کدگذاری باز، شهرستان رودبار، وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

4-1 مقدمه
قبل از ارائه یافتههای تحقیق لازم است که مطالبی را در رابطه با طرز نگارش مطالب و یافتهها درروش کیفی و به‌خصوص روش نظریه زمینهای گفته شود.
محققان و روششناسان کیفی اعتقاددارند که روش نگارش و ارائه یافتهها درروش کیفی از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر عقیده آن‌ها زبان نگارش گزارشهای کیفی باید منطبق و متعلق به زبان افراد موردمطالعه باشد. به این معنا که تعلق پذیری نسبت به افراد موردمطالعه در آن دیده شود. از دیدگاه این محققان ازآنجاکه کار محقق تفسیر تفسیرها و گاه صرفاً طبقهبندی تفسیرهای مردم عادی است و ازآنجاکه زبان مردم عادی زبانی غیرحرفه‌ای و مبتنی بر دانش عامیانه است، بنابراین باید از به‌کارگیری روش حرفهای و پیچیده یا هر سبک و روشی که به‌جای سادهسازی مفاهیم موردمطالعه به پیچیدگی موضوع موردمطالعه دامن میزند اجتناب نمود. درواقع روش کیفی به‌عنوان رهیافتی که بر زبان بومی و دانش عمومی مبتنی است، باید در ارائه مطالب و طرز بیان آن‌ها به اصول زبان بومی و عامه‌فهم وفادار باشد. از طرف دیگر نیز ازآنجاکه گزارش تحقیق و یافتههای آن جهت ارزیابی و قضاوت باید در دسترس افراد بومی و درگیر قرار گیرد و یا در صورت لزوم به افزایش دانش و آگاهی آن‌ها از وضعیت خودشان منتهی شود، لذا روششناسان کیفی استفاده از ادبیات و نگارش پیچیده که عموماً درروش اثباتی و نخبهگرا مطرح است را مطرح نمیکنند. درواقع آن‌ها معتقدند که تفاوت دو رهیافت کمی و کیفی نه‌تنها بر سر طرز نگاه و چگونگی بررسی دنیای پیرامون انسانها است، بلکه بر سر طرز بازنمایی و به تصویر کشیدن دنیای موردبررسی نیز است (محمد پور، 1392).
بنابراین در این بخش سعی شده که به‌گونه‌ای عامه‌فهم و بر اساس منطق نگارش گزارشهای کیفی به بیان یافتهها پرداخته شود. در این بخش با الگوبرداری از برخی تحقیقات انجام‌شده با روش نظریه زمینهای، یافتههای پژوهش ارائه میشوند؛ به‌عبارت‌دیگر برای دنبال کردن مراحل و چگونگی معرفی یافتهها از منطق عمومی تحقیقات دیگر که با این روش انجام‌شدهاند استفاده‌شده است.
هدف این فصل از پژوهش ارائه و تشریح یافتههای عمده و مقولههای است که بنیان نظریه زمینهای را تشکیل میدهند؛ و منطق و شیوه ارائه این مطالب نیز بر اساس الگوی عمومی پژوهشهای انجام‌شده در نظریه زمینهای است.
به‌دست‌آمده از مرحله اول کدگذاری باز مفاهیمی به دست آمد که بیانگر درک و تفسیر جوانان از ارزشها و بازسازی معنایی ارزشها در شهرستان رودبار جنوب است.
