گروه کنترل، دانش آموزان دختر، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 11/3 و 17/2 است. همچنين ميانگين نمرات اين مؤلفه در گروه کنترل نيز، از مقدار 27/6 در پيشآزمون به 87/4 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 64/4 و 16/4 است.
ميانگين نمرات مؤلفه رابطه جنسي نا ايمن در گروه آزمايش از مقدار 47/2 در پيشآزمون به 27/1در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 95/2 و 40/2 است. اما ميانگين نمرات اين مؤلفه در گروه کنترل از مقدار 20/1 در پيشآزمون به 47/1 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 26/1 و 47/1 است.
ميانگين نمرات مؤلفه مصرف مواد در گروه آزمايش از مقدار 60/5 در پيشآزمون به 60/3 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 75/5 و 96/3 است. اما ميانگين نمرات اين مؤلفه در گروه کنترل از مقدار 27/3 در پيشآزمون به 53/3 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 28/3 و 20/3 است.
ميانگين نمرات رفتارهاي پر خطر در گروه آزمايش از مقدار 47/11 در پيشآزمون به 33/6 در پسآزمون افزايش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات به ترتيب 25/8 و 47/6 است. ميانگين نمرات رفتارهاي پر خطر در گروه کنترل نيز از 73/10 در پيشآزمون به 87/9 در پسآزمون کاهش پيدا کرده است. انحراف معيار اين نمرات نيز به ترتيب 74/7 و 80/7 است.

4-4 آمار استنباطي و بررسي فرضيههاي تحقيق
در اين بخش در ابتدا با استفاده از تحليل کواريانس تک متغيره معنيداري تفاوت ميانگين نمرات تاب آوري، کيفيت زندگي و رفتارهاي پر خطر بين دانشآموزان گروههاي آزمايش و کنترل بررسي شده است. سپس در ادامه از طريق تحليل کواريانس چند متغيره به مقايسه معنيداري تفاوت ميانگين نمرات مؤلفههاي کيفيت زندگي و رفتارهاي پر خطر بين دانشآموزان دو گروه آزمايش و کنترل پرداختهايم.
1-4-4 بررسي تأثير تاب آوري بر افزايش تاب آوري دانش آموزان دختر
الف. فرض وجود رابطه خطي بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون تاب آوري در گروه آزمايش و گروه کنترل
تحليل کواريانس فرض ميکند که رابطه بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون تاب آوري در هر يک از گروههاي آزمايش و کنترل رابطهاي خطي است. براي بررسي اين فرض از نمودار پراکنش استفاده ميشود؛

نمودار 9-4نمودار پراکنش نمرات پيشآزمون و پسآزمون نمرات تاب آوري در گروههاي آزمايش و کنترل
با توجه به نمودار 9-4 مشاهده ميشود که رابطه نمرات پيشآزمون و پسآزمون تاب آوري در هر يک از گروهها خطي است. بنابراين مفروضه وجود رابطه خطي بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون تاب آوري در هر گروه تأييد ميشود.

ب. فرض همگني شيبهاي رگرسيون
اين مفروضه مستلزم اين است که رابطه بين پيشآزمون و پسآزمون در هر يک از گروهها يکسان باشد. اين فرض توسط مقايسه شيبهاي خط رگرسيون بين دو گروه و محاسبه مقدار F و سطح معنيداري آن بررسي ميشود. شيبهاي نابرابر حاکي از اين است که تعاملي بين پيشآزمون و پس آزمون وجود دارد که موجب گمراه کننده بودن نتايج تحليل کواريانس ميگردد (استيونس137، 1996).

جدول 6-4: تحليل واريانس براي بررسي همگني شيبهاي خطوط رگرسيون نمرات تاب آوري بين گروه آزمايش و گروه کنترل
منبع تأثيرات
SS
Df
MS
F
P
گروه × پيشآزمون تاب آوري
576/13
1
576/13
270/0
608/0
خطا
36/1308
26
322/50

کل
130364
30

اطلاعات جدول 6-4 نشان ميدهد که سطح معنيداري مقدار F بدست آمده در مورد تفاوت شيب خطوط رگرسيون نمرات پيشآزمون و پسآزمون تاب آوري، بين دانش آموزان گروههاي آزمايش و کنترل بالاتر از 05/0 است (05/0P). بنابراين شيب خطوط رگرسيون اين نمرات بين گروهها تفاوت معنيداري نداشته و فرض همگني شيبهاي رگرسيون تأييد ميشود.

