پرخاشگری، سبک دلبستگی، سبکهای دلبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

دوسوگرا و ایمنی بخش می باشد که در صورت مساوی بودن جمع نمرات بخش اول پرسشنامه سبک دلبستگی برای تشخیص نوع دلبستگی به بخش دوم پرسشنامه سبک دلبستگی اکتفا می گردد.
3- مشخصات دموگرافیک
که شامل: سن ، جنس ، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی ، نوع مدرسه ، رتبه تولد ، داشتن خواهر و برادر، سطح تحصیلات سرپرست خانواده ، شغل پدر ، میزان در آمد خانواده می باشد.

8-1) تعیین اعتبار ابزارهای گردآوری اطلاعات:
ابزار پرخاشگری باس و پری (1992)، در بررسی پایایی فرم 29 ماده ای پرسشنامه ، به روش بازآزمایی بر روی 37 نفر پس از نه هفته ، ضریب همبستگی52 80/0، 76/0، 72/0 و 72/0 را به ترتیب برای عوامل پرخاشگری فیزیکی، کلامی، خشم و خصومت گزارش کردند. همچنین ضریب آلفای کل نمرات 89/0 بود. نتایج پژوهش هریس (109)، نیز نشان داده است که دامنه ی ضریب آلفای کرونباخ، برای چهار عامل پرسش نامه ی پرخاشگری باس و پری ، 70/0 تا 82/0 بوده است. پس از آن پژوهش های فراوانی روی این پرسشنامه، به منظور وارسی شاخص های روان سنجی آن متمرکز شد( 109). نتایج این پژوهش ها نشان داد که پرسشنامه ی باس و پری (1992)، در جامعه های آماری مختلف، حتی دانشجویان ژاپنی که شیوه ی بیان احساسات پرخاشگرانه اشان، با مردم دیگر کشورها، متفاوت است، از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار بوده است. این پژوهش ها که در آنها از شاخص های روان سنجی فراوانی مانند: تحلیل عوامل53، آلفای کرونباخ، بازآزمایی و روایی همزمان 54و همگرا استفاده شده بود، به نتایجی انجامید که با ساختار عاملی و دیگر ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی پرخاشگری باس و پری ، همسو بوده اند(108).در ایران، محمدی (1385)، اعتبار این پرسشنامه را بر روی یک گروه نمونه ی 209 نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز،را به سه روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی ومورد تحلیل قرار داد که به ترتیب ، ضرایب 89/0 ، 78/0 و 73/0 به دست آمد. روایی این پرسشنامه نیز از راه شاخص های روایی همگرا، همزمان و تحلیل عوامل مورد بررسی قرار گرفت. روایی همگرای پرسشنامه ی پرخاشگری با محاسبه ضریب همبستگی زیر مقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر و با کل پرسشنامه تأیید شد که این ضرایب میان 37/0 تا 78/0 متغیر و معنادار بودند(001/0˂p). در پژوهشی دیگر عبدالخالقی و همکاران (1384)، اعتبار علمی این آزمون را در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی با استفاده از روش روایی محتوا مورد سنجش قرار دادند و جهت کسب اعتماد علمی از بازآزمایی استفاده کردند(34).
جهت کسب اعتبار علمی پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال از اعتبار محتوی استفاده شد، به این صورت که پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور در اختیار 12 تن از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت قرار گرفت.و پس از جمع آوری پیشنهادات و بررسی توسط اساتید راهنما و مشاور و اعمال نظرات اصلاحی ،پرسشنامه نهایی تنظیم گردید.