4-2 یافتههای سؤال اول
1- سؤال اول: – بررسی و توصیف اینکه نسل جوان چه درک و تفسیری از ارزش‌های خود دارد؟
با توجه به این سؤال که «جوانان رودباری چه درک و تفسیری از ارزش‌های خوددارند؟» مفاهیم اصلی و رایج در ارزش‌های جوانان شناسایی شدند. همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد برای جمعآوری دادهها از مصاحبه استفاده گردید چون تحقیق از نوع کیفی میباشد با چندین بار خواندن مصاحبهها و یادداشت‌برداری کدهای مربوطه شناسایی و دستهبندی شدند. در کدبندی دادهها در هر مصاحبه ممکن است چندین بار مصاحبه‌شونده به یک مورد اشاره‌کرده باشد که برای پرهیز از تکرار و تداخل کدها در هر مصاحبه، جملههایی که به کد مربوطه نزدیکتر بود در نظر گرفته‌شدهاند. بعد از مرحله اولیهی کدگذاری باز، در مرحلهی دوم کدگذاری باز، مفاهیم مشترک و مشابه ازنظر معنایی در قالب مقولهی عمده طبقه‌بندی‌شده‌اند. این مقوله از سطح بالاتری از انتزاع برخوردارند. در جدول زیر، هر یک از مقولههای عمده به تفکیک کدها و مفاهیم اولیه آورده شدهاند.
جدول 4-1: مقولههای استخراج‌شدهی عمدهی مربوط به درک و تفسیر ارزش‌های جوانان
ردیف
مقولهها
مفاهیم
1
فشار هنجارهای سنتی
تأمین هزینه‌های عروسی، عندالمطالبه بودن مهریه، هزینههای سنگین ازدواج، رعایت سنت سه شبانه‌روز عروسی گرفتن
2
افزایش توقع خانوادهها
افزایش توقع دختران، مادی شدن خانواده، داشتن ماشین، داشتن خانه، داشتن کار، توجه به وضع مالی
3
مقایسه گرایی
چشم‌وهم‌چشمی، رقابت بر سر تهیه امکانات، مقایسه با دیگران
4
رسانه‌های جمعی
همه‌گیر شدن ماهواره، تنوع برنامه‌های تلویزیون، کفایت تلفن همراه به‌جای ملاقات رود رو، سی دی
5
استقلال‌طلبی
داشتن حق انتخاب در شریک زندگی، استقلال مالی، استقلال در تصمیم‌گیری، اعتقاد به انتخاب آزاد، رهایی از سنت، متکی‌به‌خود، انتخاب محل زندگی، منفعت‌طلب بودن افراد، تصمیم شخصی، عدم دخالت بزرگ‌ترها، دنبال آرزوها
6
مادی‌گرایی
درگیری مادی، رقابت مالی، طمع، مقایسه، توجه به مسائل اقتصادی
7
رفتار فراغتی
خوش‌گذرانی، رفیق‌بازی، رفع نیاز با دوست‌دختر، احساس نیاز داشتن به اوقات فراغت، موتورسواری، تماشای ماهواره، پرسه زنی
8
روحیه نوگرایی
پوشیدن لباس‌های جدید و به‌روز، میل به رفاه بیشتر، تجربه فعالیت‌های نو، تقلید از دیگران، نپذیرفتن را و روش سنتی، دستیابی به سود
9
رقابت‌جویی
طمع‌ورزی، حسود بودن، زیاده‌خواهی، برتری‌جویی، جمع ورزی، میل به برنده شدن
10
احساس نارضایتی
ابراز تأسف، بی‌توجهی دولت، خانواده بی‌اهمیت، کاهش رفاه، احساس تنفر
همان‌طور که در جدول فوق دیده میشود، در این مرحله 10 مقوله استخراج‌شدهاند. در مرحلهی دوم کدگذاری، یعنی کدگذاری محوری به شرح هر یک از مقولههای فوق با ارجاع به گفتههای افراد مورد مصاحبه و ارتباط بین آن‌ها پرداخته میشود.
