کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

زندگ? و مراقبت از خود با مسائل عمده اي

خود دارند
مواجه هستند.

پرخاشگري ک?م? و جسمان? در آنان به فراوان?

در اغلب
ساعات روز، به طور پ?وسته رفتارهاي توام با

مشک?ت رفتاري

خصومت
و مخرب دارند. به خود و د?گران آس?ب م?

مشاهده م? شود

رسانند.

زبان و گفتار
معمول?
اغلب به گونه اي عج?ب و غر?ب حرف م? زنند. فاقد

مهارت هاي گفتاري – ارتباط? هستند.

تماس با واقع?ت
تماس با واقع?ت خوب است نسبت به مح?ط و افراد
تماس با
واقع?ت مخدوش است. دن?اي خود را براساس

اطراف خود آگاه? دارند
توهمات و تخ??ت شکل م? دهند.

وجود سا?ر اخت??ت
اخت??ت ?ادگ?ري ب?ش از سا?ر اخت??ت مشاهده م?
اخت??ت خوردن و افسردگ? ب?ش از سا?ر اخت??ت

همراه
شود
مشاهده م? شود.

اشتغال
به طور معمول شاغل ن?ستند، ز?را در انجام وظا?ف

به طور معمول شاغل ن?ستند، ز?را توانا?? مراقبت از خود را

مربوط به شغل ناتوانند
ندارند و به د?گران ن?ز وابسته اند.

2 – اخت?ل عاطفي

29

– 2- 1 تعر?ف اخت?ل عاطف?

اخت?ل عاطف? طبقه تشخ?ص گسترده اي در روانپزشک? که تعدادي سندرم هاي مشترك در ?ک خصوص?ت اساس? ?عن? اخت?ل خلق ?ا عواطف را تا حدي که به ابعاد افسردگ? ?ا تحر?ک برسد ، در بر م?گ?رد . معهذا ، ا?ن اصط?ح زمان? مورد استفاده قرار م? گ?رد که قرائن ( آشکار) اخت?ل ف?ز?ک? ?ا ?ک ب?ماري روان? د?گر در کار نباشد ( کاپ?ن و سادوك، ترجمه پورافکاري، . (1381

طبق تعر?ف راهنماي تشخ?ص و آماري اخت?لهاي روان? روانپزشک? امر?کا ( ( 1994 ؛ اخت?ل عاطف? اصط?ح? است کل? و مربوط م? شود به اخت?ل روان? که در آن آشفتگ? اساس? در عواطف و ه?جانات فرد موجود م? باشد ( مهدي پور ؛ .( 1379

– 2- 2 طبقه بندي مشک?ت عاطف?

با پ?شرفت و توسعه روانشناس? ، خصوصا روانشناس? کودك و نوجوان ، گام بلندي در راه تشخ?ص و شناخت نوجوانان? که از نظر عاطف? با مشک?ت? مواجه هستند ، برداشته شده است . در ا?ن زم?نه روانشناس? بال?ن? در رفع مشک?ت عاطف? و رفتاري افرادي که نابهنجارند ، بس?ار موثر افتاده است .

در سال 1908 آلفرد ب?نه اول?ن مطالعه علم? خود را در مورد کودکان آغاز کرد . تا قبل از آن ه?چگونه مطالعه اي که جنبه ع?ن? و علم? داشته باشد . در شناخت مشک?ت عاطف? و رفتاري کودکان معمول نشده بود . در آن زمان منابع تشخ?ص مشک?ت عاطف? کودکان و نوجوان فقط محدود به استفاده از عوامل ز?ر م? شد :

– 1 بررس? نوشته ها و ?ادداشتهاي بزرگسا?ن که مب?ن خاطرات ا?ام کودک?شان بود .

– 2 استفاده از پرسشنامه . در ا?ن پرسشنامه ها از بزرگسا?ن م? خواستند تا جزئ?ات رفتار زمان کودک?شان را شرح دهند .

