پیش آزمون، انگیزش پیشرفت، انگیزش پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

وهدف به دانش آموزان داده شد. پیش آزمون شامل 20سوال ،که10سئوال آن تستی و10سئوال تشریحی مربوط به فصول علوم تجربی پایه ششم بود.
س آزمون نیزشامل20سوال ،که 10سئوال آن تستی و10سئوال 4گزینه ای بودکه تعداد10سوال آن ،با سئوالات پیش آزمون مشترک بود.همچنین پس ازگذشت4هفته از زمان اجرای پس آزمون روی دانش آموزان اجراگردید.
انگیزش تحصیلی درجلسه اول وپس ازپایان جلسات آموزشی برای گروه ها بامقیاس انگیزش تحصیلی هارتر سنجیده شداین تست همچون آزمون های یادگیری در ابتدا وانتهای پژوهش ،یعنی در جلسه اول به عنوان پیش آزمون ودرجلسه آخر به عنوان پس آزمون به عمل آمد..
مقیاس سنجش انگیزش پیشرفت هارتر (1981) . شامل33عبارت می باشد وانگیزش فرد رابا مقیاس 5 درجه ای لیکرت می سنجد .
دراین مدت سعی گردید محیطی جذاب وفارغ ازاسترس وسرشار از رضایت برای دانش آموزان محیا شود وحتی سعی گردید با دادن فرصت به دانش آموزان به صورت گروهی وهمیاری وحضور فعال درکلاس در امر یادگیری طرح برنامه درسی رابراساس علایق انتخاب کنندتا ازاین طریق ارتباط بین محتوای درسی وزندگی فردی واجتماعی محیا شود.گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند ،متغیر وابسته نیز میزان یادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی بود که با استفاده ازپیش آزمون وپس آزمون نمرات به دست آمده از آزمون های محقق ساخته که به صورت تستی وتشرحی به دانش آموزان داده شدوآزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر به دست آمد.
هفته بعدازپایان آخرین جلسه تدریس به روش بدیعه پردازی ،پس آزمون همچون پیش آزمون درشرایط یکسانی اجراگردید.در ارزیابی وسنجش به دانش آموزان فرصت داده می شودتا به اصلاح وتقویت آموخته های خود بپردازندوبتوانند روش های یادگیری خود رابشناسند.
پیش آزمون:به منظور تعیین میزان تأثیرهریک از متغیرهای (روش تدریس بدیعه پردازی وروش تدریس رایج)بر میزان یادگیری دانش آموزان در ابتدا پیش آزمونی از چهار گروه به عمل آمد تا میزان دانسته های آنان در ارتباط با مفاهیم مورد تدریس ،سنجیده ومشخص شود .این آزمون شامل20سئوال بود که مرتبط با مبحث جدید وهمچنین پیش دانسته های دانش آموزان درباره درس جدید می باشد.
پس آزمون اول:بعد از اجرای پیش آزمون وارائه هرکدام از روش های تدریس ،درجلسه هشتم پس آزمونی برای سنجش میزان رشدآموخته های فراگیران وتأثیر هر کدام از الگوهای مورد نظر براین مقوله،از دانش آموزان به عمل آمد.این آزمون نیز همچون پیش آزمون ،آزمونی20سئوالی مرکب از مباحث مورد تدریس بود.قابل ذکر است که تعداد10سئوال از سئوالات این آزمون با پیش آزمون مشترک بود.
پس آزمون دوم:بعد ازگذشت4هفته از اجرای پس آزمون اول،آزمون یادداری مرکب از تعداد20سئوال مربوط به پیش آزمون وپس آزمون اول به عمل آمدتا میزان یادداری دانش آموزان بعد از گذشت 4هفته از آخرین جلسه تدریس سنجیده ومحاسبه گردد.

پایان نامه
Previous Entries یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، گروه کنترل Next Entries تحقیق درمورد عین تعهد، اجرای عین تعهد، فورس ماژور