ج. فرض همگني واريانسها
بسياري از روشهاي پارامتري و از جمله تحليل کواريانس بر اين فرض استوار هستند که نمونهها از جامعه آماري داراي واريانس يکسان به دست آمدهاند. به اين معني که واريانس نمرات بين گروهها تفاوت معنيداري نداشته باشد. براي بررسي اين مفروضه از آزمون لون استفاده ميشود. براي تأييد اين فرض بايستي آزمون معنيدار نباشد (سطح معنيداري بزرگتر از 05/0 باشد) اگر سطح معنيداري کمتر از 05/0 باشد، نشان دهنده آن است که واريانس گروهها يکسان نيست. چنانچه اين مفروضه نقض شود، تنها در صورتي ميتوان تحليل کواريانس را انجام داد که اندازه گروهها با هم يکسان باشد (همان منبع).

جدول 7-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات تاب آوري بين گروههاي آزمايش و کنترل
متغير وابسته
F
df 1
df 2
P
تاب آوري
834/0
1
28
369/0

با توجه به جدول 7-4 تست لون براي تعيين همگني واريانس نمرات تاب آوري بين گروههاي آزمايش و کنترل اجراشد که تفاوت معنيداري در واريانس نمرات اين متغير بين گروهها مشاهده نميشود. چرا که سطح معنيداري مقدارF بالاتر از 05/0 است (05/0P). بنابراين فرض همگني واريانسها تأييد ميشود.

نتايج تحليل کواريانس يک متغيره
جدول 8-4: ميانگين تعديل شده و خطاي معيار نمرات تاب آوري در دانش آموزان گروههاي آزمايش و کنترل
گروه
متغير
آزمايش
کنترل
تاب آوري
X
SE
X
SE

73/71
81/1
40/56
81/1

با توجه به ميانگين تعديل شده در جدول 8-4 (ميانگيني که در آن اثر پيشآزمون کنترل شده است) مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “تاب آوري” در دانش آموزان گروه آزمايش73/71 اما در دانش آموزان گروه کنترل 40/56 ميباشد.

جدول 9-4: نتايج تحليل کواريانس يک متغيره روي نمرات تاب آوري بين گروههايآزمايش و کنترل
منبع تأثيرات
SS
df
MS
F
P
?2
گروه
63/1761
1
63/1761
981/35
001/0
571/0
خطا
94/1321
27
961/48

کل
130364
30

نتايج تحليل کواريانس در جدول 9-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “تاب آوري” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 98/35 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 27 پايينتر از 05/0 ميباشد (001/0=p، 981/35= (27و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “تاب آوري” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار است و با 95 درصد اطمينان ميتوان گفت که آموزش تابآوري به طور معنيداري باعث افزايش ميزان تاب آوري در دانش آموزان دختر ميشود. با توجه به مقدار مجذور اتا، ميزان اين تأثير 57 درصد است.

بررسي فرضيههاي اصلي تحقيق
2-4-4 آموزش تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان دختر مؤثر است.
الف. فرض وجود رابطه خطي بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون کيفيت زندگي در گروه آزمايش و گروه کنترل

نمودار 10-4: نمودار پراکنش نمرات پيشآزمون و پسآزمون کيفيت زندگي در گروههاي آزمايش و کنترل
با توجه به نمودار 10-4 مشاهده ميشود که رابطه نمرات پيشآزمون و پسآزمون کيفيت زندگي در هر يک از گروهها خطي است. بنابراين مفروضه وجود رابطه خطي بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون کيفيت زندگي در هر گروه تأييد ميشود.

ب. فرض همگني شيبهاي رگرسيون
جدول 10-4: تحليل واريانس براي بررسي همگني شيبهاي خطوط رگرسيون نمرات کيفيت زندگي بين گروه آزمايش و گروه کنترل
منبع تأثيرات
SS
Df
MS
F
P
گروه × پيشآزمون کيفيت زندگي
76/38
1
76/38
395/0
535/0
خطا
39/2551
26
13/98

کل
427895
30

اطلاعات جدول 10-4 نشان ميدهد که سطح معنيداري مقدار F بدست آمده در مورد تفاوت شيب خطوط رگرسيون نمرات پيشآزمون و پسآزمون کيفيت زندگي، بين دانش آموزان گروههاي آزمايش و کنترل بالاتر از 05/0 است (05/0P). بنابراين شيب خطوط رگرسيون اين نمرات بين گروهها تفاوت معنيداري نداشته و فرض همگني شيبهاي رگرسيون تأييد ميشود.

ج. فرض همگني واريانسها
جدول 11-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات کيفيت زندگي بين گروههاي آزمايش و کنترل
متغير وابسته
F
df 1
df 2
P
کيفيت زندگي
599/0
1
28
445/0

با توجه به جدول 11-4 تست لون براي تعيين همگني واريانس نمرات کيفيت زندگي بين گروههاي آزمايش و کنترل اجرا شد که تفاوت معنيداري در واريانس نمرات اين متغير بين گروهها مشاهده نشد. چرا که سطح معنيداري مقدارF بالاتر از 05/0 است (05/0P). بنابراين فرض همگني واريانسها تأييد ميشود.