– 3 گزارش روزانه از رفتار کودك و بررس? ا?ن گزارشها ( مان ، 1972 ، ترجمه ساعتچ? ، .( 1377

امروزه طبق تقس?م بندي راهنماي تشخ?ص? و آماري اخت?لهاي روان? انجمن روانپزشکان امر?کا DSMIW) ، 1994 ) اخت?ل خلق? ، به اخت?ل هاي افسردگ? ( افسردگ? ?ک قطب? ) اخت?لهاي دو قطب? و دو اخت?ل بر پا?ه سبب شناس? ?عن? ، اخت?ل خلق? ناش? ا زب?ماري جسمان? و اخت?ل ناش? از مواد تقس?م م? شوند ( DSMIW ، . ( 1994

درطبقه بندي DSMIW – III موارد ز?ر در اخت??ت خلق? گنجانده شده اند :

– 1 اخت??ت خلق? اساس? ( افسردگ? ، افسردگ? ?ک قطب?، مان?ک ، پس?کوزمان?ک – دپرس? ) . (a اخت?ل دو قطب? – مرکب ، مان?ک ، دپرسو . (b) افسردگ? اساس? ، دوره واحد ، ?ا عود کننده.

– 2 سا?ر اخت??ت خلق? اختصاص? – اخت?ل ادواري ، اخت?ل د?س تا?م?ک ( افسردگ? نوروت?ک، افسردگ? ، پس?کونوروت?ک ) .

30

– 3 اخت??ت خلق? ناجور- اخت?ل دو قطب? ، افسردگ? ( پورافکاري ، .( 1382

طبقھ بندي اخت?لھاي رواني

قد?م? تر?ن تقس?م بندي مربوط به بقراط و جال?نوس بوده است بقراط اخت??ت روان? رفتار را به ترشحات بدن نسبت داده و ترشحات بدن را به چهار نوع صفرا ، سودا ، خون و بلغم تقس?م بندي کرده و جال?نوس ن?ز بر هم?ن اساس مزاجها را به اسام? صفرا?? ، سودا?? ، خون? و بلغم? نام نهاده است . بعدها کرچمر و شلدون ارتباط ب?ن ساختمان بدن? و شخص?ت? را پ?شنهاد کردند و اخت??ت شخص?ت? و رفتاري را زائ?ده خصوص?ات جسمان? و بدن? دانسته اند روانکاوان علت و منشاء اخت??ت رفتاري و شخص?ت? راتجرب?ات دوران کودک? و عوامل روان? ?ا سا?کوژن?ک دانسته اند (م??ن? فر، .( 1380

اخت?لهاي کودک? تا چه م?زان رواج دارد ؟

با شمارش تعداد کودکان مبت? به اخت?ل رفتار ، در هر م?زان م? توان درجه ش?وع را به دست آورد .

درجه ش?وع معمو? حکم تعداد ?ا درصد چن?ن کودکان? را در جامعه دارد . و انتشار را م? توان با شمردن تعداد کودکان تازه مبت? شده در ?ک دوره زمان? خاص بدست آورد ( جعفرپور، .( 1379

اگر فردي بخواهد از وجود اخت?لهاي کودک? در جامعه اط?ع حاصل کند ؛ بهتر است از مح?طها?? مانند کل?ن?ک ها ، ب?مارستانها ، اقامتگاه هاي مخصوص ، مطبهاي خصوص? کودکان مبت? به اخت?ل رفتاري و مکانهاي مشابه ا?نها بازد?د به عمل اورد . با ا?ن حال نوجوان? که به ا?ن مکانها آورده م? شوند ، شاخص صح?ح و قابل اعتماد اخت?لهاي رفتاري ن?ستند

. در گذشته د?ده ا?م که مع?ار قضاوت در مورد وجود اخت?ل پ?چ?ده است . افزون بر آن غالبا د?ده م? شود که مواردي وجود داشته است که به دل?ل شرم ، ترس از بر چسب خوردن ، ?ا غفلت گزارش نشده است .

موضوع جدي د?گرا?ن است که م?زانهاي تشخ?ص به صورت? ثابت به کار نم? رود .امکان دارد در کل?ن?ک? تخصص? کودک? را ب?ش از حد پر تحرك تشخ?ص دهند ، در حال? که در کل?ن?ک د?گر همان کودك را ناتوان از ?ادگ?ري بدانند ، بد?ه? است که ا?ن تشخ?صهاي متفاوت سبب بروز شک و ترد?داخت?ل رفتار نسبت به اط?عات? م? شودکه در مورد اخت?لهاي به خصوص? گردآوري شده است ( نلسو و ا?زرائ?ل، ترجمه منش? طوس?، .1(1387

