پیش آزمون، سطح معنادار، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

،24 ،29 ،31 ،36 ،43 ،50 ،51 ،57 ).
عزت‌نفس اجتماعی: شامل عقاید کودک در مورد “خود” به عنوان یک دوست برای دیگران است. آیا سایر بچه‌ها او را دوست دارند؟ آیا به عقایدش احترام می‌گذارند؟ آیا او را در فعالیت‌ها شرکت می‌دهند؟ ماده‌های این مقیاس عبارتند از: (3 ،4 ،11 ،18 ،20 ،22 ،23 ،25 ،32 ،37 ، 38 ،39 ،44 ،48 ،52 ،53 ،58).
اعتبار و روایی پرسشنامه
«استنلی کوپر اسمیت» در سال 1976 مقیاس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس «راجرز و دایموند» در سال 1954 انجام داد، تهیه و تدوین نمود (درستان، 1387). پرسشنامه «کوپر اسمیت» از درجه بالایی از اعتبار و روایی برخوردار است. این پرسشنامه دارای امتیاز بین فرهنگی بودن است، زیرا هم بر روی دانشجویان انگلیسی نرم‌گیری شده و هم بر روی دانشجویان عرب در دانشگاه عربستان صعودی (بحری، 1383). سبحانی (1385) به منظور محاسبه ضریب پایایی این آزمون از روش آزمون- آزمون مجدد استفاده کرده است. که ضریب پایایی آزمون با این روش برابر 83/0 می‌باشد که از نظر آماری معنی‌دار است. اقدسی (1385)، اعتبار پرسشنامه عزت‌نفس کوپراسمیت را از طریق اعتباریابی آلفا (کرونباخ) 84/0 به دست آورده است. روایی این آزمون مورد تایید اساتید رشته‌های روان‌سنجی، آمار و روش تحقیق از جمله بهرامی و دلاور قرار گرفته است. همچنین همبستگی نمرات تست کوپراسمیت با مقیاس الیس پوپ زیر نظر دلاور برابر 65/0 محاسبه شده است (آقا‌رفیعی، 1384). ضریب اعتبار پرسشنامه حرمت خود کوپراسمیت هنگامی که نمره‌های پاره مقیاس دروغ سنجی را در بر می‌گیرد برابر 8581/0 است. اما چنانچپه نمره‌های افراد را درباره مقیاس دروغ سنجی در نظر نگیریم این ضریب به میزان 8562/0 کاهش می‌یابد. این میزان از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برآورد شده است. همچنین مقصود از پایایی درجه ثبات نمره‌های آزمون است که با بازآزمایی بر افرادی خاص در موقعیت‌های مشابه و یا در شرایط متغیر به دست می‌آید. چون اعتبار تست بالا است، پس از هماهنگی درونی خوبی برخوردار است. ضریب اعتبار پرسشنامه آیزنگ نیز برآورد شده که میزان آن در صورتی که نمرات دروغ سنج در نظر گرفته شود 8673/0 است و نیز بین نمره‌های حاصل از اجرای حرمت خود (عزت‌نفس) کوپراسمیت و آیزنگ همبستگی مثبت و معناداری برابر با 8419/0 وجود دارد که این مطلب مبین روائی همگرایی تست است (درستان، 1387).

7 فصـل چهارم
8 تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه
در این فصل داده‌های حاصل از پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند و این فرایند در دو بخش آمده است. در بخش اول از طریق آمارهایی مانند میانگین، انحراف استاندارد داده‌های پژوهش توصیف شده است. در بخش دوم فرضیه‌های پژوهش توسط آمار مناسب آزمون شده‌اند و جهت آزمون فرضیه از آمار کوواریانس استفاده شد.
بخش اول: آمار توصیفی
جدول ‏81: شاخص‌های آمار توصیفی نمره‌های عزت‌نفس كلي در مرحله پیش آزمون و پس آزمون
متغیرها
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
دامنه تغییر
پیش آزمون
آزمایش
15
46/21
74/4
17

کنترل
13
76/21
03/3
10
پس آزمون
آزمایش
15
13/27
09/3
10

کنترل
13
61/22
83/4
14
با توجه به نتایج به دست آمده میانگین نمره عزت‌نفس كلي گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون 46/21 با انحراف استاندارد 74/4 و در مرحله پس آزمون میانگین نمره عزت‌نفس كلي به 13/27 با انحراف استاندارد 09/3 افزایش یافت.
میانگین نمره‌های عزت‌نفس كلي گروه کنترل در مرحله پیش آزمون 76/21 با انحراف استاندارد 03/3 و در مرحله پس آزمون میانگین 61/22 با انحراف استاندارد 83/4 گزارش شده است که در مقایسه با مرحله پیش آزمون تفاوت زیادی ایجاد نشده است.

