پژوهشي، نتايج، سازمان،

دانلود پایان نامه ارشد

، بهره گيري از خلاقيت متخصصان در سازمان، امكان بهره برداري از خلاقيت و ابداع در محيط كاري، وجود ارتباط قوي و جلسات هم انديشي بين محققان، سياست گذاران و مجريان و كاربران،سازمان مشوق كيفيت برتر كارهاي تحقيق و توسعه، ميزان تحقيقات انجام شده با هدف شناسايي و بهبود فرهنگ سازماني، توجه به ايجاد و توسعه فرهنگ پژوهش در سازمان، وجود ارتباط تزديك، تنگاتنگ و مستمر بين محققان و مجريان)مشخص مي گردد.
سازمان دهي پژوهشي
تعريف نظري: فرايندي است كه طي آن تقسيم كار ميان افراد واحدها و گروههاي كاري و هماهنگي ميان آنها به منظور كسب اهداف صورت مي گيرد. يكي از عوامل عدم موفقيت واحدهاي تحقيق و توسعه ضعف سازمان دهي است عدم توجه به ويژگيهاي اين واحدها و تفاوت آن با ساير واحدها باعث پايين آمدن كارايي اين واحدها و منزوي شدن آن در موسسات شده است. در واقع داشتن جايگاه مناسب واحد تحقيق و توسعه در پيشرفت فعاليتهاي اين واحد تعيين كننده است. نداشتن جايگاه مناسب در ساختار سازمان از عدم سازمان دهي مناسب و فقدان راهبرد حكايت دارد(عطافر،آنالويي،1380، ص 507).
تعريف عملياتي: با استفاده از گويه هاي پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشكلات سازمان دهي پژوهشي همچون (سازمان يافته و منظم بودن فعاليتهاي امور پژوهشي، وجود ارتباط موثر ميان واحد پژوهش و بخش توليد، هماهنگي ميان واحد پژوهش و ساير واحدهاي سازمان، تقسيم وظايف و مسئوليتهاي پژوهشي ميان افراد و واحدها) مشخص مي گردد.

منابع پژوهشي

تعريف نظري:منابع از جمله مهمترين اركان هر پژوهشي محسوب مي شود و دسترسي به انواع منابع از جمله مقالات، كتابهاي مرجع، آموزشها و دوره هاي تخصصي، منابع مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني(همكاران،مشاوران فني،دانشجويان و رهبر آگاه به پژوهش) نقش اساسي در تنظيم و اجراي طرحهاي پژوهشي دارد(بلاند،1376).
تعريف عملياتي: با استفاده از گويه هاي پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشكلاتي كه در ارتباط با منابع پژوهشي همچون(استفاده از مديران داراي بينش علمي و پژوهشي در سطح مديريت،گنجاندن دوره هاي مديريت پژوهش براي مديران و تصميم گيران، جلوگيري از اتلاف منابع پژوهشي در حوزه هاي كه فاقد اولويت و اهميت، توجه به تربيت نيروي انساني ماهر جهت پژوهش، كاركنان پژوهش و فناوري واجد شرايط لازم، رعايت جدول هزينه هاي پروژه در سازمان، وجود منابع تجهيزاتي متناسب با پژوهش، توجه به تامين اطلاعات پژوهشي، وجود منابع مالي متناسب با پژوهش، وجود منابع کالبدي(فضا) متناسب با پژوهش، وجود منابع انساني متناسب با پژوهش در سازمان) مشخص مي گردد.

حمايت پژوهشي
تعريف نظري: شامل حمايت هاي مادي و معنوي است كه بدون حمايت مديران پژوهشي و مديران عالي اجراي طرح با موانع روبرو خواهد شد(سايت صندوق حمايت از پژوهشگران كشور).
تعريف عملياتي: با استفاده از گويه هاي پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشكلاتي كه در ارتباط با حمايت پژوهشي همچون (ايجاد بستر مناسب براي پژوهش در سازمان، حمايت از مشاركت در طرحهاي پژوهشي در سازمان،حمايت مادي از محققان در سازمان، حمايت معنوي از محققان در سازمان) مشخص مي گردد.

نحوه استفاده از نتايج پژوهشي
تعريف نظري: به يافته ها و اطلاعاتي كه در اثر تحقيق و پژوهش به دست مي آيد نتايج پژوهشي گفته مي شود(علي تبار،1386).
تعريف عملياتي: با استفاده از گويه هاي پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشكلاتي كه در ارتباط با نتايج پژوهشي است همچون (توجه و استفاده از نتايج پژوهشي در سازمان، انتقال نتايج پژوهشي به بخش توليد به طرز صحيح، ارتباط موضوع تحقيق با نيازهاي تصميم گيران، وجود شكاف نگرشي، ارتباطي، و مسئوليتي ميان محققان و مجريان در استفاده از نتايج، وجود نظام اطلاع رساني مناسبي براي استفاده از نتايج پژوهشي، امكان دسترسي به موقع به يافته هاي تحقيقات در سازمان، انعطاف پذير بودن سازمان در برابر يافته هاي جديد و تغييرات، اعتماد و اطمينان سازمان به نتايج و يافته هاي پژوهشي، وجود امكانات لازم جهت به كارگيري نتايج تحقيقات در سازمان، اعتماد تصميم گيران به محققان در سازمان، وجود قوانين و مقررات روشن در مورد ضرورت توجه به يافته هاي تحقيقاتي، تاكيد بر كاربست يافته هاي پژوهشي در حوزه وظايف مديران و تصميم گيران، عملي بودن نتايج تحقيقات در سازمان، قابل فهم بودن نتايج تحقيقات در سازمان، وجود دوره هاي آموزشي لازم در زمينه انجام پژوهشهاي كاربردي و نحوه استفاده از نتايج ) مشخص مي گردد.

نحوه نظارت پژوهشي
تعريف نظري: نظارت پژوهشي از جمله پيش شرطهاي اساسي براي حصول اطمينان از صحت عملكرد پروژه تحقيقاتي است نظارت پژوهشي در پي آن است تا اطمينان يابد محققان و موسسات تحقيقاتي به شيوه اي ايمن و صحيح عمل نموده اند و مشخص مي كند كه اقدامات و فعاليتهاي سازمان تا چه اندازه در جهت هدفها و مطابق با موازين پيش بيني شده است در واقع نظارت پژوهشي ميزان پيشرفت در جهت هدفها را اندازه گيري مي كند و مديران را قادر مي سازد كه انحراف از برنامه را به موقع تشخيص دهند و اقدامات اصلاحي يا تغييرات لازم را به عمل آورند(عطافر,آنالويي,1384,ص154).
تعريف عملياتي: با استفاده از گويه هاي پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشكلاتي كه در ارتباط با نظارت پژوهشي است همچون (توجه به نظارت پژوهشي در سازمان،بها دادن به مشكلات طرحهاي پژوهشي و اقدام براي اصلاح آنها، بها دادن به مشكلات اجرايي پژوهش و اقدام براي اصلاح آنها، نظارت بر واقع بينانه و قابل اجرا بودن پژوهش، تناسب پروژه تحقيقاتي با زمان تعيين شده، توجه به ارزشيابي مستمر عملكرد پژوهشي واحدها، توجه به ارزشيابي تاثير يافته هاي پژوهشي در سازمان، وجود رابطه مستمر بين مجري پروژه و ناظر، استفاده از ناظران برجسته در پروژه هاي تحقيقاتي، وجود يک نظام معين و تعريف شده براي نظارت بر پروژه ها، لحاظ كردن نتايج حاصل از نظارت در عمل) مشخص مي گردد.

مقدمه
صنعت براي بهبود مديريت پژوهش خود نيازمند جذب نتايج تحقيق است. (Dearing,Kurzeja,2007 ) تحقيقات سازمان يافته موتور پيشرفت همه جوامع امروزي است آنان كه از منظر اقتصادي به تحقيقات مي‌نگرند و اصحاب عدد و رقمند، بدين حقيقت توجه دارند كه به ازاي هر ريال سرمايه‌گذاري تحقيقاتي مي‌توان به طور متوسط 30 ريال برداشت كرد، كه اين بازدهي از كمتر سرمايه گذاري ديگري انتظار مي‌رود. همين است كه سهم هزينه‌هاي تحقيقاتي از درآمد ناخالص ملي، در همه كشورها روبه رشد دارد و حتي بنگاههاي خصوصي هوشمند نيز پيوسته هواي آن دارند كه بر سرمايه‌گذاري تحقيقاتي خود بيفزايند و گوي سبقت را در اين ميدان از همگنان بربايند.
مديريت يك سازمان تحقيق و توسعه، تا حد زيادي، هنر منسجم سازي تلاشهاي گوناگون آنهايي است كه در سازمان مشغول به كارند. گذشته از آن، مدير بايد ضمن دست و پنجه نرم كردن با عدم قطعيت ذاتي يك سازمان تحقيق و توسعه، به كارها نظم بدهد، هدفگذاري كند و آينده‌نگر باشد. با در نظر گرفتن نقش سهم تحقيق و توسعه در شكوفايي اقتصادي كشور، در سوددهي يك سازمان تجاري، در اثر بخشي يك مؤسسه تكنولوژي – پايه دولتي و نيز با سرمايه‌گذاري عظيمي كه كشورها در فعاليتهاي تحقيقاتي انجام مي‌دهند. مديريت تحقيق و توسعه مي‌تواند پيامدهاي عميق و دامنه‌داري داشته باشد هر كشوري براي تداوم رشد اقتصادي خود، ايجاد دفاع ملي قدرتمند باهزينة قابل تأمين و نيز براي داشتن جايگاهي بيشتر و در جامعة بين‌المللي، بايد از يك سياست علمي / تحقيقاتي و مديريتي اثر بخشي و پر بنيه‌اي برخوردار باشد.(جين، ترايانديس، 1381، ص 3).

