یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، کمال گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

توجه یافته های جدول فوق، بررسی ضرایب همبستگی بین مؤلفه های کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر در تمامی مؤلفه ها به جز نشخوار فکر، معنادار بود. بین مؤلفه های معیارهای بالا برای دیگران، نظم و سازماندهی، هدفمندی و تلاش برای عالی بودن با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. که می توان گفت با افزایش این مؤلفه ها در دانش آموزان پسر میزان پیشرفت تحصیلی نیز افزایش می یابد. اما در مؤلفه های تمرکز بر اشتباهات، نیاز به تأیید و ادراک فشار از سوی والدین رابطه منفی و معناداری وجود داشت. که بر طبق این یافته ها می توان گفت با افزایش این مؤلفه ها در دانش آموزان پسر به طور معناداری پیشرفت تحصیلی کاهش می یابد. در مجموع نیز کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر به میزان (47r=./) ارتباط وجود داشت. در ادامه به منظور برآورد پیش بینی کنندگی مؤلفه های کمال گرایی از پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید که نتایج آن در زیر آمده است.

جدول (4-9): خلاصه الگو رگرسیون بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏
شاخص
R
R2
خطای استاندارد برآورد
مقدار
508/.
22/.
384/.

جدول (4-9) نشان می دهد که ابعاد کمال گرایی، (22/0=R^2) از واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی پسران را پیش بینی می‌کند. برای بررسی معنادار بودن این مقدار از آزمون F که یافته های آن در جدول (4-7) آمده است، استفاده گردید.

جدول(4-10): آزمون Fو سطح معناداری کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏
آزمون
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
رگرسیون
646/23
8
241/1
*112/9
000/.
باقی مانده
580/ 62
76
746/0

کل
226/96
84

یافته های جدول فوق نشان می دهد که مقدار F (11/9) به لحاظ آماری معنادار است که این امر بیانگر این است که مؤلفه های کمال گرایی با پیشرفت پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند.در جدول (4-11) سهم هریک از مؤلفه ها به تفکیک در پیش بینی پیشرفت تحصیلی و نیز سطح معناداری آن آمده است.

جدول 4-11: ضرایب رگرسیون ابعاد کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏
آزمون
ضرایب استاندارد
t
Sig.

B
β

تمرکز بر اشتباهات
123/.-
152/.-
498/1-
084/.
معیارهای بالا برای دیگران
155/.
183/.
1.612
055/.
نیاز به تایید
145/.-
177/.-
550/1 –
066/.
نظم و سازماندهی
259/.
301/.
107/2
000/.
ادراک فشار از سوی والدین
166/.-
194/.-
704/1-
024/.
هدفمندی
239/.
282/.
985/1
001/.
نشخوار فکر
092/.-
108/.-
932/.-
448/.
تلاش برای عالی بودن
234/.
277/.
816/1
000/.

جدول (4-11) نشان می دهد که با وجود اینکه مؤلفه های کمال گرایی با همدیگر پیش بینی معناداری (21/0=R^2) از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر را نشان می دهند اما تنها مؤلفه های نظم و سازماندهی، ادراک فشار از سوی والدین، هدف مندی و تلاش برای عالی بودن پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند. به طور مثال می توان گفت با افزایش یک واحد از نمره نظم و سازماندهی می توان انتظار داشت که 30 درصد به نمره پیشرفت تحصیلی اضافه گردد.

فرضیه فرعی دوم: بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد.

پایان نامه
Previous Entries کمال گرایی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، وفاداری مشتری