کمبود توجه، شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

و همکاران ، . ( 1385

در تحق?ق? که حاتم? ( ( 1379 براي بررس? م?زان ش?وع انواع اخت??ت رفتاري کودکان شاهد مقطع ابتدا?? محروم از والد?ن انجام دادند ا?ن نتا?ج را بدست آورد : ا?ن تحق?ق م?زان ش?وع انواع اخت??ت رفتاري کودکان سن?ن دبستان? با استفاده از روش توص?ف? در کودکان سن?ن 8 تا 12 سال مستقر در مجتمع هاي شبانه روزي بن?اد شه?د انق?ب اس?م? را مورد بررس? قرار داد و کل جامعه 60 نفري با استفاده از پرسشنامه ما?کل راتر و پرسشنامه ساخته شده توسط محقق با روش مصاحبه و مشاهده مورد پژوهش قرار گرفتند و نتا?ج بدست آمده گو?اي ان است که % 11 کل آزمودن?ها به طور کامل و % 27 تا حدودي ع?ئم انواع اخت??ت رفتاري در آنها ش?وع دارد و % 62 آزمودن?ها ه?چ گونه اخت?ل? را نشان نداده اند و اخت?ل کمبود توجه ، ب?شتر?ن م?زان ش?وع را در ب?ن آنها داشته و اخت?ل رفتاري در دختران ب?ش از پسران ، سن?ن پا??ن ب?شتر از سن?ن با? ، بچه هاي اول خانواده ب?ش از بچه هاي دوم و سوم و انواع اخت??ت در آنها ش?وع داردو همچن?ن افزا?ش مدت اقامت باعث اخت??ت رفتاري ب?شتري در آنها شده است ( حاتم? ، .( 1379

در تحق?ق? که سردار پور گودرزي، درخشانپور ، صدر ، ?اسم? ( ( 1382 براي بررس? اخت?لهاي رفتاري در کودکان خانواده هاي تک فرزند و چند فرزند شهر تهران انجام دادند نتا?ج ز?ر بدست آمد ا?ن بررس? نشان داد که م?زان فراوان? اخت?ل سلوك بر اساس گزارش پدران ومادران و اخت?ل کمبود توجه ب?ش فعال? و سا?ر اخت?لهاي رفتاري بر اساس گزارش آموزگاران در کودکان خانواده هاي چند فرزندي به مراتب ب?شتر ا زتک فرزندي م? باشند .

همچن?ن بود ?ا نبود ?ک? از والد?ن در تفاوت اخت?لهاي رفتاري ?اد شده ب?ن کودکان تک فرزند و چند فرزند دخالت دارد به طوري که تعامل دو عامل تک فرزندي و تعداد والدان تغ??ر دهنده م?زان فراوان? اخت?لهاي مربوطه م? باشد .

55

درنت?جه ا?ن باور که فراوان? مشک?ت رفتاري در کودکان خانواده هاي تک فرزند ب?شتر است ، د را?ن پژوهش تا??د نشد ( سردار پور و همکاران ، .( 1382

در مطالعه اي که توسط مهر?ار ، مژده? و ?وسف? ( به نقل از زاده باقري ، ( 1373 در ش?راز و در 51 مدرسه با 429 معلم و حدود 13000 دانش آموز د رپا?ه هاي اول تا پنجم با آزمون راتر انجام گرفت ، اخت??ت رفتاري با??? در م?ان پسران در مقا?سه بادختران مشاهده گرد?د و نسبت بزرگتري از پسران به عنوان کودکان داراي اخت?ل رفتاري معرف? شدند در ا?ن مطالعه اخت??ت پسران ب?شتر مربوط به ب?ش فعال? ، پرخاشگري ، لکنت زبان ، و رفتارهاي ضد اجتماع? بود . در صورت? که اخت??ت دختران ب?شتر مربوط به نوع? ترس واکنش نوروت?ک? چون کناره گ?ري ، ب? تفاوت? و اضطراب م? شد ( زاده باقري ، .( 1373

در بررس? که بوس?له دژکام ( ( 1381 با استفاده از پرسشنامه تشخ?ص? اخت?ل سلوك که بر اساس م?کهاي تشخ?ص?

