آنتي، اکسيداني، گياهان

دانلود پایان نامه ارشد

فلاونوئيدها و گليکوزيدها ميباشد. تحقيقات زيادي نشان داده اند که رزماري اثرات بسيار قوي آنتي اکسيداني داشته و ترکيبات فنوليک ديترپن و فلاونوئيدها به نظر مي‌رسد اجزاي اصلي بروز اثرات آنتي اکسيداني در اين گياه باشد [228 و 271]. نشان داده شده است عصاره‌هاي گياهي غني از ترکيبات فنوليک که رزماري نيز بخشي از اين عصاره بود، توانست در کنار ويتامين E ليپوپروکسيداسيون گاوهاي شيري که جيره غني شده با اسيدهاي چرب غير اشباع دريافت نمودند، کاهش دهد [102]. تحقيقات اخير نشان دادند که تغذيه عصاره رزماري به مقدار 6/0 ميليگرم بر کيلوگرم توانست پروکسيداسيون اسيدهاي چرب را در گوشت بره‌ها کاهش دهد [23 و 188]. همچنين تحقيقات نشان دادند که بقاياي اسانس‌گيري رزماري نيز زماني که در سطوح بالا به ميش‌هاي آبستن تغذيه شد پروکسيداسيون چربي را در گوشت بره‌هايشان کاهش داد و ماندگاري لاشه بره‌ها را بيشتر نمود [188].
ادويه دارچين از پوست درخت دارچين به دست ميآيد و يکي از متداول‌ترين چاشني هاييست که در پخت انواع غذاها و شيريني‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در طب سنتي نيز به عنوان يکي از گياهان دارويي مطرح مي‌باشد. اثرات دارويي اين گياه به واسطه ترکيبات موجود در اسانس يا عصاره آن مي‌باشد. پوست ساقه دارچين حاوي حداکثر 2 درصد اسانس بوده که 60 تا 80 درصد آن را سينامالدهيد تشکيل ميدهد. همچنين پوست ساقه شامل ترکيبات ديگر مثل پروسيانيدين‌ها، دي‌ترپن‌‌ها، فنيل‌پروپتنوئيدها، موسيلاژ و پليساکاريدها ميباشد [69 و 170]. در تحقيقي نشان داده شده است که عصاره متانولي ساقه دارچين حاوي برخي ترکيبات آنتي اکسيداني بوده که مي‌تواند به طور موثري گونه‌هاي فعال اکسيژن را در شرايط آزمايشگاهي حذف نمايد و اين اثر قابل مقايسه با برخي آنتي اکسيدان‌هاي سنتتيک و ويتامين C مي‌باشد [170]. در تحقيقي نشان داده شد که استفاده از عصاره آبي پوست ساقه دارچين توانست شاخص‌هاي آنتي اکسيداني افراد دريافت کننده را نسبت به گروه شاهد بهبود بخشد [233] و در تحقيق ديگر نيز نشان داده شد که استفاده از عصاره آبي و اتانولي ساقه دارچين در موش‌هايي که مشکل کبدي داشتند با بهبود وضعيت آنتي اکسيداني و کاهش مالون دي‌‌آلدهيد خون و کبد، سلامت کبد را به دنبال داشتند. در اين تحقيق نشان داده شد که عصاره اتانولي موثرتر از عصاره آبي عمل نمود [180].
گياه ميخک يک درخت هميشه سبز مي‌باشد که بيشتر جوانه آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اسانس جوانه ميخک، اسانس برگ و ساقه ميخک و الئورزين بخش‌هاي مختلف آن مورد استفاده مي‌باشد. جوانه ميخک حاوي 15 تا 20 درصد اسانس بوده و اوژنول مي‌تواند تا 85 درصد و اوژنيل استات نيز تا 15 درصد اسانس را شامل گردد. ميخک همچنين ميتواند حاوي فلاونوئيدها، اسيدهاي فنوليک و تري‌ترپن‌ها باشد. در بيشتر تحقيقات صورت گرفته عصاره و اسانس جوانه ميخک در صدر جدول قدرت آنتي اکسيداني قرار گرفته است که دليل آن به مقدار بسيار زياد ترکيبات پلي فنوليک باز مي‌گردد [61 و 272]. زدودن راديکال‌هاي آزاد و اثرات ضد پروکسيداسيون اسيدهاي چرب اين گياه حتي نسبت به ديگر آنتي اکسيدان‌هاي سنتتيک نيز قوي‌تر بوده است [126] و در شرايط درون تني نيز قادر به کاهش اثرات مخرب تنش اکسيداتيو نيز بوده است [3 و 248].
