پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

حفظ آن از طرف دولت و متأسفانه سلطه پذيري طرف مقابل نيز باعث شده است که تلاشگران عرصه سازندگي نتوانند تمام ظرفيتهاي خود را آزاد و در خدمت ملت و مملکت قرار دهند . همواره نقش سرمايه و مديريت دولتي که از ملزومات صددرصد ضروري براي انجام يک پروژه عمراني هستند بسيار پر رنگتر از نقش آفريني واقعي سازندگان توانمند بخش خصوصي بروز و ظهور داشته است . برعکس تأثير و نقش مديريت طراحي و اجرا يعني مديران شرکتهاي مشاوره و پيمانکاري که اساسي ترين زحمات را متقبل و همچنين بالاترين ريسکها را متقبل ميشوند و نقش اساسي در به بار نشستن طرح و تکميل و به بهره برداري رساندن پروژه ها دارند کمرنگ و محو جلوه داده ميشود .
باهدف بيان اين واقعيت که ساختار قراردادهاي دولتي براي طرح هاي عمراني و صنعتي و به تبع آن نحوه برگزاري مناقصات وتعيين صلاحيت مشاوران وپيمانکاران ومانند آن بايد به طور ريشه اي دگرگون شوند و تغييرات اصلاحي مشکلي را حل نخواهد کرد. در اين تحقيق سعي شده نارسايي ها و اشکالات نظام موجودبررسي وراهکارهائي جهت اصلاح اين وضعيت پيشنهاد شود.
1-2-فرايند تهيه تحقيق
به منظور بررسي تحقيقات قبلي وتدوين پيشينه، بايستي منابع اطلاعاتي مرتبط با موضوع تحقيق جايابي شده ومورد تجزيه وتحليل قرار گيرند ودر اين رابطه مراحل زير انجام شده است:
1-2-1-مشخص کردن کليد واژه هايمرتبط با موضوع تحقيق.
1-2-2-مشخص کردن منابع اطلاعاتي از قبيل کتاب ومقالات علمي.
1-2-3-حذف منابع نامربوط.
1-2-4-طبقه بندي منابع برحسب اهميت.
1-2-5-تهيه چکيده ويا خلاصه منابع.
1-2-6-تهيه مطالب منتخب.
1-2-7- چارچوب نظري تحقيق.
چارچوب نظري پايه اي است که تمام تحقيق بر روي آن تکيه مي کند ويک شبکه منطقي توسعه يافته ،توصيف يافته وکامل بين متغيرهائي است که از طريق فرايندهائي مانند ادبيات موضوع مصاحبه،مشاهده وپيشينه تحقيق مشخص شده اند واين متغيرها با مساله تحقيق در ارتباط اند. در اين مرحله مشخص مي گردد که براي پيدا کردن راه حل هاي خوب جهت مساله ابتدا بايدمساله را خوب شناخت وسپس متغيرهائي راکهدر مساله نقش دارند را بررسي ومشخص نموده وبعداز شناسائي متغير مناسب شبکه ارتباط بين متغيرها بررسي شود به نحوي که بتوان فرضيه هاي موجود را ايجاد کرده وبعدا مورد آزمون قرارداد واين کارها در سه فاز قابل انجام مي باشد:
الف-مشخص کردن جنبه هاي گوناگون مساله اي که در پرسش هاي آغازين مطرح شده است.
ب-طرح مساله تحقيق در چارچوب نظري موجود ويا ابداع چارچوب جديد.
ج-آشکارسازي چارچوب نظري مساله تحقيق

1-3-ضرورت واهميت تحقيق
هدف از استقرار نظام فني واجرايي،اجرايي نمودن برنامه توسعه کشور وبرنامه ريزي بهتر در جهت اجراي پروژه هاي با کيفيت بالاتر ودر مدت زمان کمتر مي باشد. در همين راستا از آن جا که به دليل مسائل ومشکلات متعدد اين موضوع دستخوش تغيير وتحولات جدي شده وپروژه هاي عمراني از نظر زمان،مدت اجرا وکيفيت دچار افت شديدي هستند ونظام فني واجرايي به عنوان رکن اصلي اين پروژه ها از پيدايش تا بهره برداري بايستي مورد نقد وتجزيه وتحليل قرارگيرد. با شناسايي نقاط ضعف اين نظام گام مهمي در جهت تحقق اهداف اين نظام برداشته شود.
