یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

یادداری و یادآوری دانسته های دانش آموزان می گردد. .
*جهاندیده(1390) .درتحقیقی تحت عنوان مقایسه تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی وسنتی برخلاقیت دانش آموزان دختر اول متوسطه به این نتیجه رسیدندکه تفاوت معناداری درمیانگین نمرات گروه کنترل وآزمایش وجود دارد.
*حیدری(1384) .درپژوهش خودکه به مقایسه دو روش تدریس بدیعه پردازی وسنتی بریادگیری ویادداری دانش آموزان پرداخت وبه این نتیجه رسید که میزان پیشرفت تحصیلی وقدرت یادداری آنان در دانش آموزانی که با روش بدیعه آموزش دیده اند بیشتر از دانش آموزانی است که باروش سنتی آموزش دیده اند.
*ظهیری ناو(1388) .درمطالعات خود که بر روی دانشجویان رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران انجام داد به اين نتايج دست يافت : دانشجویانی که درس ادبیات فارسی را از طريق روش تدريس فعال آموخته بودند نسبت به دانشجویانی كه از روش تدريس رایج براي آموزش استفاده شده بود پيشرفت تحصيلي بهتر وانگیزه يادگيري بهتري را از خود نشان دادند در وضعيت مطلوب تري قرار داشتند .
*قوشلی(1384).درپایان نامه خودتأثیر روش آموزش بدیعه پردازی وروش های رایج تدریس،تدریس انشاءرابرخلاقیت نوشتاری وعمومی دانش آموزان،بررسی کرده وتجزیه وتحلیل نهایی نتایج راچنین نشان داده است:1-گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل ،رشدبیشتری در خلاقیت نوشتاری داشتند.2-گروه آزمایش درمقایسه باگروه کنترل رشدبیشتری درخلاقیت عمومی داشتند ونتیجه نهایی آنکه به کارگیری روش بدیعه پردازی در رشد خلاقیت نوشتاری وخلاقیت عمومی دانش آموزان تاثیر بسزا دارد.

*.کونانی(1390). در تحقيقي با عنوان تاثیر یادگیری مشارکتی برخلاقیت وپیشرفت تحصیلی که درس علوم تجربی خود را از طریق روش های بدیعه پردازی یاد گرفته‌انددر مقایسه با دانش‌آموزان که با روش تدریس تدریس سنتی آموزش دیده‌اند انجام داد او در اين تحقيق به اين نتايج دست يافت : دانش آموزاني كه درس علوم تجربي را از طريق روش تدريس فعال آموخته بودند نسبت به دانش آموزاني كه از روش تدريس سنتي مثل روش سخنراني براي آموزش استفاده شده بود پيشرفت تحصيلي بهتر و يادگيري بهتري را از خود نشان دادند در وضعيت مطلوب تري قرار داشتند .
*مرادی نژاد(1386).روش تدریس بدیعه پردازی رابرپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران مورد بررسی قرار دادوبه این نتیجه رسیدکه روش بدیعه پردازی تاثیرمثبتی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.
*هاشمی(1390) .مطالعه ای. با عنوان مقایسه تاثیر روش اکتشافی ،بحث گروهی ،مشارکتی با آموزش سنتی سخنرانی بر خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهرستان ملایر انجام داد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. تاز بین مدارس ملایر چهار آموزشگاه ( دو آموزشگاه دخترانه و دو آموزشگاه پسرانه ) انتخاب شدند پس از آن چهار کلاس آموزشگاههای نمونه انتخاب گردید. روش پژوهش شبه آزمایشی بود. یافته ها نشان دادتدریس مشارکتی وروش اکتشافی هدایت شده بیشتر از تدریس سنتی موجب افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گردد همچنین تدریس مشارکتی تاثیر یکسانی در پیشرفت تحصیلی دختران و پسران دارد بعلاوه دانش آموزان قوی و متوسط و ضعیف به یک میزان از تدریس مشارکتی بهره مند می شوند.

2-2-2- تحقیقات خـارجی

*آسیش(2010) . درپژوهشی باعنوان الگوی بدیعه پردازی بر موفقیت های دانشگاهی دانشجویان باحجم نمونه 60نفر(30نفردرگروه آزمایش و30نفر درگروه کنترل)درگروه کنترل دانشجویانی بودند که به آنها کتابچه داده شد ودرگروه آزمایشی دانشجویانی قرار داشتند که تجارب برای آنها براساس الگوی بدیعه پردازی آماده شد.نتایج پژوهش تفاوت معناداربین دو گروه راتاییدکرد ونتایج به نفع گروه آزمایش بود ونتیجه پژوهش نشان داد که قدرت یادداری اطلاعات در دانشجویان گروه آزمایش بیشتر ازگروه کنترل بود.

