گروه کنترل، سلامت روان، رفتار پرخطر

دانلود پایان نامه ارشد

آن با روش آلفاي کرونباخ 81/0 به دست آمده است(رشيد، مارابي، 1391) که شامل 9 خرده مقياس(رانندگي پر خطر، اعمال و ابزارهاي پر خطر، رفتار پر خطر جنسي، خودکشي، سيگار، قليان، مصرف الکل و مواد مخدر، مصرف مواد غذايي، خواب و ورزش) است، ما در اين پژوهش خرده مقياس هاي رفتار پرخطر جنسي، اعمال و ابزارهاي پرخطر و خودکشي(خشونت)، مصرف مواد مخدر(سيگار، قليان، مصرف الکل و مواد مخدر) را مورد استفاده قرار داديم.که شامل46 سوال است، پايايي سوالات مربوط به خرده مقياس هاي استفاده شده از طريق آلفاي کرونباخ 85/0 به دست آمد. و روش نمره گذاري سوالات به اين صورت است که هر يک از گزينه ها به ميزاني که رفتارهاي پرخطر را نشان مي دهند از عدم وجود رفتار پرخطر(نمره صفر) و کمترين رفتار پرخطر(نمره يک)، تا بيشترين رفتار پرخطر ( با توجه به تعداد گزينه ها، 3، 4، 5و …) نمره مي گيرند. پس از مشاوره با کارشناسان خبره، روايي صوري آزمون مورد تأييد ايشان قرار گرفت.
6-3 شيوه اجراي پژوهش
پس از انتخاب گروه نمونه و قرار دادن آنها به شکل گمارش تصادفي در دو گروه آزمايشي و کنترل(گواه)، يک جلسه توجيحي با مسئولان مدرسه برگزار شد تا آنها با اهداف اين پژوهش، نحوه اجرا و مسئوليت هايشان آشنا شوند. و آنها در اين جلسه با مفهوم تاب آوري و نقش آن در کيفيت زندگي و رفتارهاي پرخطر آشنا شدند. مدير مدرسه يکي از کلاس هاي مدرسه را در اختيار ما گذاشت، در يک جلسه پرسشنامه‌هاي پژوهش بين نمونه انتخاب شده توزيع گرديد و پيش آزمون اجرا شد. پس از اين مقدمات آموزش برنامه در گروه آزمايش آغاز شد. جلسه اول، به برقراري ارتباط با شرکت کنندگان و توضيح قوانين شرکت در کارگاه( رازداري، صداقت و رعايت نظم) گذشت، در شروع آموزش به شرکت کنندگان که تعداد آنها 15 نفر بودند، اعلام شد که اين کارگاه آموزشي صرفاً با سخنراني مجري پيش نمي رود و براي برگزاري زنده و فعال کارگاه مشارکت فعال همه افراد شرکت کننده در جريان برگزاري کارگاه الزامي است. بنابراين همه افراد شرکت کننده در کارگاه نقش خود را ايفا خواهند کرد و نظرات خود را ابراز خواهند نمود و مجري کارگاه (پژوهشگر) به عنوان تسهيل گر به صورت مقطعي در گروه وارد مي شود و به سوالات احتمالي شرکت کنندگان پاسخ مي دهد و جلسات گروه را در جهت اهداف طرح پيش خواهد برد و در طول دوازده جلسه مؤلفه‌هاي تاب آوري که پروتکل آموزشي آن قبلا تهيه شده بود، براي گروه آزمايش، آموزش داده شد. در ارائه آموزش تلاش شد تا دانش آموزان محيط آموزشي متفاوتي را تجربه کنند شرايط کارگاه با کلاس هاي معمولي آنها تفاوت داشت. در سراسر جلسات نيز مجري طرح نقش حمايت کننده و پذيراي خود را نسبت به دانش آموزان حفظ کرد تا محيط محافظت کننده اي براي پرورش خلاقيت و رشد دانش آموزان فراهم شود. اين برنامه هفته اي دو يا سه جلسه به دانش آموزان ارائه مي شد، مدت زمان هر جلسه با توجه به اهميت موضوع آن متفاوت بود که ضمن پيوست به طور مفصل ارائه شده است. دانش آموزان در طول هفته نيز درگير برنامه بودند به صورتي که هر جلسه حاوي تکاليف خانگي و تحقيق در زمينه مسائل مرتبط با آموزش مي شد. برنامه آموزش مؤلفه هاي تاب آوري از 12 جلسه رسمي تشکيل شده بود، فرايند هر جلسه متشکل از: 1- وارسي تکاليف جلسه قبل 2- آموزش مستقيم به روش سخنراني 3- بحث گروهي 4- چالش فکري 5- جمع بندي جلسه بود. و روش هايي همچون بازسازي شناختي، بازي نقش، بارش فکري، بررسي سود و زيان، الگوسازي، داستان گويي و … در طول جلسات مورد استفاده قرار گرفت. مدت زمان آموزش 50 روز به طول انجاميد. در پايان دوازده جلسه پرسشنامه‌ها بين هر دو گروه آزمايش و کنترل توزيع گرديد و پس آزمون اجرا شد. و در نهايت داده‌هاي جمع آوري شده وارد نرم افزار spss شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
7-3 ملاحظات اخلاقي
* احترام قائل شدن براي خود و ديگر اعضاي گروه.
* خودداري کردن از تحقير خود و ديگران.
* براي بازخورد دادن به يكديگر از روشي محترمانه استفاده کردن.
* محرمانه بودن اطلاعات آزمودني.
* استفاده کردن از روش کدگذاري بر روي پرسشنامه ها براي شناسايي نشدن نام مخاطبان.
خلاصه شرح جلسات
جلسه
عنوان
روش آموزش
مدت زمان
1
آشنايي با مخاطبان ، برقراري ارتباط، آشنا كردن آنها با تاب آوري و قوانين شركت در كارگاه
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
45 دقيقه
2
خودآگاهي، با هدف آگاهي نسبت به توانمنديهاي خود
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
135 دقيقه
3
ارزشمندي ، با هدف تقويت عزت نفس
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
90 دقيقه
4
ارتباط مؤثر، با هدف ارتقاء تونايي افراد در برقراري ارتباط
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
90 دقيقه
5
پيوندجويي، با هدف برقراري روابط اجتماعي و دوست يابي
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
45 دقيقه
6
آينده نگري و تعيين هدف و چگونگي دست يابي به آن
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
90 دقيقه
7
خودکارآمدي با هدف اتخاذ تصميم هاي درست در زندگي
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
45 دقيقه
8
خودکارآمدي در حل مسأله
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
45 دقيقه
9
خودکارآمدي در مسئوليت پذيري
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
45 دقيقه
10
کنترل هيجانات، با هدف مديريت خشم، مديريت اضطراب و استرس
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
135 دقيقه
11
معنامندي با هدف تقويت حس معنويت و ايمان
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
90 دقيقه
12
افزايش آگاهي در زمينه بيماري‌هاي دوران نوجواني
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي
45 دقيقه

