پرخاشگری، عزت نفس، خودشیفتگی

دانلود پایان نامه ارشد

ی باشد: آیتم اول شامل وابستگی و آیتم های دیگر شامل در دسترس بودن پدر و مادر می باشد.
برای نمونه های ایرانی، این شاخص به زبان فارسی ترجمه و مطالعه پایلوت نیز انجام گردید. همبستگی کلی آیتم های 5 و 13 برای مادران کمتر از 2/0 بود.بنابراین، این 2 مورد ازمطالعه حذف شدند. برای پدران نیز آیتم 13کمتراز 2/0 بود، و این آیتم نیز از فرم مطالعه مربوط به پدران حذف شد. همبستگی سایر آیتم ها در فرم ها مربوط به مادران دارای دامنه بین 28/0-58/0 و برای فرم پدران 21/0-56/0بود. اعتبارK-Rدر هر 5 رده تحصیلی برای فرم مادران و پدران به ترتیب و مادر به 73/0 و 76/0بود. در نمونه های هندی، همبستگی آیتم ها برای مادران در دامنه 25/0 تا 62/0 و برای پدران در دامنه 27/0 تا 70/0 قرار داشت. اعتبار آلفای کرونباخ برای مادران و پدران به ترتیب 69/0و 74/0 بود.
نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ، در ایمنی دلبستگی رابطه منفی معناداری با پرخاشگری در پسرها (38/0- r= ، 001/0p= ) ، دخترها (14/0- r= ، 001/0p= ) و نمونه کلی(25/0- r= ، 001/0p= ) ایرانی داشت. در نمونه هندی نیز ایمنی دلبستگی رابطه منفی معنی داری در دختران (15/0- r= ، 001/0p= )، و پسران (19/0- r= ، 001/0p= ) و نمونه کلی (18/0- r= ، 001/0p= ) با پرخاشگری داشت. و بین میزان در دسترس بودن مادر و پرخاشگری در دختران هندی(09/0- r= ، 05/0 p ) معنی دار نبود و پسران (21/0- r= ، 001/0p= ) هندی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت و رابطه منفی و معنی داری میان در دسترس بودن مادر و پرخاشگری دختران(21/0- r= ، 001/0p= ) و پسران(17/0- r= ، 001/0p= ) ایرانی وجود داشت. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که برای جلوگیری از پرخاشگری در کودکان نیاز است تا مادران رابطه عمیق و از روی عشق با کودکان خود ایجاد نمایند این مهم است که پدر و مادر به شیوه ای ملایم و عاطفی با کودکان خود رفتار کنند تا رابطه دلبستگی بین آنها به وجود آید. کودکان نیز مستلزم اطمینان یافتن از این می باشند که والدین در برآوردن نیاز های آنها لذت میبرند. علاوه بر این، والدین باید خود رادر دسترس کودکان قرار دهند به طوری که آنها مطمئن باشند والدینشان در هر زمان و مکانی که نیاز دارند در دسترس می باشند. این احساس امنیت بسیار ضروری است، در غیر این صورت، کودک ممکن است در درک موقعیت های دشواربا مشکل مواجه شود و واکنش پرخاشگرانه بروز دهد (29).
آهنگرانزابی و همکاران(1390) ، در تحقیقی به بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر پرداختند . روش تحقیق مورد استفاده از نوع همبستگی بود و نمونه آماری نیز شامل 60 نفر از دانش آموزان شهرستان شبستر بودند. برای گردآوری داده از پرسشنامه سبک های فرزندپروی بومریند و پرسشنامه پرخاشگری ” اچ.باس و مارک پری” استفاده شد. پرسشنامه سبک های فرزند پروری حاوی 30 سوال چهارگزینه ای به صورت کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بود که برای هر دانش آموز از طریق پرسشنامه تکمیل شده است. میزان پایایی آن توسط بوری (1991به نقل از آهنگرانزابی و همکاران،1390) بدین صورت بدست آمده بود. 80/0 برای سهل گیرانه مادر، 86/0 برای استبداد مادری، 78/0 برای دموکراتیک مادر، 77/0 برای سهل گیرانه پدر، 85/0 برای استبداد پدر، 92/0، برای دموکراتیک پدر، برای سنجش پرخاشگری از پرسشنامه آرنولد اچ باس و مارک پری که حاوری 29 گویه و چهار جنبه پرخاشگری (فیزیکی، کلامی، خشم و خصومت) را مورد بررسی قرار گرفت. که پایایی آن برای کل خرده مقیاسها به ترتیب 85/0، 72/0، 83/0، 77/0، بوری برای مشخص کردن میزان اعتبار پرسشنامه از روش روایی محتوایی بدین صورت که پرسشنامه از ده نفر صاحب نظر در زمینه روانشناسی و روان پزشکی خواسته است تا میزان روایی هر جمله را با علامت زدن مشخص نموده و نظر اصلاحی بندهند. نتیجه این نظر خواهی نشان داد که پرسشنامه مذکور دارای روایی بالایی است.
