یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، کمال گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

هشتتجین،1390).

2) عوامل مربوط به خانواده:
خانواده به عنوان یکی از عوال موثر و با نفوذ در شخصیت فرد فرض می‌شود. تاثیر خانواده بر پیشرفت تحصیلی از ابعاد گوناگونی چون ساختار و ارزش‌های حاکم، نحوه انتظارات و توقعات از فرزندان، روابط درون گروهی و برون گروهی خانواده، پایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده، حجم خانواده و تعداد فرزندان و ویژگی‌های فردی والدین می‌تواند بر پیشرفت تحصیلی فرزندان‌شان تاثیر مثبت داشته باشد.

3) وضعیت اجتماعی- اقتصادي:
مروري بر تحقیقات انجام شده در مورد نقش متغیرهاي بافتی105 در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیز نشان می‌دهد که وضعیت اجتماعی- اقتصادي خانواده متغیري است که بیشترین حجم تحقیقات را در میان تحقیقات مرتبط به تعلیم و تربیت، به خود اختصاص داده است (بورنشتین و برادلی، 2003؛ سیرین، 2005؛ به نقل از عابدینی،1390). در این راستا تحقیقات دیگر نیز نشان داده اند کودکان متعلق به خانواده‌هاي با وضعیت اجتماعی- اقتصادي پایین‌تر معمولاً انگیزش و موفقیت تحصیلی کمتري را نشان می‌دهند و براي شکست در مدرسه و ترك تحصیل در معرض خطر بیشتري قرار دارند (بورکوسکی و تورپ، 1994؛ به نقل از عابدینی،1390). نتایج پژوهش‌هاي داخلی نیز حاکی از وجود ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و وضعیت اجتماعی- اقتصادي خانواده است. از جمله نتایج پژوهش صمدپور (1385؛ به نقل از عابدینی،1390) حاکی از وجود رابطه معنادار بین وضعیت اجتماعی-اقتصادي خانواده و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه است. در این پژوهش شغل و محل سکونت به عنوان شاخص‌هاي وضعیت اجتماعی- اقتصادي در نظر گرفته شده اند. نتایج این پژوهش نشان داد که هر چه میزان تحصیلات والدین و درآمد خانواده بالاتر و هرچه تعداد افراد خانواده کمتر، شغل والدین تخصصی‌تر و محل سکونت بهتر باشد، این دانش‌آموزان پیشرفت تحصیلی بیشتري خواهند داشت.
لواسانی، کیوان زاده و کیوان زاده (1386؛ به نقل از عابدینی،1390) نیز رابطه متغیرهاي بافتی از جمله رتبه تولد، درآمدخانواده، تعداد فرزندان، شغل و تحصیلات پدر و مادر را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی سال سوم رشته علوم تجربی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که تحصیلات مادر و میزان درگیري والدینی بهترین پیش‌بینی کننده‌هاي مثبت براي پیشرفت تحصیلی این دانش‌آموزان هستند.
عابدینی، زمانی و کدخدایی (1390؛ به نقل از عابدینی،1390) نیز طی یک مدل ساختاري روابط علی بین جایگاه اجتماعی-اقتصادي خانواده، اعتیاد به بازي‌هاي رایانه‌اي و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرارداده اند. آن‌ها مشاهده کردند دانش‌آموزان با جایگاه اجتماعی- اقتصادي بالا، اگرچه اعتیاد بیشتري به بازي‌هاي رایانه‌اي دارند، پیشرفت تحصیلی آنان نیز بیشتر است. البته باید به خاطر داشت که وضعیت اجتماعی-اقتصادي پایین برخی دانش‌آموزان علت بی‌انگیزگی و انگیزش پایین در آنان نیست، بلکه عواملی که معمولاً با وضعیت اجتماعی- اقتصادي پایین همراه هستند بر انگیزش و موفقیت تحصیلی آن‌ها اثر می‌گذارند. به عبارت دیگر خانواده‌هاي متعلق به جایگاه اجتماعی- اقتصادي پایین در مقایسه با خانواده‌هاي متعلق به جایگاه اجتماعی- اقتصادي بالا، براي کمک به یادگیري فرزندانشان در خارج از مدرسه منابع کمتري دراختیار دارند (میس، 1997؛ به نقل از عابدینی،1390).
استیپک و ریان (1997؛ به نقل از عابدینی،1390) کودکان محروم و غیر محروم کلاس‌هاي آمادگی و پیش‌دبستانی را در انواع مقیاس‌هاي شناختی و انگیزشی مورد مقایسه قرار دادند. آنان دریافتند کودکان داراي وضعیت اجتماعی- اقتصادي پایین‌تر در آزمون‌هاي ریاضی و خواندن عملکرد ضعیف‌تري داشتند. معمولاً در خانواده‌هاي متعلق به جایگاه اجتماعی- اقتصادي بالا فعالیت‌هایی وجود دارند که تفکرکودکان را تحریک می کند، به علاوه در این خانواده کامپیوتر، کتاب‌هاي کمک آموزشی و غیر آموزشی، پازل و غیره به چشم می‌خورد و والدین براي رشد شناختی فرزندان‌شان سرمایه‌گذاري کرده و براي یادگیري آن‌ها وقت بیشتري صرف می‌کنند (اکلز، ویگفیلد و شیفل، 1998؛ به نقل از عابدینی،1390).
نتایج تحقیق گاتفرید، فلمینگ و گاتفرید (1998؛ به نقل از عابدینی،1390) نیز حاکی از نقش مباحث و گفتگوهاي خانوادگی، رجوع به کتابخانه، اهمیت دادن به مطالعه، امکانات تدریس خصوصی در خانواده‌هاي متعلق به جایگاه اجتماعی- اقتصادي بالا در افزایش انگیزش تحصیلی کودکان آن‌ها در سنین 9 تا 14 سال است.

