کمبود توجه، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

8/7 )درصد اخت? ل رفتار مقابله اي ( 6 درصد ) و در اخت?ل ب?ش فعال? ( 2 درصد ) گزارش گرد?د . در ا?ن مطالعه رابطه معناداري ب?ن جنس?ت ، وضع?ت اقتصادي _ اجتماع? و اخت??ت رفتاري نشان داده نشد ( کاشان? ، .( 1378

آندرسون و مک گل? ( ( 1987 در مطالعه اي طول? در ن?وزلند 1537 کودك را با فاصله هاي زمان? ?ک ساله ، تا وقت? که به سن 11 سالگ? رس?دند مورد بررس? قرار دادند . در ا?ن مطالعه م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري کودکان 17/6 درصد گزارش گرد?د . ب?شتر?ن اخت?ل مشترك ، اخت?ل کمبود توجه ( 6/7 درصد ) و به دنبال آن اخت??ت مقابله اي ( 5/ 7 درصد ) ، اخت?ل اضطراب جدا?? 3/5) درصد ) و اخت?ل افسردگ? ( 1/8 درصد ) نشان داده شده است (آندرسون و مک گل? 2،1987، نقل از خانجان? ، .(1379

در مطالعه مشابه د?گري که در ?ک? از شهرهاي هلند و بوس?له ورهولشت و بردن ( ( 1985 انجام گرفت . نرخ کل? اخت??ت رفتاري کودکان 26 درصد گزارش شد که 7 درصد از آنان به عنوان اخت??ت رفتاري شد?د شناخته شدند در ا?ن م?ان ب?شتر?ن اخت?ل در کودکان 8 ساله ، اخت?ل کمبود توجه با ب?ش فعال? ، اخت??ت مقابله اي ، افسردگ? شد?د ، و اخت?ل اضطراب مفرط بود . و در کودکان 11 ساله ، اضطراب جدا?? و اخت?ل سلوک? ب?شتر?ن ش?وع را داشت .

ب?رد 3 و همکاران ( ( 1988 ?ک بررس? همه گ?ر شناس? دو مرحله اي را بر روي ?ک نمونه احتمال? از جمع?ت 4 تا 16 ساله در پورتور?کو انجام دادند . ب?شتر?ن تشخ?ص اشتراك را در اخت??ت از هم گس?ختگ? ( 9/9 درصد ) ، اخت??ت رفتار مقابله اي و اخت?ل کمبود توجه ( 9/5 درصد )، اخت?ل افسردگ? ( 5/9 درصد )، شب ادراري ( ( 4/7 درصد اخت?ل سازگاري ( 4/2 درصد ) و فو?باي ساده ( 2/6 درصد نشان داده شده است (خانجان? ، .(1379

1 -Baker 2 -Andersson and macgee 3 -Bird

51

فرگوسنو همکاران ( (1989 در مطالعه اي د رن?وزلند م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري 27/3 درصد گزارش نمودند . در ا?ن مطالعه ش?وع ب?ماري در دختران ب?شتر از پسران بود ( 32/9 درصد در مقابل 21/6 درصد ) ( فرگوسن ، .( 1989

?ك1 و همکاران ( ( 1975 در تحق?ق? که بر روي 855 کودك د رهنگ کنک و چ?ن انجام دادند ، م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري خف?ف را 18 درصد و اخت??ت رفتاري شد?د را 5/2 درصد گزارش کردند سن متوسط شروع اخت?ل سلوك در پسران پا??ن تر از دختران است . پسران اکثرا در فاصله 10 تا 12 سالگ? واجد م?کهاي تشخ?ص اخت?ل سلوك م? شوند ، در حال?که دختران قبل از ا?نکه مشمول م?ك ها شوند به 14 تا 16 سالگ? رس?ده اند . در اخت?ل رفتار مقابله اي ، سن شروع سه سالگ? است و د?رتر از نوجوان? آغاز نم? گردد ( کاپ?ن و سادوك ، 1996، ترجمه پورافکاري ، .(1380

اخت?ل سلوك در ب?ن پسران شا?ع تر از دختران است ونسبت آن 4 به 1 تا 12 به 1 فرق م? کند همچن?ن اخت?ل رفتار مقابله اي قبل از سن بلوغ در پسران شا?ع تر است و پس از آن نسبت سن? احتما? برابر م? گردد ( کاپ?ن و سادوك ، 1996 ، ترجمه پور افکاري ، .(1380

رابرت گ?لفورت و روزنب?ت ( 1998 ) 2 در چهار دهه گذشته 52 مطالعه را که همگ? در زم?نه ش?وع اخت??ت کودکان و نوجوانان انجام شده بود را مورد تجز?ه و تحل?ل قرار دادند و نتا?ج حاصله را بد?ن شرح گزارش نمودند ؛

– 1 اکثر مطالعات حول و حوش دهه 1980 انجام شده است . – 2 حجم نمونه ها ب?ن 58 تا 846 نفر گزارش شده است .