نتایج این تحقیق نشان داد که بین سبك فرزندپروري دموكراتيك و پرخاشگري فيزيكي(51/0- r= ، 001/0p= )، خصومت(48/0- r= ، 001/0p= )، خشم(60/0- r= ، 001/0p= )، و پرخاشگري كلامي(26/0- r=042/0p= )، رابطه منفی و معناداری وجود داشت. همچنین بين سبك فرزند پروري سهل گيرانه و پرخاشگري(04/0- r= ، 761/0p )، پرخاشگري كلامي(09/0- r= ، 494/0p )، خصومت(07/0- r= ، 552/0p )، خشم (16/0 r= ، 220/0p )و پرخاشگري فيزيكي(03/0- r= ، 802/0p ) رابطه آماری معنی داری وجود نداشت. بين سبك فرزند پروري استبدادي و پرخاشگري(01/0 r= ، 923/0p ) ، پرخاشگري كلامي(09/0 r= ، 493/0p )، خصومت(10/0 r= ، 405/0p )، خشم(01/0 r= ، 887/0p ) و پرخاشگري فيزيكي(20/0 r= ، 115/0p ) رابطه آماری معنی داری وجود نداشت. بنابراين سبك فرزند پروري دموكراتيك بيانگر تعامل مناسب و توام با صميميت و در عين حال ، كنترل منصفانه و واقع بينانه است، ولي سبك فرزند پروري سهل گيرانه و استبدادي بيانگر تعامل نامناسب و ناديده گرفتن و در عين حال، كنترل غير منصفانه و غيرمنطقي است و با توجه به اهميتي كه جوامع امروزي براي تداوم و بقاي خانواده و سلامت رواني افراد جامعه قائل هستند، بررسي مشكلات و عواملي كه منجر به زوال خانواده و پرخاشگري فرزندان مي انجامد، ضروري به نظر مي رسد ، كه در اين ميان خانواده و شيوه برخورد و تربيتي والدين ، اصلي ترين و بيشترين نقش را در بوجود آمدن مشكلات رفتاري و شخصيتي و اجتماعي در فرزندان مي شود. بنابراين ، اميد است از طريق بالا بردن آگاهي والدين در مدارس يا رسانه هاي جمعي سبك فرزندپروريشان حول دموكراتيك بچرخد(28).
شفیعی و صفاری نیا(1390)، مطالعه ای با عنوان ” خود شیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری ” به بررسی رابطه بین دو متغیر خودشیفتگی و عزت نفس با پرخاشگری پرداختند. پژوهش آنها از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر 14- 18 ساله دبیرستانهای دلیجان در سال تحصیلی 89-90 بود. انتخاب نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم کوتاه پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت47 که دارای 35 گویه که عزت نفس را بصورت کلی اندازه گیری میکند، در این پرسشنامه عزت نفس کلی مطرح شده است که درنهایت مجموع امتیازات آزمودنی نمره کل عزت نفس را بدست می دهد که دامنه آن از 35 تا 140 متغیر است. ضریب پایایی این ازمون از طریق روش بازآزمایی در مورد پسران و دختران دبیرستانی به ترتیب 90/. و 92/0 و ضریب روایی آن از طریق همبستگی با معدل آخر سال به ترتیب 69/0 و 71/0 توسط حسنی نسب در سال (1381 )گزارش شده است و همچنین پرسشنامه های پرخاشگری اچ. باس و پری و پرسشنامه شخصیت خود شیفته کوتاه شده پرسش نامه 40 گویه ای شخصیت خود شیفته می باشد که براساس مفاهیم روان شناسی اجتماعی از خودشیفتگی می باشد و به منظور سنجش ویژگی های مرتبط با شخصیت خود شیفته در گروه غیر بالینی توسط توسط آمز48 و همکاران ساخته شده بود، استفاده شد.این پرسشنامه دارای 16 گویه و فاقد زیر مقیاس بود و خودشیفتگی را براساس رویکرد تک بعدی ارزیابی می کند. ضریب پایایی بازآزمایی، ضریب همبستگی در تعیین پایایی تنصیفی و ضریب آلفای کرونباخ در سنجش همسانی درونی این پرسشنامه به ترتیب 84/0، 74/0 و 79/0 بدست آمده است.