DSM تنظ?م شده بود ، 400 دانش آموز ک?س چهارم و پنجم مدارس ابتدا?? شهر قم را مورد آزمون گرفتند . نتا?ج نشان داد که اخت?ل سلوك ب?ن دانش آموزان ک?س چهارم %13 و ب?ن دانش آموزان ک?س پنجم 10/5 درصد م? باشد . درا?ن مطالعه رابطه م?زان ش?وع ا?ن اخت?ل سلوك به جز ترت?ب تولد ( کودك هفتم ) با ه?چ کدام از عوامل مذکور رابطه معناداري نداشت ( دژکام ،.( 1371

مطالعه اي که توسط ک?نتري ( ( 1382 از مرب?ان مهد کودك مشابه دولت? در ا?ران و انگلستان در خصوص کودکان انجام گرفت ، نشان داد که در هر دو نمونه ا?ران? و انگل?س? پسران به طور معناداري ب?ش فعالتر از دختران بودند . مقا?سه دو نمونه دولت? و انگل?س? نشان دهنده تفاوت معناداري در سطح فعال?ت کودکان نبود ، با ا?ن وجود ب?ش فعال? شد?د در نمونه ا?ران? ب?شتر گزارش شده بود و ب?ش فعال? خف?ف ?ا متوسط در نمونه انگل?س? ب?شتر بود ( ک?نتري ، .(1382

زاده باقري ( ( 1373 مطالعه اي را در مورد همه گ?ر شناس? اخت??ت رفتاري در دانش آموزان دبستان? شهر ?اسوج با استفاده از پرسشنامه راتر فرم معلم انجام داد نتا?ج نشان داد که در مجموع 24/4 درصد از دخترها و 29/6 درصد پسران دانش آموز گروه نمونه با?تر از نقطه مرزي انحراف قرار داشتند . در ا?ن مطالعه ش?وع اخت??ت رفتاري به طور معناداري در پسران ب?شتر از دختران و در دانش آموزان? که والد?ن کم سواد و ب? سواد داشتند ب?ش از دانش آموزان? بود که والد?ن آنها باسواد بودند .

همچن?ن نتا?ج ا?ن پژوهش نشان داد که ش?وع اخت??ت رفتاري در خانواده هاي پر جمع?ت و خانواده هاي کم درآمد و درآمد متوسط ب?شتر از خانواده هاي کم جمع?ت و خانواده ها?? است که در آمد با??? دارند (باقري زاده ، .( 1383

توکل? زاده ( ( 1385 در بررس? همه گ?رشناس? اخت??ت رفتاري ا?ذا?? و کمبود توجه در دانش آموزان شهر گناباد ، م?زان ش?وع اخت??ت را % 17 گزارش داد . در ا?ن م?ان اخت?ل ب?ش فعال? و کمبود توجه با 9/9 درصد ب?شتر?ن ش?وع را داشت . بعد از آن اخت?ل سلوك با 6/5 درصد و سپس اخت?ل ب? اعتنا?? مقابله اي با 4/5 درصد قرار داشت . به طور کل? م?زان ش?وع اخت?ل در پسران ب?شتر از دختران بود ( نسبت 1/8 به .( 1 ابراه?م? ( ( 1382 در بررس? همه گ?ر شناس?

56

اخت??ت رفتار ا?ذا?? و کمبود توجه در دانش آموزان دبستان? شهر اسفرا?ن ، م?زان ش?وع اخت?ل را 19 در صد گزارش کرد . در ا?ن م?ان اخت?ل ب?ش فعال? و کمبود توجه با 6 درصد با?تر?ن ش?وع را داشت . به طور کل? در ا?ن مطالعه اخت?ل در پسران با?تر بود اما ا?ن تفاوت معنادار نبود . همچن?ن تفاوت معناداري در پا?ه تحص?ل? ن?ز مشاهده نگرد?د ( توکل? زاده ، .( 1385

در مطالعه اي که توسط رومزپور ( ( 1374 در مورد اعتبار و پا?ا?? و توز?ع نمرات پرسشنامه راتر فرم معلم و بررس? ش?وع اخت??ت سلوک? و ه?جان? در کودکان دبستان? اهواز انجام گرفت ، م?زان ش?وع اخت?ل 31 درصد گزارش شد . در ا?ن مطالعه ا زب?ن جمع?ت 500 نفره، 155 نفر ( ( 31 از نظر پرسشنامه به طور کل? داراي اخت?ل بودند که ا زب?ن آنها 99 نفر ( ( 19/8 درصد اخت?ل سلوک? ، 48 نفر ( ( % 6 درصد داراي اخت?ل ه?جان? و 8 نفر ( 1/6 درصد ) نامشخص بوده اند . ب?شتر?ن م?زان اخت?ل در ک?سهاي اول و پنجم مشاهده شد و سا?ر ک?سها از نظر وجود اخت?ل تقر?با وضع?ت? مشابه داشتند . ازنظر نوع اخت?ل ، ش?وع اخت?ل سلوک? بر اخت?ل ه?جان? برتري داشت و م?ان پنج پا?ه تحص?ل? دبستان ، پا?ه پنجم ب?شتر?ن م?زان را در اخت?ل سلوک? به خود اختصاص داد ( رومزپور ، .(1374