فشار هنجارهای سنت
هنجارهای سنتی به‌وسیلهی فرد یا افرادی وضع نشده، بلکه بهخودیخود و به‌صورت تدریجی از اتفاقات روزمرهی زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جزء کل جامعه ندارند. این هنجارها جزئی از فرهنگ‌عامه (فولکلور) هستند که آن‌ها را با عنوان سنتها، رسمها و آداب‌ورسوم میشناسیم. زمانی که یک الگوی رفتاری خاصی بین گروه معینی رایج شود، اعضای گروه ناچار به تبعیت از آن میشوند. با توجه به این مقوله در جامعه موردمطالعه از دید جوانان آن منطقه یک سری از هنجارهای سخت و پاگیر سنتی وجود دارند که فرد ناگزیر از اطاعت آن‌ها میباشد. این هنجارها به‌طور سنتی از نسلی به نسل دیگر منتقل‌شده و مدام بر تعداد آنان افزوده میشود. بر همین اساس جوانان رودبار جنوب معتقدند که در دوره قدیم شدت فشار هنجارهای سنتی کمتر بوده ولی امروزه به‌طور فراوانی افزایش‌یافتهاند. در این دوره بیشتر توجه به منابع مالی و اقتصادی جوانان میشود، جوانان به دنبال تأمین هزینههای عروسی میروند. در همین زمینه یکی از مشارکتکنندگان در مورد هزینههای سنگین ازدواج در رودبار جنوب عنوان میکند:

” وقتی‌که عروسی کردم خودم 10 میلیون پول داشتم و 10 میلیون دیگر هم وام گرفتم والانم به دنبال وام ازدواج میرم تا بتوانم بدهکاریهایی که در عروسی بالا آوردم پاس کنم. هزینههای عروسی خیلی بالا رفته فقط از آدم توقع دارند هزینه میلیونی کنه.”
عروسی در رودبار جنوب که برگرفته از فرهنگهای مجاور قرار دارد تحت تأثیر یک سری آداب‌ورسوم محلی میباشد. یکی از جوانان موردبررسی در مورد آداب‌ورسوم سنتی ازدواج در رودبار جنوب میگوید:
” اول باید با پدر و مادر بریم خواستگاری بعد خواستگاری رسمی با جمعی از بزرگان طایفه به همراه گل و قرآن و مقداری طلا، سوم: مرحله جان کندن و پول درآوردن برای عروسی در این شرایط سی میلیون هزینه پایینی است. چهارم: سه شبانه‌روز عروسی و دیگر اینکه از یک هفته قبل مهمان می‌یابد و می‌رود. پنجم: خرج کمرشکن: شب عروسی ارگ، فیلم‌برداری، آرایشگر عروس و داماد “
بنابراین، ازنظر جوانان رودبار جنوب فشار هنجارهای سنتی عامل مهمی در کاهش تمایل جوانان به امر ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج میباشد. علاوه بر فشار هنجارهای سنتی، جوانان رودبار جنوب به عامل دیگری نیز اشاره میکنند و آن نیز افزایش سطح توقع خانوادههاست. ازنظر آنان امروزه خانوادههایی وجود دارند که شرایط سخت و طاقت‌فرسایی را پیش پای جوانان میگذارند.
افزایش سطح توقع خانوادهها
بر اساس مقولهی فوق از دید جوانان رودبار جنوب، امروزه خانوادهها نسبت به گذشته در مورد ازدواج جوانان سختگیرتر شدند که این امر آنان را وا‌می‌دارد که نسبت به انتظارات خانوادهها امکانات مادی بیشتری را فراهم کنند؛ وقتی از وضعیت این دوره نسبت به دوره قدیم سؤال میشد با نقل و قول از گفتههای بزرگ‌تران اظهار میکردند که جوانان و خانوادههای کم‌توقع دوره قدیم نسبت به جوانان امروزی سختگیری بیش‌ازحدی دارند و معتقدند که این توقعات افراد را خواه‌وناخواه به‌سوی فعالیت‌های نامشروع کشیده میشوند. به‌طوری یکی از جوانان در این زمینه عنوان میکند:

” الآن من خودم 25 سال سن دارم وقتی‌که رفتم خواستگاری اول پرسیدند که چه داری و شغلت چیست؟ دیگر امروزه اصلاً ایمان و اخلاق مهم نیست و به خاطر همین‌که به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی خود هستم، از هر راهی که شده “
یکی از جوانان به نقل و قول گفتههای بزرگ‌ترها استناد میکند و در مورد توقع دوره گذشته عنوان میکند:
” قدیمیها خودشان یادشان رفته که تعریف میکردند وقتی‌که عروسی گرفتن حتی خانه نداشتن چه به رسه به ماشین یا موتور، یا اینکه میگفتند وقتی 17 یا 18 ساله بودن عروسی میگرفتن ولی الآن همه خانوادهها حداقل 2 جوان بالای 18 سال دارند و میگویند هر وقت که کار پیدا کردی و پول‌دار شدی بیا بریم خواستگاری، ولی حالا همان افراد دیروز برای جوانان سخت می‌گیرند “.
