گرایش کارآفرینانه، عملکرد شرکت، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

کارآفرینانه اعضای اصلی کسب و کار، پویایی محیط و رقابتی بودن بازار تاثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد کارآفرینانه کسب و کار دارد.
مطالعه ادهمی
پایاننامه کارشناسی ارشد توسط ادهمی(1382) تحت عنوان “مطالعه ویژگیهای کارآفرینی مدیران ارشد صنایع غذایی اصفهان” انجام شده است. اهداف عبارتند از: 1-تعیین ویژگیهای کارآفرینی مورد نیاز مدیران ارشد 2- تعیین درجه اهمیت هر یک از ویژگیها در موفقیت کاری مدیران 3- تعیین اولویت هر یک از ویژگیهای کارآفرینی. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توسعهای بوده و اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمعآوری شده بود و31 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتهاند. بر اساس تحقیق انجام شده بر روی ویژگیهای کارآفرینی، مقدار میانگین ویژگیهای استقلالطلبی، پشتکار، هدفگرایی- تجربه کاری، توفیقطلبی-رقابت، مبارزهجویی- نوآوری، تحصیلات و آموزش، ابتکارو خلاقیت، خانواده و دوستان، شرایط کودکی توفیقطلبی – کنترل درونی، و مخاطره پذیری بیشتر از حد متوسط میباشد.
مطالعه نیکومرام و حیدرزاده
پژوهشی با بررسی تاثیر اتخاذ گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار شرکتهای تولیدی نشان دادگرایش کارآفرینانه رابطه مستقیم و مثبتی با بازارگرایی ندارد، بلکه ازطریق کاهش گروهبندی، تاثیر معکوس بر بازارگرایی قابل مشاهده است. همچنین تاثیر اجرای گرایش کارآفرینانه، هنگامی که توسط بازارگرایی تعدیل میگردد، با هنگامی که توسط بازارگرایی تعدیل نگردد تفاوتی نکرده و بیتاثیر است (نیکومرام و حیدرزاده، 1385).

