چرخه عمر، انرژی خورشیدی، مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

بزرگ در سهم خورشيدي در تامين بار را رخ مي‌دهد. در اين تحقيق نوع بار آبگرم مصرفي بر طبق استاندارد Ashrae که در‌صد ميزان مصرف آبگرم از حجم مخزن را در 24 ساعت شبانه روز نشان مي‌دهد مورد استفاده قرار گرفت.

جدول 3-1: ميزان درصد آبگرم مصرفي در 24 ساعت
ساعت
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
درصد مصرف آبگرم از حجم مخزن
9/0
9/0
9/0
9/0
9/0
1
5/7
5/7
6/6
6/6
6/6
5/4
ساعت
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
درصد مصرف آبگرم از حجم مخزن
5/4
7/3
7/3
7/3
7/3
2/6
2/6
2/6
2/6
1/5
1/5
9/0

نمودار3-6 : ميزان درصد آبگرم مصرفي در 24 ساعت

3-3-2- لايه‌بندي در مخازن ذخيره
مخازن آبگرم با درجات مهمي از لايه‌بندي عمل مي‌کنند. يعني بالاي مخزن نسبت به پايين آن گرمتر مي‌باشد.براي محاسبه لايه‌بندي در مخازن مدل‌هاي توسعه يافته‌اند. در ادامه دو روش توسعه يافته ذکر شده است.
روش چند گره‌اي؛ يک مخزن به N گره ( بخش ) تقسيم شده است، در هر بخش ار مخزن معادلات تعادل انرژي نوشته مي‌شود كه اين منتج به يک N سري معادله ديفرانسيل مي‌گردد که براي دماهاي N گره به صورت توابعي از زمان قابل حل مي‌باشند. روش دیگر ، روش جريان پلاگ(plug flow) است. در اين روش بخش‌هاي مايع در دماهاي مختلف در حال حرکت در سرتاسر مخزن در جريان دو فاز فرض شده‌اند.
درجه لايه‌بندي در يک مخزن واقعي به طراحي مخزن وابسته خواهد بود. اندازه، محل و طراحي ورودي‌ها و خروجي‌ها، و آهنگ‌هاي جريان ورودي و خروجي. براي فرموله کردن معادله‌ها براي يک مخزن چند گره‌اي، فرض‌هايي درباره اين که چگونه آب ورودي به مخزن به گره‌هاي مختلف توزيع مي‌شود، ضروري مي‌باشد. مثلاً براي مخزن پنج گره‌اي نشان داده شده در شکل 3-2 آب در يک دماي T_co که بين Ts,2 و Ts,3 قرار دارد از کلکتور وارد مي‌شود. فرض مي‌شود که آن تماماً به طرف پايين داخل مخزن به گره 3 ، جايي که چگالي آن تقريباً با چگالي آب درون مخزن جور است، راه پيدا مي کند.

شکل 3-5 : يك تانك پنج گرهاي فرضي با . آب ميتواند براي ورود در گره 3 يا توزيع يافته ميان گرههاي 1و2و3 در نظر گرفته شود.
ارزيابي لايه‌بندي بدون در نظر گرفتن کاربرد نهايي، مشکل است. اگر بار بتواند از انرژي با يک بازدهي يکسان بدون توجه به ميزان دما استفاده کند، (يعني، دسترسي ترموديناميکي) ، در آن صورت لايه‌بندي کمترين دماي ممکن نزديک پايين مخزن را فراهم ميآورد و اين خروجي کلکتور را بيشينه مي‌سازد.از طرف ديگر، اگر کيفيت انرژي داده شده به بار مهم باشد، کمينه کردن تخريب انرژي قابل دسترس ممکن است معيار مناسبي براي تعريف لايه بندي بيشينه باشد (اگرچه همه بخش‌هاي سيستم بايد همزمان در چنين تحليلي، در نظر گرفته شوند) تحليل بعدي يک مورد محدود کننده که در آن، پايين مخزن در يک دماي کمينه حفظ مي‌شود، تعيين مي‌گردد. اما معيار ديگري مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد.
در اين تحقيق جهت انجام شبيه سازي مخزن ترموسيفون به 12 گره تقسيم گرديده است و همچنين سنسور سيستم کمکي (المنت برقي) در لايه 10 جهت تامين ميزان انرژي مورد نياز قرار دارد.

