطه ب?ن سلوك کودکان با م?زان پرخاشگري والد?ن .

(3 بررس? رابطه ب?ن اضطراب کودکان با م?زان اضطراب والد?ن. (4 بررس? رابطه ب?ن افسردگ? کودکان با م?زان افسردگ? والد?ن. (5 بررس? رابطه ب?ن فوب? کودکان با م?زان فوب? والد?ن.

(6 بررس? رابطه ب?ن روان پر?ش? کودکان با م?زان روان پر?ش? والد?ن.

فرض?ھ ھاي پژوھش

فرض?ه اصل?

” ب?ن اخت?ل رفتاري کودکان با بهداشت روان? والد?ن رابطه وجود دارد .”

(1 ب?ن لجبازي- نافرمان? کودکان با پرخاشگري والد?ن رابطه وجود دارد. (2 ب?ن اخت?ل سلوك کودکان با پرخاشگري والد?ن رابطه وجود دارد. (3 ب?ن اضطراب کودکان با اضطراب والد?ن رابطه وجود دارد.

(4 ب?ن افسردگ? کودکان با افسردگ? والد?ن رابطه وجود دارد. (5 ب?ن فوب? کودکان با فوب? والد?ن رابطه وجود دارد.

(6 ب?ن روان پر?ش? کودکان با روان پر?ش? والد?ن رابطه وجود دارد.

9

تعر?ف مفھوم? و عمل?ات? متغ?رھا

تعر?ف مفهوم? لجبازي:

کودك ?ا نوجوان مکرراً به ش?وه هاي منف? گرانه، خصمانه و توأم بانافرمان? در مقابل اشکال قدرت عمل م? کند. معمو? رفتارهاي منف? گرا?انه و لجبازي به شکل ?کدندگ? مستمر، مقاومت در برابر دستورالعمل ها و عدم تما?ل به مصالحه و سلطه پذ?ري ?ا جر و بحث با بزرگسا?ن و همسا?ن ظاهر م? شوند. لجبازي ممکن است به صورت تخط? عمدي و ?ا مداوم از محدود?تها رخ دهد که معمو? به شکل ناد?ده گرفتن دستورها، مشاجره و ناتوان? در تحمل سرزنش به خاطر بدرفتاري، د?ده م? شوند. تظاهرات اخت?ل ب?شتر در خانه د?ده م? شود ول? در مدرسه ?ا اجتماع چندان آشکار ن?ستند (کاکاوند، .(1385

تعر?ف عمل?ات? لجبازي :

لجبازي: منظور از لجبازي نمره ا?ست که آزمودن? (کودکان ) در سؤا?ت مربوط به لجبازي- نافرمان? پرسشنامه مرض?

CSI-4 م? گ?رد.

پرخاشگري:

پرخاشگري مهم تر?ن و?ژگ? در اخت?ل سلوك است. به هم?ن دل?ل در بعض? از د?دگاهها، براي تب??ن اخت?ل سلوك به پرخاشگري توجه شده است. ع?وه برا?ن، پرخاشگري مشکل? است که در بس?اري از کوکان? که به مراکز درمان? ارجاع داده نم? شوند ن?ز مشاهده م? شود. به نظر بندورا (1965) در صورت?که پرخاشگري پ?امدهاي مثبت? در پ? داشته باشد، تداوم پ?دا م? کند. کودکان پرخاشگري را از طر?ق تقل?د ?اد م? گ?رند. والد?ن پرخاشگر باعث پرخاشگري کودکان خود م? شود (شکوه? ?کتا و پرند، .(1384

تعر?ف مفهوم? پرخاشگري:

منظور از پرخاشگري زود رنج?دن و عصب? شدن، نداشتن کنترل برخشم، تما?ل شد?د به کتک زدن و اذ?ت د?گران، م?ل شد?د به شکستن اش?اء، ز?اد درگ?ر شدن و جر و بحث کردن، داد و فر?اد کردن و پرتاب اش?اء (انصاري، .(1387

تعر?ف عمل?ات? پرخاشگري :

منظور از پرخاشگري در ا?ن تحق?ق نمره اي است که آزمودن? ( والد?ن ) آزمون SCL-90 کسب م? کند .

