کمال گرایی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

این پژوهش، متغیر حرمت خود بهترین پیش بین کننده برای عمکلرد تحصیلی و متغییرهای کمال گرایی، حرمت خود و اضطراب اجتماعی به ترتیب، بهترین پیش بینی کننده ها برای اضطراب امتحان می باشند.
بشارت (1383) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی و حرمت خود در دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی با نمونه‌ای 180 نفری (90پسر و 90 دختر) به این نتایج دست یافت که بین کمال‌گرایی مثبت و حرمت به خود همبستگی مثبت معنادار و بین کمال‌گرایی منفی و حرمت خود همبستگی منفی معنادار وجود دارد. کمال‌گرایی مثبت از طریق تقویت احساس «شایستگی شخصی» و «پذیرش شخصی» با افزایش سطح حرمت خود در ارتباط قرار می گیرد و کمال گرایی منفی از طریق تضعیف احساس «شایستگی شخصی» و «پذیرش خویشتن» و نیز از طریق تشکیل یا تشدید اختلال‌های روان شناختی شامل افسردگی، اضطراب و مشکلات شخصیتی و بین شخصی با کاهش سطح حرمت خود مرتبط می شود.
قهرمانی، بشارت و نقی پور (2011) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان ورزشکار با نمونه ای به حجم 56 دانشجوی ورزشکار (33 مرد و 23 زن) از دانشگاه تهران به این نتایج دست یافتند که کمال گرایی مثبت به طور معناداری با عرت نفس رابطه مثبتی دارد و کمال گرایی منفی به طور معناداری با عزت نفس رابطه منفی دارد. کمال گرایی مثبت باعث افزایش سطح عزت نفس از طریق افزایش خود شایستگی و خودپذیری می شود و در مقابل کمال گرایی منفی باعث کاهش سطح عزت نفس از طریق کاهش خود شایستگی و خودپذیری و همچنین باعث رشد و تشدید اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب، اختلالات شخصیت و یا مشکلات بین فردی می شود.
کلانترکوشا، حاجی هاشمی، اجاقی، رادکریم و انصاری (2013) در پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر کمال گرایی والدین بر حرمت به خود دانش آموزان دختر ایرانی با نمونه ای به حجم 220 دانش آموز دختر و والدین شان به این نتایج دست یافتند که تفاوت معنی داری بین کمال گرایی مادران و پدران وجود دارد. همچنین رابطه معنی داری بین کمال گرایی والدین و حرمت به خود دانش آموزان وجود دارد، با این حال کمال گرایی والدین تنها عامل پیش بینی کننده حرمت به خود نیست.