9-1) تعیین اعتماد علمی ابزارهای گردآوری داده ها:
در این مطالعه جهت بررسی پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین منظوردر یک مطالعه مقدماتی، پرسشنامه ها به 17 نفر از دانش آموزان اول و دوم دبیرستان ،دارای مشخصات واحد های پژوهش داده شد.سپس تجزیه و تحلیل داده ها در spss نسخه 21 انجام شد.ضریب آلفا کرونباخ در حیطه های مختلف پرسشنامه سبک دلبستگی به صورت زیر به دست آمد:
سبک دلبستگی اجتنابی برابر با 886/0 ، سبک دلبستگی ا ضطرابی – دوسوگرا 6/0 و سبک دلبستگی ایمنی بخش 6/0 می باشد. جهت بررسی پایایی ابزار اندازه گیری دلبستگی دریک بررسی آزمون مجدد یک هفته ای در قسمت مقیاسهای اسمی از ضریب توافق کاپا استفاده گردید .میزان ضریب کاپای بدست آمده در هرسه مقیاس اسمی اجتنابی، ضطرابی – دوسوگرا و ایمنی بخش برابر با 1 بوده است که این نشانگر میزان توافق بالای ابزار در قسمت مقیاس های اسمی در آزمون مجددمی باشد. همچنین نتایج آزمون مجدد در بررسی پایایی خرده مقیاسها ، دلبستگی اجتنابی 6/99درصد، ا ضطرابی – دوسوگرا.54/70درصد و دلبستگی ایمنی بخش 4/94درصد می باشد.که نیز بیانگر پایایی قابل قبول در قسمت خرده مقیاسها می باشد.

10-1) روش گردآوری داده ها:
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی55 از نوع توصیفی تحلیلی است که طی مقطع زمانی دو ماهه اول سال تحصیلی 93-92 (مهروآبان) جهت ارزیابی وبررسی میزان پرخاشگری درانواع سبکهای دلبستگی درنوجوانان دبیرستانی اجرا شد.. جهت گردآوری داده ها پس از تأیید عنوان پژوهش در معاونت پژوهشی ، تأییدیه کمیته اخلاق (به شماره 892015 در تاریخ 3/11/91) اخذ گردید. سپس پژوهشگر پس از اخذ معرفی نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه ، به آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 مراجعه نمود و پس از کسب تأییدیه معاونت پژوهشی آموزش و پرورش نواحی 1و2 شهر رشت و اخذ معرفی نامه، جهت جمع آوری اطلاعات و هماهنگی با مدیران مدارس مورد نظر، مراجعه و فرم رضایت نامه دانش آموزان و والدین به دانش آموزان تحویل داده می شد .در مرحله بعدبرای تکمیل پرسشنامه ؛در روز اجرا در هر مدرسه ، دانش آموزانی که والدین آنها به شرکت فرزندشان در مطالعه رضایت داده بودند؛ و خود نیز مایل به شرکت در پژوهش بودند،در یک کلاس فرا خوانده می شدند، سپس پرسشنامه به دانش آموزان تحویل و نحوه تکمیل آن توضیح داده می شد و از آنها درخواست می گردید تا صادقانه پاسخگوی سوالات باشند. پاسخگویی سوالات در حضور پژوهشگر انجام می گرفت تا بدون تبادل نظر به سوالات پاسخ دهند. ، پژوهشگر پرسشنامه ها ی تکمیل شده را جمع آوری نموده و از 750 پرسشنامه ی داده شده 58 پرسشنامه تکمیل نشد شد که اکثریت ریزش در مدارس غیر دولتی بودند. و درنهایت 692 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

