پرخاشگری، سبک دلبستگی، پرخاشگری کلامی

دانلود پایان نامه ارشد

بک دلبستگی پدر و مادر و خشم نقش میانجی را برای میزان سبک دلبستگی اجتنابی و تجاوز و خلق افسرده بودند.
نتایج دموگرافی نیز نشان داد که بین سن(30/0r= ، 024/0p=)، و جنسیت(30/0-r= ، 02/0p=) معدل تحصیلی(11/0r=- ، 017/0p=) رابطه معناداری با میزان پرخاشگری وجود داشت، که هرچه سن افراد بیشتر بود میزان پرخاشگری کاهش می یافت و پسران پرخاشگری بیشتری نسبت به دختران از خود نشان دادن و دانش آموزانی که معدل بیشتری داشتند، پرخاشگری کمتری از خود نشان دادند. وی اظهار می کند که کیفیت پدر و مادر و روابط دلبستگی نوجوانان در بسیاری از نوجوانان آمریکا آفریقایی تبار با رفتارهای پرخاشگرانه و خلق و خوی افسرده رابطه وجود دارد. آنان معتقدند هرچه کیفیت این دلبستگی کاهش یابد میزان خلقو خوی افسرده و پرخاشگری افزایش می یابد و برعکس آن هرچه کیفیت دلبستگی افزایش یابد میزان پرخاشگری و افسردگی کاهش می یابد. علاوه بر آن تحقیق نشان داد که بین پرخاشگری نوجوان و رفتارهای تجاوزکارانه رابطه مثبتی وجود دارد. یافته ها نشان داد بین دلبستگی اجتنابی و تجاوز و افسردگی رابطه وجود دارد. آنان پیشنهاد می دهند که یافته های این مطالعه برای پرستارانی که با نوجوانان آمریکایی-آفریقایی تبار که در معرض تجاوز، پرخاشگری و افسردگی و همچنین نوجوانانی که دارای سبک دلبستگی ناامن و روابط دلبستگی با کیفیت پایین والدین در ارتباط اند پیامدهای مفیدی دارد. آنان پیشنهاد می دهند که برای کاهش میزان پرخاشگری و خشونت و بهبود سلامت روانی و رفاه نوجوانان بودجه لازم اختصاص داده شود و با استفاده از مداخلات درمانی دلبستگی ناامن، پرخاشگری و افسردگی نوجوانان را کاهش دهند(106).
لی (2010) در مطالعه ای با عنوان” ارتباط بین سبک دلبستگی والدین و تعصبات اسنادی خصومت آمیز و پرخاشگری ” پرداخت.
جامعه آماری این تحقیق شامل 213 نفر از دانشجویان دوره های مقدماتی روانشناسی بود. که تنها حدود 104 پرسشنامه عودت داده شد و که شامل 34 پسر و 70 دختر بود. میانگین سنی آنان 4/19 سال بود.
ابزار مورد استفاده در این تحقیق سه پرسشنامه سبک دلبستگی ، تعصبات اسنادی خصومت آمیز و پرخاشگری بود. پرسشنامه سبک دلبستگی شامل 36 سوال بود که سه سبک اجتنبابی، مضطرب و ایمن را میسنجید. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 93/0 بدست آمد. پرسشنامه پرخاشگری مورد استفاده در این تحقیق از مقیاس باس و پری بود. که شامل 29 سوال بود. که چهار بعد پرخاشگری کلامی، فیزیکی، خصم و خشونت را می سنجید در این تحقیق میانگین نمرات پرخاشگری فیزیکی و کلامی به ترتیب برابر با 95/28 و 37/18 بود . میانگین نمرات دو سبک اجتنابی و اضطرابی برابر با 98/2 و 23/3 بود.
نتایج تحقیق نشان میدهد که بین سن و سطوح پرخاشگری ارتباط معناداری وجود دارد، یعنی با افزایش سن افراد میزان پرخاشگری آنان کاهش می یابد. آنها معتقدند که پسران نسبت به دختران به هر دو نوع پرخاشگری می پردازند در حالیکه دختران تنها پرخاشگری کلامی را از خود نشان میدهند. همچنین تحقیقات آنان نشان داد که سبک دلبستگی مضطرب رابطه مثبت و معناداری با سطوح پرخاشگری کلامی(12/0r= ، 000/0p=) و فیزیکی(19/0r= ، 001/0p=) دارد. در حالیکه سبک دلبستگی اجتنابی ارتباط منفی و معناداری با سطح پرخاشگری کلامی(10/0-r= ، 004/0p=) داشت. همچنین سبک دلبستگی اجتنابی و مضطرب با دیگر اشکال پرخاشگری رابطه معناداری نشان نداد. و سبک دلبستگی ایمن رابطه منفی و معناداری با میزان پرخاشگری نشان داد(1).