3-4- تحلیل اقتصادی
3-4-1- عوامل اقتصادی فرآیند خورشیدی
هدف از تحلیل اقتصادی را میتوان به صورت تعیین حداقل شیوه هزینه جهت برآوردن نیازهای انرژی با در نظر گرفتن هر دو گزینههای خورشیدی و غیر خورشیدی در نظر گرفت. مشکل موجود در رابطه با فرآیندهای انرژی خورشیدی، مشخص نمودن اندازه سیستم انرژی خورشیدی است که پایینترین هزینه حاصل از ترکیب انرژی خورشیدی و کمکی را بدست میدهد.
با مشخص بودن عملکرد، به شیوههایی برای ایجاد ارزیابیهای اقتصادی نیاز داریم. به طور کلي فرآيندهاي خورشيدي با هزينه بالاي اوليه و هزينه‌هاي پايين عملياتي توصيف مي‌شوند. از اين رو، مشکل اقتصادي اساسي، مقايسه سرمايه گذاري مشخص اوليه، با هزينه‌هاي عملياتي آتي برآورد شده است. بيشتر فرآيندهاي انرژي خورشيدي به يک منبع انرژي کمکي نياز دارند، در نتيجه اين سيستم حاوي تجهيزات خورشيدي و متداول است و بارهاي سالانه با ترکيب اين منابع تامين مي‌شود. اصولا، تجهيزات انرژي خورشيدي، امروزه جهت کاهش هزينه‌هاي سوخت در آينده خريداري مي‌شود.
هزینه هرگونه فرآیند توزیع انرژی شامل تمامی اقلام سخت افزاری و نیروی کار است که در نصب تجهیزات به علاوه هزینه های عملیاتی دخیل هستند. عواملی که باید در نظر گرفته شوند در برگیرنده سود و بهره پول قرض گرفته شده، مالیات بر درآمد و دارایی، بازفروش تجهیزات، نگهداری، بیمه، سوخت و سایر هزینههای عملیاتی است.
در این تحقیق، راهکارهایی از انجام ارزیابیهای اقتصادی، با تاکید بر شیوه صرفه جویی درطول دوره عمر ذکر گردیده است. این شیوه ارزش زمانی پول را مد نظر قرار میدهد و بررسی جزئیات محدوده کاملی از هزینهها را امکانپذیر میسازدو خلاصهای از برآورد هزینهها، یادداشتهایی از ارقام اقتصادی ارزشمند (معیارهای طراحی) و نظراتی در خصوص متغیرهای طراحی که در تعیین عوامل اقتصادی سیستم حائز اهمیت هستندرا بیان می کند.