– 3 مطالعات در 20 کشور جهان انجام شده است که عمده آنها در ا?الت متحده و انگلستان بوده است . – 4 دامنه سن? آزمودن?ها ب?ن 4 تا 18 سال گزارش شده است .

– 5 براي تعر?ف مورد ( تع??ن آس?ب شناس? ) از مع?ارهاي آزمون راتر ب?شتر?ن استفاده شده است که البته مطالعات? که جد?د ترند ، مع?ارهاي DSM را ن?ز به کار برده اند .

– 6 همه محاسبه هاي انجام شده طبق محاسبه راتر بوده و معمول تر?ن زمان صرف شده براي اجراي ا?ن مطالعات ب?ن 6 ماه تا 1 سال بوده است .

– 7 برآورد م?زان ش?وع اخت??ت ب?ن 1 تا 15 درصد و با م?انگ?ن 5/8 درصد که نرخ متوسط ش?وع اخت??ت براي دوره پ?ش دبستان? 8 درصد و براي دوره قبل از بلوغ ( مقاطع ابتدا?? و راهنما?? ) 12 درصد و براي دوره بلوغ و نوجوان? 15 درصد و براي گروههاي سن? با?تر 18 درصد بوده است (پور افکاري ، .(1373

آم?نگر ( 1999 ) 3 در تحق?ق که بر روي 183 کودك داراي اخت?ل رفتاري ، صورت گرفت و آن را به مدت 18 سال تحت نظر داشت ثابت کرد که ب?ن اخت??ت رفتاري کودك و ابت? به سا?کوز در بزرگسال? ارتباط وجود دارد .

-Lack -Robent and Gilfort and Rozenblat -Amminger

1

2

3

52

کامپو? ( 1998 ) 1 در ?ک پ?گ?ري دراز مدت بر روي 1128 کودك 8 ساله آمر?کا?? نشان داد که با وجود ا?نکه اخت??ت رفتاري در پسران ب?شتر است ول? با افزا?ش سن از م?زان آن در پسران کاسته شده و بر م?زان ش?وع در دخترها افزوده م? گردد (ع?س? زاده ،.(1386

پ?ش?نه مطالعات همه گ?ر شناس? در ا?ران

اول?ن مطالعه همه گ?ر شناس? در ا?ران توسط باش ( ( 1341 بر روي 505 نفر ا زاهال? روستاهاي قاسم آباد ، زنگ? آباد و کناره در استان فارس انجام شده است . د را?ن بررس? که افراد با?ي 6 سال مورد مطالعه قرار گرفته اند تعداد 50 نفر ?عن? % 9/9 از نمونه به انواع اخت?لهاي روان? مبت? بودند .

در ا?ن بررس? م?زان ش?وع اخت?لهاي روان? در زنان دو برابر مردان بوده است ( داو?د?ان ، .( 1353 صفا?? ط? مطالعه اي در?افت که :

– 1 کودکان محروم از پدر به و?ژه دختران تفاوت معن? داري در زم?نه اخت??ت رفتاري با کودکان عادي داشتند و در ا?ن زم?نه اخت??ت ب?شتري ا زخود نشان م? دهند .

– 2 محروم?ت از پدر م? تواند براي دختران اخت??ت رفتاري ز?ادي به دنبال داشته باشد ول? در مورد پسران ا?ن مساله کمتر صادق است ( صفا?? ، .( 1387
در سا?ر تحق?قات انجام شده نتا?ج ز?ر بدست آمده است :

ن?ک نژاد ( ( 1382 در مناطق پنج گانه اصفهان با بررس? 3546 دانش آموز ب?شتر?ن م?زان اخت??ت اضطراب? با تمرکز بر مدرسه هراس? را در دانش آموزان اول و سوم گزارش نموده است .