تعر?ف مفهوم? اخت?ل سلوك :

مهمتر?ن و?ژگ? اخت?ل سلوك الگوي پا?دار و مداوم رفتارها?? است که در آن حقوق د?گران، هنجارها و قوان?ن اساس? اجتماع? متناسب با سن کودك ناد?ده گرفته م? شود. و?ژگ?هاي رفتاري افراد با اخت?ل سلوك را م? توان در چهاردسته قرار داد: پرخاشگري که موجب آس?ب بدن? به سا?ر افراد ?ا ح?وانات م? شود ?ا تهد?دي براي آنان حساب م? شود ؛ آس?ب به اموال ?ا تقلب و سرقت ، سرپ?چ? از قوان?ن و مقررات ( کزد?ن ، ترجمه : محمد خان? و شاملو ، .( 1383

10

تعر?ف عمل?ات? اخت?ل سلوك :

منظور از اخت?ل سلوك در ا?ن تحق?ق نمره اي است که آزمودن? ( کودکان ) در سؤا?ت آزمون CSI-4 کسب م? کند

.

تعر?ف مفهوم? اضطراب:

منظور از اضطراب شامل ?ک رد?ف ع??م و نشانه ها?? است که از نظر بال?ن? با سطح با??? از تظاهرات اضطراب? همراه است. ع??م? مانند عصب? بودن، احساس فشار و لرزي در اندام، ترس هاي ناگهان?، احساس وحشت، ب?م و نگران? نسبت به آ?نده و برخ? از جنبه هاي جسمان? اضطراب مانند دلشوره، ترس مفرط، تپش قلب، تنش و برانگ?ختگ?، ب? قراري ?ا آشنا?? با امور آشناي قبل?( انصاري ، . ( 1387

تعر?ف عمل?ات? اضطراب :

منظور از اضطراب نمره ا?ست که آزمودن?( والد?ن) در سوا?ت آزمون SCL 90 کسب م? کند. منظور از اضطراب نمره ا?ست که آزمودن? (کودکان ) در سوا?ت آزمون CSI-4 کسب م? کند .

تعر?ف مفهوم? افسردگ?:

به خلق غمگ?ن فراگ?ر اشاره دارد. وجود حالت م?ل و غم عم?ق در مرکز توجه تشخ?ص افسردگ? قرار دارد. ا?ن افراد با مسائل? همچون تحر?ک پذ?ري، فقدان احساس لذت، گوشه گ?ري اجتماع?، عزت نفس پا??ن، ناتوان? در تمرکز حواس، کارکرد تحص?ل? پا??ن، تغ??ر در کارکردها?? مانند خواب و اشتها و ناراحت?هاي جسمان? که در ا?ن افراد د?ده م? شود (کاکاوند، .(1385

تعر?ف عمل?ات? افسردگ? :

منظور از افسردگ? نمره ا?ست که آزمودن? هاي کودك در سؤا?ت مربوط به افسردگ? آزمون CSI-4 م? گ?رند. همچن?ن منظور از افسردگ? نمره ا?ست که آزمودن?هاي بزرگسال (والد?ن) در سؤا?ت مربوط به افسردگ? آزمون SCL-90 کسب م? کنند.

تعر?ف مفهوم? فوب? :

به ترس شد?د از ?ک ش?ء ?ا موقع?ت ?ا وضع?ت اط?ق م? شود و ترس غ?ر منطق? است که به اجتناب هش?ارانه از ش?ء فعال?ت ?ا موقع?ت منبع ترس منجر م? شود ( کاپ?ن – سادوك ، .( 1386

تعر?ف عمل?ات? فوب?:

منظور از فوب? نمره ا?ست که آزمودن?هاي کودك در سؤا?ت مربوط به آزمون CSI-4 کسب م?کند.