میانگین نمرات پرخاشگری، عزت نفس و خودشیفتگی در این تحقیق برابر با 18/80، 38/97 و 24/5 بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بین خود شیفتگی و پرخاشگری (185/0 r= ، 001/0p= ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین پرخاشگری و عزت نفس در نوجوانان رابطه معکوسی(369/0- r= ، 001/0p=) وجود دارد به طوری که نوجوانانی که دارای عزت نفس پایین تری بودند در پرخاشگری نمرات بالاتری را کسب کرده بودند. به منظور پیش بینی پرخاشگری با استفاده از خود شیفتگی و عزت نفس از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج رگرسیون چند متغیره مدل معناداری(28/30f2= ، 0005/0p= ) را نشان داد. بررسی تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری نشان داد که تنها در بعد پرخاشگری فیزیکی بین نوجوانان دختر و پسر تفاوت معناداری(89/3t= ، 000/0p= ) وجود دارد و در سایر ابعاد پرخاشگری تفاوت معناداری بین دو جنس مشاهده نگردید. در این پژوهش میزان پرخاشگری فیزیکی در پسران بیش از دختران بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که خود شیفتگی با عزت نفس و پرخاشگری در نوجوانان ارتباط مثبتی دارد و همچنین عزت نفس پایین یکی از عوامل پیش بینی کننده و مرتبط با پرخاشگری در دوره نوجوانی می باشد. یافته های این پژوهش کاربردهای مهمی را برای مبحث پیشگیری و فعالیت های مداخله ای با نوجوانان پرخاشگر دارد. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که بالا بردن و تقویت عزت نفس در نوجوانان با استفاده از شیوه های شناختی – رفتاری به عنوان یک راهکار درمانی می تواند در جهت کاهش پرخاشگری نوجوانان و اصلاح خود انگاره آنها سودمند باشد. در مجموع نتایج این پژوهش می تواند از جهت نظری و بالینی در فهم بهتر ارتباط بین خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری در دوره نوجوانی سودمند باشد. بیشتر ادبیات پژوهشی مرتبط با موضوع پژوهش بر روی نمونه های غربی و فراد بزرگسال صورت گرفته بود بنابراین از جهت مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش های مشابه در داخل و خارج با محدودیت مواجه بودیم. از آنجا که نتایج این پژوهش نشان دهنده روابط علی و معلولی بین متغیرها نمی باشد، بنابراین پیشنهاد می شود مطالعات بعدی با استفاده از روش های مطالعه طولی به بحث علیت در این زمینه بپردازند. در این پژوهش از پرسشنامه های خود گزارشی برای سنجش متغیرهای پژوش استفاده گردید. پشنهاد می شود در پژوهش های آینده از روش های اندازه گیری های مشاهده ای ، مصاحبه و درجه بندی توسط دیگران استفاده شود(41).
جناآبادی و ناستی زایی(1390) ، به پژوهشی در زمینه پرخاشگری، اضطراب و افسردگی نوجوانان دبیرستانی 14-19 سال شهر سراوان پرداختند. پژوهش آنان از نوع علی- مقایسه ای بوده که به روش نمونه گیری طبقه تصادفی تعداد 125 دانش آموز دبیرستانی شهر سراوان وارد مطالعه شدند. ابزار سنجش شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیکی و بخشی از ازمون scl-90-R جهت سنجش پرخاشگری، اضطراب و افسردگی بود. پرسشنامه دارای 27 گویه و براساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تنظیم شده بود. هرچند ابزار جمع آوری استاندارد بود ولی جهت تعیین روایی ان، پرسشنامه مجددا مورد تایید صاحب نظران قرار گرفته بود و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب به دست آمده 76/0 بود.
یافته های تحقیق نشان داد که سلامت روان 17 درصد و زیر مقوله های آن یعنی پرخاشگری 6درصد، اضطراب 6 درصد و افسردگی 5/26 درصد نوجوانان در معرض خطر است. میزان پرخاشگری 4/68 آنان خوب و حدود 6/25 درصد از آنان از پرخاشگری متوسطی را از خود نشان دادند.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دختران میزان پرخاشگری بیشتری نسبت به پسران(205/2t= ، 029/0p= ) داشتند، و در دانشجویان خوابگاهی(201/1t= ، 232/0p )، وضعیت حیات والدین و وضعیت تحصیلات هیچ تاثیر معناداری بر پرخاشگری آنان ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین نوجوانان ساکن خوابگاه و منزل از نظر وضعیت سلامت روان و دو زیر مقوله پرخاشگری و اضطراب آن تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی نوجوانان ساکن خوابگاه در مقایسه با نوجوان ساکن منزل از افسردگی شدیدتری رنج می برند. همچنین افراد ساکن خوابگاه استرس و افسردگی بیشتری را نسبت به افراد ساکن در منزل تجربه می کنند. آنها معتقدند دلتنگی و دوری از خانواده، عدم دریافت حمایتهای عاطفی لازم از سوی خانواده، کاهش ارتباط با اقوام و بستگان، عدم شرکت در مراسمات و رویدادهای اجتماعی –خانوادگی و کم رنگ شدن هنجارها که ناشی از تبعات زندگی در خوابگاه می باشد می تواند در این یافته دخالت داشته باشند. آنها پیشنهاد می دهند که با توجه به اینکه در سالهای اخیر شمار زیادی از نوجوانان از مسائلی عاطفی و روانی رنج می برند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد عملکرد کارکنان، قصد استفاده، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه درمورد سنجش عملکرد، ارباب رجوع، ضمن خدمت