ب) تحقيقات انجام شده در خارج كشور
وانگ109 (2012) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه کمال‌گرایی فردی و خانوادگی با افسردگی، عزت نفس، انگیزه پیشرفت و نمره علمی دانشجویان تایوانی با نمونه ای به حجم 348 دانشجو به نتایجی دست یافت که تا حدی از فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین کمال گرایی خانوادگی و فردی با افسردگی، عزت نفس، انگیزه پیشرفت و نمره علمی حمایت کرد. با این حال، گروهی از آزمودنی ها که نمرات تحصیلی پایین‌تری کسب کرده بودند، ضعف عملکردشان می تواند با وجود اختلاف در فضای خانوادگی مرتبط و همبسته باشد. بر اساس نتایج این پژوهش می توان چهار گروه کمال‌گرا را که عبارتند از کمال‌گرایان تطبیقی و سازگار، کمال‌گرایان ناسازگار، غیرکمال‌گراها و کسانی که دارای استانداردهای کم و اختلاف بالا، را براساس سطح عزت نفس، افسردگی، انگیزه پیشرفت و نمره علمی‌شان، مورد مقایسه قرار داد. کمال‌گرایان ناسازگار، بالاترین سطح افسردگی را گزارش کردند، در حالی که کمال‌گرایان سازگار بالاترین سطح حرمت به خود را گزارش کردند. نتایج همچنین نشان داد که جنبه‌های مختلف کمال‌گرایی فردی و خانوادگی به طور متفاوتی با حرمت به خود رابطه داشت.
توفاها و رامون110 (2010) در پژوهشی تحت عنوان کمال گرایی و مفهوم خود در دانش آموزان ابتدایی مصری با نمونه ای به حجم 284 دانش آموز کلاس پنجم و کلاس ششم به این نتایج دست یافتند که کمال گرایی خودمدار به طور معنی داری با مفهوم خود تحصیلی111 و ارزش خود کلی رابطه مثبت دارد. رابطه بین کمال گرایی خودمدار و مفهوم خود غیر تحصیلی معنی دار نبود. همچنین رابطه مثبت معنی داری بین رفتار وسواسی و اجباری با همه زیرشاخه های مفهوم خود وجود دارد. برخلاف انتظار، کمال گرایی ناشی از اجبار اجتماعی112 به طور مثبتی به مفهوم خود تحصیلی در رابطه بود.
هاریس113 (2009) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین حرمت به خود و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان آفریقایی آمریکایی با نمونه ای به حجم 260 دانش آموز آمریکایی- آفریقایی به این نتایج دست یافت که رابطه مثبت معناداری بین سطح حرمت به خود و موفقیت تحصیلی وجود دارد.
پلین114 (2006) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و کمال گرایی در دانش آموزان دبیرستانی با نمونه ای به حجم 495 نفر دانش آموز دبیرستانی که از چهار منطقه مختلف آموزشی در آنکارا انتخاب شده بودند، به این نتایج دست یافت که رابطه معنی داری بین کمال گرایی و دلبستگی وجود ندارد.
فورتمن115 (2006) در پژوهشی با عنوان تاثیر تصویر خود بر کارایی خود، حرمت به خود و پیشرفت تحصیلی با نمونه ای متشکل از 92 نفر از دانش آموزان سال اول دبیرستان به این نتایج دست یافت که در دختران تصویر خود، خود ارزیابی را تحت تاثیر قرار داده است، اما پیشرفت تحصیلی تحت تا تصویر خود قرار نگرفته است. تصویر خود پسران بر روی خود ارزیابی آن ها تأثیری نداشت.
آلیسون116 (2005) در مطالعه ای به بررسی رابطه میان کمالگرایی مثبت منفی با عملکرد تحصیلی، انگیزش عملکرد و بهزیستی پرداخت. نتایج حاکی از آن بود که کمال‌گرایی مثبت رابطه مثبت معنی داری با عملکرد تحصیلی، انگیزش عملکرد و بهزیستی داشت، درحالی که کمال‌گرایی منفی رابطه منفی معنی داری با عملکرد تحصیلی، انگیزش عملکرد و بهزیستی نشان داد.
دیکسترا117 (2006) در مطالعه ای به بررسی سطوح کمال گرایی و جنسیت و رابطه اشان با کارکردهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی پرداخت. نتایج نشان داد که نوجوانان دارای کمال گرایی خودمدار نسبت به سایر گروه ها، نمره معدل کل بالاتری داشته و عملکرد تحصیلی ادراک شده و تلاش تحصیلی ادراک شده بیشتری گزارش می کنند. از سویی کمال گرایان تحت تاثیر جامعه، نسبت به سایر گروه‌ها معدل پایین تر، تلاش تحصیلی کمتر و مهارت‌های اجتماعی نامطلوب‌تری را گزارش نمودند.

جمع بندی و نتیجه گیری
در این فصل به مبانی نظری و پژوهشی انجام گرفته در زمینه متغیر های مورد نظر در پژوهش حاضر در قالب دو قسمت پیشینه نظری و پیشینه پژوهشی پرداخته شد. در قسمت پیشینه نظری که شامل سه بخش بود، ابتدا به مفهوم کمال گرایی پرداخته شد. گفته شد که کمال‌گرایی باوری غیرمنطقی است که اشخاص نسبت به خود و محیط اطراف خود دارند. سپس به دیدگاه های مطرح در زمینه کمال گرایی از جمله دیدگاه های آدلر، الیس، هورنای، هاماچک، بورنز، پاچت، هالگین و لیهی پرداخته شد. سبب شناسی کمال گرایی مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه ویژگی های افراد کمال گرا بر شمرده شد. ابعاد کمال گرایی و همچنین انواع کمال توضیح داده شد. تلاش سالم یا کمال‌گرایی بهنجار مورد بحث قرار گرفت و در ادامه ویژگی‌های دانش‌آموزان کمال‌گرا مورد بررسی قرار گرفت. نحوه غلبه بر تفکر کمال‌گرا مورد تحلیل قرار گرفت. سیکل معیوب در روند کمال‌گرایی به همراه گام‌های تغییر نگرش‌های کمال‌گرایانه تشریح شد و در انتها شرایط مساعد برای رشد کمال‌گرایی توضیح داده شد. در بخش دوم که گستره نظري مربوط به حرمت به خود را در بر می گیرد ابتدا به تعاریف مختلف از این مفهوم پرداخته شد. سپس تاریخچه مفهوم حرمت به خود مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نظریه های مرتبط با حرمت به خود که بارت بودند از نظریه های آلبرت الیس، ویلیام جیمز و جرج مید پرداخته شد. در ادامه اجزاء حرمت به خود و همچنین اهمیت حرمت به خود بطور مبسوط مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نحوه شکل‌گیری و رشد حرمت به خود مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه رابطه مفاهیم حرمت به خود، خودپنداره و اعتماد به نفس بحث شد. حیطه‌های پنج‌گانه حرمت به خود تعریف شد. تاثیر حرمت به خود بر زندگی مورد تحلیل قرار گرفت و در انتهای این بخش راه‌های افزایش حرمت به خود ارایه گردید. و در بخش سوم که شامل گستره نظري مربوط به پیشرفت تحصیلی بود ابتدا پیشرفت تحصیلی تعریف شد و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. و در بخش دوم پيشينه مطالعاتي متغیر های مورد پژوهش در این پژوهش که شامل تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور مورد بررسی قرار گرفت.

