کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، رفتار پرخاشگرانه

دانلود پایان نامه ارشد

ترب?ت درا?ن اخت??ت ناد?ده گرفت (کرك، گا?گر و آناستاز?و، .(2000

1 Thomas & chess 2 Baubeister, kupstas & klinsworth 3 Lozoff 4 Sweeney, forness, kavale & levitt 5 Mc. clearn

24

-3عوامل مح?ط?

شرا?ط زندگ? کودك، فقدان س?ستم هاي حما?ت?، خانواده، همتا?ان، مدرسه، عوامل فرهنگ? و سوء استفاده از کودکان، از جمله عوامل مح?ط? محسوب م? شوند، که در بروز اخت?ل سلوك و رفتارهاي ضد اجتماع? دخالت دارند.

نقش والد?ن در اخت??ت رفتاري کودک

بس?اري از جامعه شناسان و روان شناسان ن?ز معتقدند که ر?شه بس?اري از مشکا?ت رفتاري و انحرافات شخص?ت? در کودکان را با?د در الگوهاي ترب?ت? والد?ن و و?ژگ? هاي شخص?ت? آنان جستجو کرد. مشک?ت خانوادگ? اثرات مستق?م? بر آمادگ?، تمرکز و توجه کودك به درس و تحص?ل دارد. وقت? والد?ن در وضع?ت نامطمئن? و اضطراب? قرار داشته باشند، ا?ن عدم اطم?نان و اضطراب را به کودکان خود منتقل م? کنند. چن?ن کودکان? از آمادگ? ذهن? ?زم براي ?ادگ?ري و درك مطلب بهره مند ن?ستند و طبعاً از نظر تحص?ل? با مشک?ت? مواجه م? گردند. در خانواده هاي از هم پاش?ده و نگران و

خانواده ها?? که ?ک? ?ا هر دوي آن ها مبت? به اخت?ل افسردگ? باشد، کودکان از ?ک رابطه عاطف? مناسب ب? بهره اند و چون ذهن آن ها به مسائل جانب? و نامربوط اشتغال دارد ،چن?ن کودکان? در ک?س حضور ذهن? ندارند و نم? توانند از توجه و تمرکز کاف? برخوردار باشند. افسردگ? والد?ن (بخصوص مادر) نه تنها موجب م? شود که کودك در کسب موقع?ت تحص?ل? دچار مشک?ت قابل توجه? شود، بلکه باعث م? شو د که کودك در زم?نه برقراري ارتباطات متقابل اجتماع? با سا?ر اشخاص ن?ز دچار مشک?ت شود. به طور کل? در ب?شتر تحق?قات در ا?ن زم?نه نشان داده شده که ا?ن کودکان در مقا?سه با سا?ر کودکان هم سن خود (سن?ن 6 تا 12 سال) در برابر مسائل و مشک?ت زندگ? داراي سطح سازگاري پا??ن تري باشند . همچن?ن در م?ان آنان ع?ئم? مربوط به اخت?ل افسردگ? مشاهده شود (اسماع?ل زاده، .(1385

متخصص?ن عق?ده دارند که اضطراب هاي مزمن کودکان، از بودن آنان در موقع?ت هاي فشار زا سرچشمه م? گ?رد. ناتوان? در خارج شدن از موقع?ت فشارزا، ناتوان? در انجام کاري درباره بهبود موقع?ت، عدم توانا?? در تغ??ر موقع?ت، احساس عجز و ناتوان? آنان و ن?ز نگرش منف? آنان از “خود” را چند?ن برابر تشد?د م? کند. براي ?ک کودك اضطراب ممکن است از آن جا ر?شه بگ?رد که مجبور باشد در خانواده اي زندگ? کند که سوء استفاده م? کنند. در چن?ن موقع?ت? کودك که ا?ن مورد و موارد مشابه را به خوب? درك م? کند ول? به علت وابستگ? هاي مادي و معنوي قدرت ق?ام ندارد، به ناچار در خود فرو م? رود و انزوا برم? گز?ند. در چن?ن فضا??، کودك بس?ار کوچک تر از آن است که بتواند درك کند که خانواده اشتما?ًاح آن قدر درگ?ر حل مشک?ت عد?دة خو?ش است که نم? تواند رابطه مناسب? با وي برقرار سازد . ?ک? از تظاهرات شد?د خود- پنداري ضع?ف، با ضعف اعتماد به نفس، در اقدامات خودکش? متجل? م? گردد. امروزه پد?ده خودکش? در ب?ن کودکان خردسال، توجه ب?شتري را به خود جلب کرده است. اگر چه نمونه هاي خودکش?، در م?ان کودکان خردسال به و?ژه ز?ر سن 15 سالگ? بس?ار نادر است. اما برخ? از موارد خودکش? آنان گزارش شده است (س?ف نراق? و نادري، .(1379