نتايج تحليل کواريانس يک متغيره
جدول 12-4: ميانگين تعديل شده و خطاي معيار نمرات کيفيت زندگي دردانش آموزان گروههاي آزمايش و کنترل
گروه
متغير
آزمايش
کنترل
کيفيت زندگي
X
SE
X
SE

01/127
53/2
73/109
53/2

با توجه به ميانگين تعديل شده در جدول 12-4، (ميانگيني که در آن اثر پيشآزمون کنترل شده است) مشاهده ميشود که ميانگين تعديل شده نمرات “کيفيت زندگي” در دانش آموزان گروه آزمايش01/127 اما در دانش آموزان گروه کنترل 73/109 ميباشد.

جدول 13-4: نتايج تحليل کواريانس يک متغيره روي نمرات کيفيت زندگي بين گروههايآزمايش و کنترل
منبع تأثيرات
SS
df
MS
F
P
?2
گروه
60/2238
1
60/2238
335/23
001/0
464/0
خطا
16/2590
27
932/95

کل
427895
30

نتايج تحليل کواريانس در جدول 13-4 نشان ميدهد، مقدار F بدست آمده براي تفاوت ميانگين نمرات “کيفيت زندگي” بين دو گروه آزمايش و کنترل، 34/23 است و سطح معنيداري اين مقدار با درجه آزادي 1 و 27 پايينتر از 05/0 ميباشد (001/0= p، 335/23= (27و 1F (). بنابراين تفاوت ميانگين نمرات “کيفيت زندگي” بين گروه آزمايش و کنترل معنيدار است و با 95 درصد اطمينان ميتوان گفت که آموزش تاب آوري به طور معنيداري باعث افزايش ميزان کيفيت زندگي دردانش آموزان دختر ميشود. با توجه به مقدار مجذور اتا ميزان اين تأثير 46 درصد است. بنابراين فرضيه 1 تحقيق تأييد ميشود.

– آموزش تاب آوري بر افزايش مؤلفههاي کيفيت زندگي (سلامت جسماني و سلامت رواني) مؤثر است.
براي بررسي تأثير آموزش تاب آوري بر افزايش مؤلفههاي کيفيت زندگي (سلامت جسماني و سلامت رواني) از تحليل کواريانس چند متغيره استفاده شده است. قبل از انجام اين تحليل پيشفرضهاي آن مورد بررسي قرار ميگيرد؛

الف. فرض همگني ماتريس کواريانس
اين مفروضه به عنوان بخشي از برون داد تحليل کواريانس چند متغيره ايجاد ميشود. براي بررسي اين مفروضه آزمون M باکس يکساني ماتريس کواريانس را ارزشيابي ميکند. به خاطر اينکه اين آماره بسيار حساس است، بنابراين سطح معنيداري 001/0 در نظر گرفته ميشود (هاريس138، 1994). اگر سطح معنيداري بالاتر از 001/0 باشد، نشان ميدهد تفاوت معنيداري وجود ندارد و فرض همگني ماتريس کواريانس تأييد ميگردد. نتيجه اين آزمون در جدول زير آمده است؛
جدول 14-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس
Box’M
F
df 1
df 2
P
548/5
706/1
3
141120
163/0

همانطور که در جدول 14-4 مشاهده ميشود، مقدار آماره باکس برابر با 548/5 و مقدار F بدست آمده براي اين آماره 706/1 ميباشد. سطح معنيداري مقدار F محاسبه شده 163/0 است که بالاتر از 001/0 ميباشد (001/0P).بنابراين فرض همگني ماتريس کواريانس پذيرفته ميشود.

ب. فرض همگني واريانسها
جدول 15-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات مؤلفههاي کيفيت زندگي
مؤلفههاي کيفيت زندگي
F
df 1
df 2
P
سلامت جسماني
466/0
1
28
501/0
سلامت رواني
029/0
1
28
866/0

با توجه به جدول 15-4 تست لون براي تعيين همگني واريانسها اجراشد که تفاوت معنيداري در واريانس نمرات مؤلفههاي کيفيت زندگي بين گروههاي آزمايش و کنترل مشاهده نگرديد. چرا که سطح معنيداري مقدارF بالاتر از 05/0 است (05/0P). بنابراين فرض همگني واريانسها پذيرفته ميشود.

نتايج آزمونهاي چند

پایان نامه
Previous Entries گروه کنترل، سلامت روان، مصرف مواد Next Entries سلامت روان، گروه کنترل، دانش آموزان دختر