کسائ?ان معتقد است ب? اط?ع? ا زنحوه برخورد و ترب?ت کودك بروز مشک?ت رفتاري در کودك م? گردد ( کسائ?ان .( 1378

در پژوهش? که متق? در تهران انجام داد در ?افت که اخت??ت رفتاري در دختران نسبت به پسران کمتر م? باشد ( متق? ، .( 1381

اخت??ت رفتاري در ب?ماران عقب مانده ذهن? شا?عتر از جمع?ت کل? است اما تع??ن مرز مشخص اخت?ل و ا?نکه کدام رفتار در ?ک عقب مانده انطباق? و بهنجار است و کدام ناسازگارانه و نابهنجار کدام?ک نسبت به عقب ماندگ? ذهن? اول?ه است و کدام ثانوي ، و در نها?ت تع??ن ابعاد شدت طبقه بندي اخت?ل ، اغلب پ?چ?ده و دشوار است در پژوهش? که در مرکز توانبخش? شه?د ف?اض بخش صورت گرفته مشاهده شد که از ب?ن 175 ب?مار ا?ن موسسه % 3/6 ع?ئم اخت?ل پس?کوت?ک وجود داشت % 20 ع?ئم اخت?ل خلق? نشان دادند . % 27 پرخاشگري و % 30 رفتارهاي ناسازگارانه داشتند. م?زان ش?وع خود آزاري % 8/6 ب?ش فعال? % 20 و با?خره رفتارهاي کل?شه اي % 3 / 14 بود (نابدل ، ( 1378 فرض? ،

1 -Kampula

53

فاطمه ر?وف?ان و عسگري ( ( 1381 مشخص کردند که ر?شه بس?اري ا زمشک?ت رفتاري و انحرافات شخص?ت? در کودکان را با?د در الگوهاي ترب?ت? والد?ن و و?ژگ?هاي آنان جستجو نمائ?م ( فرض? و همکاران ، .( 1381

سا?ري ( ( 1380 ط? مطالعه اي نشان داد که ه?چ ?ک از متغ?رها مانند سن کودك ، ترت?ب تولد ، سن مادر ، تحص??ت مادر و غ?ره با اخت??ت رفتاري رابطه معناداري ندارد و حت? داشتن پدر و نداشتن پدر ن?ز بر کودکان تحت پوشش کم?ته امداد تاث?ر ندارد . چ?زي که به عنوان عامل اصل? به نظر م? رسد شرا?ط و اوضاع اقتصادي است . ا?ن کودکان از تقو?ت هاي سا?ر کودکان محرومند و شرا?ط خانوادگ? ، امن?ت کاف? را براي آنها تام?ن نم? کند . مادران ا?ن کودکان ، بار اصل? زندگ? بر دوششان سنگ?ن? م? کند ، ا?ن دسته از مادران ، همچون مادران د?گر توانا?? ا?جاد تعامل با کودکان خود را ندارند پدران کودکان واجد پدر ن?ز ، همانگونه که قب? ذکر شد ، به علت نقا?ص و ب?مار?هاي جسم? و روان? ، پدران? مثبت و کارآمد ن?ستند که حضورشان ، آنچنان موثر باشد . مادران ا?ن خانواده ها ن?ز به علت مشک?ت اقتصادي و محروم?ت از زندگ? مشترك سالم و مثبت ، به نحوي دچار افسردگ? و نگران? م? باشند (سا?ري ، .( 1380

همانگونه که وا?سمن و بو?د( 1985 ) 1 م? گو?ند : کودکان? که به وس?له مادران افسرده ترب?ت م? شوند به نسبت 2 تا 3 برابر ، ب?شتر در معرض خطر ابت? به افسردگ? م? باشند . ا?ن کودکان نه تنها در معرض اخت??ت افسردگ? اند بلکه از نظر علت شناس? بال?ن? افسردگ? ن?ز دچار رفتار پرخاشجو?انه ، اضطراب ، ع??م رفتاري و جسمان? اخت?ل تمرکز و توجه ، خلق و خوي مشکل آفر?ن ، دلبستگ? نامطمئن ، احساسات متغ?ر و ب? ثبات? ه?جان? و در نها?ت ب? ل?اقت? اجتماع? اند .