1-4-اهداف تحقيق
روند روزافزون اعلام نياز دستگاههاي اجرائي به ضوابط و معيارهاي فني در مراحل مختلف مطالعه ، طراحي و اجرا و تخصصي شدن امر تهيه ضوابط ياد شده ، لزوم توجه به رويکردهاي زير را طلب ميکند :
1-4-1-مديريت امور فني به منظور تحقق نظام فني و اجرائي کشور با نگرش سيستمي.
1-4-2-برون سپاري وظايف قابل واگذاري به واحدهاي تخصصي با حفظ مسئوليت مديريتي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
1-4-3-اعمال مديريت مشارکتي در امر تصويب سازي و تصميم گيري در مديريت امور فني.
1-4-4-مستندسازي تمام فرايندها و فعاليتهاي امور فني.
با توجه به رويکردهاي ياد شده در برنامه هاي چهارم وپنجم اهداف ذيل در اين تحقيق مد نظر مي باشد:
الف -چگونگي اجراي نظام فني واجرائي کشور وبررسي عملکرد عوامل ذيربط وتهيه بازخورد از عملکردها.
ب-آسيب شناسي نظام فني واجرائي وبررسي ضرورت بازنگري در آئين نامه ها.
ج-بررسي ضرورت ادغام نظام فني واجرائي کشور ونظام مهندسي کنترل ساختمان.
د-ارزيابي اثربخشي اقدامات انجام شده در زمينه تحقق برنامه هاي توسعه اقتصادي واجتماعي وفرهنگي کشور.
ه- ارايه راهکارهاي اصلاحي
باتوجه به نکات ذکر شده در بالا اين تحقيق پنج هدف عمده را در زمينه اجراي هر چه بهتر نظام فني واجرائي کشور دنبال مي نمايد. ابتدا ضمن بررسي قوانين وضع شده توسط مراجع ذيربط واخذ نظر خبرگان دانشگاهي واجرائي کشور نقاط قوت وضعف اين نظام را شناسائي کرده وسپس در صورت نياز با بررسي همه جانبه موضوع راهکارهاي اصولي را جهت اصلاح نظام ارائه خواهد نمود.
1-5-سئوالات وفرضيات تحقيق
1-5-1-فرضيات
1-5-1-1-نظام فني و اجرائي کشور ، يکي از زيربناهاي رشد اقتصادي دانائي محور است .
1-5-1-2-مديريت امور فني کشور، نياز به تشکيلات هدفمند ، يکپارچه ، سيستمي و فرآيند دارد.
1-5-2-سئوالات اصلي
1-5-2- 1-هدف گذاري پيش بيني شده در اصول والزامات نظام فني واجرايي کشور تا چه اندازه محقق شده است؟
1-5-2-2-نظام فني واجرايي کشور ازچه نقاط قوت و اتكا وچه نقاط ضعفي برخوردار بوده وبراي اصلاح نقاط ضعف چه راهکارهايي پيشنهاد مي شود؟
1-5-3-سئوالات فرعي
1-5-3-1- نظر به اينکه در بيشتر موارد اهداف و ويژگي هاي نظام فني اجرائي جديد بصورت کلي و ايده آل گرا مطرح شده اند آياضوابط لازم براي تحقق اين اهداف بطور کامل تهيه و تدوين واجرا شده اند؟
1-5-3-2-آيا با ادغام نظام فني واجرايي کشور ونظام مهندسي وکنترل ساختمان که ناظر به پروژههاي بخش دولتي وخصوصي هسنتد وبا وجود تسري نظام فني واجرايي 1385که به کليه طرحهايسرمايه گذاري مي توان به نتايج بهتري دست پيدا کرد؟
1-6-روش تحقيق
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد ،ابزار، وراههاي معتبر نظام يافته براي بررسي واقعيت ها،کشف مجهولات ودستيابي به راه حل مشکلات است(عزتي،1376-20)روش تحقيق در علوم رفتاري رامي توان با توجه به سه ملاک : نوع داده،هدف تحقيق ونحوه گردآوري داده ها تقسيم بندي نمود. با توجه به اينکه متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق کميتپذيرنيستند لذا تحقيقحاضر از نظر نوع داده در دسته تحقيقات کيفي قرار داشته وهمچنين بر اساس هدف در دسته تحقيقات کاربردي قرار مي گيرد . لازم به ذکر است اين تحقيق از نظر نحوه گرد آوري داده ها در زمره تحقيقات کتابخانه اي وميداني قرار مي گيرد.