زردچوبه گياهي است چندساله که ساقه‌هاي زيرزميني گوشتي گياه (ريزوم) جمع‌آوري شده و پس از جوشاندن در آب و سپس خشک کردن آسياب شده و پودر زرد مايل به نارنجي تهيه مي‌گردد. همچنين اين گياه به صورت تازه نيز مصرف ميشود. اسانس و الئورزين اين گياه نيز در آشپزي، صنعت، و داروسازي استفاده مي‌گردد. ريزوم اين گياه حاوي کورکومينوئيدها و 2 تا 10 درصد اسانس مي‌باشد. اصلي‌ترين ماده موثره اسانس تورمرون است [43]. رنگ زرد زردچوبه از کورکومين موجود در اين گياه منشأ ميگيرد. اثرات بسيار قوي آنتي اکسيداني و ضد التهابي کورکومين (ماده موثره اصلي ريزوم) آن را کانديدايي موثر جهت پيشگيري و يا درمان سرطان و ديگر بيماريهاي مزمن مينمايد [281]. نتايج حاکي از آن است که کورکومين از پروکسيداسيون چربي جلوگيري مي‌کند و راديکال‌هاي حاصل از اکسيداسيون چربي را خنثي مينمايد [169]. همچنين گزارش شده است که کورکومين مي‌تواند گونه‌هاي فعال اکسيژن توليد شده توسط ماکروفاژهاي موش را در شرايط برون تني و درون تني حذف نمايد [127 و 128]. در تحقيقي، تغذيه نيم درصد پودر ريزوم زردچوبه توانست توليد مالون دي‌آلدهيد را به طور موثري در لاشه کاهش داده و کيفيت رنگ لاشه بزها را بهبود بخشد [133 و 134]. در تحقيقي که اخيراً صورت گرفته است نشان داده شده است که استفاده از اسانس زردچوبه به طور قابل توجهي فعاليت آنزيمهاي سوپراکسيد ديسموتاز و گلوتاتيون پراکسيداز را افزايش داد و واکنش‌هاي اکسيداتيو را در موش‌هايي که چربي خون بالايي داشتند، سرکوب نمود [160].
تحقيقات بسيار زيادي اثرات آنتي اکسيداني درون يا برون تني هر يک از گياهان دارويي را به طور انفرادي بررسي نموده‌اند که به برخي از مهمترين آنها اشاره گرديد. ولي برهمکنش‌هاي بين گياهان دارويي بر اثرات آنتي اکسيداني سيستم در تحقيقات کمي مورد توجه قرار گرفته است که باعث مي‌گردد پيش بيني اثرات آنتي اکسيداني سيستم بر اساس قدرت آنتي اکسيداني هر يک از گياهان دارويي مشکل گردد [212]. بيشتر گياهان دارويي به طور سنتي به شکل مخلوط در درمان بيماري‌هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرند. و بر اساس نوشته‌هاي چين کهن، مخلوط گياهان دارويي عملکرد دارويي قوي‌تري نسبت به تک تک گياهان مورد استفاده از خود نشان ميدهند [284]. به عنوان مثال يک فرمول گياهي متشکل از 4 گياه دارويي توانست صدمات اکسيداتيو مغر موش‌ها را نسبت به زماني که مخلوط‌هاي سه تايي، دوتايي و انفرادي اين گياهان استفاده شد به طور موثرتري کاهش دهد [283]. اخيراً تحقيقي وسيع در زمينه بررسي اثرات متقابل آنتي اکسيداني بين گياهان خوراکي توسط 4 مدل مختلف آزمايشگاهي تست آنتي‌اکسيداني صورت گرفته است. در اين تحقيق از سه رده گياهي شامل ميوه‌ها، سبزيجات و لگوم‌ها استفاده نمودند. نتايج نشان داد که به ترتيب 13، 68 و 21 درصد مخلوط‌هاي دوتايي گياهان از رده‌هاي مشابه منجر به اثرات آنتي اکسيداني سينرژيسم، تجمعي و آنتاگونيسم شد. زماني که مخلوط‌هاي دوتايي از رده‌هاي گياهي متفاوت انتخاب شدند اثرات متقابل