روش تحقیق
روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش رابطه کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در حال تحصیل، در سال تحصیلی 1392-1393 در مدارس شهر اروندکنار بررسی می شود.

جامعه پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان که در سال تحصیلی 1392-1393 شهر اروندکنار در حال تحصیل بودند که عبارت بودند از840 نفر (390 نفر دختر و 450 نفر پسر).

نمونه و روش نمونه‌گيري
روش نمونه‌گیری مورد استفاده در این پژوهش خوشه ای چند مرحله‌ای است. به این صورت که ابتداء به اداره آموزش و پرورش شهر اروندکنار مراجعه شد و لیست مدارس دولتی همراه با آمار دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی مشغول به تحصیل در مدارس عادی دولتی شد. و سپس براساس حجم جامعه به دست آمده، نسبت به برآورد نمونه مکفی جهت اجرای پژوهش شد. در این پژوهش حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 160 نفر است، که به تعداد مساوی 80 نفر دختر و 80 نفر پسر انتخاب شدند.

متغیرها:
متغیر ملاک: پیشرفت تحصیلی
متغیر پیش بین: کمال گرایی، حرمت خود
متغیر کنترل: جنسیت

روش جمع آوري اطلاعات
براي گردآوري داده ها از 2 پرسشنامه مقیاس کمال‌گرایی، عزت نفس کوپر اسمیت و معدل پایان ترم به عنوان ابزار سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شده است، که در زیر به معرفی هر کدام از آن ها به صورت مبسوط می پردازیم:
الف)‌ مقیاس کمال‌گرایی
در بین مقیاس های های تهیه شده برای سنجش کمال گرایی، مقیاس فروست118 و همکاران(هیل119،2004؛‌به نقل از جمشیدی، حسین چاری، حقیقت و رزمی، 1388) و مقیاس هویت و فلت120(هیل،2004؛‌به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388)، بیش از سایر مقیاس ها در تحقیقات مورد تایید قرار گرفته اند. با این حال، هر یک از مقیاس‌ها مفاهیم نسبتاً متفاوتی را می سنجند. از این رو برخی از محققان برای انجام بررسی های جامع‌تر، ترکیبی از دو مقیاس مذکور را به کار گرفتند که این امر در مواردی موجب تشابه و هم‌پوشانی می شد. هیل و همکاران(2004؛ به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388) در پاسخ به این ضرورت، مقیاس جدیدی تهیه نمودند که بیشتر رویکردهای پیشین کمال گرایی را در بر می‌گرفت. مقیاس مذکور، با تعاریف تک بعدی اولیه از کمال گرایی، تعریف کمال گرایی به عنوان سازه ای دو بعدی (دارای جنبه های سازگار و ناسازگار) و تعاریف چند بعدی از کمال گرایی که در اغلب صورت بندی های جدید کمال گرایی به چشم می خورد، هماهنگ است. به اعتقاد آنان، کمال گرایی مشتمل بر ابعاد هشت گانه ذیل است:
تمرکز بر اشتباهات؛ پریشانی و نگرانی از اشتباه کردن. سئوال های 6، 14، 22، 30، 38، 46، 53، 57.
معیارهای بالا برای دیگران؛ انتظار عملکرد کامل و درست از دیگران. سئوال های3، 11، 19، 27، 35، 43، 50.
نیاز به تایید؛ تمایل به جستجوی تایید و توجه از سوی دیگران و دیگران حساسیت نسبت به انتقاد. سئوال های 2، 10، 18، 26، 34، 42، 49، 59.
نظم و سازماندهی؛ تمایل به مرتب و منظم بودن. سئوال های 4، 12، 20، 28، 36، 44، 51، 56.
ادراک فشار از سوی والدین؛ احساس نیاز به عملکرد کامل و بی نقص جهت جلب تایید و توجه والدین. سئوال های 7، 15، 23، 31، 39، 47، 54، 58.
هدفمندی؛ برنامه ریزی قبلی و تعمق در تصمیم گیری و پرهیز از عملکرد تکانشی. سئوال های 5، 13، 21، 29، 37، 45، 52.
نشخوار فکر؛ تفکر

پایان نامه
Previous Entries یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، کمال گرایی Next Entries کمال گرایی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی