پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

نظر.
=0/05 a: خطاي نوع اول.
d=0/05:حداكثر خطاي برآورد در نظر گرفته شده.
N=: حجم جامعه.
بر اساس اين فرمول، حجم نمونه به دست آمده 29 نفر مي‌باشد .
3-4-روش نمونه گيري
روش نمونه گيري يعني انتخاب افراد، اشيائ وحوادث از يک جامعه تعريف شده بعنوان نماينده آن جامعه.(دلاور84،120) از آنجا که غالبا در تحقيقات ميداني محقق توانائي اجراي پژوهش بر روي همه اعضا جامعه را ندارد به همين دليل تحقيق خود را بر روي نمونه کوچکي از يک جامعه محدود کرده ونتايج آن را به همه جامعه تعميم مي دهد لذايکي از تصميمات مهم پيش روي محقق انتخاب است نمونه اي که بايد نماينده جامعه اي باشد که پژوهشگر قصد تعميم يافته هاي تحقيق به آن جامعه را دارد.

3-5-حجم نمونه
در تحقيقات علمي اينکه اندازه نمونه چقدر باشد بسيارحائز اهميت است چرا که اندازه نمونه کوچکتر ويا بزرگتر سبب اتلاف منابع شده ويا محقق را به نتايج فاقد استفاده عملي مي کشاند در پاسخ به سئوالات مصاحبه با29 نفر از خبرگان اجرائي در کشور مصاحبه انجام پذيرفته وسئوالات پرسش نامه هم بين 29نفر از متخصصين شاغل در عرصه نظام اجرائي کشور توزيع شده است.
3-6-روش ها وابزار جمع آوري اطلاعات
در هر تحقيقي گرد آوري اطلاعات واقعي با توجه به منظوري که از آن تحقيق مد نظر مي باشد داراي اهميت اساسي است ،جمع آوري اطلاعات در برگيرنده فعاليت هاي متنوعي است وحاصل آنها گرد آوري داده هائي است که اندازه هاي عددي ازمشخصه ها ويا شرحي از صفات کيفي افرادويا عناصر مورد بررسي را نشان مي دهد به هرحال داده هاي جمع آوري شده مبناي آزمون فرضيه هاي تحقيق است واصولاعمده ترين هدف جمع آوري اطلاعات نيز همين مطلب است انواع ابزارهاي جمع آوري اطلاعات شامل مشاهده ،پرسش نامه ومصاحبه مي باشد
پرسش نامه مجموعه سئوالاتي است که حول متغير هاي يک مسئله تحقيق تنظيم شده وبه شکل حضوري بصورت بسته ويا باز ارائه مي شوددر اين تحقيق از پرسش نامه بسته با چهار سري سئوال از اصول نظام فني واجرايي کشور والزامات موجود درسامانه هاي نظام فني واجرايي کشور شاملمديريت،پديد آوري وتهيه اسناد استفاده شده وعلاوه بر آن با همان تعداد 29نفر از متخصصين نظام فني واجرائي مصاحبه اي در خصوص سئوالات مطروحه بر گزار شده وعلاوه بر آن از اطلاعات ثانويه يا مطالعات کتابخانه اي به منظور جمع آوري اطلاعات پيرامون مسائل تحقيق استفاده شده است.
3-7-طراحي پرسش نامه
در طراحي پرسش نامه اين تحقيق با توجه به اينکه هدف اصلي تحقيق ارزيابي نقاط قوت وضعف نظام فني واجرايي کشور مي باشد واصول والزامات نظام فني واجرايي هم به صراحت در بخش هاي مختلف مشخص شده اند با هماهنگي بعمل آمده توسط استاد راهنماي محترم با متخصصين موضوع همفکري شده ومقرر گرديد که سنجش خود اصول والزامات ذکر شده در نظام مي تواند مبنايي براي مشخص کردن ميزان تحقق اهداف نظام فني واجرايي باشد وبدين منظور ميزان تحقق اين اصول والزامات به عنوان سئوالات تحقيق در طيف پنج گزينه اي ليکرت که يکي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيري به شمار مي رود به مصاحبه شوندگان ارايه گرديده است.
3-8-روايي
مفهوم اعتبار به اين پرسش پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر ما را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت.براي تعيين اعتبار پرسش نامه روش هاي متعددي وجود دارد که يکي از اين روش ها اعتبار محتوا مي باشد.اعتبار محتوا نوعي اعتبار است که براي بررسي اجزاي تشکيل دهنده يک ابزار اندازه گيري به کار برده مي شوند.اعتبار محتواي يک ابزار اندازه گيري به سئوالات تشکيل دهنده آن بستگي دارد. اگرسئوال هاي پرسش نامه معرف ويژگي ها ومهارت هاي ويژه اي باشد که محقق قصد اندازه گيري آن را داشته باشد،آزمون داراي اعتبار محتوا است.براي اطمينان از اعتبار محتوا بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سئوال هاي تشکيل دهنده ابزار اندازه گيري معرف قسمت هاي محتواي انتخاب شده باشند.بنابراين اعتبار محتوا،ويژگي ساختاري ابزار اندازه گيري است که همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي شود. اعتبار محتواي يک آزمون معمولا توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي شود. در اين مرحله با انجام مصاحبه هاي مختلف وکسب نظر پنج نفر از افراد ياد شده،اصلاحات لازم بعمل آمده وبدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد که پرسش نامه همان خصيصه مورد نظر محقق را مي سنجد.
3-9-پايايي
قابليت اعتماد يا پايايي يکي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سروکار دارد که ابزار اندازه گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي دهد.در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري که خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي کند به کار مي رودبا توجه به محاسبات انجام شده پايايي پرسش نامه (اصول و مباني نظام فني و اجرايي) بااستفاده از آلفاي کرونباخ برابر با (93) درصد مي‌باشد.با توجه به محاسبات انجام شده پايايي پرسش نامه (مديريت) با استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با (92) درصد مي‌باشد.با توجه به محاسبات انجام شده پايايي پرسش نامه (پديد آوري پروژه‌ها از مرحله پيدايش تا بهره برداري) با استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با (91) درصد مي‌باشد.با توجه به محاسبات انجام شده پايايي پرسش نامه (اسناد و ضوابط پديد آوري طرح‌هاي سرمايه گذاري) با استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با (85) درصد مي‌باشد.
3-10-روش تجزيه وتحليل اطلاعات
دراين تحقيق ابتدا پرسش نامه هاي تکميل شده بازبيني وکنترل شده واشکالات موجود در آنها شناسائي شده وپرشس نامه هاي مخدوش وغير قابل استفاده کنار گذاشته شده سپس سئوالات کدگذاري شده وداده ها به رايانه وارد مي شود به جهت بالا بردن دقت در ورود داده هاي پرسش نامه به محض ورود هر داده پرسش نامه مربوط به آن داده شماره گذاري شده که اين شماره داده شده متناظر با شماره سطرهاي نرم افزار بوده وبا استفاده از نرم افزار spssتجزيه وتحليل آماري انجام مي گيرد.
در رابطه با سئوالات مصاحبه هم از روش تحليل محتوا استفاده مي شود،کدگذاري فرايندي است که به موجب آن اطلاعات خام به طور منظمي تغيير شکل يافته و به واحدهائي براي توصيف دقيق ويژگي هاي محتوا تبديل مي شوند(هولستي،1380،147)ودر اين تحقيق با توجه به شکل سئوالات از پاسخ دهندگان خواسته شده است که به پرسش ها بصورت موردي با ذکر نکات کليدي پاسخ داده وبراين اساس نکاتي که بررسي آنها حائز اهميت است از درون پرسش نامه ها احصا مي گردند(دانائي،1382) لازم بذکر است مسئله اساسي در هر تحليل محتوايي مربوط به تعيين وتعريف مفاهيم کلان است وفرايند مقايسه پاسخ ها با يکديگر براي يافتن محور مشترک که منجر به شکل گيري مفاهيم از آن ها مي گرددسپس از کنار هم قراردادن مفاهيمي که در بطن خود داراي مفاهيم مشترکي مي باشندمفاهيم کلان بدست مي آيد که اين مفاهيم کلان مبناي تحليل سئوالات وتعيين ديدگاه خبرگان درآسيب شناسي حوزه نظام فني واجرائي کشور خواهد بود.

فصل 4
نتايج و تفسير آنها

4-1-مقدمه
تحقق اهداف نظام فني واجرايي کشوربا استقرار سامانه هاي آن شکل مي گيرد نظام فني واجرايي مصوب 1385 داراي سه سامانه مديريت ،پديدآوري طرح ها وپروژه هاي سرمايه گذاري و تهيه اسناد مديريت،پديدآوري وبهره برداري طرح ها وپروژه هاي سرمايه گذاري مي باشد که هر کدام از اين سامانه هاداراي الزاماتي هستند که اين الزامات درسامانه مديريت23عدد ،در سامانه پديدآوري18عدد، ودر سامانه تهيه اسناد 11عددمي باشد ضمن اينکه در بخش اصول نظام فني واجرايي کشور هم 24اصل تعريف شده است که ميزان تحقق هريک از اين اصول والزامات در پرسش نامه اي براساس طيف ليکرت از خيلي کم تا خيلي زياد مورد سئوال قرار گرفته وتجزيه وتحليل شده اند.
4-2-تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ها
در اين فصل از پايان نامه به تجزيه و تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه و مصاحبه هاي انجام شده در رابطه با نظام فني واجرايي کشورمي پردازيم. در ابتدا نتايج بدست آمده از سوالات پرسش نامه بصورت مجزا درهر يک از سئوالات اصول نظام فني واجرايي والزامات سامانه هاي مديريت،پديد آوري وتهيه اسناد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند در اين حالت هر کدام ازاصول والزامات نظام فني واجرايي بصورت يک متغير در نظر گرفته شده ووضعيت آن متغير براساس پرسش نامه هاي تکميل شده توصيف شده وسپس نمودار مربوطه هم ترسيم شده است. سپس در حالت کلي بادر نظرگرفتن هريک از سامانه هاي مديريت،پديد آوري وتهيه اسنادبصورت يک متغيير کلي وضعيت هر سامانه مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته ونمودار مربوط به آن نيز ترسيم شده است.ودر نهايت مجموعه اصول وسامانه ها هم بصورت يک جا بررسي شده وسپس ميزان تحقق هر سامانه با ديگري مقايسه شده اند.
از سوي ديگر جهت بررسي پاسخ هاي سئوالات قسمت مصاحبه جدولي ترسيم شده که دربخش اول جدول وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي ذکر شده وکليه مستندات مربوط به هر موضوع هم در ستوني آورده شده است سپس وضعيت موضوعات مورد بررسي در نظام فني واجرايي در عمل واجرا براساس تحليل نظرات خبرگان درج شده است ودر نهايت در قسمت سوم جدول نيز راهکارهايي جهت اصلاح مشکلات استخراج شده از پاسخ ها ارايه گرديده ومرجع تصميم گيري براي تحقق راهکارها هم در همين جدول ذکر شده است.
4-2-1: سامانه اصول و مباني نظام فني و اجرايي
نحوه ساخت اين متغير از 24 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (34/2)، ميانه (2)، مد برابر با (2)، بيشترين (3)،کم‌ترين (1) و انحراف معيار (58/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌اي اصول و مباني نظام فني و اجرايي محاسبه شده نيمي از آزمودني‌ها در سطوح پايين قرار گرفته است.
جدول 4-2-1 : توصيف اصول و مباني نظام فني و اجرايي در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
58/0
1
3
2
2
34/2

نمودار 4-2-1:نمودار جعبه‌اي متغير اصول و مباني نظام فني و اجرايي در ميان پاسخگويان

4-2-2: سامانه مديريت
4-2-2-1- متغير حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي
نحوه ساخت اين متغير از 8 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (24/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (2)، بيشترين (3)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (63/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌اي نمره استفاده از توان فني و مهندسي محاسبه شده نيمي از آزمودني‌ها در سطح پايين قرار گرفته است.
جدول 4-2-2-1 : توصيف متغير حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
63/0
1
3
2
2
24/2

نمودار 4-2-2-1:نمودار جعبه‌اي متغير حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي در ميان پاسخگويان

4-2-2-2- متغير آموزش عوامل ذينفع
نحوه ساخت اين متغير از 5 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (06/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (2)، بيشترين (5/3)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (75/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌اي نمره آموزش عوامل ذينفع محاسبه شده 75درصد از آزمودني‌ها در سطح پايين‌تر از متوسط قرار گرفته است.
جدول 4-2-2-2: توصيف متغير آموزش عوامل ذينفع در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کم‌ترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
75/0
1
5/3
2
2
06/2

نمودار 4-2-2-2:نمودار جعبه‌اي متغير آموزش عوامل ذينفع در ميان پاسخگويان

4-2-2-3- متغير احراز صلاحيت مجريان
نحوه ساخت اين متغير از 2 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (16/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (2)، بيشترين (5/3)، کم‌ترين (1) و انحراف معيار (69/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار نيمي از

پایان نامه
Previous Entries پرسش نامه، برنامه چهارم توسعه، اقتصاد کشور Next Entries متغير، بيشترين، ميانگين