آنتي‌اکسيداني شامل اثرات سينرژيسم، تجمعي و آنتاگونيسم به ترتيب 21، 54 و 25 درصد مشاهده گرديد [278]. نتايج اين تحقيق حاکي از اين است که مخلوط‌هاي مربوط به رده‌هاي مختلف گياهي منجر به اثرات سينرژيسم بيشتر مي‌گردد و دو گياهي که بيشترين اثرات آنتي اکسيداني را در مدل‌هاي آنتي‌اکسيداني مختلف از خود نشان دادند ميوه تمشک و لوبياي آزوکي بود. در نهايت اين تحقيق اهميت استراتژي مربوط به انتخاب غذاها و گياهان خاص با حداکثر سينرژيسم و حداقل اثرات آنتاگونيسم را نشان ميدهد. در تحقيق ديگر که توسط همين محققين صورت گرفت نشان داده شد که مخلوط دو گياه با حداکثر اثرات سينرژيسم آنتي‌اکسيداني، زماني که به طور انفرادي و يا دوتايي به محيط کشت اضافه شدند قادر بودند تنش اکسيداتيو کارديوميوسايت‌ها را کاهش دهند. پاسخ ايجاد شده زماني که مخلوط دو گياه استفاده شده بود قوي‌تر از اضافه نمودن تک تک عصاره‌هاي اين گياهان بود [277]. اين تحقيق به خوبي نمايانگر آن است که اثرات سينرژيستي آنتي اکسيداني به دست آمده توسط مدل‌هاي آزمايشگاهي در برخي موارد مي‌توانند در شرايط فيزيولوژيک نيز خود را نشان دهند. همچنين تحقيقات نشان داده‌اند که اثرات متقابلي بين فلاونوييدها و الفاتوکوفرول در بروز قدرت آنتي اکسيداني وجود دارد. مخلوط نمودن فلاونوييدهايي از قبيل اپي‌کتچين با الفا توکوفرول اثرات سينرژيسمي يا کو-آنتي اکسيداني در محيط آزمايشگاهي را به دنبال داشت [198]. همچنين اثرات سينرژيسمي بين ترکيبات فنوليک و آلفا توکوفرول در شرايط درون تني گاوهاي شيرده نيز نشان داده شده است [102].
2-2-3- اثرات ضد التهابي گياهان دارويي
از زمان‌هاي باستان، در فرهنگهاي مختلف درمان ناهنجاري‌هاي التهابي و بيماري‌هاي وابسته به آن توسط گياهان دارويي و مواد موثره آنها صورت گرفته است و فعاليت ضد التهابي چندين عصاره گياهي و مواد موثره استخراج شده از اين گياهان به طور علمي به اثبات رسيده است [184]. چندين مکانيسم احتمالي مطرح شده است که گياهان دارويي از اين طرق مي‌توانند سيستم ايمني را تحت تأثير قرار داده و فرآيندهاي التهابي را کاهش دهند.
تحقيقات در زمينه مکانيسم عمل اين ملکولها صرفاً به جمع آوري و زدودن راديکال‌هاي آزاد برنمي‌گردد، بلکه ممکن است با تعديل فرآيند سيگنال‌هاي سلولي در حين التهاب و يا به عنوان يک عامل سيگنال دهنده اثرات خود را بروز دهند [5]. يکي از مکانيسم‌هاي احتمالي، ممانعت از فعاليت آنزيم‌هاي توليدکننده ايکوزانوييدها مي‌باشد که مي‌توان به فسفوليپاز A2، سيکلواکسيژنازها و ليپوکسيژنازها اشاره نمود که در نهايت مي‌توانند غلظت پروستانوييدها و لکوترين‌ها را کاهش دهند. همچنين تحقيقات نشان داده اند که ترکيبات فعال بيولوژيک مي‌توانند اثرات ضد التهابي خود را از طريق تعديل بيان ژنهاي پيشالتهابي مثل سيکلواکسيژناز-2، آنزيم نيتريک اکسيد سينتاز القا شده6 و برخي سيتوکين‌هاي مهم، اعمال نمايند [142]. در نتيجه اين فعاليت‌هاي منحصر به فرد، اين ترکيبات به عنوان کانديداهاي نسل جديد داروهاي ضد التهابي مطرح مي‌گردند.