ارتباط متغیرها:
حرمت به خود و پیشرفت تحصیلی:
رابطه بین حرمت خود و پیشرفت تحصیلی توجه زیادی را در بین محققان و پژوهشگران به خود جلب نموده است(ماریواما، روبین و کینگس بوری106، 1981؛ به نقل از نادری، روحانی و شریر، 2009). برخی از پژوهشگران رابطه بین حرمت به خود و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار داده اند و در یافته اند که حرمت به خود بالا، تسهیلگر پیشرفت تحصیلی بوده است و فقط یک همبستگی محدود بین حرمت به خود و پیشرفت تحصیلی آشکار شده است( پولمن و آلیک107، 2008؛ به نقل از نادری و همکاران، 2009). بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط حرمت به خود و پیشرفت تحصیلی حرمت به خود کلی پایین، ضرورتاً منجر به پیشرفت تحصیلی ضعیف نخواهد شد(پولمن و آلیک، 2008؛ به نقل از نادری و همکاران،2009). نتایج پژوهش آن ها نشان داد که حرمت به خود کلی پایین (نه خیلی پایین) پیش بینی کننده معناداری برای عملکرد تحصیلی عالی می باشد. اگرچه، نتایج تحقیق مارش و او- مارا108(2008؛ به نقل از نادری و همکاران،2009) عزت نفس پیشین تاثیر مثبت کمی در پیشرفت آموزشی متعاقب خواهد داشت.
همچنین پژوهشگران به رابطه معنی‌دار حرمت به خود با پیشرفت تحصیلی دست یافتند در پژوهش هایی دست یافتند. باچمن و اومالی(1977؛ به نقل از نادری و همکاران،2009) داده های طولی جمع آوری شده در رابطه با حرمت به خود و موفقیت را با استفاده از مدلی ساختاری مورد تحلیل قرار دادند که بر روی رابطه حرمت به خود و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی متمرکز بود. حرمت به خود دانش‌آموزان دبیرستانی به طور معنی داری با موفقیت تحصیلی آنان به صورت علت و معلولی رابطه داشت. نتایج تحقیق دیگری نشان داد که رابطه معنی‌داری بین حرمت به خود و داده های تحلیل‌شده مربوط به موفقیت که به صورت طولی گردآوری شده بودند، وجود دارد (ماریواما، 1981؛ به نقل از نادری و همکاران،2009).

