چاهستانيها، کيفيت، بيشتر

دانلود پایان نامه ارشد

اما با توجه به قدمت بنا در اين محله، فرسودگي و نامناسب بودن کيفيت کالبدي در اين محله بيشتر از محله چاهستانيها مي باشد.
همچنين در خصوص علت نامناسب بودن کيفيت کالبدي در محلات مورد مطالعه چنين نتيجه گيري مي شود که فرسودگي و گذر زمان در محله سورو و استفاده از مصالح با کيفيت پايين و ارزان در محله چاهستانيها علت اين امر مي باشند.

جدول شماره18 : درصد قدمت ساخت بنا
قدمت بنا
کمتر از 10 سال
20-10 سال
30-20 سال
بيشتر از 30 سال
جمع
سورو
5/17
5/10
8/15
2/56
100
چاهستانيها
6/7
8/17
3/50
3/24
100
منبع: مطالعات ميداني نگارنده

در نهايت با توجه به هر دو شاخص نوع مصالح و قدمت بنا اين نتيجه حاصل شد که محله سورو يک محله قديمي با فرسودگي بيشتر و در حال گذار به مرحله بازسازي و نو شدن مي باشد در حالي که محله چاهستانيها محله اي غيررسمي با قدمتي کمتر اما کيفيت کالبدي نامناسب تر حرکتي به سوي بهتر شدن ندارد.

تصوير شماره 4: تنوع مصالح بکار رفته در محله سورو
منبع: نگارنده،1391

با توجه به نوع مصالح بکار رفته در بافت و نيز قدمت بناهاي ساخته شده در محلات مورد مطالعه، کيفيت ساختمان هاي موجود در اين محلات به چهار دسته تخريبي، مرمتي، قابل نگهداري و نوساز طبقه بندي شده اند که جدول زير حاکي از اين است که درصد
ساختمان هاي تخريبي در محله سورو بيشتر از محله چاهستانيها مي باشد، و در مقابل درصد ساختمان هاي مرمتي در محله چاهستانيها با 3/68 درصد نسبت به محله سورو (با 7/58 درصد) بيشتر است که اين موضوع نشان مي دهد محله چاهستانيها نيز، با توجه به اينکه درصد بيشتري از بافت آن نياز به مرمت دارد، به لحاظ کالبدي شرايط مناسبي ندارد.

جدول شماره19 : درصد کيفيت ابنيه در محلات مورد مطالعه
کيفيت بنا
تخريبي
مرمتي
قابل نگهداري
نوساز
جمع
سورو
3/15
7/58
5/15
5/10
100
چاهستانيها
5/4
3/68
2/23
4
100
منبع: مطالعات ميداني نگارنده

نمودار شماره8 : درصد کيفيت ابنيه در محلات مورد مطالعه

2- 2- 4- ميزان دسترسي واحد هاي مسکوني به تأسيسات زيربنايي
در اينجا ويژگي ديگري كه در ارتباط با مسكن مورد پرسش قرار گرفته است، نوع و ميزان تاسيسات موجود در مسكن است. انواع تأسيساتي كه مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از آب لوله كشي، برق، و تلفن ثابت. از بين واحدهاي مورد مراجعه در محله سورو 100 درصد آنها داراي دسترسي به آب لوله كشي و برق بودند و 5/81 درصد آنها از تلفن ثابت برخوردارند. در حاليکه در محله چاهستانيها 5/99 درصد واحدهاي مسکوني داراي آب لوله کشي و 5/98 درصد واحدهاي مسکوني داراي تأسيسات برق و 70 درصد اين واحدها داراي تلفن ثابت هستند.

جدول شماره 20: درصد ميزان بهره مندي از تأسيسات زيربنايي واحدهاي مسکوني
در محلات مورد مطالعه
نوع تأسيسات
آب لوله کشي
برق
تلفن ثابت
سورو
100
100
5/81
چاهستانيها
5/99
5/98
70

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره نیروی انسانی، سودآوری، بهره وری نیروی انسانی Next Entries منابع پایان نامه درباره نیروی انسانی، بازارگرایی، بازاریابی درونی