بنابراین جوانان رودبار جنوب فشار هنجارهای سنتی و سختگیری خانوادهها، از برخی چشم‌وهم‌چشمی‌ها در زندگی روزانه اجتماعی عنوان میکنند که باعث میشوند شرایط سختی را بر هر فردی وارد کنند. در این میان از هر لحاظ خود را با یکدیگر مقایسه کرده و به دنبال داشتههای دیگران میباشد.
مقایسه گرایی
بر اساس این مقوله، ارزش‌های جوانان تا حدی ناشی از مقایسهی جوانان این منطقه با سایر نواحی، شهرها یا خارج از شهرستان رودبار جنوب و با یکدیگر بوده است. جوانان رودبار جنوب خود را با یکدیگر مقایسه نموده و احساس میکنند باید از امکاناتی برخوردار باشند که دیگران نیز برخوردارند، آنان با نگاه الگوهای زندگی خود و مقایسه خود با آن‌ها درصدد بهبود وضعت خود میباشند. یکی از جوانان در این زمینه اظهار میکند:
“آدم وقتی می بینه که دیگران با کمترین زحمت یک‌شبه ره صدساله میروند خوب معلوم است که دلش می‌خواهد مثل همانا زندگی کنه اگر کسی چنین باشد باید به عقلش شک کرد “.

یکی دیگر جوانان خود را با دیگران مقایسه میکند:
” الآن دیگر مثل قدیم نیست، امروزه افراد به دیگران نگاه میکند میبیند کسای دیگر چیز دارد بعد میگوید چرا من این چیزها را نداشته باشم “.
امروزه درنتیجه مقایسه گرایی، استفاده از رسانههای ارتباط‌جمعی نیز نقش مهمی در زندگی اجتماعی جوانان دارند. رسانههای که هرروز بیشتر وقت آدم را به خود مشغول کردهاند.
رسانههای ارتباط‌جمعی
ازنظر جوانان رودبار جنوب، استفاده از رسانههای ارتباط‌جمعی بر میزان دانش و شعور اجتماعی آن‌ها افزوده و از طرف دیگر آنان را نیز «خانه‌نشین» کرده است. این نکته بیانگر آن است که امکانات موردبحث باعث ایجاد یک سری سرگرمیها جایگزین آن‌ها شده که خود بر کاهش روابط و تعاملات اجتماعی در قالب سر زدن‌های دوستانه، رفت‌وآمد خانوادگی و فامیلی و غیره تأثیر میگذارد. همان‌طور که یکی از جوانان رودبار جنوب میگوید:
” الآن هرچه بخواهی در فضای مجازی پیدا میشود، روزها وقتی‌که از واتس آپ استفاده میکنم دیگر زمان از دستم می‌رود “.
علاوه بر این استفاده از ماهواره و دیدن برنامه‌های آن امروزه جوانان را به خود مشغول کرده است به‌طوری‌که یکی از جوانان موردبررسی در تأیید نکته فوق خاطرنشان میسازد:
” مثلاً همین ماهواره، از بس برنامه‌های متنوع و جذابی دارد که آدم دلش نمییاد از جلو تلویزیون بلند شه و بخواهد به دیدن کسی بره. فوقش با به زنگی از اوضاع‌واحوال هرکسی خبردار میشیم “.
رسانههای جمعی امروزه

پایان نامه
Previous Entries کدگذاری باز، کدگذاری محوری، تحقیق کیفی Next Entries دنیاگرایی، کدگذاری باز، باورهای دینی