تحقيق و توسعه
تحقيق عبارت است از جستجو و پژوهش جامع، جدي و با پشتكار جهت كسب دانش كامل نسبت به مجهولات و موضوعات تحقيقاتي(جواهري 1375، ص 282).
تحقيق يا پژوهش، كاوش علمي در پي كشف و به كارگيري قوانين طبيعي، حقايق، روشها و فنون نوين است(laperes,graw,1978,p.1354).
واژه پژوهش هم پژوهشهاي پايه و هم تحقيقات كاربردي، مطالعات و بررسيهاي كانونمند و قانونمند، متمركز و منتظم، را در برمي گيرد كه در جهت دانش و درك علمي جامعتر از پديده و موضوع مورد مطالعه، هدايت مي گردد(1974,p.17).
تحقيق و توسعه كشف دانش جديد درباره محصولات، فرآيندها و خدمات و به كارگيري دانش براي ايجاد محصولات، فرآيندها و خدمات جديد و توسعه يافته است كه نيازهاي بازار را پوشش دهي مي‌نمايد (فدائي منش، كومار، 1386، ص 17).
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي تحقيق و توسعه را چنين تعريف مي‌كند:
كار اخلاقي كه بر پايه‌اي نظام يافته انجام مي‌شود تا گنجينة دانش علمي و فني حاصل از آن، به منظور ابداع كاربردهاي جديد مورد بهره‌برداري قرار گيرد. (جين، ترايادنس، 1381، ص11).

طبقه بندي تحقيق
بنياد ملي علوم (آمريكا)، تحقيق را به صورت زير طبقه‌بندي مي‌كند:
تحقيق پايه
تحقيق كاربردي
تحقيق توسعه‌اي (جين، ترايانديس، 1381، ص 10).

تحقيق پايه
پژوهشهاي پايه يا تحقيقات محض، شامل مطالعات و بررسيهاي بنيادي،نظري و يا تجربي است كه دانش علمي را پيش برده و به آن توسعه مي بخشد، ليكن كاربرد علمي بي درنگ و بلاواسطه نتايج را مستقيماً مطمح نظر قرار نمي دهد(Graw,p156).
هدف تحقيق پايه درك يا دانشي عميق‌تر دربارة موضع مورد مطالعه است نه كاربرد عملي آن. بنياد ملي علوم، با در نظر گرفتن اهداف صنعت، اين تعريف را اصلاح نموده، اشاره مي‌كند كه تحقيق پايه، آن بخش از دانش علمي را پيش مي‌برد كه اهداف مشخص تجاري ندارد، هر چند ممكن است اين تحقيقات در حوزة علائق فعلي يا آتي سازمان تحقيق كننده قرار داشته باشد(Graw,p156).
اين نوع تحقيقات در راستاي افزايش دانش بشر نسبت به مجهولات و شناخت حقايق انجام مي‌گيرد و هنگامي كه هدف اساسي شخص محقق دستيابي دانش جامع و درك حقايق در خصوص موضوع مورد مطالعه بدون تأكيد بر كاربرد موضوع علمي مي‌باشد صورت مي‌پذيرد (جواهري، 1375، صص 282، 284).
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در نشريه خود تحت عنوان “سنجش فعاليتهاي علمي و فني” تحقيق پايه را اينگونه تعريف مي‌كند:
تحقيق پايه، تحقيق بكر و اصيلي است كه به منظور كسب دانش نوين يا درك علمي تازه، انجام مي‌شود. اين نوع تحقيق اساساً هيچگونه هدف يا كاربرد عملي خاصي را دنبال نمي‌كند. تحقيق پايه، بر كلي بودن راه حل يا مفهوم تأكيد دارد. تحقيق پايه محض، به نبوغ ذاتي محقق بستگي دارد، در حالي كه تحقيق پايه جهت‌دار به وسيلة سازماني كه محقق در آن مشغول به كار است و در مسير كلي موضوع مورد علاقة سازمان، هدايت مي‌شود. تمايز اخير ميان دو نوع تحقيق بنيادي، جالب و در عين حال براي تميز دادن بين تحقيق بنيادي تحت نظارت بخش خصوصي و بخش دولتي نيز مفيد است. (جين، ترايانديس، 1381، ص 11).
تحقيق كاربردي
تحقيقات كاربردي، پژوهشهايي را شامل مي شود كه در جهت استفاده و به كارگيري دانش حاصل از نتايج پايه، مي كوشد موقعيتي را پديد آورد كه بتواند در خدمت مقاصد عملي و اهداف بهره جويانه كار كند(Graw,p94) بنابراين، پژوهشهاي كاربردي به سوي كاربرد عملي علم و دانش سمت گيري مي نمايد و براي بنگاه هاي صنعتي و تجاري، مفهوم كشف و انكشاف دانش عملي نوين را با اهداف ويژه بازرگاني، از نظر فرآورده ها و فرايندها، مستفاد مي دارد(Graw,p17)
اين نوع تحقيقات كه عموماً براساس تحقيقات پايه‌اي انجام مي‌گيرد كاربرد نتايج پژوهشهاي پايه‌اي را دنبال مي‌كند. (جواهري، 1375، ص 284)
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در نشريه خود “سنجش فعاليتهاي علمي و فني” تحقيق