25

جو عاطف? خانواده و حما?ت انگ?زه هاي ?ادگ?ري که ازطرف والد?ن در اخت?ار کودك قرار م? گ?رد، م?توانند در رشد فکري او تأث?ر بسزا?? بگذارند، تحق?قات نشان داده است که کمبود تجربه هاي جد?د و جالب ?ا عدم همکاري والد?ن و معلم?ن در ا?ن امر باعث افسردگ? و دلزدگ?، و دلسردي و ب? حوصلگ? در کودکان م? شود و پ?شرفت هوش? آنان را کند م? کند. مهم تر?ن انگ?زه در زندگ? کودك در?افت تشو?ق و تصد?ق از طرف کسان? است که به اوع?قه مندند و کودك از آنان سرمشق م? گ?رد. پس والد?ن با?د آگاه? منطق? و هماهنگ با مرحل? رشدي کودك داشته باشند. تحق?قات نشان داده کودکان? که مسئول?ت را ن?اموخته اند در سن?ن بزرگسال? وارد مشاغل? م? شوند که در آنها کمتر مسئول?ت وجود داشته باشد. در نت?جه بر احساس طرد شدن و ب?گانگ? آن ها دامن زده م? شود. برخ? از گرا?ش هاي ترب?ت? والد?ن با پ?دا?ش رفتارهاي غ?ر انطباق? فرزندان رابطه دارد (وبستر و هابرث، .(1994 همچن?ن مطالعات نشان داده اند که مشک?ت رفتاري فرزندان با اخت?ل روان پزشک? والد?ن رابطه دارد (ز?ما و همکاران، 1996؛ راتر و کو?نتون، .(1984

اگر در خانواده شرا?ط و روابط ناسالم و منف? وجود داشته باشد، تأث?ري بر روي فرزندان خواهد گذاشت و منش هاي عاطف? ناهنجاري در آن ها شکل خواهد گرفت. نقش هاي منف? از قب?ل حسادت، پرخاشگري، احساس عدم امن?ت، مضطرب ، پرخاشگر، ناسازگار و افسرده م? گردد. لسلت (1987) ناسازگاري کودکان و نوجوانان ناش? از شکست در دوران کودک? و در خ?ل دوران دلبستگ? مادر م? داند (اسماع?ل?، .(1383

پس رابطه والد?ن با فرزندان در ا?جاد سازگاري کودکان و نوجوانان م? تواند تسه?ل کننده ?ا بازدارنده باشد. توافق? همگان? وجود دارد که خانواده ها در پ?دا?ش اخت?ل هاي رفتاري تأث?ر مهم? دارد (هتر ن?تگون و مارت?ن، 1979؛ به نقل از نلسون و ا?زرا?ل، 1984؛ ترجمه منش? طوس?، .(1378

از آن جا که مادر اول?ن کس? است که نوزاد با او رابطه برقرار م? کند، لذا مهم تر?ن نقش را در پرورش و?ژگ? هاي روان? و عاطف? کودك به عهده دارد و کانون س?مت? ?ا ب?ماري محسوب م? شود. تحق?قات نشان داده اند که اخت??ت رفتاري کودکان ارتباط تنگاتنگ? با مشک?ت روان? والد?ن دارد. هر چه مشکل روان? والد?ن شد?دتر باشد ظهور اخت?ل هاي رفتاري کودکان ارتباط تنگاتنگ? با مشک?ت روان? والد?ن دارد. هر چه مشکل روان? والد?ن شد?دتر باشد ظهور اخت?ل هاي رفتاري کودکان سر?ع تر خواهد بود (ب?نز و همکاران، .(1991

بِردسِل? و همکاران (1983) اظهار کرده اند که ب?ماري روان? ?ک? از والد?ن احتمال ابت?ي به ب?ماري روان? را در کودکان افزا?ش م? دهد (داک?س، ترجمه ?اسا??، .(1385

اکثر روان شناسان معتقدند که کمبودهاي ک?ف? و کم? در رابطه ي اول?ه ب?ن مادر و نوزاد اخت?ل در س?مت روان نوزاد را در پ? خواهد داشت و ا?ن ب?شتر به صورت عوارض جسمان? ?ا روان تن? و سا?کو سومات?ک خود ر ا نشان خواهد داد. عوارض? مثل ب? خواب?، دل درد، اسهال و ?بوست و ناراحت? ها و اخت??ت پوست? و گوارش? م? توانند به دل?ل کمبودهاي عاطف? و روان? درا?ن دوره ظاهر شوند و در بس?اري از موارد والد?ن، متخصص?ن و دست اندرکاران بدون توجه به ر?شه عاطف? و روان? ا?ن عوارض با آن ها برخورد م? کنند.

26

رنه اشپ?تز روان تحل?لگر اتر?ش? ا?صل آمر?کا?? به پد?ده آزردگ? هاي روان جسم? اشاره م? کند که نت?جه نارسائ? هاي کم? و ک?ف? در رابطه عاطف? ب?ن مادر و کودك هستند. اشپ?تز معتقد است که اخت??ت? مانند اغماي نوزاد، قولنج سوم?ن ماه و اگزماي کودک? زمان? به وجود م? آ?ند که در اول?ن سال زندگ? نوزاد از محبت عاطف? مادر محروم شده باشد ?ا سهل انگاري و طرد شدن از طرف مادر نسبت به نوزاد د?ده شود (اشپ?تز، .(1966

رابطه مادر- فرزند نزد مادران مضطرب با مادران غ?ر مضطرب متفاوت است. مادران مضطرب در روابط عاطف? با فرزندان خود دچار مشکل اند، به آن ها کمتر محبت م? کنند، کمتر لبخند م? زنند و در تعامل با فرزندان ب?شتر حالت? انتقادي و عصب? دارند. زمان? که والد?ن از نظر روان شناخت?، اجتماع? ?ا اقتصادي تحت فشار باشند، در مراقبت و ابراز محبت به کودکان ناتوان و تحر?ک پذ?ر خود دچار مشکل م? شوند و ا?ن امر به نوبه خود باعث ا?جاد ?ک دلبستگ? نا امن م? شود. از سو?? والد?ن در مقابل کودك ن?ازمند و آس?ب پذ?ر خود دچار اضطراب م? شوند و از سوي د?گر ا?ن اضطراب، آنان را از لحاظ عاطف? در نظر کودك غ?ر قابل دسترس? م? کند و کودك در مقابل ، دچار اضطراب م? شود (اشپ?تز، .(1966

در جر?ان تعام?ت مادران افسرده کودکان به ندرت ب?ان چهره اي مثبت و ب?شتر ب?ان چهره اي منف?، کاهش ب?ان ک?م? ، کاهش فعال?ت و باز?گوش? و تقابل ب?شتر حا?ت عاطف? منف? مادرانشان را نشان م? دادند. خردسا?ن و کودکان مادران افسرده،تاخ?ر ه?جان?، اخت?ل ها?? در تنظ?م عاطفه، مشک?ت جدا?? و دلبستگ? ناا?من را نشان م? دهند. خردسا?ت و پ?ش دبستان? هاي مادران افسرده در تعامل با مادرانشان کاهش ب?ان ک?م?، افزا?ش بازداري در موقع?ت هاي ناآشنا، و رفتارهاي اجتماع? بازداري شده- مضطرب با همسا?نشان را نشان م? دهند. فرزندان مدرسه رو در جر?ان تعام?ت مادر-کودك منف? گرا?? و رفتار خارج از تکل?ف را نشان م? دهند و در تعام?ت با مادرانشان راحت ن?ستند. به طور کل? آن ها نسبت به کودکان مادران بهنجار صم?م?ت کمتر و گوشه گ?ري، انزواي اجتماع?، ب? توجه? و ناشک?با?? ب?شتري نشان م? دهند. اخت?ل در جر?ان دوره نوجوان? به صورت ب? اعتنا?? شد?د، تعارض و گوشه گ?ري بروز م? کند (ماش و اي بار کل? (جلد اول)- ترجمه؛ توزنده جان? و توکل? زاده، .(1383

با توجه به ا?ن که روابط ب?ن نسل? دررفتار جنا?? اثبات شده است. شواهد موجود حاک? از ا?ن است که آس?ب شناس? روان? والد?ن با رفتار پرخاشگرانه و ضد اجتماع? کودکان ارتباط دارد. شخص?ت اجتماع? والد?ن ارتباط و?ژه و تنگاتنگ? با اخت?ل سلوك کودکان دارد. ا?ن ارتباط براي پدران بس?ار روشن است. ا?ن ب?ن اول اخت?ل سوء مصرف مواد در والد?ن و دوم شخص?ت ه?ستر?ا?? مادر با الگوهاي رفتار ضد اجتماع? است. پرخاشگري کودکان ن?ز با پرخاشگري دوران کودک? والد?ن ارتباط دارد. ارتباط افسردگ? مادر با پرخاشگري کودك ن?ز پ?چ?ده است، و در پژوهش هاي مختلف گزارش شده است. در برخ? گزارش ها ن?ز اثرات وراثت? در پرخاشگري کودك ن?ز پ?چ?ده است و در پژوهش هاي مختلف گزارش شده است. در بعض? گزارش ها ن?ز اثرات وراثت? در پرخاشگري و رفتار ضد اجتماع? کودکان و نوجوانان به صورت

27

ضع?ف? گزارش شده است. اما در کل والد?ن به صورت منف?، رفتارهاي پرخاشگرانه و ب? اعتنا?? کودك را به طور فزا?نده اي تقو?ت م? کنند (ماش و اي بارکل? (جلد اول)- ترجمه ؛ توزنده جان? و توکل? زاده، .(1383

بدرفتاري در دوران کودک? اغلب در خانواده ها?? چند?ن مشکل? اتفاق م? افتد که در آن ها فقر و تنگدست?، آس?ب شناس? والد?ن و ا خت?ل عملکرد خانواده تأث?ر ز?ادي در رشد کودك م? گذارد (مرکز مل? پژوهش، (1993 (به نقل از؛ ماش و اي بار کل? (جلد دوم)- ترجمه؛ توزند جان? و توکل? زاده، .(1383

28

و?ژگ? ھاي افراد با اخت??ت رفتاري

اغلب دانش آموزان با اخت??ت رفتاري داراي و?ژگ? و ن?ازهاي بس?ار ناهمگون و متفاوت? م? باشند. بعض? از آنان حت? به آموزش و?ژه ن?ز ن?از ندارند، ز?را اخت?ل بر پ?شرفت تحص?ل? آنان تاث?ر نگذاشته است.

براي مثال دانش آموزان که دچار ترس از مدرسه است به آموزش و?ژه ن?از دارد (ترنبال و همکاران، .(2000

هاردمن، درو و ا?گان (1999) و?ژگ? هاي افراد با اخت??ت رفتاري خف?ف و شد?د را در جدول? طبقه بندي نموده

اند:

جدول:1 و?ژگ? هاي افراد با اخت??ت رفتاري خف?ف و شد?د (هاردمن، درو و ا?گان، (1999

و?ژگ?
اخت??ت رفتاري خف?ف

اخت??ت رفتاري شد?د

هوش
از ز?ر متوسط تا ت?زهوش، به طور معمول ز?ر متوسط
ز?ر متوسط

پ?شرفت تحص?ل?
مهارت هاي تحص?ل? ز?ر متوسط، م?زان ترك تحص?ل
وجود اخت?ل شد?د در مهارت هاي تحص?ل?، ممکن است

ب?ش از سا?ر افراد استثنا??
ر?اض? و خواندن را در حد ابتدا?? ?اد بگ?رند.

وجود مسائل عمده در حفظ و گسترش روابط
در موارد
بس?ار اندك قادر به برقراري ارتباط با د?گران

روابط اجتماع?

هستند. اغلب از برقراري رابطه حت? با همسا?ن اجتناب م?

اجتماع?

ورزند.

مهارت هاي انطباق?
مهارت هاي مربوط به زندگ? روزمره و مراقبت از

در مهارت هاي

پایان نامه
Previous Entries بهداشت روان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان Next Entries کودکان و نوجوان