3-4-2- هزینههای سیستمهای فرآیند خورشیدی
سرمایهگذاری در خریداری و نصب تجهیزات انرژی خورشیدی از عوامل مهم در عوامل اقتصادی فرآیند خورشیدی به شمار میروند. اینگونه سرمایهگذاری شامل قیمت تحویلی تجهیزات از قبیل کلکتورها، واحد ذخیره، پمپها و دستگاههای دمنده، سیستمهای کنترل، لولهها و کانالها، مبدلهای گرمایی و سایر تجهیزات مرتبط با تاسیسات خورشیدی است. هزینههای مربوط به نصب این تجهیزات نیز بایستی مورد توجه قرار گیرند، چراکه میتواند با قیمت خرید تطابق داشته باشد یا از آن بیشتر باشد. همچنین هزینههای سازهها جهت نگهداری کلکتورها و سایر تغییرات لازم در تجهیزات انرژی خورشیدی بایستی در این مقوله گنجانده شود. تحت برخی شرایط میتوان از امتیازاتی برای فرآیند خورشیدی استفاده نمود، در صورتی که نصب آن به کاهش هزینهها منجر گردد. به عنوان مثال، یک کلکتور را میتوان به عنوان بخشی از پوشش ضد آب یک ساختمان در نظر گرفت که نیاز به برخی انواع متداول نما یا بام سازی را برطرف میسازد.
هزینههای مربوط به نصب تجهیزات خورشیدی را میتوان به صورت حاصل جمع دو رابطه نشان داد، که یکی از آنها با سطح کلکتور متناسب است و دیگری مستقل از سطح کلکتور میباشد:
CS=CAAC+CE(3-26)
CS: هزينه كامل تجهيزات نصب شده انرژي خورشيد
CA: هزينه كامل وابسته به سطح(m^2 / ريال)
AC: مساحت كلكتو(m^2)
CE: هزينه كامل تجهيزات مستقل از سطح كلكتور(ريال)
هزينه‌هاي وابسته به سطح CA شامل مواردي همچون خريداري و نصب کلکتور و بخشي از هزينه‌هاي مخزن مي‌باشد. هزينه‌هاي مستقل از سطح CE عبارت از مواردي همچون سيستم‌هاي کنترل و آوردن تجهيزات ساخت يا مربوط به راه اندازي در محل مورد نظر است که به مساحت کلکتور بستگي ندارند.
هزینههای عملیاتی به فرآیند خورشیدی مربوط است. و شامل هزینههایی همچون هزینههای انرژی کمکی، هزینههای انرژی جهت کار پمپها و دستگاههای دمنده (که غالبا انرژی مصرفی خود سیستم نامیده میشود و باید با طراحی دقیق به حداقل رسانده شود)، مالیاتهای اضافی املاک بسته شده براساس ارزش افزون ارزیابی شده یک ساختمان یا تجهیزات، هزینههای بهره سرمایه قرض گرفته شده برای خریداری تجهیزات و غیره میباشد.
امکان وجود معانی ضمنی مالیات بر درآمد در خریداری تجهیزات خورشیدی وجود دارد. در ایالات متحده امریکا، سود و بهره پرداخت شده بر رهن جهت خریداری آن و مالیات بر دارایی اضافه برحسب ارزیابی افزایش یافته به واسطه تجهیزات خورشیدی، هر دو از درآمد قابل کسر شدن هستند که جهت اهداف مالیاتی است، در صورتی که شخص مالک موارد کسر شدهاش را قلم به قلم ذکر نماید.
دولتها میتوانند قیاسهای مشابهی را مجاز اعلام نمایند. کاهش مالیات بر درآمد مرتبط با وجوه پرداختی فوق به اظهار نامه مالیاتی مالک بستگی دارد و به منظور کاهش هزینه فرآیند خورشیدی بکار می رود.
تجهیزات خریداری شده توسط موسسات بازرگانی دارای معانی ضمنی دیگر مالیاتی است. دارایی و تجهیزات درآمدزا را میتوان تنزل ارزش داد که به کاهش مالیات مشمول بر درآمد منجر شده و در نتیجه به مالیات بر درآمد کسر شده منتهی میگردد. اما ارزش میزان سوخت صرفهجویی شده با استفاده از تجهیزات خورشیدی، عملا کاهش مییابد، زیرا موسسه بازرگانی از قبل هزینه سوخت از درآمد آن را جهت مقاصد مالیاتی کسر نموده است. چنانچه تجهیزات برای مقاصدی غیر از تامین گرمای ساختمان یا کولر باشد. امکان وجود اعتبارات مالیات بر سرمایهگذاری در دسترس در سال اول موجود است. به علاوه، تجهیزات فوق ممکن است از ارزش بازیابی یا بازفروش برخوردار باشند که میتواند به مالیات بر سود سرمایه منجر شود. سرانجام، ممکن است دولتهای فدرال و مرکزی اعتبارات خاص مالیاتی جهت تشویق و ترغیب استفاده از انرژی خورشیدی را مجاز نمایند. (قوانین مالیاتی فدرال و دولتی مربوط به انرژی خورشیدی، غالبا تغییر میکنند و در هر تجزیه و تحلیل اقتصادی باید از قانون جاری استفاده کرد).
در اين تحقيق هزينه کل سيستم خورشيدي نوع ترموسيفوني 30000000 ميليون ريال شامل هزينه نصب و راه‌اندازي بر اساس قيمت شرکت پلار مي باشد.
3-4-3- روشهاي ارزيابي اقتصادي
چندين معيار اقتصادي براي ارزيابي و بهينه کردن سيستم‌هاي انرژي خورشيدي وجود دارند ولي توافقي جهاني در اين که کدام بايد به کار بسته شود، وجود ندارد. در اين بخش برخي از روش‌هاي ارزيابي اقتصادي سيستم هاي خورشيدي بيان مي‌شود. يکي از آنها، بيشينه صرفه جويي‌درطول عمرسيستم مي‌باشد، که در اين تحقيق اين روش جهت تحليل اقتصادي سيستم مد نظر به کار گرفته شده است.