در مجموع ، آنچه که از ا?ن تحق?ق برم? آ?د ، ا?ن است که تنها حضور پدر ا ز لحاظ ف?ز?ک? اهم?ت ندارد بلکه مهمتر از آن حضور فعال و مثبت و عاطف? پدر در کانون خانواده م? باشد و ن?ز شرا?ط و امکانات خانواده در ا?ن امر موثر م? باشند پدر ي که سالم باشد ( از لحاظ جسمان? ) اما براي تام?ن حداقل زندگ? به کار و ت?ش ب?ش از حد بپردازد و با فرزندان خود تعامل نداشته باشد و به قول معروف ، تنها نقش وي نان آوري باشد ن?ز ممکن است فرزندانش مانند کودکان فاقد پدر ، دچار مشک?ت روان? و رفتاري شوند ( سم?ع? ، . ( 1379

ط? مطالعه اي که مومن? ( ( 1383 در تهران انجام داد در?افت که در مقاطع سن? مختلف ( در سه سطح 6- 7 ، 8- 9 و10 ساله ) تفاوت معن? داري از لحاظ آماري ب?ن گروههاي سن? ناشنوا?ان در ه?چ ?ک از اخت??ت رفتاري پنج گانه وجود ندارد و همچن?ن در زم?نه پا?ه هاي تحص?ل? متفاوت و در دو سطح پا?ه اول ابتدا?? و پا??ن تر – پا?ه دوم ابتدا?? و با?تر ) بر اساس نظر?ات والد?ن ب?ن م?انگ?ن ه?چ ?ک از پا?ه هاي تحص?ل? در اخت??ت رفتاري مورد ارز?اب? از لحاظ آماري تفاوت معن? دار وجود ندارد و بر اساس نظر?ات معلم?ن تنها در اخت?ل رفتاري اضطراب – افسردگ? ب?ن کودکان در سطح تحص?ل? اول ابتدا?? و پا??ن تر ( آمادگ? 1 و ( 2 و سطح دوم ابتدا?? و با?تر تفاوت معن? دار از لحاظ آماري وجود دارد بد?ن صورت که م?انگ?ن نمرات دانش آموزان گروه ابتدا?? و پا??ن تر کمتر ا ز گروه دانش آموزان ابتدا?? و با?تر بود ( مومن? ، .(1383

1 -Vaissman & Bovid

54

در پژوهش? که عل?ا?? و مر?دي ( ( 1381 تحت عنوان بررس? مشک?ت روان? کودکان 6 – 12 سال بستري در بخش کودکان ب?مارستان هاي شهر سنندج و ارتباطشان با مشخصات دموگراف?ک آنها در سال 1381 نتا?ج ز?ر بدست آمد تعداد 75 نفر از کودکان 6 – 12 سال بستري در بخش هاي کودکان به صورت مبتن? بر هدف انتخاب شدند .

ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي با 27 سوال بود که در 9 مع?ار دسته بندي شده بود نتا?ج ا?ن پژوهش نشان داد که اکثر?ت گروه نمونه % 69/4 در مورد مع?ار دوم ( تصم?م گ?ري مستقل) مشکل داشته اند و همچن?ن نتا?ج نشان داد که ب?ن شغل مادر و مع?ار برقراري ارتباط اطم?نان بخش در آمد خانواده و مع?ارهاي اشکال درون فردي و تصم?م گ?ري ، رتبه تولد و مع?ار کار براي پاداش تاخ?ري زمان بستري و مع?ار لذت بردن ا زاحساس خوب وشادي بخش ، آزمون آماري % 2 ارتباط معن? داري را نشان داد. به نظر م? رسد نداشتن درآمد ، عامل استرس زاي ب?کاري محدود?ت روابط اجتماع? و ?کنواخت? زندگ? م? تواند عامل افزا?ش ش?وع مشک?ت عاطف? – روان? در کودکان ب?ن خانواده ها?? با سطح درآمد پا??ن باشد .

در تحق?ق? که توکل? ، بوالهري ، مهر?ار و دژکام تحت عنوان همه گ?ر شناس? اخت?لهاي رفتاري ا?ذا?? و کمبود دانش آموزان دبستان? شهر گناباد انجام دادند نتا?ج ز?ر را به دست آوردند ، که % 17 از افراد مورد بررس? دچار اخت?لهاي رفتار ا?ذا?? و کمبود توجه بودند ، اخت?ل ب?ش فعال? ، کمبود توجه با 9 درصد از شا?عتر?ن اخت?لها بود ( توکل?

پایان نامه
Previous Entries دانش آموزان دختر، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان Next Entries کمبود توجه، شهر اصفهان