11

منظور از فوب? نمره ا?ست که والد?ن (آزمودن?هاي بزرگسال) در سؤا?ت مربوط به فوب? آزمون SCL- 90 کسب م? کنند.

تعر?ف مفهوم? روان پر?ش? :

روان پر?ش? شامل ?ک حالت گوشه گ?رانه و انزوا طلبانه و نحوة زندگ? روان گس?خته مانند هذ?ان و گر?ز افکار م? گردد، سوا?ت ا?ن مربوط به روان گس?ختگ? در برگ?رنده تدر?ج? اخت?ل از ?ک حالت خف?ف ب?گانگ? تا روان گس?ختگ? حاد مانند اعتقاد به ا?نکه شخص د?گري قادر به کنترل فکر خود است( کاکاوند ، . ( 1385

تعر?ف عمل?ات? روان پر?ش? :

روان پر?ش? نمره ا?ست که آزمودن? (والد?ن) در سوا?ت آزمون SCL-90 کسب م? کند. روان پر?ش? نمره ا?ست که آزمودن? (کودکان) در سوا?ت آزمون CSI-4 کسب م? کند .

12

فصل دوم پ?ش?نه پژوهش

13

مقدمھ

کودک? که به دن?ا م? آ?د ممکن است عال?تر?ن و کامل تر?ن امکانات رشد را دارا باشد. وي ممکن است آمادگ? داشته باشد و ظرف?ت آن را که به شا?سته تر?ن وجه? پرورده شود و برتر?ن کما?ت دست ?ابد . کاف? است عادي به دن?ا ب?ا?د و خانواده و مح?ط مناسب در اخت?ارش قرار گ?رد تا ببالد و نشو ونما ?ابد و جا?گاه ارجمند خو?ش را در ا?ن دن?ا ب?ابد . اما زندگ? خانوادگ? و مح?ط بهداشت? و آموزش? و اجتماع? و فرهنگ? بس?اري از مردم جهان چنان است که دست ?اب? به چن?ن مقصودي را دشوار و گاه امکان ناپذ?ر م? سازد . محدود?تهاي مح?ط زندگ? گروه? از کودکان چنان ز?اد است که بقاي آنان ن?ز مس?ر م?شود . بزرگ? ارقام فقر و ب?ماري و مرگ در کشورهاي جهان سوم لرزه بر اندام آدم م? اندازد و مشک?ت عاطف? و رفتاري کودکان ن?ز که نت?جه ممکن فقر و ب?ماري و جهل و بد رفتاري ونابسامان? هاي خانوادگ? و کاست?هاي آموزش? و اجتماع? و فرهنگ? است شد?دا مانع رشد و بالندگ? و وصول آن به کما?ت? است که در خلقتشان مقدر شده است ( نلسو، ا?زرائ?ل، ترجمه منش? طوس?، (1387

سال 2001 به عنوان سال بهداشت روان? اختصاص ?افته است و در ا?ن سال تمام ملل جهان وظ?فه دارند که سطح بهداشت روان خود ، خانواده و جامعه شان را ارتقاء دهند و با افزا?ش دانش بهداشت و زدودن برچسب هاي مخرب زم?نه هاي ا?ن رشد را فراهم آورند ( شاه محمدي ، ( 1379

اکنون که دوران سرنوشت ساز سازندگ? و بازسازي همه جانبه کشور با شتاب? فزا?نده آغاز گرد?ده است ، زمان آن فرا رس?ده است که برنامه توسعه و تام?ن تندرست? کودکان و ارتقاء سطح بهداشت خانواده و مدارس به عنوان بخش مهم? از س?استهاي ارتقاء بهداشت کشور و اساس? تر?ن حرکت در راستاي تام?ن س?مت? نسل آ?نده ساز و تحقق بخش توسعه اجتماع? و اقتصادي آت?ه کشور ، جا?گاه و هو?ت واقع? خود را باز?ابد . بدون ترد?د کاهش منابع ، امکانات و اعتبارات مال? ؛ کمبود ن?روي انسان? آموزش د?ده ، رشد افزون جمع?ت و بحران ز?ست که جملگ? تهد?دي جدي براي س?مت? نسل آ?نده است موانع و مشک?ت متعددي را در مس?ر تحقق اهداف فوق الذکر ا?جاد خواهد کرد . حل ا?ن مشک?ت راه? جز مشارکت همه جانبه نهادهاي اجتماع? به و?ژه خانواده را باق? نم? گذارد .اما با?د توجه داشت که مشارکت مردم بدون دادن آگاه? و اط?عات به آنان تحقق نم? ?ابد راه مشارکت همه ، آگاه? همه است ( پا?هنگ، .( 1384