2-20- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق در خارج از کشور
مطالعه لی و لیم
لی و لیم(2009) پژوهشی تحت عنوان گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهای خدماتی انجام دادند. آنها از مدل لامپکین و دس درپژوهش خود استفاده کردند. جامعه مورد بررسی شامل مالکان رستورانهای غذایی ژاپنی واقع در در ناحیه شهری سئول بود. 140پرسشنامه در بین مالکان رستورانهای غذایی ژاپن در ناحیه شهری سئول در کره جنوبی جمعآوری گردید. تحلیلهای رگرسیونی چندگانه برای شناسایی اینکه ابعاد گرایش کارآفرینانه روی عملکرد شرکت تاثیر دارد، استفاده گردید. نتیجه این آزمون نشان داد که اندازه سازمان قویترین عاملی است که بر عملکرد تاثیر میگذارد. رقابت تهاجمی به عنوان تنها بعد از گرایش کارآفرینانه تاثیر معنیداری روی عملکرد دارد. سپس، پاسخگوها بر اساس سطح ابعاد گرایش کارآفرینانه به دو گروه تفکیک شدند. سپس آزمون ANOVA انجام شد. نتایج این آزمون نشان دادکه استقلال، نوآوری و رقابت تهاجمی رابطه معنیداری با عملکرد دارند. به هر حال، در این جا ریسکپذیری معنیدار نبود. این نتایج به این مفهوم است که ابعاد EO تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی دارند. نتایج کلی نشان داد که:(1) ویژگیهای شخصی مالکان تاثیر زیادی روی عملکرد کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط دارد و (2) بیشتر ابعاد گرایش کارآفرینانه اثر مثبتی روی عملکرد شرکتهای خدماتی دارند.
مطالعه آلگر و چیوا
آلگر و چیوا(2008) پژوهشی تحت عنوان رابطه “گرایش کارآفرینانه، نوآوری و عملکرد شرکت: اهمیت قابلیت یادگیری سازمانی” در صنعت کاشی و سرامیک در کشورهای ایتالیا و اسپانیا انجام دادند. این پژوهش شامل 182 شرکت بود و دادهها از طریق مدیران آنها جمعآوری شد. تحلیل دادهها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزارEQS 6.1 انجام شد. آنها از سه شاخص کوین و اسلوین (1989) برای ارزیابی گرایشکارآفرینانه استفاده کردند و عملکرد با توجه به عملکرد شرکت در سه سال گذشته در مقایسه با رقبا ارزیابی گردید که از شاخص عملکرد کسب و کار ونکاترامن (1989) استفاده کردند که رشد و سودآوری شرکت را میسنجید. نتایج بیان کرد که گرایش کارآفرینانه تاثیر مثبت و معنیداری روی نوآوری و قابلیت یادگیری سازمانی دارد، ولی تاثیر مستقیم گرایش کارآفرینانه روی عملکرد پایین و خیلی معنیدار نیست.
مطالعه هاگز و مورگان
هاگز و مورگان(2007) پژوهشی تحت عنوان نوسازی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کار در مرحله رشد اولیه شرکت انجام دادند. آنها 73% از انکباتورهای با تکنولوژی بالا که درکشورهای بریتانیا و ایرلند شمالی بودند را انتخاب کردند.آنها یک نمونه 1000 تایی از را مورد مطالعه قرار دادند. آنها در این پژوهش با استفاده از مدل لامپکین و دس(1996) تاثیر مستقل ریسکپذیری، نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقلال را روی عملکرد شرکتهای جوان با تکنولوژی بالا و در مرحله اولیه رشد بررسی کردند. عملکرد شرکت با توجه به عملکرد محصول و مشتری ارزیابی شد. عملکرد مشتری با توجه به کسب، حفظ، نگهداری و دستیابی به سفارشات بیشتر و عملکرد محصول با توجه فروش و دستیابی به سهم بازار ارزیابی گردید. همه آیتمها با مقیاس هفت امتیازی لیکرت ارزیابی گردید. آنها برای آزمون فرضیههای خود از ماتریس همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده کردند. در این پژوهش تنها پیشگامی و نوآوری تاثیر مثبتی روی عملکرد داشتند، در حالی که ریسکپذیری با عملکرد رابطه منفی داشت. تهاجم رقابتی و استقلال در این مرحله از رشد، ارزش عملکردی نداشتند.
مطالعه چانگ
چانگ(2008) پژوهشی تحت عنوان رابطه بین سبک رهبری، گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط در تایوان انجام داد. نمونه مورد مطالعه او شامل مدیران اجرایی، مالکان، بنیانگذاران، مدیران و روسای آنها را در بر میگرفت. گرایش کارآفرینانه شامل نوآوری، پیشگامی و ریسکپذیری بود. عملکرد شامل رشد و عملکرد مالی بود. رشد شامل رشد فروش، رشد اشتغال، رشد فروش در مقایسه با رقبا و رشد سهم بازار در مقایسه با رقبا بود. عملکرد مالی شامل سود ناخالص، بازده دارایی ها(ROA) و بازده سرمایه گذاری ها(ROI) بود. همچنین از شاخص عملکرد/ موفقیت کلی نیز استفاده گردید. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش شامل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بود. نتایج مهمی که از این پژوهش بدست آمد این بود که اگرچه ریسکپذیری پیشبینی کننده خوبی برای عملکرد نبود،گرایش کارآفرینانه در سه مقیاس نوآوری، پیش گامی و ریسک پذیری به طور مثبتی با عملکرد ارتباط داشت.
مطالعه فریرا و آزویدو
فریرا و آزویدو(2006) در پژوهشی به بررسی تاثیرگرایشکارآفرینانه روی رشد شرکتهای کوچک در کشور پرتقال پرداختند. داده ها با توجه به مدل رگرسیون خطی دومتغیره و چندمتغیره و آزمون t جهت تاثیر منابع و قابلیتها(منابع کارآفرین، منابع شرکت، شبکهها وگرایش کارآفرینانه) بر روی رشد شرکت تحلیل شد. نتایج تحقیق نشاندهنده تاثیر منابع و قابلیتها روی رشد شرکتهای کوچک میباشد. همچنین گرایش کارآفرینانه روی رشد شرکتها تاثیر مثبت دارد و دارای ارزش پیشبینی کننده خوبی میباشد.
مطالعه لامپکین و دس
لامپکین و دس(2001) پژوهشی تحت عنوان رابطه بین دو بعد گرایش کارآفرینانه و عملکرد با نقش تعدیلکنندگی محیط و چرخه حیات صنعت انجام دادند. این يك مطالعه میدانی بود،که در آن 124 مدیر اجرایی از 94 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه ها(پیش گامی و رقابت تهاجمی به طور مجزایی با عملکرد ارتباط دارند و نیز نقش تعدیلکنندگی محیط و چرخه حیات صنعت) مورد استفاده قرار گرفت. آنها در ابتدا به این نتیجه رسیدندکه پیشگامی رابطه مثبتی با عملکرد دارد، اما تهاجم رقابتیرابطهضعیفی با عملکرد دارد یا هیچ رابطه ای با عملکرد ندارد. آزمونهای بعدی نشان داد پیش واکنشی – پاسخ به فرصتها – حالت مناسب برای شرکتهای واقع در محیط های پویا و یا در مرحله رشد صنایع میباشدکه در آن شرایط به سرعت در حال تغییر میباشد و فرصتهای فراوانی برای پیشرفت دارند. شرکتهای واقع در محیطهای خصمانه، و یا در مرحله بلوغ صنعت که رقابت برای مشتریان و منابع شدید میباشد، به احتمال زیاد از رقابت تهاجمی منفعت خواهند برد. نتایج بیشتر این تحقیق این است که ابعاد گرایش کارآفرینانه که به طور مثبتی با عملکرد ارتباط دارند، ممکن است همیشه با نتایج موفقیتآمیز همراه نباشد. این مطالعه نشان میدهدکه اندازهای رویکرد کارآفرینی اغلب به شرایط سازمانی یا محیطی که تحت آن چنین تصمیمهایی ساخته میشود، بستگی دارد.
با مطالعه به مباحث بیان شده در این فصل، متغیرهای مورد نظر تحقیق استخراج گردید. از آنجا که ابعاد مختلف از دیدگاههای گوناگون ارائه شده است، سعی میشود تا برای متغیر گرایش کارآفرینانه چارچوبي حاصل از مدل لامپکین و دس (1996) که مدل جامعتری میباشد، استفاده گردد و در مورد عملکرد سازماني نيز در تحقیقات گوناگون ابعاد مختلفي مورد بررسی قرار گرفته است كه در اين تحقيق از تعدادی از ابعاد اشاره شده در تحقیقات قبلی استفاده شده است. با توجه به مطالب ذكر شده در فصل گذشته، متغير گرایش کارآفرینانه در مدل پيشنهادي به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است که خود آن نیز شامل پنج متغیر نوآوری، استقلالگرایی، ریسکپذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی میباشد. متغير وابسته نیز عملکرد سازماني می باشد که شامل سودآوری، رشد فروش، سهم بازار، رضایت مشتری و عملکرد کلی میباشد. بر اين اساس، مدل مفهومي در شکل (3-1) نشان داده شده است.