فصل سوم

روش پژوهش
این فصل مشتمل برمباحث روش پژوهش و ملاحظات اخلاقی است و مطالبی که تحت عنوان روش پژوهش ارائه می گردد، شامل بیان نوع پژوهش، جامعه پژوهش ، نمونه پژوهش، مشخصات واحدهای مورد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیری ،محیط پژوهش ، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی علمی، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.

1-1) نوع پژوهش:
پژوهش حاضر، یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی است که در آن میزان پرخاشگری در انواع سبکهای دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

2-1) جامعه پژوهش
با توجه به آمار بدست آمده از کل دانش آموزان دبیرستانی سطح شهر رشت در سال 92 ،تعداد کل دانش آموزان ناحیه 2 برابر12454 نفر بوده که از این تعداد پسران(4207) و دختران(4058 ) دانش آموز در مدارس دولتی و در مدارس غیر دولتی پسران (2325)،دختران(1864) و همچنین تعداد کل دانش آموزان ناحیه 1 برابر با 11058 دانش آموز بوده که از این تعداد پسران(4455)، دختران(5955)در مدارس دولتی ودرمدارس غیر دولتی، پسران (613)،دختران(648) در سه مقطع اول، دوم و سوم مشغول به تحصیل بودند .
جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانی پایه های اول تا سوم دبیرستان می باشد که در سال نحصیلی 93-92 در نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر رشت مشغول به تحصیل هستند.

3-1) نمونه های پژوهش:
نمونه های پژوهش در این تحقیق 692دانش آموزدختر وپسر پایه های اول ،دوم و سوم دبیرستان های دولتی و غیردولتی نواحی یک و دو آموزش وپرورش شهر رشت می باشند.