گر چه پ?ش?نه توجه به ن?ازها و مشک?ت روان? کودکان به عنوان قشر خاص و داراي و?ژگ? هاي منحصر به فرد خود و نه به عنوان بزرگسا?ن? کوچک اندام به ب?ش از چند دهه نم? رسد، ل?کن در هم?ن مدت کوششهاي بس?اري در جهت شناخت، تب??ن و طبقه بندي و ارائه روشهاي درمان? براي اخت??ت دوران کودک? و نوجوان? به عمل آمده است. طبقه بندي اخت??ت کودکان ا?ن سوال را مطرح م? کند که ›› چند نوع اخت?ل وجود دارد ‹‹ ؟

سوال اساس? در همه گ?ر شناس? ا?ن است که چه تعداد از کودکان در جمع?ت کل? دچار ا?ن اخت??ت هستند؟ همه گ?ر شناس? با تشخ?ص علل ?ا عوامل همراه با انتشار اخت??ت در جمع?ت ن?ز سرو کار دارد اخت??ت رفتاري ط?ف? وس?ع? از مشک?ت کودک? را از رفتارهاي پرخاشگرانه و تکانش? تا رفتارهاي افسرده گونه و گوشه گ?ري در بر م? گ?رد .

14

کودکان با اخت??ت رفتاري بنابر ماه?ت رفتارها?شان احت?اجات روان? ، ترب?ت? و آموزش? متفاوت? از سا?ر کودکان دارند . لذا براي آموزش ، ترب?ت و ترم?م رفتارهاي آنان ?زم است چگونگ? طبقه بندي ا?ن اخت??ت با توجه به انواع و دشوار?هاي رفتاري آنان تع??ن شود (ع?س? زاده ، .(1386

درباره چگونگ? طبقه بندي اخت??ت رفتاري ، اخت?ف نظرها و بحثهاي گوناگون و فراوان? وجود دارد اشکا?ت طبقه بندي اخت??ت رفتاري بنابر علل ز?ر م? باشد :

– 1 علل متفاوت? م? توانند ز?ربناي مشک?ت رفتاري مشابه? باشد و درمقابل انواع متفاوت مشک?ت رفتاري م? تواند از علل مشابه? حاصل آمده باشد .

– 2 فراوان? و تنوع رفتارهاي ناسازگارانه بس?ار گسترده است .

– 3 چگونگ? شروع ا?ن گونه رفتارها و ک?ف?ت رشد و پ?شرفت آنان متفاوت است . – 4 م?زان و درجه رشد آنان مختلف است .

– 5 چگونگ? پاسخ ده? ا?ن گونه رفتارها با روشهاي درمان? گوناگون متفاوت م? باشد (س?ف نراق? و نادري ، . (1380

آمارهاي اپ?دم?ولوژ?ک نشان داده اند که تقر?با 14 تا 20 درصد همه کودکان از بدو تولد تا 18 سالگ? انواع? از اخت??ت روان? را داشته و حدود 3 تا 5 درصد ا?ن گروه داراي اخت??ت شد?د روان? م? باشند ا?ن کودکان مشک?ت مهم? در سازگاري به همراه نارسا?? خانوادگ? – تحص?ل? و روابط اجتماع? زندگ? دارند ، در هر صورت کمتر از 1/5 درصد کودکان ن?از به درمان دارند . با کما

پایان نامه
Previous Entries بهداشت روان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان Next Entries کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، عملکرد خانواده