3-1- مقدمه
بي ترديد يكي از مهمترين فصول هر تحقيق، بحث روششناسي آن ميباشد. دستيابي به هدفهاي تحقيق و شناخت علمي آن ميسر نخواهد بود، مگر زمانيكه با روش درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است كه اعتبار مييابد، نه موضوع تحقيق. روشهاي تحقيق به عنوان هدايتگر جستجوهاي علمي در جهت دستيابي به حقيقت ميباشند(خاكي،1384: 155). فرايند روش تحقيق علمي به مجموعه مراحل منظم و پيوسته اطلاق ميشود كه امر تحقيق را از آغاز تا پايان امكانپذير مينمايد. فرايند روش تحقيق علمي شامل مراحل كلي است كه هر مرحله خود نيز داراي خردهفرايندي شامل مراحل ريزتر است كه عمليات و اقدامات متناسب با آن انجام ميگيرد. اصل اساسي روش تحقيق، رعايت ترتيب و نظم فرايند كلي و خرده فرايندهاي هر مرحله است تا تحقيق علمي را در كوتاهترين زمان ممكن و با كمترين آسيبها در زمينه كشف مجهول و كشف راه حل مساله عملي ميسازد(حافظ نيا،48:1382).
در اين فصل به موضوعاتي از قبيل روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، جامعه آماري، حجم نمونه، شيوه نمونهگيري، ابزار گردآوري دادهها، نحوه ساخت و اجراي آن و همچنين فرايند جمعآوري اطلاعات، اعتبار و روايي ابزار اندازهگيري و روش تجزيه و تحليل دادهها خواهيم پرداخت.

3-2- فرایند تحقیق
گامهاي اجرايي جهت تحقيق حاضر را میتوان به این صورت بیان نمود. در ابتدا با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي و جستجو در سایتهای معتبر و مرور ادبيات موضوعي چهارچوب نظری تحقیق بدست آمد. سپس با استفاده از چهارچوب نظری، متغیرهای مورد نظر در شرکتهای کوچک و متوسط استخراج و بومی سازی شد. با استفاده از متغیرهای بدست آمده پرسشنامه مورد نظر طراحی گردید و در اختیار استاد راهنما، مشاور و خبرگان جهت نظرسنجي قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه انجام گرفت و ابزار اندازهگیری نهایی طراحی گردید. بعد از این مرحله با استفاده از مطالعه ميداني داده‌ها و اطلاعات مورد نظر جمع‌آوري گردید. بدین صورت که پرسشنامه مورد نظر در اختیار مدیران قرار گرفت و از آنها خواست تا آن را تکمیل نمایند. در مرحله بعد داده های جمع آوری شده برای تجزيه و تحليل وارد نرم افزار SPSS و LISREL گردید و آزمونهای مورد نظر بر روی دادهها انجام گردید و در نهایت نتيجه‌گيري و پيشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه گردید.

3-3- چارچوب مفهومي و فرضیه های تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر میتوان گفت که به صورتی ایدهآل، مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی172 و ابزار تحلیل173 یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار میرود در حین اجرای

پایان نامه
Previous Entries کارآفرینی، مزیت رقابتی، ارزش افزوده Next Entries گرایش کارآفرینانه، عملکرد سازمان، استان مازندران