2) پيشينه مطالعاتي
الف) تحقيقات انجام شده در داخل كشور
فاتحی، عبدخدایی و پورغلامی (1391) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی با اهمال کاری درکارکنان بیمارستان دولتی فراشبند» در نمونه ای به 150 نفر (90 نفر مرد و 60 نفر زن) به این نتایج دست یافتند که بین کمال گرایی و اهمال کاری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و بین خود کارآمدی و اهمال کاری رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که میان کارکنان زن و مرد از لحاظ میزان اهمال کاری تفاوت معنی داری وجود دارد، اما از نظر میزان کمال گرایی میان آنها تفادت معنی داری مشاهده نشد.
نجفی، دهشیری، شیخی و دبیری(1390) در پژوهشی تحت عنوان ‌«نقش حرمت خود و مولفه‌های تنهایی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی» با نمونه‌ای به حجم 281 نفر (141 پسر و 140 دختر) بود، به این نتایج دست یافتند که حرمت خود و احساس تنهایی نقش معنی داری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارند. همچنین بین حرمت خود و احساس تنهایی ارتباط منفی و معنی داری مشاهده شد.
بختیارپور، حافظی و بهزادی‌شینی (1390) در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین جایگاه مهار، کمالگرایی و خود کارآمدی با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان» با نمونه ای به حجم 340 نفر دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در سال تحصیلی 1388-89 به این نتایج دست یافتند که بین مجموعه متغیر های پیش بین و مجموعه متغیر های ملاک همبستگی کانونی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که صرفاً اضطراب امتحان و نه عملکرد تحصیلی به وسیله کمال گرایی، جایگاه مهار «درونی» و خود کارآمدی قابل پیش بینی است.
عبدخدایی، مهرام و ایزانلو (1390) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان» با نمونه ای متشکل از 175 نفرد دانشجوی دختر و پسر دوره کاردانی و کارشناسی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد شیروان با این نتایج دست یافتند که بین ابعاد کمال گرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) با اضطراب پنهان رابطه معناداری وجود دارد. یعنی هرچه میزان کمال گرایی افزایش یابد میزان اضطراب پنهان افزایش می یابد و در تعامل مولفه های کمال گرایی،کمال گرایی جامع مدار پیش بینی کننده معنی داری برای اضطراب پنهان دانشجویان می باشد.
عابدینی (1390) در پژوهشی با عنوان پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی براساس باورهاي خود کارآمدي، وضعیت اجتماعی- اقتصادي و رشته تحصیلی در نمونه ای به حجم 500 نفر از دانش آموزان دختر در رشته هاي ریاضی- فیزیک و علوم انسانی از دبیرستان هاي شهر تهران انتخاب کرده بود به این نتایج دست یافت که خودکارآمدي و رشته تحصیلی نقش معنادار در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند، درحالی که تحصیلات و شغل پدر نمی توانند به طور معنادار پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند. همچنین مشاهده شد که خودکارآمدي و شغل مادر پیش بینی کننده هاي معناداري از پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان هستند.
سرمدي و همکاران (1389) در پژوهشی با عنوان بررسي عوامل همبسته با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي بر اساس نتايج آزمون TIMSS-R و ارائه الگوي تحليل مسير براي بررسي تأثير هر يك از عوامل بر پيشرفت تحصيلي با نمونه ای به حجم ۵۳۰۱ نفر دانش آموز سوم راهنمايي با این نتایج دست یافتند که۱۵ متغير از طريق روش غيرآزمايشي با طرح تحقيق همبستگي و با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل عاملي بررسي شدند كه از مجموع ۱۵ متغير پيش بين آموزشي ، ۱۳ متغير داراي ضريب همبستگي معناداري با متغير پيشرفت تحصيلي بودند. همچنين، مدل تحليل مسير بررسي تأثير هر يك از عوامل مورد نظر بر پیشرفت تحصیلی استفاده گردید. در اين روش با استفاده از ماتريس همبستگي عوامل مورد نظر و برآورد تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم آن‌ها و با در نظر گرفتن شاخص‌هاي نيكويي برازش به بررسي الگوي مورد نظر پرداخته شده است. در تأثيرات مستقيم و غیر مستقیم عامل فعالیت‌های آموزشی معلم در کلاس و مدرسه بیشترین اثر را داشته است، ولي بيشترين تبيين واريانس متغير پيشرفت تحصيلي مربوط به تجارب آموزشی و ویژگی‌های معلم بوده است.
اکبری (1388) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه کمال گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر رشت با نمونه ای به حجم 150 نفر به نتایج زیر دست یافت که رابطه معناداری بین عزت نفس و کمال‌گرایی زنان اضطرابی وجود دارد، و همچنین بین کمال‌گرایی و عزت نفس زنان نرمال رابطه معناداری وجود دارد، اما بین کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده رابطه معنادار نبود. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری میان کمال گرایی زنان افسرده، اضطرابی و عادی وجود ندارد، اما بین عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی تفاوت معنادار است.
مهرابی زاده هنرمند، علامه و شهنی ییلاق (1386) در پژوهشی تحت عنوان رابطه حرمت خود، اضطراب اجتماعی، کمال گرایی و تعلل با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان در نمونه‌ای با حجم 200 نفر از دانش آموزان دختر سال اول دبیرستانی شهرستان اهواز که در سال تحصیلی 84 –1383 مشغول به تحصیل بودند به این نتایج دست یافتند که حرمت خود با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و با اضطراب امتحان رابطه منفی دارد. اضطراب اجتماعی، کمال گرایی و تعلل با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و با اضطرای امتحان رابطه مثبت دارند. همچنین، مشخص گردید که از میان متغیرهای پیش بین

پایان نامه
Previous Entries یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، موفقیت تحصیلی Next Entries کمال گرایی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی