گروه کنترل، سلامت روان، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

جعبهاي نمرات پيش آزمون سلامت جسماني و مؤلفههاي آن

با توجه به نمودارهاي جعبهاي بالا، در توزيع نمرات پيشآزمون مؤلفههاي سلامت جسماني در گروههاي آزمايش و کنترل، تعدادي دادههاي پرت وجود دارد که اين دادهها نيز، با يک نمره بالاتر از خود جايگزين شدند تا جزء بقيه خوشه نمرهها قرار گيرند.

نمودار 6-4: نمودار جعبهاي نمرات پس آزمون سلامت جسماني و مؤلفههاي آن

با توجه به نمودارهاي جعبهاي بالا، در توزيع نمرات پسآزمون مؤلفههاي کارکرد جسماني و سلامت عمومي در گروه آزمايش، تعدادي دادههاي پرت وجود دارد که اين دادهها نيز، با يک نمره بالاتر از خود جايگزين شدند تا جزء بقيه خوشه نمرهها قرار گيرند.

نمودار 7-4: نمودار جعبهاي نمرات پيش آزمون رفتارهاي پر خطر
با توجه به نمودارهاي جعبهاي بالا، در توزيع نمرات پيشآزمون رفتارهاي پر خطر در گروههاي کنترل و آزمايش، تعداد زيادي دادههاي پرت و کرانهاي وجود دارد که اين دادهها، با يک نمره پايينتر از خود جايگزين شدند تا جزء بقيه خوشه نمرهها قرار گيرند.

نمودار 8-4: نمودار جعبهاي نمرات پس آزمون رفتارهاي پر خطر
با توجه به نمودارهاي جعبهاي بالا، در توزيع نمرات پسآزمون رفتارهاي پر خطر در گروههاي کنترل و آزمايش، تعداد زيادي دادههاي پرت و کرانهاي وجود دارد که اين دادهها نيز، با يک نمره پايينتر از خود جايگزين شدند تا جزء بقيه خوشه نمرهها قرار گيرند.
پس از بررسي و اصلاح دادههاي پرت، نرمال بودن توزيع نمرات متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد. توزيع نرمال توزيعي است که متقارن بوده و حداکثر ارتفاع در ميانگين قرار دارد. به طوري که نيمي از نمرهها در بالاي ميانگين و نيمي ديگر در پايين ميانگين توزيع ميشوند. دنبالههاي منحني توزيع نرمال با محور X موازي است (ساعي، 1381). يکي از آزمونهايي که براي سنجش توزيع نرمال به کار ميرود، آزمون کولموگروف اسميرنوف است. در اين آزمون چنانچه سطح معنيداري مقدار Z (آماره کولموگروف اسميرنوف) بالاتر از 05/0 باشد، نشان ميدهد که دادهها داراي توزيعي نرمال هستند (بريس، 2010). در جدول 1-4 نتايج اين آزمون آمده است؛

جدول 1-4: آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرهاي تحقيق
گروه
متغير
پيشآزمون
پسآزمون

n
Z
Sig
n
Z
Sig
آزمايش
تاب آوري
15
437/0
991/0
15
793/0
555/0

کيفيت زندگي
15
557/0
915/0
15
473/0
979/0

رفتارهاي پر خطر
15
842/0
477/0
15
962/0
313/0
کنترل
تاب آوري
15
686/0
734/0
15
472/0
979/0

کيفيت زندگي
15
422/0
994/0
15
620/0
836/0

رفتارهاي پر خطر
15
922/0
363/0
15
075/1
198/0

اطلاعات جدول 9-4 نشان ميدهد که سطح معنيداري مقاديرz بدست آمده در توزيع نمرات کيفيت زندگي و رفتارهاي پر خطر بالاتر از 05/0 است (05/0P)، اين امر نشان ميدهد نمرات متغيرهاي وابسته تحقيق، داراي توزيعي نرمال است. بنابراين امکان استفاده از آزمونهاي پارامتري جهت بررسي فرضيههاي تحقيق وجود دارد.
3-4 آمار توصيفي
آمار توصيفي روشهايي هستند که به منظور خلاصه کردن دستههاي بزرگي از دادهها مورد استفاده قرار ميگيرند. اين آمار با استفاده از تعدادي مقادير معمولي و چندين شاخص و نمودار، دادههاي موجود را براي خوانندگان قابل درک و فهم ميکنند. هر گزارش پژوهشي براي دادن اطلاعات در مورد نمونه و همچنين براي توصيف دادهها، قبل از انجام آزمونهاي استنباطي، بايد شامل آمار توصيفي باشد (همان منبع)
در اين بخش آمار توصيفي مربوط به نمرات تابآوري، کيفيت زندگي و رفتارهاي پر خطر و مؤلفههاي هر يک، در دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمايش و کنترل تفکيک آمده است.
1-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات تابآوري
جدول 2-4: آمارهاي توصيفي نمرات تاب آوري به تفکيک پيشآزمون و پس آزمون در گروههاي آزمايش و کنترل

گروه
پيشآزمون
پسآزمون

فراواني
ميانگين
انحراف معيار
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
آزمايش
15
61
96/9
15
60/71
92/11
کنترل
15
27/61
69/14
15
53/56
89/15

اطلاعات مندرج در جدول 2-4 نشان ميدهد که ميانگين نمرات تاب آوري در گروه آزمايش از مقدار 61 در پيشآزمون به 60/71 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 96/9 و 92/11 است. اما ميانگين نمرات تاب آوري در گروه کنترل از مقدار 27/61 در پيشآزمون به 53/56 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 69/14 و 89/15 است.
2-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات کيفيت زندگي و مؤلفههاي آن
جدول 3-4: آمارهاي توصيفي نمرات کيفيت زندگي به تفکيک پيشآزمون و پس آزمون در گروههاي آزمايش و کنترل

گروه
پيشآزمون
پسآزمون

فراواني
ميانگين
انحراف معيار
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
آزمايش
15
40/111
78/7
15
80/126
89/8
کنترل
15
80/111
39/11
15
93/109
86/16

با توجه به اطلاعات جدول 3-4 ميانگين نمرات کيفيت زندگي در گروه آزمايش از مقدار 40/111 در پيشآزمون به 80/126 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 78/7 و 89/8 است. اما ميانگين نمرات کيفيت زندگي در گروه کنترل از مقدار 80/111 در پيشآزمون به 93/109 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 39/11 و 86/16 است.
3-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات ابعاد کيفيت زندگي
جدول 4-4: آمارهاي توصيفي نمرات ابعاد کيفيت زندگي به تفکيک پيشآزمون و پس آزمون در گروههاي آزمايش و کنترل

گروه

متغيرها
پيشآزمون
پسآزمون

فراواني
ميانگين
انحراف معيار
فراواني
ميانگين
انحراف معيار

آزمايش

عملکرد جسماني
15
80/22
37/2
15
40/25
50/1

مشکلات جسماني
15
48/7
74/0
15
8
76/0

درد جسماني
15
87/6
64/1
15
47/9
59/1

سلامت عمومي
15
33/19
50/2
15
73/22
75/1

کل سلامت جسماني
15
47/56
59/4
15
60/65
17/4

سرزندگي
15
87/18
99/0
15
33/19
44/3

عملکرد اجتماعي
15
87/8
17/2
15
11
85/1

نقش هيجاني
15
73/4
96/0
15
93/4
03/1

سلامت رواني
15
47/22
83/3
15
93/25
55/2

کل سلامت روان
15
93/54
92/4
15
20/61
95/6

کنترل
عملکرد جسماني
15
27/25
48/1
15
93/24
43/2

مشکلات جسماني
15
73/7
22/1
15
40/7
55/1

درد جسماني
15
47/8
88/1
15
67/8
87/1

سلامت عمومي
15
73/20
60/2
15
67/19
66/3

کل سلامت جسماني
15
20/62
86/4
15
67/59
34/7
سرزندگي
15
53/16
42/3
15
60/15
07/4
عملکرد اجتماعي
15
80/8
42/1
15
20/9
37/1

نقش هيجاني
15
54/4
25/1
15
67/4
23/1

سلامت رواني
15
73/19
63/3
15
13/20
37/5

کل سلامت روان
15
60/49
45/7
15
60/49
27/10
با توجه به اطلاعات جدول 4-4 ميانگين نمرات مؤلفه عملکرد جسماني در گروه آزمايش از مقدار 80/22 در پيشآزمون به 40/25 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 37/2 و 50/1 است. اما ميانگين نمرات اين مؤلفه در گروه کنترل از مقدار 27/25 در پيشآزمون به 93/24 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 48/1 و 43/2 است.
ميانگين نمرات مؤلفه مشکلات جسماني در گروه آزمايش از مقدار 48/7 در پيشآزمون به 8 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 74/0 و 76/0 است. ميانگين نمرات اين مؤلفه در گروه کنترل از مقدار 73/7 در پيشآزمون به 40/7 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 22/1 و 55/1 است.
ميانگين نمرات مؤلفه درد جسماني در گروه آزمايش از مقدار 48/7 در پيشآزمون به 8 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 74/0 و 76/0 است. ميانگين نمرات اين مؤلفه در گروه کنترل از مقدار 47/8 در پيشآزمون به 67/8 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 88/1 و 87/1 است.
ميانگين نمرات مؤلفه سلامت عمومي در گروه آزمايش از مقدار 33/19 در پيشآزمون به 73/22 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 50/2 و 75/1 است. اما ميانگين نمرات اين مؤلفه در گروه کنترل از مقدار 73/20 در پيشآزمون به 67/19 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 60/2 و 66/3 است.
ميانگين نمرات کل سلامت جسماني در گروه آزمايش از مقدار 47/56 در پيشآزمون به 60/65 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 59/4 و 17/4 است. اما ميانگين نمرات کل سلامت جسماني در گروه کنترل از مقدار 20/62 در پيشآزمون به 67/59 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 86/4 و 34/7 است.
با توجه به اطلاعات جدول 4-4 ميانگين نمرات مؤلفه سرزندگي در گروه آزمايش از مقدار 87/18در پيشآزمون به 33/19 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 99/0 و 44/3 است. اما ميانگين نمرات اين مؤلفه در گروه کنترل از مقدار 53/16 در پيشآزمون به 60/15 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 42/3 و 07/4 است.
ميانگين نمرات مؤلفه عملکرد اجتماعي در گروه آزمايش از مقدار 87/8 در پيشآزمون به 11 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 17/2 و 85/1 است. ميانگين نمرات اين مؤلفه در گروه کنترل از مقدار 80/8 در پيشآزمون به 20/9 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 42/1 و 37/1 است.
ميانگين نمرات مؤلفه نقش هيجاني در گروه آزمايش از مقدار 73/4 در پيشآزمون به 93/4 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 96/0 و 03/1 است. ميانگين نمرات اين مؤلفه در گروه کنترل از مقدار 54/4 در پيشآزمون به 67/4 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 25/1 و 23/1 است.
ميانگين نمرات مؤلفه سلامت رواني در گروه آزمايش از مقدار 47/22 در پيشآزمون به 93/25 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 83/3 و 55/2 است. ميانگين نمرات اين مؤلفه در گروه کنترل نيز از مقدار 73/19 در پيشآزمون به 13/20 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 63/3 و 37/5 است.
ميانگين نمرات کل سلامت روان در گروه آزمايش از مقدار 93/54 در پيشآزمون به 20/61 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 92/4 و 95/6 است. اما ميانگين نمرات کل سلامت روان در پيشآزمون و پس آزمون گروه کنترل در مقدار 60/49 ثابت باقي مانده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 45/7 و 27/10 است.

4-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات رفتارهاي پر خطر
جدول 5-4: آمارهاي توصيفي نمرات رفتارهاي پر خطر به تفکيک پيشآزمون و پس آزمون در گروههاي آزمايش و کنترل

گروه

متغيرها
پيشآزمون
پسآزمون

فراواني
ميانگين
انحراف معيار
فراواني
ميانگين
انحراف معيار

آزمايش

خشونت
15
40/3
11/3
15
47/1
17/2

رابطه جنسي نا ايمن
15
47/2
95/2
15
27/1
40/2

مصرف مواد
15
60/5
75/5
15
60/3
96/3

کل رفتارهاي پر خطر
15
47/11
25/8
15
33/6
47/6
کنترل
خشونت
15
27/6
64/4
15
87/4
16/4

رابطه جنسي نا ايمن
15
20/1
26/1
15
47/1
88/1

مصرف مواد
15
27/3
28/3
15
53/3
20/3

کل رفتارهاي پر خطر
15
73/10
74/7
15
87/9
80/7

همانطور که در جدول 5-4 مشاهده ميشود، ميانگين نمرات مؤلفه خشونت در گروه آزمايش از مقدار 40/3 در پيشآزمون، به 47/1 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد دوره بازگشت Next Entries گروه کنترل، دانش آموزان دختر، سلامت روان