1 -Izarell

31

ھنجارھاي اجتماعي فرھنگي

شا?د جامع تر?ن م?ك براي قضات در مورد اخت?ل رفتار ، نقش هنجارهاي اجتماع? و فرهنگ? باشد که سال?ان قبل توسط انسان شناس? بنام روت بند?ک ( 1 ( 1984 به صورت? موثر شرح داده شد ، وي پس از مطالعه وس?ع? که در مورد فرهنگهاي مختلف به عمل آورد ابراز داشت که هر جامعه ، رفتارهاي مع?ن? را انتخاب م? کند که مناسب آن ، افراد خود را به گونه اي پرورش م? دهند تا طبق آن عمل کنند . افرادي که بر اثر موضع گ?ر?هاي قبل? ، خلق و خو ?ا تجربه هاي اکتساب? ، ا?ن رفتارها را از خود بروز ندهند ، اجتماع آنها را افرادي کج رو و منحرف م? شناسد . انحراف ا?ن افراد هم?شه نسبت به مع?ارهاي اجتماع سنج?ده م? شود .

در ?ک محدوده وس?ع ، بهنجار بودن بر اساس فرهنگ تعربف م? شود . بهنجاري در وحله اول واژه اي است براي آن بخش از رفتار که از نظر اجتماع? در هر فرهنگ پا گرفته است ؛ و نابهنجاري ، واژه اي است که به آن بخش از رفتار که در تمدن بخصوص? کاربرد ندارد ، اط?ق م? شود ( جعفرپور ؛ . ( 1379

بدون شک فرهنگ? که کودك درآن پرورش م? ?ابدتاث?ري بر رشد ه?جان? ، اجتماع? و رفتاري وي دارد . مطالعات مورد ي در مورد فرهنگهاي به سرعت در حال تغ??ر ؛ دال بر ا?ن فرع است ، به طور خ?صه شرا?ط اجتماع? و فرهنگ? و تغ??رات آن برجسته اي بر رفتار کودك دارد . مسئول?تهاي جد?دي بر عهده نوجوانان گذاشته م? شود آشکارا تاث?رات فرهنگ? بر رفتار ، مهم و معن? دار شده است ( کافمن 2 ، 1992 ترجمه جواد?ان ، .(1386

کودکان و بزرگسا?ن عادي م?ل? به گذراندن اوقات خود با چن?ن کودکان? ندارند مگر آنکه مجبور شوند . قابل فهم است که د?گران نسبت به کسان? که چن?ن خصوص?ت? دارند عکس العمل مشابه نشان دهند شگفت انگ?ز ن?ست که ا?ن کودکان در جنگ دائم? با همه گرفتار باشند . مشکل از کجا آغاز م? شود ؟ آ?ا آن با رفتاري شروع م? شود که د?گران را خشمگ?ن ?ا ب? قرار م? کند ؟ ?ا با ?ک مح?ط اجتماع? ناراحت و نامناسب براي کودکان آغاز م? گردد که تنها پاسخ معقول به آن کناره گ?ري ?ا تهاجم است پاسخ به ا?ن سوال ما بر اساس پژوهشهاي موجود غ?ر ممکن است .

بهتر?ن داوري امروزي در ا?ن باره آن است که بگو??م ا?ن مشکل تنها ناش? از رفتار کودك با مح?ط ن?ست مشکل از انجا پد?د م? آ?د که تعام?ت و مباد?ت اجتماع? ب?ن کودك و مح?ط اجتماع? نامناسب است تعل?م و ترب?ت و?ژه براي ا?ن دانش آموزان به جهات مختلف مغشوش و اغتشاش آفر?ن است . تعداد ز?اد و گوناگون نظر?ه ها در باب علل و بهتر?ن طر?ق درمان اخت?لهاي رفتاري ، تقس?م بندي مف?د تر?ن مفاه?م را مشکل م? سازد . لذا مطالعه ا?ن م?دان از تعل?م و ترب?ت و?ژه ، ن?از به تفکر انتقادي و پشتکار ب?شتر از حد معمول دارد ( ماهر، . ( 1384

-Routbendiket -Kafman

1

2

32

تفاوتهاي مربوط به جنس?ت

?ک? از فراگ?رتر?ن ?افته ها?? که با توجه به درجه ش?وع اخت?لهاي رفتاري د?ده م? شود ا?ن است که اخت?لهاي رفتاري پسران از تنوع و گستردگ? ب?شتري ?رخوردار است تا دختران ا?ن گستردگ? شامل اخت?ل شد?د روان? ، تحرك ب?ش از حد ، خ?س کردن رختخواب ، رفتار ضداجتماع? و مشکل ?ادگ?ري است . ا?ن اخت?ف رام? توان ناش? از چند?ن عامل دانست : در کل به نظر م? رسد که پسرها نسبت به دخترها ا زنظر ز?ست? آس?ب پذ?رتر باشند ، از همان دوره جن?ن? م?زان مرگ و م?ر در پسرها نسبت به دخترها ب?شتر است و به نظر م? رسد ، ب?مار?هاي جدي ، تغذ?ه نادرست و فقر در آنان تاث?ر ب?شتري م? گذارد با ا?ن وجود اخت?فها?? که در پرورش ا?ن گروه در اجتماع? وجود دارد ، در مورد اخت?فهاي مربوط به جنس?ت ن?ز ب? تاث?ر ن?ست .

براي مثال ترد?دي ن?ست که پرخاشگري در پسران سهل تر پذ?رفته م? شود تا در دختران . در هر حال شواهدي موجود است که نشان م? دهد در جه ش?وع با?تر اخت?لهاي رفتاري نزد پسران را م? توان ناش? از ا?ن دانست که کجرو?هاي پسران ب?شتر شن?ده م? شود . مادران انتظار دارند که گرفتار?هاي پسران از دختران طو?ن? تر شود ( نلسون و ا?زرائ?ل، ترجمه منش? طوس? ، .(1387

معلمان و والد?ن نسبت به تحرك ب?ش از حد ، ناپا?داري ، حواس پرت? ، نفاق و از هم گس?ختگ? پسران تاب تحمل کمتري دارند هم?ن حال ، امکان دارد تحمل بزرگسا?ن نسبت به کارهاي پسران به ا?ن دل?ل کمتر باشد که اداره کردن پسران ار بدو زندگ?شان مشکل تر بوده است از ا?ن رو امکان دارد ، و?ژگ?هاي ز?ست شناس? با پرورشها و انتظارات اجتماع? در هم آم?زند . در نت?جه م? توان آنها را نشانگربحرانهاي زود گذر رشد دانست . ا?ن نت?جه گ?ري ، زمان? تقو?ت م? شود که م? ب?ن?م بس?اري از مسائل دوران کودک? بدون درمان فرو م? نش?ند (نلسون و ا?زرائ?ل، ترجمه منش? طوس?، .( 1387

وضع?ت روان? کودکان مبت? به اخت??ت رفتاري

کودکان? که آشفته ه?جان? اند به اخت?ل رفتاري دچارند ، در دوست ?اب? موفق ن?ستند در واقع ملموستر?ن شکل آنها ، ناکام? در ا?جاد پ?وندهاي نزد?ک و راض? کننده عاطف? با د?گران است ا?ن افراد فقط م? توانند دوستان خ?ال? براي خود پ?دا کنند . د?گر کودکان م?ل? به نزد?ک بودن با آنان ندارند و بزرگسا?ن آنان را جالب توجه نم? ?ابند ، برخ? از ا?ن کودکان کناره گ?ر م? باشند کودکان ?ا بزرگسا?ن د?گر ممکن است بخواهند به حر?م آنان وارد شوند ، ول? ت?شهاي آنان معمو? با ترس و عدم ع?قه روبرو م? شود . در بس?اري از موارد ، ا?ن نوع از طرد کامل تا زمان? ادامه م? ?ابد که کسان? که م? کوشند دوست? ب?ابند از پا درافتند . از آنجا که پ?وندهاي عاطف? حول پاسخهاي اجتماع? دو جانبه شکل م? گ?رد ، مردم معمو? ع?قه شان را نسبت به کس? که پاسخگو ن?ست از دست م? دهند بس?اري ا زکودکان داراي اخت?ل رفتاري ، از د?گران منزوي هستند ، نه بخاطر ا?نکه از پ?شرفتهاي دوستانه کنار م? کشند ، بلکه به لحاظ آنکه با دشمن? و پرخاشگري

33

با د?گران روبرو م? شوند ، آنها بد رفتار ، منحرف ، غ?ر

پایان نامه
Previous Entries کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، رفتار پرخاشگرانه Next Entries رفتاري، مبت?، تحص?ل?