در اين تحقيق براي جمع آوري داده ها از روش توزيع پرسش نامه بسته در ميان صاحب نظران متخصص در حوزه پروژ ههاي عمراني کشور استفاده شده و اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزارهاي آماري تحليل گرديده وسپس با برخي از اين افراد که تجربه بيشتري در زمينه مورد بحث را داشتند مصاحبه بعمل آمده واز آنهاخواسته شده است که ديد گاههاي خود را در قالب پاسخ به سئوالات مصاحبه ارائه نمايند ودر گام بعد اين داده ها با استفاده از روش تحليل محتوا وشناسايي نکات مهم وکليدي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته ونتيجه اتخاذ چنين روشي دستيابي به ديدگاههاي صاحبنظران در مورد موانع، مشکلات ومحدوديت هاي اجراي اين نظام وارائه راهکارهاي اصلاحي مي باشد.

1-7-جامعه آماري
نمونه گيري يکي از مهمترين ارکان علم آمار است .يک نمونه بايد طوري انتخاب شود که به اندازه کافي بزرگ ومتنوع بوده تا نتايج آن قابل اعتماد باشد. جامعه آماري عبارت است از مجموعه کامل اندازه هاي ممکن يا اطلاعات ثبت شده از يک صفت کيفي .اين اصطلاح در آمار ،گردآورده اي از اعداداست که اين اعداد عبارتنداز اندازه هاي مربوط به يک صفت مشخصه براي تمام واحدهائي که آماج تحقيق را تشکيل مي دهند.زماني که بخواهيم موضوعي خاص را در جامعه مورد بررسي قرار دهيم مي توانيم به جاي بررسي موضوع در بين تک تک اعضائ جامعه ،بدليل در دسترس نبودن تمام اعضائ جامعه ، وقت گير بودن،هزينه بر بودن و… موضوع را در تعداد محدودي از جامعه که با دقت ومطالعه لازم بصورت تصادفي انتخاب مي شوند بررسي وبه کل جامعه تعميم دهيم .در اين تحقيق از بين خبرگان دانشگاهي واجرائي تعداد 29 نفر جهت پاسخ به سئولات پرسش نامه ومصاحبه انتخاب شده اند.
1-8-تعريف واژگان کليدي
1-8-1-نظام فني واجرائي :مجموعه اصول،فرايندهاواسناد مربوط به مديريت وبهره برداري طرح ها وپروژ هاي سرمايه گذاري است.
1-8-2-مديريت پروژه :کاربرد دانش،مهارت،ابزاروفنون در انجام فعاليت هاي پروژه به منظورتحقق نيازها وانتظارات عوامل ذينفع از پروژه يا افزايش سطح رضايت آنها مي باشد.
1-8-3-نقاط قوت وضعف:
1-8-4-عوامل ذينفع: به اشخاص حقيقي وحقوقي گفته مي شود که در عملکرد طرح هاي سرمايه گذاري منافعمشترک دارند.
1-8-5-آسيب شناسي:فرايندي که موجب شناسايي عوامل اصلي وفرعي عدم تحقق اهداف مي گردد.
1-8-6-مديريتكيفيت: فعاليتهاي هماهنگ شده براي هدايت و كنترل سازمان ،عوامل ذينفع از نظر كيفيت و معطوف به نتيجه.
1-8-7-پديدآوري طرح يا پروژه: مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحـي تفصيلي، اجرا، راه‏انـدازي و تحويل و شروع بهره‏برداري است.
1-8-8-بهره‏برداري:بهره‏برداري از نتيجه طرح يـا پروژه بر پايــه محـاسبـات و مفروضـات طراحـي دستورالعمل‏هاي مربوط و اطمينان از عملكرد آن بر طبق شرايط خواسته شده.
1-8-9-پايش: گردآوري اطلاعات عملكرد طرح يا پروژه در قالب برنامه طرح يا پروژه، سنجش عملكرد، ارايه گزارش و اطلاعات لازم.
1-8-10-ارزيابي: بررسي نظام يافته توانايي عوامل ذينفع، هدف طرح يا پروژه، نتيجه طرح يا پروژه، يك فرآيند و يا يك فعاليت در برآورده كردن الزامات مشخص شده.
1-8-11-ضابطه فني ( ضوابط ): عبارت از مجموعه اي قوانين فني است که در شرايط مشخصي از سطح فناوري ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به منظور يکنواخت کردن اقداماتعمراني در يک جامعه معين تعريف ميشود. ضابطه فني ارتباط مستقيم با سياست علمي ، آموزشي و پژوهشي يک کشور دارد و در جوامع مختلف حدود آن متفاوت خواهد بود.
1-8-12-استاندارد: عبارت است از حداقل ويژگي علمي وکيفيت فني که يک کالا يا سازه يا خدمت بايد از آن برخوردار باشد . استاندارد يک شاخص تعريف شده معين است که عدول از آن ، يک کالا يا سازه يا خدمت را ( اعم از خدمات فني ، پشتيباني و حتي خدمت اجتماعي ) از مدار انتفاع خارج ميکند .
1-8-13-معيارهاي فني :معيارهاي فني شاخصهاي فني لازم الرعايه در اجزاي مختلف ، اقدام ها در فرايند طراحي و اجراي پروژ ه هاي عمراني است . ارتباط تنگاتنگي بين مفهوم استاندارد و معيارهاي فني وجود دارد . به عبارت ديگر معيارهاي فني مانند استاندارد ، حداقل ويژگي علمي و کيفيت فني است که در حين مطالعه ، طراحي ، اجرا و نظارت بر اجرا و بهره برداي يک پروژه عمراني بايد لحاظ شود .
1-8-14-آئين نامه : مجموعه اي از قواعد و مقررات قراردادي است که چگونگي اجراي يک فرايند عمراني را در يک دوره زماني معين( تا نقيض آن تدوين شود)مشخص مي سازد. آئين نامه ، پيماني است که در چارچوب قوانين جاري تدوين ميشود و چگونگي رعايت ضوابط و معيارهاي فني و چگونگي قضاوت و عکس العمل نسبت به عدم رعايت آنها را مشخص ميسازد .
1-8-15-دستورالعمل :دستورالعمل مجموعه راهنماي استفاده از استانداردها ، ضوابط و معيارهاي فني و آئين نامه هاست . دستورالعمل ممکن است اختياري يا اجباري باشد .آئين نامه ماده 23 در خصوص انواع دستورالعمل و نحوه تصحيح و انتشار آنها مطالب روشني را بيان کرده است و براساس آن سه نوع دستورالعمل پيش بيني شده که بطور خلاصه بشرح زير است :
الف : دستورالعمل گروه اول که رعايت آن براي تمام عوامل دست اندر کار طرحهاي عمراني (دستگاه اجرائي،پيمانکار ، مهندسان مشاور و عوامل ديگر ) ضروري است .
ب : دستورالعمل گروه دوم دستورالعملهائي است که به طور کلي تهيه شده و برحسب مورد ، دستگاه اجرائي ، پيمانکاران و مهندسان مشاور و عوامل ديگر ميتوانند تاحد قابل قبول به منظور تطبيق با شرايط کار خود در متن

پایان نامه
Previous Entries چرخه عمر Next Entries برنامه چهارم توسعه، پرسش نامه، حقوق مصرف