*پیسیانو(2010) .درپژوهش هایی که بر روی دانش آموزان گروه مورد مطالعه خود دربین دانش آموزان دوگروه آزمایشی وگروه کنترل انجام دادبه این نتیجه رسید که بکارگیری رویکرد شاگرد محوری منجر به تعامل بیشتر یادگ،یاددارییرندگان می شود که همین امر منجر به افزایش یادگیری،یادداری وانگیزش می شود.
*بریانت(2010) .دریک تحقیق تاثیرشیوه های آموزش بدیعه پردازی برساخت انیمیشن باکامپیوتر دانش آموزان متوسطه را مورد بررسی قرار داد.دراین روش ،دانش آموزان گروه آزمایش برای ساخت انیمیشن از استراتژی های خلاق حل مسئله ،درنظرگرفتن راه های متعددحل مشکل وسپس انتخاب راه حل بهینه استفاده کردند.این استراتژی شامل شیوه های آموزشی باز وبدیعه پردازی بوده است درحالی که این استراتژی برای گروه گواه در اتاق های سنتی رایج بود ونتایج حاکی از آن است که زمانی که استراتژی های خلاق درساخت انیمیشن کامپیوتری ترکیب شوند وپس ازآن که دانش آموزان درفعالیت درگیرشدندساخت انیمیشن کیفیت بیشتری داشته است .
*ساک واز(2010).دریک مطالعه پژوهشی ،با استفادهازیک گروه پیش آزمون پس آزمون،تاثیرتدریس بدیعه پردازی بر درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی رابررسی کرد.روش آزمایشی براساس فرایندخلاق بود.شرکت کنندگان پژوهش شامل34نفر دانش آموزبود،آموزش خلاق در6جلسه آموزشی به گروه آزمایش ارائه شد.مقایسه نمرات پیش آزمون پس آزمون نشان دادکه آموزش بدیعه پردازی تاثیرقابل توجهی درافزایش نمرات دانش آموزان به همرا داشت.

*دورین وکرد (2009) .درتحقیق خودبه این نتیجه رسیدکه درآموزش به شیوه سنتی دانش آموزان نتوانسنه اند ازعلومی که یادگرفته انددرزندگی روزمره خود استفاده کنندشمار کج فهمی های دانش آموزان بسیار زیاد بوده است وبالغ بر90/. ازفارغ التحصیلان سوادعلمی را به دست نمی آورندوحتی ازمهم ترین هدف های مفروض درآموزش نیز مهجور مانده اند.وی معتقداست که برای داشتن نظام آموزشی سازنده ،نظام سنتی باید متحول شودوبه سوی آموزش خلاق هدایت کردد.
*بایب وراتجر(2009) .درمورد بازیابی اطلاعات از حافظه مطالعاتی انجام دادند وبه این نتیجه رسدند:وقتی که بازیابی اطلاعات پردازش شده توسط بدیعه پردازی ازحافظه امکان داشته باشد،بااحتمال بیشتر می توان پیشگویی کرد که درک هدف ومطلب موردنظر قابل دسترسی است.
*موالم(2010) .درتحقیق خود بیان داشته است که دانش آموزن اغلب نمی توانند از دانش خود برای توضیح وپیش بینی پدیده ها استفاده کنند،ودر حل مسایل جدید ناتوان هستند.این مشکل ناشی از این واقعیت است که آموزش های کلسی ،فاقدراهبردهای کیفی مورد نیاز یرای استدلال آنها میباشد.
*بادبی و واتسون(2007).دریافته های پژوهشی خودتاکید می کنند گروهی که دریادگیری مطالب به روش بدیعه پردازی پرداخته بودند،درعملکردشان نسبت به گروهی که ازآموزش های معمولی بهره مند شده بودند به طور معناداری بهتر بودند.
*تیواری ودپاک(2008).درمطالعات خود مشاهده کردند که این مسئله مهم (استفاده ازقیاس ها )درزندگی روزمره مابه طورمعمول برای یادگیری مفاهیم درحال اتفاق است.همچنین آنان به این نتیجه رسیدند که تعدادی ازقیاس ها ابزاری هستند که به یادگیرندگان برای تغییر مفاهیم ازاشیا به فرایندها کمک می کنند وتوسعه علم رابه دنبال دارد.
*کاویت چی(2011).درآموزش علوم نیز نشان دادکه استفاده ازبدیعه پردازی در مطالب مربوط به متن درس،یادگیری های کوتاه مدت وبلند مدت را افزایش می دهد.
*گوپال(2009) .درپژوهشی باعنوان تاثیر الگوی آموزشی فعال بر بازیابی ویادداری اطلاعات در درس فیزیولوژیک به مقایسه الگوی فعال وسنتی پرداخت ونتایج راچنین به دست آورد:یادداری وبازیابی اطلاعات مفاهیم وتعامل بیشتر در دانش آموزاتی که با روش فعال آموزش دیده بودند بیشتر ازگروهی بود که باروش سنتی آموزش دیده بودند.
*کاستلو(2008) .درپژوهشی باعنوان تاثیر تدریس الگوی استعاری(بدیعه پردازی در تدریس زیست شناسی به این نتیجه رسیدکه دانش آموزانی که به این روش آموزش دیده اند قدرت یادسپاری وذخیره اطلاعات آنها درحد بالایی قرار دارد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه :

كشف حقيقت ، افزايش دانش و توضيح پديده ها از جمله اهداف اساسي هر تحقيق علمي مي باشد. ماهيت عینی بسياري از مفاهيم ، تعدد متغييرهاي اثرگذار و قابل كنترل بودن برخي ازآنها و… در مباحث آزمایشگاهی مثل علوم تجربی شرایطي را به وجود آورده كه در انجام پژوهش هاي علمي،بيشتر روش هاي آزمایشی را برگزينيم(دلاور،1390). براين اساس در ادامه روش پژوهش جامعه آماري ، نمونه آماري چگونگي روش انتخاب نمونه ها ، ابزارهاي جمع آوري اطلاعات ، اعتباریابی پرسشنامه های مورد استفاده،نمرات پرسشنامه های مورد استفاده، روش تحليل داده ها و يافته ها مد نظر و مورد استفاده قرار گرفته است كه شرح هريك خواهد آمد.

3-2-روش تحقیق:

این تحقیق به لحاظ ماهیت موضوع ، اهداف وفرضیه های آن کاربردی است ودر زمره طرح های شبه آزمایشی قرار دارد. براساس این طرح ،آزمودنی ها به طور تصادفی دردو گروه قرار می گیرند، ،دوگروه درمعرض متغیرهای مستقل قرار می گیرند. پیش آزمون برای یک گروه ازگروه های آزمایشی اجرا می شود.وپس آزمون برای دو گروه اجرا می شود جدول زیر روش اجرا رانشان می دهد.

3-2- جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب می باشد که درسال1394مشغول به تحصیل بودند

3-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش نمونه گیری،تصادفی خوشه ای چند مرحله ای می باشد .به این ترتیب که بین کلیه مدارس ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب،ودرمدرسه مذکور2کلاس آزمایشی به صورت تصادفی انتخاب ومورد بررسی قرارگرفتند با توجه به طرح تحقیق، تعداد هریک از افراد درگروه های 2گانه موردبررسی25نفر می باشد، به این ترتیب 50نفربه عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند.

3-4- روش جمع آوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای ،پرسشنامه ، ،منابع کتابخانه ای مکتوب و الکترونیکی استفاده شد.

3-5- ابزار هاي مورد استفاده

داده های مورد نیاز در این تحقیق، با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.روش پرسشنامه درپیش آزمون وپس آزمون به منظور اطلاع ازمیزان دانش پیشین دانش آموزان از محتوای تدریس ودرپایان اجرای روش های تدریس بدیعه پردازی ورایج درگروه های آزمایشی،به منظور اطلاع ازمیزان تاثیر آن روش ها(متغیرهای مستقل)برمیزان یادگیری دانش آموزان پس آزمون اجراگردیده است.وبه منظورتعیین میزان یاد داری آن ها بعد از4هفته از اجرای پس آزمون ،آزمون دیگری موازی باسوالات پس آزمون اجرا شده است.وهمچنین درهمین راستا جهت سنجش انگیزش پیشرفت تحصیلی از تست انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر(1981)استفاده گردید.

3-6-روش اجرای آموزش بدیعه پردازی

جامعه آماری تحقیق ،شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب می باشد که درنیمسال تحصیلیاول1394مشغول به تحصیل بودند روش نمونه گیری،تصادفی-نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد. به این ترتیب که بین کلیه مدارس ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب،ودرمدرسه مذکور2کلاس آزمایشی به صورت تصادفی انتخاب ومورد بررسی قرارگرفتند.محقق در این تحقیق،با2گروه آزمودنی50نفری دختر در مقطع ابتدایی سروکار داشت.در این تحقیق ،یک کلاس در معرض متغیر مستقل روش تدریس بدیعه پردازی ویک کلاس دیگر در معرض روش تدریس رایج قرار گرفتند تا تأثیر متغیر مستقل را بر میزان یادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت دانش آموزان مورد مطالعه قرار گیرد. محتوای آموزشی درس علوم تجربی آنها ،کتاب مصوب آموزش وپرورش بود.متغیر مستقل باتوجه به محتوای آموزشی درس علوم تجربی بر اساس روش بدیعه پردازی ،طی 8 جلسه آموزشی60دقیقه ای به مدت3ماه فصل های علوم تجربی رابه گروه آزمایشی ارائه گردید.
برای سنجش یادگیری یادداری دانش آموزان ،سئوالاتی از محتوای کتاب با توجه به موضوع

پایان نامه
Previous Entries پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت Next Entries پیش آزمون، انگیزش پیشرفت، انگیزش پیشرفت تحصیلی