تحقيقات انجام شده نشان دادند که پلي فنول‌هاي موجود در عصاره آبي پوسته دارچين داراي اثرات ضد التهابي ميباشد. در آزمايشي مشخص گرديد که تغذيه عصاره آبي دارچين توليد TNF-? و اينترلوکين-6 سرم را در پي تزريق ليپوپلي ساکاريد کاهش داده و قويترين اثر مربوط به بخشي از عصاره بود که حاوي پلي فنولهاي با وزن ملکولي بالاتر بود [116]. در تحقيقي ديگر اثرات ضد التهابي و مکانيسم عمل سينامالدهيد که ماده موثره اسانس دارچين ميباشد مورد بررسي قرار گرفت. در سطوح بسيار کم، اضافه نمودن سينامالدهيد به محيط کشت از توليد سايتوکين‌هاي پيش التهابي در پي اضافه نمودن ليپوپلي ساکاريدها جلوگيري نموده و التهاب را کاهش داد. اين امکان فراهم ميگردد که در آينده از اين ترکيبات در تعديل سيستم ايمني و کاهش التهاب استفاده گردد [68]. اين نتايج حاکي از آن است که هم عصاره دارچين که حاوي ترکيبات پلي فنوليک با وزن ملکولي بالا و پايين و هم اسانس که حاوي ترکيبات فرار مي‌باشد داراي اثرات ضد التهابي قابل توجهي مي‌باشند.
يكي از مهمترين خواص زردچوبه خاصيت ضدالتهابي آن است، بطوريكه در طب چيني زردچوبه به عنوان داروي موضعي و خوراكي براي درمان التهاب بكار ميرود. مطالعات نشان مي دهد كه كورکومين يا ماده موثره اصلي زردچوبه با مهار بيان ژن سيکلواکسيژناز-2 و نيتريک اکسيد سينتاز القا شده و مهار توليد سايتوکين‌هايي نظير انترفرون گاما و انترلوکين 6 باعث مهار پاسخ‌هاي التهابي مي‌شود. همچنين يکي از مهمترين مسيرهايي که کورکومين اثر ضد التهابي خود را نشان مي‌دهد، ممانعت از فعاليت فاکتور هسته‌اي کاپپا7 ميباشد. با توجه به يافتههاي فوق بنظر مي‌رسد که بتوان از کورکومين در درمان التهابات استفاده کرد [131 و 132]. در تحقيقات کلينيکي انجام شده نشان داده شده است استفاده از 400 ميليگرم کورکومين به مدت 5 روز التهاب پس از جراحي را در بيمارن کاهش داده است [239].
تحقيقات آزمايشگاهي حاکي از آن است که مواد موثره موجود در جوانه ميخک ميتواند اثرات تعديل کنندگي سيستم ايمني و کاهش التهاب را در پي اضافه نمودن ليپوپلي ساکاريدها يا ديگر ترکيبات محرک، به دنبال داشته باشد. اين اثر احتمالاً از طريق اختلال در سيگنال‌دهي سايتوکين‌هاي پيش التهابي که موجب فعال شدن فاکتور هسته‌اي کاپا مي‌گردد ايجاد شده است [19 و 165]. عصاره ميخک قرمز حاوي مواد موثره‌اي مي‌باشد که مي‌تواند گيرنده‌هاي فعال کننده تکثير پروکسي‌زوم‌هاي نوع الفا8 را فعال نموده و پروفيل ترشح سيتوکين‌ها را در

پایان نامه
Previous Entries ترکيبات، گياهان، بيولوژيک Next Entries افراد مبتلا، فعال نمودن