8-3 روش تجزيه و تحليل داده ها
به منظور تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش علاوه بر استفاده از شاخص‌هاي آماري توصيفي، از روش‌هاي استنباطي شامل تحليل کوواريانس، نيز استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

1-4مقدمه
در اين فصل دادههاي جمع آوري شده از پرسشنامهها، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار ميگيرد. اطلاعاتي كه از اجراي پرسشنامههاي”کيفيت زندگي” و “رفتارهاي پر خطر” بين دانشآموزان دختر مقطع سوم راهنمايي، در دو گروه آزمايش و کنترل و در دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون بدست آمد، جمع آوري، كد گذاري و وارد رايانه شد و با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين فصل نتايج تجزيه و تحليلهاي آماري انجام شده در سه بخش ارائه ميشود؛
بخش اول: در اين بخش به شناسايي و اصلاح دادههاي پرت از طريق ايجاد نمودارهاي جعبهاي وبررسي نرمال بودن توزيع دادههاي تحقيق پرداخته شده است. بررسي نرمال بودن توزيع دادههاي تحقيق، به منظور مشخص شدن به کار گيري آمار پارامتري يا غير پارامتري انجام گرفته است. اين موضوع از طريق آزمون کولموگرف-اسميرنوف125 بررسي شده است.
بخش دوم: در بخش دوم با به کارگيري آمار توصيفي126 نمرات بدست آمده از سنجش متغيرهاي اصلي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. آمار توصيفي شامل شاخص گرايش به مرکز (ميانگين)127 و شاخص پراکندگي (انحراف معيار)128، ميباشد که توسط آنها دادههاي بدست آمده توصيف شده است.
بخش سوم: در بخش سوم با به کارگيري برخي آزمونهاي آمار استنباطي129 به بررسي و آزمون فرضيات تحقيق پرداختهايم. در اين بخش ابتدا با استفاده از تحليل کواريانس يک متغيره130معنيداري تفاوت ميانگين نمرات تابآوري،کل کيفيت زندگي و کل رفتارهاي پر خطر بين دانشآموزان دو گروه کنترل و آزمايش بررسي شده است. سپس در ادامه با استفاده از تحليل کواريانس چند متغيره131 به بررسي معنيداري تفاوت ميانگين نمرات خرده مقياسهاي کيفيت زندگي و رفتارهاي پر خطر، بين گروههاي آزمايش و کنترل پرداختهايم. همچنين در اين بخش قبل از انجام تحليل کواريانس، به بررسي پيشفرضهاي آن نيز پرداختهايم. اين پيش فرضها عبارتند از:
1- بررسي وجود رابطه خطي بين نمرات متغير هم تغيير و متغير وابسته با استفاده از ايجاد نمودار پراکنش132
2- بررسي همگني شيبهاي رگرسيون با استفاده از تحليل واريانس133
3- بررسي همگني کواريانسها با استفاده از آزمون لون134
4-بررسي همگني ماتريس کواريانس با استفاده از آزمون باکس135
2-4 شناسايي دادههاي پرت و بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرها
در اين قسمت از تحقيق، ابتدا دادههاي پرت با استفاده از نمودارهاي جعبهاي مورد شناسايي قرار ميگيرد و سپس نرمال بودن توزيع دادههاي متغيرهاي تحقيق از طريق آزمون کولموگروف-اسميرنوف مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
يکي از شرايط مناسب بودن دادهها به منظور انجام آمار استنباطي، عدم وجود دادههاي پرت و کرانهاي است. در صورت عدم شناسايي و اصلاح اينگونه دادهها، روشهاي آماري نتايج غير واقعي بدست ميدهند. چرا که بسياري از روشهاي آماري به دادههاي پرت حساس هستند. بنابراين قبل از شروع تحليل دادهها، ضروري است که مجموعه دادهها را از نظر دادههاي پرت مورد بررسي و اصلاح قرار داد (پلانت، 2007). دادههاي پرت و کرانهاي موردهايي را نشان ميدهد که نمره آنها خيلي پايينتر يا خيلي بالاتر از بقيه نمرهها باشد. در نمودار جعبهاي، داده پرت نقطهاي را نشان ميدهد که بيش از يک و نيم برابر طول جعبه از لبه انتهايي آن قرار دارد. نقاط کرانهاي نيز آنهايي هستند که بيش از سه برابر طول جعبه از لبههاي انتهايي آن قرار دارند. يکي از روشهاي اصلاح اينگونه دادهها جايگزين کردن آنها با يک نمره بالاتر يا پايينتر است، به طوري که جزء بقيه خوشه نمرهها قرار گيرند (تباچنيک و فيدل136، 2007).