4-1) مشخصات واحدهای مورد پژوهش:
برای رعایت شرایط ورود، پرونده های بهداشتی دانش آموزان بررسی و اطلاعات مربوط به ابتلاء به بیماری های اعصاب و روان و استفاده از داروهای روانگردان از طریق مصاحبه با مدیر مدرسه و معلم پرورشی جمع آوری شد. کلیه واحدهای موردپژوهش جهت شرکت در این مطالعه باید واجد شرایط زیر می بودند:
1- در محدوده سنی 14 الی 18 سال باشد.
2- در مقطع دبیرستان در یکی از پایه های اول تا سوم در مناطق یک و دو آموزش و پرورش شهر رشت مشغول به تحصیل باشد.
3- معلولیت جسمی نداشته باشد.
4- به بیماری های جسمی حاد و مزمن و اعصاب و روان مبتلا نبوده و از داروهای روانگردان استفاده نکند.
5-1) روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه :
روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت خوشه ای- تصادفی است .در این روش نمونه گیری ابتدا جامعه بر اساس مناطق آموزش و پرورش (منطقه 1و2)، نوع مدارس (دولتی و غیر دولتی )، جنسیت (دخترانه و پسرانه) همچنین کلاس (اول تا سوم ) به 12 طبقه تقسیم شد .سپس بر اساس کسر جامعه ای ، جمعیت 12 طبقه محاسبه گردید .به این صورت که تعداد دانش آموزان مدارس دولتی (دخترانه ،پسرانه ) و غیر دولتی (دخترانه، پسرانه) نواحی 1و2 بطور جداگانه بر کل دانش آموزان تقسیم ودر تعداد نمونه برآورد شده (576) ضرب شد. از این طریق تعداد دانش آموزانی که باید از مدارس دولتی (دخترانه، پسرانه ) و غیر دولتی (دخترانه، پسرانه) هر ناحیه انتخاب شود محاسبه شد . درمرحله بعد عدد بدست ، آمده بر میانگین دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی هر ناحیه تقسیم و از این طریق تعداد کلاسها محاسبه شد. در نهایت تعداد دانش آموزان انتخاب شده از مدارس دولتی و غیر دولتی هر ناحیه بر تعدادکلاسها تقسیم و تعداد دانش آموزانی که از هر کلاس باید انتخاب می شد،محاسبه گردید.. در مرحله بعد به کلیه کلاسها به تفکیک پایه ، رشته تحصیلی ، نام و نوع مدارس ومناطق 1و2 کد داده شد و 46 کلاس بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید وکلاس بعنوان خوشه در نظرگرفته شد. در نهایت تعداد کلاسها و دانش آموزان انتخاب شده به این صورت بود:
مشخصات مدارس انتخاب شده در نواحی یک و دو شهر رشت.
نوع مدرسه
جنسیت
ناحیه
تعداد مدارس
تعداد وپایه کلاسها
دولتی
پسرانه
1
5
دوتا کلاس اول، دو کلاس دوم ، دوتا کلاس سوم
غیر دولتی
پسرانه
1
3
سه تا کلاس اول ، سه تا کلاس دوم ، دو تا کلاس سوم
دولتی
دخترانه
1
3
دوتا کلاس اول، دوتا کلاس دوم ، دوتا کلاس سوم
غیر دولتی
دخترانه
1
2
سه تا کلاس اول ، سه تا کلاس دوم ، دو تا کلاس سوم
دولتی
پسرانه
2
5
یک کلاس اول ،دو تا کلاس دوم ، دوتا کلاس سوم
غیر دولتی
پسرانه
2
3
دوتا کلاس اول، یک کلاس دوم ، یک کلاس سوم
دولتی
دخترانه
2
5
یک کلاس اول ،دو تا کلاس دوم ، دوتا کلاس سوم
غیر دولتی
دخترانه
2
3
دوتا کلاس اول، یک کلاس دوم ، یک کلاس سوم

حجم نمونه به استناد نتایج مطالعه(فخاری نژاد 2010) با درنظر گرفتن حد اشتباه برآورد 10% انحراف معیار و با فاصله اطمینان 95٪ بر حسب فرمول زیر برابر 384نفر برآورد شده است (1). از آنجایی که روش نمونه گیری در ا ین مطالعه به صورت نمونه گیری خوشه ای- تصادفی می باشد و کلاس به عنوان خوشه در نظر گرفته می شود .لذا بادر نظر گرفتن design effect برابر با 5/ 1حجم نمونه نهایی دراین مطالعه برابر با : 576 = 5/1*384 برآورد گردید.

6-1) محیط پژوهش :
محیط پژوهش در این مطالعه ، دبیرستان های دخترانه و پسرانه دولتی و غیر دولتی نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر رشت می باشد.