نمودار ‏81: ميانگين نمرات عزت‌نفس كلي در دو گروه آزمايش و كنترل در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون

جدول ‏82: شاخص‌های آمار توصیفی نمره‌های عزت‌نفس اجتماعي در مرحله پیش آزمون و پس آزمون
متغیرها
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
دامنه تغییر
پیش آزمون
آزمایش
15
06/7
98/1
7

کنترل
13
38/7
6/1
6
پس آزمون
آزمایش
15
86/9
38/2
8

کنترل
13
3/7
21/2
7
با توجه به نتایج به دست آمده میانگین نمره‌های عزت‌نفس اجتماعي گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون 06/7 با انحراف استاندارد 98/1 و در مرحله پس آزمون میانگین نمره عزت‌نفس اجتماعي به 86/9 با انحراف استاندارد 38/2 افزایش یافت.
میانگین نمره‌های عزت‌نفس گروه کنترل در مرحله پیش آزمون 38/7 با انحراف استاندارد 6/1 و در مرحله پس آزمون میانگین، 3/7 با انحراف استاندارد 21/2 گزارش شده است که در مقایسه با مرحله پیش آزمون تفاوت زیادی ایجاد نشده است.

نمودار ‏82 ميانگين نمرات عزت‌نفس اجتماعي در دو گروه آزمايش و كنترل در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون

جدول ‏83: شاخص‌های آمار توصیفی نمره‌های عزت‌نفس خانوادگي در مرحله پیش آزمون و پس آزمون
متغیرها
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
دامنه تغییر
پیش آزمون
آزمایش
15
8/3
52/1
5

کنترل
13
23/3
64/1
6
پس آزمون
آزمایش
15
46/4
76/1
5

کنترل
13
53/4
76/1
6
با توجه به نتایج به دست آمده میانگین نمره عزت‌نفس خانوادگي گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون 8/3 با انحراف استاندارد 52/1 و در مرحله پس آزمون میانگین نمره عزت‌نفس خانوادگي به 46/4 با انحراف استاندارد 76/1 افزایش یافت.
میانگین نمره عزت‌نفس خانوادگي گروه کنترل در مرحله پیش آزمون 23/3 با انحراف استاندارد 64/1 و در مرحله پس آزمون میانگین، 53/4 با انحراف استاندارد 76/1 گزارش شده است که در مقایسه با مرحله پیش آزمون تفاوت زیادی ایجاد نشده است.

نمودار ‏83: ميانگين نمرات عزت‌نفس خانوادگي در دو گروه آزمايش و كنترل در دو مرحله پيش و پس آزمون
جدول ‏84: شاخص‌های آمار توصیفی نمره‌های عزت‌نفس تحصيلي در مرحله پیش آزمون و پس آزمون
متغیرها
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
دامنه تغییر
پیش آزمون
آزمایش
15
93/2
53/1
6

کنترل
13
3
1
3
پس آزمون
آزمایش
15
06/4
43/1
5

کنترل
13
23/3
36/1
4
با توجه به نتایج به دست آمده میانگین نمره تحصيلي گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون 93/2 با انحراف استاندارد 53/1 و در مرحله پس آزمون میانگین نمره تحصيلي به 06/4 با انحراف استاندارد 43/1 افزایش یافت.
میانگین نمره‌های تحصيلي گروه کنترل در مرحله پیش آزمون 3 با انحراف استاندارد 1 و در مرحله پس آزمون میانگین، 23/3 با انحراف استاندارد 36/1 گزارش شده است که در مقایسه با مرحله پیش آزمون تفاوت زیادی ایجاد نشده است.

نمودار ‏84: ميانگين نمرات عزت‌نفس تحصيلي در دو گروه آزمايش و كنترل در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون
جدول ‏85: شاخص‌های آمار توصیفی نمره‌های عزت‌نفس جسمي در مرحله پیش آزمون و پس آزمون
متغیرها
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
دامنه تغییر
پیش آزمون
آزمایش
15
6/7
91/1
8

کنترل
13
3/8
17/2
8
پس آزمون
آزمایش
15
4/9
35/2
8

کنترل
13
8
63/1
8
با توجه به نتایج به دست آمده میانگین نمره عزت‌نفس جسمي گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون 6/7 با انحراف استاندارد 91/1و در مرحله پس آزمون میانگین نمره عزت‌نفس جسمي به 4/9 با انحراف استاندارد 35/2 افزایش یافت.
میانگین نمره‌های عزت‌نفس جسمي گروه کنترل در مرحله پیش آزمون 3/8 با انحراف استاندارد 17/2 و در مرحله پس آزمون میانگین 8 با انحراف استاندارد 63/1 گزارش شده است که در مقایسه با مرحله پیش آزمون تفاوت زیادی ایجاد نشده است.