نمودار 1-4: نمودار جعبهاي نمرات پيش آزمون و پس آزمون تاب آوري در گروههاي آزمايش و کنترل
با توجه به نمودارهاي جعبهاي 1-4، در توزيع نمرات پيشآزمون و پسآزمون تاب آوري در گروه آزمايش هيچگونه داده پرتي وجود ندارد. بنابراين دادههاي بدست آمده از سنجش اين متغير در گروه آزمايش، بدون ايجاد تغيير، براي به کارگيري آمار استنباطي مناسب است.
اما همانطور که مشاهده ميشود، در توزيع نمرات پيشآزمون و پسآزمون تاب آوري در گروه کنترل، دو داده پرت وجود دارد. با توجه به مشخض بودن شماره شناسايي اين دادهها در نمودار بالا، اين دادهها، با يک نمره بالاتر از خود جايگزين شدند تا جزء بقيه خوشه نمرهها قرار گيرند.

نمودار 2-4: نمودار جعبهاي نمرات پيش آزمون و پس آزمون کيفيت زندگي در گروههاي آزمايش و کنترل
با توجه به نمودارهاي جعبهاي2-4 در توزيع نمرات پيشآزمون و پسآزمون کيفيت زندگي در گروه کنترل هيچ گونه داده پرتي وجود ندارد. بنابراين دادههاي بدست آمده از سنجش اين متغير در گروه کنترل، بدون ايجاد تغيير، براي به کارگيري آمار استنباطي مناسب است.
اما همانطور که مشاهده ميشود، در توزيع نمرات پيشآزمون کيفيت زندگي در گروه کنترل، يک داده پرت و يک داده کرانهاي وجود دارد. با توجه به مشخص بودن شماره شناسايي اين دادهها در نمودار بالا، اين دادهها، با يک نمره بالاتر از خود جايگزين شدند تا جزء بقيه خوشه نمرهها قرار گيرند.

نمودار 3-4: نمودار جعبهاي نمرات پيشآزمون سلامت رواني و مؤلفههاي آن
با توجه به نمودارهاي جعبهاي بالا، در توزيع نمرات پيشآزمون سلامت رواني کل در گروه آزمايش يک داده پرت و يک داده کرانهاي و در توزيع نمرات پيش آزمون سلامت روان در گروه کنترل يک داده پرت وجود دارد. با توجه به مشخض بودن شماره شناسايي اين دادهها در نمودار بالا، اين دادهها، با يک نمره پايينتر يا بالاتر از خود جايگزين شدند تا جزء بقيه خوشه نمرهها قرار گيرند.

نمودار 4-4: نمودار جعبهاي نمرات پس آزمون سلامت رواني و مؤلفههاي آن
با توجه به نمودارهاي جعبهاي 4-4، در توزيع نمرات نمرات پس آزمون سلامت رواني و مؤلفههاي آن در گروههاي آزمايش و کنترل هيچ گونه داده پرتي وجود ندارد. بنابراين دادههاي بدست آمده از سنجش اين متغير در گروه کنترل، بدون ايجاد تغيير، براي به کارگيري آمار استنباطي مناسب است.

نمودار 5-4: نمودار

پایان نامه
Previous Entries سلامت روان، مصرف مواد، دانش آموزان دختر Next Entries منابع پایان نامه درمورد دوره بازگشت