7-1) ابزار گردآوری داد ها:
ابزار گردآوری داده ها شامل 3 پرسشنامه می باشد:

1- پرسشنامه پرخاشگري باس و پری51(AQ):
یک پرسشنامه استاندارد 29 سؤالی با مقیاس رتبه بندی لیکرت است. این پرسشنامه توسط ثنایی ذاکر ترجمه شده و اعتبار و پایایی آن توسط محمدی(1385) به دست آمده است(38 و 108) . اين پرسشنامه 29 سوالی، چهارجنبه پرخاشگری(فیزیکی ، كلامي ، ‌خشم و خصومت ) می باشد و میزان پرخاشگری کلی را می سنجد. گزينهها به شيوهاي تنظيم شدهاند كه جايگاه فرد را در هر پرسش، روي يك مقياس 5 درجهای از 1 (كاملا” خلاف خصوصیات من است) ،2(تا حدی خلاف خصوصیات من است) ،3(فقط اندکی گویای خصوصیات من است) ،4(تا حدی خلاف خصوصیات من است) و5(كاملا” گویای خصوصیات من است)، مشخص ميكند. نمره کل پرسشنامه از مجموع کل نمرات سوالات و دارای دامنه 29 تا 145 است . نمرات بالاتر نشانه پرخاشگری بیشتری است. همچنين نمره پرخاشگري فيزيكي از مجموع کل نمرات سئوالات(1، 5، 9، 13، 17،21، 24، 26، 28)، و دامنه نمره پرخاشگري فيزيكي بين 9 تا 45 مي باشد. نمره پرخاشگري كلامي از مجموع کل نمرات سئوالات(2،6، 10، 14، 18) به دست مي آيد و دامنه نمره پرخاشگري كلامي بين 5 تا 25 مي باشد. نمره خشم از مجموع کل نمرات سئوالات(3، 7، 11، 15 ، 19، 22، 29)، و دامنه نمره خشم بين 7 تا 35 مي باشد. نمره خصومت از مجموع کل نمرات سئوالات(4، 8، 12، 16، 20، 23، 25، 27)به دست مي آيد و دامنه نمره خشم بين8 تا 40 مي باشد. نمره سؤالات 24و29 معکوس است. هرچه فرد در اين مقياسها نمره بالاتري بگيرد به اين معني است كه پرخاشگري فيزيكي، كلامي، خشم و يا خصومت او بيشتر است(11).

2- پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالی هازان وشیور (AAQ) :
این آزمون یک ابزار اندازه گیری خود گزارش دهی است که توسط هازان و شیور (1987) ساخته شده است(101) . برای سنجش دلبستگی از پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال استفاده می شود،دو بخش داردکه نمره گذاری قسمت اول این پرسشنامه بر اساس علامتی که آزمودنی در پاسخ نامه خود برای هر توصیف روی یک مقیاس 7درجه ای از نوع لیکرت زده است صورت می گیرد به این طریق که (کاملا مخالفم : صفر ، تا حدی مخالفم :1- کمی مخالفم، 2- مطمئن نیستم، 3- کمی موافقم، 4- موافقم، 5- کاملا موافقم، 6- می سنجد. سؤالات مربوط به سبک اجتنابی1-2-3-4- 5 ؛ سبک اضطرابی- دوسوگرا( 6-7-8-9و10) و سبک ایمن (11-12-13-14-15 )می باشد. برای تعیین نوع دلبستگی جمع نمرات هر آیتم به تفکیک ابزارهای دلبستگی(ایمن،اجتنابی،اضطرابی-دوسوگرا)باهم جمع گردیدند.جمع سه تا نمره دلبستگی با هم مقایسه می شوندآن گاه بیشترین نمره آزمودنی به عنوان نوع دلبستگی دانش آموز مورد پژوهش تعیین می گردد. در بخش دوم این پرسشنامه ،آزمودنی بر اساس آن که کدام یک از سه توصیف را در تطابق بیشتر با ویژگی خود بداند تنها یکی از آن ها را در پاسخ نامه باید علامت بزند. بنابراین شماره های 1و2و3 به عنوان مقیاس های اسمی نمایانگر دلبستگی های اجتنابی، اضطرابی –

پایان نامه
Previous Entries پرخاشگری، سبک دلبستگی، دلبستگی ایمن Next Entries پایان نامه درمورد دانش آموختگان، سنجش عملکرد، دوره متوسطه