کم‌ قيمت‌ترين انرژي خورشيدي يک روش منطقي براي سيستم‌هايي است که در آن انرژي خورشيدي تنها منبع انرژي است. سيستم حاصل از ارزانترين قيمت مي‌تواند به عنوان آنچه کمينه قيمت مالکيت و اجرا سرتاسر عمر سيستم را نشان مي‌‌دهد، با در نظر گرفتن انرژي خورشيدي به تنهايي، تعريف بشود. البته، طراحي بهينه يک سيستم خورشيدي ترکيبي با يک سيستم انرژي کمکي بر پايه قيمت کل کمينه انرژي تحويلي به طور عموم از آنچه بر پايه کم قيمت ترين انرژي خورشيدي است، متفاوت مي باشد، و استفاده کم قيمت‌ترين انرژي خورشيدي به عنوان يک ملاک براي سيستم‌هاي استفاده کننده خورشيدي ترکيبي با منبع هاي ديگر انرژي، پيشنهاد نمي‌شود.
هزينه چرخه عمر (LCC) مجموع همگي هزينه‌هاي مرتبط با يک سيستم انرژي تحويلي در طي زمان عمرش يا در طي يک دوره انتخابي براي آناليز، برحسب دلار به نرخ روز مي‌باشد. و ارزش زماني پول را در نظر ميگيرد. ايده اساسي هزينه ‌هاي چرخه عمر اين است که قيمت‌هاي مورد انتظار در آينده به هزينه حال حاضر آورده شود (تخفيف يافته) با محاسبه اين که چه مقدار بايد در يک نرخ تنزيل بازار جهت دريافت وام قابل دسترس در هنگام مورد نياز بودن آنها سرمايه‌گذاري شود، يک آناليز قيمت چرخه عمر شامل تورم هنگام برآورد مخارج آينده مي‌باشد. اين روش مي‌تواند فقط موارد اصلي قيمت يا اجزاي زيادي که ممکن است مهم باشند، را شامل شود.
صرفه‌جويي چرخه عمر (LCS) (ارزش خالص حاضر) به عنوان اختلاف بين هزينه‌هاي چرخه عمر يک سيستم فقط با سوخت متداول و هزينه چرخه عمر خورشيدي به انضمام سيستم انرژي کمکي است.
هزينه چرخه عمر سالانه (ALCS) عبارت از ميانگين سالانه جريان خروجي پول (گردش وجوه نقد) است. جريان واقعي با سال تغيير مي‌کند. اما مجموع روي يک دوره آناليز اقتصادي مي‌تواند به يک سري از پرداخت‌هاي معادل بر حسب دلار روز که هم ارز با سري‌هاي تغيير يافته‌اند، تبديل شود.

3-4-4- تنزيل و تورم
جامع‌ترين رويکرد در خصوص عوامل اقتصادي فرآيند خورشيدي، کاربرد شيوه‌هاي هزينه دوره عمر است که تمامي هزينه‌هاي آتي را مد نظر قرار مي‌دهد. اين شيوه مقايسه بين هزينه‌هاي آتي و هزينه‌ها

پایان نامه
Previous Entries انرژی خورشیدی، تابش خورشیدی Next Entries استان آذربایجان شرقی، آذربایجان شرقی، تحلیل اقتصادی