نمودار ‏85: ميانگين نمرات عزت‌نفس عمومي(جسمي) در دو گروه آزمايش و كنترل در دو مرحله پيش و پس آزمون

جدول ‏86: نتايج آمار تي گروه‌هاي مستقل جهت بررسي تفاوت ميانگين‌هاي عزت‌نفس و خرده مقياسهاي آن در مرحله پيش‌آزمون

تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
اختلاف ميانگين
ميزان F لوين
سطح معناداري
درجه آزادي
ميزان
T
سطح معناداري

عزت نفس کلی
آزمايش
15
46/21
74/4
3/0-
36/2
136/0
26
197/0
845/0

كنترل
13
76/21
03/3

عزت نفس اجتماعي
آزمايش
15
06/7
98/1
31/0-
417/0
524/0
26
461/0
648/0

كنترل
13
38/7
60/1

عزت نفس خانوادگي
آزمايش
15
8/3
52/1
56/0
001/0
996/0
26
952/0
35/0

كنترل
13
23/3
64/1

عزت نفس تحصيلي
آزمايش
15
93/2
53/1
06/0-
47/1
236/0
26
134/0
895/0

كنترل
13
3
1

عزت نفس جسمي
آزمايش
15
66/7
91/1
64/0-
39/0
535/0
26
83/0
414/0

كنترل
13
3/8
17/2

با توجه به نتايج جدول بالا جهت بررسي تفاوت ميانگين عزت‌نفس و خرده‌ مقياسهاي آن در بين دو گروه آزمايش و كنترل در مرحله پيش آزمون از آمار تي گروه‌هاي مستقل استفاده شد و به استناد سطوح معناداري محاسبه شده در كليه متغيرها كه همگي از خطاي 05/0 بزرگترند از لحاظ آماري معناداري نشد و مي‌توان گفت گروه‌هاي آزمايش و كنترل در مرحله قبل از اجراي متغير مستقل از نظر متغيرهاي مورد آزمايش در وضعيت همساني قرار داشته‌اند.
بخش دوم: آمار استنباطی
برای این پژوهش از روش آماری کواریانس استفاده شده است. پیش‌فرض‌های ارائه شده در جدول زیر، استفاده از این روش را تایید می‌کند.
جدول ‏87: نتایج آزمون F لوین جهت بررسی برابری واریانس ها
جسمي
تحصيلي
خانوادگي
اجتماعي
عزت‌نفس‌کلی

94/2
051/0
026/0
041/0
173/0
نسبتF لوین
1
1
1
1
1
درجه آزادی اول
26
26
26
26
26
درجه آزادی دوم
098/0
823/0
874/0
841/0
681/0
سطح معناداری
همانگونه که در جدول4-7: مشاهده می‌شود در نمره‌هاي عزت‌نفس و كليه خرده مقياس‌هاي (اجتماعي، خانوادگي، تحصيلي و جسمي) سطوح معناداری محاسبه شده از 05/0 بزرگتر است لذا فرض صفر F لوین در این نمره‌ها تایید می‌شود یعنی واریانس‌های دو گروه در این نمره ها با هم برابرند. و در رابطه با نمره‌های فوق یکی از شرط‌های استفاده از کوواریانس محقق می‌گردد.

جدول ‏88: نتایج آزمون باکس به عنوان پیش فرض مناسب بودن مدل

آزمون باکس
F
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
سطح معناداری
گروه
48/23
23/1
15
311/2589
238/0
در جدول فوق میزان شاخص باکس 48/23 است که دارای سطح معناداری 238/0 است. چون میزان معناداری از 05/0 بزرگتر است بنابر این می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که مدل پیشنهاد شده مناسب می‌باشد.
جدول ‏89: نتایج آزمون کواریانس برای محاسبه اثرات بین آزمودنیها در دو گروه کنترل و آزمایش
منبع
متغیرهای وابسته
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
میزان تاثیر
توان آماری
گروه
عزت‌نفس
1
56/90
03/6
02/0
22/0
64/0

اجتماعي
1
28/45
8
01/0
27/0
77/0

خانوادگي
1
92/1
71/0
4/0
03/0
12/0

تحصيلي
1
37/3
69/1
2/0
07/0
23/0

جسمي
1
64/14
04/4
04/0
20/0
70/0
خطا
عزت‌نفس
21
01/15

اجتماعي
21
65/5

خانوادگي
21
68/2

تحصيلي
21
99/1

جسمي
21
62/3

درجدول 4-9: خلاصه محاسبات اثرات بین آزمودنی‌ها با درجات آزادی (21و1) آورده شده است که به وسیله جدول فوق، فرضیه‌های پژوهش آزمون به شرح زیر بیان می‌گردند:
فرضیه اصلي : قصه درماني همراه با نمايش خلاق بر عزت‌نفس كلي كودكان اثر دارد. با در نظر داشتن میزان خطا (تفاوت‌های فردی) در متغیر عزت‌نفس كلي سطح معناداری (02/0=P) به دست آمده از خطای 05/0 کوچکتر است در نتیجه، قصه‌درماني همراه با نمايش خلاق بر عزت‌نفس كلي كودكان اثر داشته و میزان این تاثیر 22/0 با توان آماری 64/0 بوده.
فرضیه فرعي اول : قصه‌درماني همراه با نمايش خلاق بر عزت‌نفس اجتماعي كودكان اثر دارد.
با در نظر داشتن میزان خطا (تفاوت‌های فردی) در متغیر اجتماعي سطح معناداری (01/0=P) به دست آمده

پایان نامه
Previous Entries سایکودرام، گروه کنترل، ناتوانی یادگیری Next Entries سطح معنادار