فرش?د نژاد ( ( 1380 در پژوهش? تحت عنوان همه گ?ر شناس? اخت??ت رفتاري در دانش آموزان مدارس ابتدا?? شهر اصفهان که بر روي 1170 دانش آموز دوره ابتدا?? ( 587 دختر و 583 پسر )وبا استفاده از آزمون ما?کل راتر ( فرم معلم ) و پرسشنامه ) CSI – 4 فرم والد?ن ) انجام داد به ا?ن نتا?ج دست ?افت : م?زان ش?وع کل? اخت??ت رفتاري نمونه مورد پژوهش در پرسشنامه راتر 15/5 درصد و در 29/8 CSI – 4 درصد حاصل شد . ا?ن م?زان ها به ترت?ب جنس?ت و در پرسشنامه راتر براي دختران 12/6 و پسران 18/4 درصد و در CSI – 4 براي دختران 25/6 و پسران 34/1 درصد بود که اخت?ل م?ان دو جنس در هر دو پرسشنامه معنادار بود ( فرش?د نژاد ، .( 1380

›› 2 – 8 پاره اي از تحق?قات انجام شده در ابطه با مشک?ت رفتاري و پ?شرفت ‹‹

بس?اري از متخصصان بر ا?ن باورند که مشک?ت رفتاري م? تواند موجب افت تحص?ل? گردد (برکوو?تز 1، راتمن و افرون 2، ( 1953 شمار فراوان کودکان وامانده از تحص?ل تا اندازه اي خود گواه بر ا?ن مدعاست ( به نقل از طوس? ، 1386
).

البته برخ? ا زدست اندکاران اول?ه ا?ن زم?نه ، نظر?ه کام? مخالف ابراز داشته اند ، براي مثال فرنالد1943 ) 3 ، به نقل از طوس? ، ( 1369 در ا?ن باره اظهار م? دارد که اقل?ت بس?ار کوچک? که وي با آنها کار م? کرده است پ?ش از بروز مشکل تحص?ل? به مسائل عاطف? دچار بوده اند . از جا?? که کودکان مبت? به مشک?ت رفتاري براي همراه شدن با جر?ان اصل? آموزش و پرورش آماده شوند معلم?ن م? توانند از برنامه ها و مواد ک?سهاي عادي بهره بگ?رند . اما براي ا?ن کار به برنامه

1 -Berkowitz 2 -Rothman and Ephron 3 -Fernald

57

و تعد?ل فراوان ن?از دارند که به طور کل? م? توان گفت امکان پذ?ر است . به گفته برا?ان 1967 ) 1 ، به نقل از طوس? ، ( 1386 برخ? کودکان مبت? به مشک?ت رفتاري در ک?س هاي عادي به خوب? پذ?رفته نم? شوند و احتما? براي برقرار کردن رابطه با د?گران دشواري دارند . امکان دارد کودك مبت? به مشکل رفتاري ا زا?ن که د?گران درباره وي چه م? اند?شند ، تصور درست? نداشته و ن?ز فاقد مهارت ?زم براي کنار آمدن با د?گر کودکان باشد (گرهات و وا?شاهن 2 ، 1976 ، طوس? ، ( 1386

توانا?? معلم در اجراي ارز?اب? غ?ر رسم? و تعد?ل کارها?? که دانش آموزان با?د انجام دهند مرز م?ان شکست و

موفق?ت را تع??ن خواهد کرد . باز خورد و تقو?ت مثبت که به صورت منظم ارائه م? شود ن?ز بس?ار اهم?ت خواهد داشت .

به منظور پ?ش ب?ن? ا?ن وضع?ت هرون 1978 ) 3 ، به نقل از ف?ض ، (1375 روندي را معرف? م? کند که پ?شرفت
کودك مبت? به مشکل رفتاري را در مح?طها?? با کمتر?ن محدود?ت ز?ر نظر م? گ?رد .

بس?اري از کودکان? که د رمدرسه قادر به ?ادگ?ري ن?ستند به واسطه عدم پ?شرفت تحص?ل? ، افسرده ، مضطرب ، نوم?د

و برخ? اوقات خشمگ?ن م? شوند ( وا?س و کافمن 4 ، 1978 ، به نقل از ف?ض، . (1375

در ا?ن بخش به آن دسته ا زمسائل اجتماع? – عاطف? خواه?م پرداخت که اغلب اوقات با نا توان?هاي ?ادگ?ري همراه است . از انجا که غالب اوقات مشک?ت رفتاري خف?ف با ناتوان?هاي ?ادگ?ري پ?وند دارد ، به اعتقاد ما داشتن برخ? اط?عات د را?ن زم?نه براي متخصصان تعل?م و ترب?ت اهم?ت دارد .

طبق اظهار ( ما?رز و هام?ل5 ، ( 1976 مشک?ت رفتاري کودکان مبت? به ناتوان? ?ادگ?ري در همه آنها مشابه است برخ? از ا?ن ناراحت?ها که به نوع? در ا?ن کودکان مشاهده شده است ، عبارتند از : حواس پرت? شد?د ، کم? توجه ، تحرك ب?ش از حد ، ارز?اب? نادرست از خود ، گوشه گ?ري ، مسائل شخص?ت? ، اضطراب و نداشتن رابطه قوي با د?گران . افزون بر ناراحت?هاي ?اد شده دوپانت و کافمن 6 ، ( 1977 ، به نقل از طوس? ( 1386 ناراحت?هاي د?گري را ن?ز بر م? شمارند .

بس?اري از متخصصان بر ا?ن باورند که مشک?ت رفتاري م? تواند موجبات بروز برخ? مسائل ?ادگ?ري را در کودکان فراهم آورد . شمار فراوان کودکان مبت? به ناتوان?هاي ?ادگ?ري که ناراحت? عاطف? دارند خود تا اندازه ز?ادي گواه بر ا?ن مدعاست ( برکوو?تز و راتمن 7 ، 1960 ، به نقل از طوس? ، . (1386

برخ? از دست اندرکاران اول?ه ا?ن زم?نه ، نظري کام? مخالف داشته اند ، بد?ن معن? که معتقدند مشک?ت رفتاري از مسائل کودك و ?ادگ?ري ما?ه م? گ?رد . براي مثال ( داربمن1 ، 1971 ، به نقل از طوس? ، (1386 در ا?ن باره اظهار م?

1 -Berayan 2 -Girehart and Weishahn 3 -Heron 4 -Wallas and Kauffman

5 -Mayers and Hamill 6 -Dupont and Kauffman 7 -Berkowitz and Rothman

58

دارد که اقل?ت بس?ار کوچک? ا زکودکان? که وي با آنها کار م? کرده است پ?ش از بروز مشکل ?ادگ?ري به مسائل عاطف? دچار بوده اند .

3 – سبب شناسي اخت??ت رواني

›› سبب شناس? دانش و آگاه? از علتها ?ا نشان دادن ع?متها است و شاخه اي از علم است که با علل پد?ده هاي خاص سروکار دارد و م? توان گفت که تمام عوامل? که در وقوع ?ک ب?ماري ?ا ?ک حالت نابهنجار نقش دارند را در م? گ?رد ) ‹‹ روا ، مترجم ، وهاب زاده ، 1380 ، صفحه . ( 3

ا?ن کار در قالب بررس? نظر?ه ها امکان پذ?ر است . نظر?ه ها به ما کمک م? کنند که از ?ک عالم پ?چ?ده و سردرگم سردرب?اور?م . همچن?ن ما را راهنمائ? م? کنند تا براي بررس? موضوعهاي برگز?ده اي انتخاب کن?م . لذا به برخ? نظر?ه ها که براي درك اخت??ت ارائه شده است خواه?م پرداخت .

تنوع نظر?ه ها در روانشناس? مرض? بس?ار است . ما شش د?دگاه نظري را که به و?ژه امروزه نفوذ فراوان دارند بررس? خواه?م کرد :

– 1 د?دگاه

پایان نامه
Previous Entries کمبود توجه، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان Next Entries تاک?د، آس?ب، فرآ?ندهاي