11-1) تجزیه وتحلیل داده ها:
با در نظر گرفتن عنوان پژوهش مطالعه حاضر دو متغیری است که سبک دلبستگی متغیر مستقل و پرخاشگری متغیر وابسته می باشد. دادههاي اين پژوهش در يك مرحله و به صورت تك گروهي جمع آوري گرديد. يافتههاي پژوهش حاضر هم از نوع كيفي و هم از نوع كمي ميباشند .متغیرهای زمینه ای این پژوهش در بخش دموگرافیک نوجوان شامل: عوامل فردی : سن (کمی – پیوسته ،متغیر زمینه ای)، جنس ( کیفی – اسمی، متغیر زمینه ای )، رتبه تولد،پایه تحصیلی( کیفی – رتبه ای، متغیر زمینه ای) ،رشته تحصیلی، نوع مدرسه محل تحصیل( کیفی – اسمی ،متغیر زمینه ای )،تعداد خواهر و برادر(کیفی – رتبه ای، متغیر زمینه ای) ، و عوامل خانوادگی : تحصیلات سرپرست خانواده، متوسط درآمد ماهانه خانواده (کیفی – رتبه ای، متغیر زمینه ای) می باشد.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها ،اطلاعات جمع آوری شده پس از کد گذاری وارد کامپیوتر گردید و سپس متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 21و با کمک آمار توصیفی (برآورد فراوانی ،درصد، محاسبه میانگین، انحراف معیار و میانه ) و استنباطی( آزمون من ویتنی و کروسکال والیس ( وجهت بررسی ارتباط نمره پرخاشگری کل با سبکهای دلبستگی با کنترل متغییرهای دموگرافیک از مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه به روش (Bạckward)با سطح (01/0 removạl≤ ، 05 /0 =Entry) استفاده گردید. جهت این بررسی متغیرهای فردی و اجتماعی (سن، جنس، پایه تحصیلی و…) به همراه سبکهای دلبستگی وارد مدل رگرسیون لوجستیک گردیدند در این مدل متغیر وابسته، نمره پرخاشگری بوده که به دودسته ی نمرات کمتر از میانگین مساوی است با صفر و نمرات بیشتر از میانگین مساوی با یک، تقسیم گردیده اند. همچنین آزمون کروسکال والیس به جهت اینکه نمرات پرخاشگری از توزیع نرمال پیروی نمی کردند، استفاده شده است لازم به ذکر است جهت بررسی نرمالیتی در این مطالعه از آزمون کولموگروف اسمیرنو استفاده شده است.
12-1) ملاحظات اخلاقی:
پژوهشگر در راستاي انجام پژوهش، ملاحظات اخلاقي زير را رعايت نمود:
1- پژوهشگر کتباً از طريق معاونت پژوهشی به مسئولين اداره آموزش و پرورش كل و آموزش و پرورش ناحیه یک و دو شهر رشت معرفي گرديده و با كسب اجازه از مقامات مسئول اقدام به پژوهش حاضر نمود.
2- پژوهشگر با اجازه كتبي از مسئولين مدارس ، پژوهش خود را انجام داد.
3- به مسؤلین محترم آموزش و پرورش ناحيه 1 و 2 شهر رشت توضيح داده شد كه در صورت تمايل نتايج پژوهش در اختيارشان گذاشته خواهد شد.
4- رضايت معلمان و والدین دانش آموزان جهت شركت در تحقيق بصورت كتبي اخذ گرديد.
5- امانتداري درباره اطلاعات اخذ شده از واحدهاي مورد پژوهش رعايت شده و به معلمان و اولیاء اطمينان داده شد كه نيازي به ذكر اسم خود و دانش آموز در پرسشنامهها نبوده و اطلاعات محرمانه تلقي ميشود و در صورت عدم تمايل ميتوانند از ادامه همكاري در هر مرحلهاي از پژوهش خودداري نمایند.

فصل چهارم

یافته های پژوهش
باتوجه به اهداف از پیش تعیین شده ، در این پژوهش میزان پرخاشگری در انواع سبکهای دلبستگی در نوجوانان 14-18 ساله ی دبیرستان های دولتی و غیر دولتی نواحی 1و2 آموزش و پرورش شهر رشت مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات حاصل در قالب 10 جدول تهیه و تنظیم گردید.
جدول شماره (1) در ارتباط با مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش تنظیم شده است .
جدول شماره (2) در ارتباط با مشخصات خانوادگی واحدهای مورد پژوهش تنظیم شده است .
جدول شماره (7-3) در ارتباط با هدف ویژه اول پژوهش “تعیین میزان پرخاشگری در نوجوانان (به تفکیک حیطه ها) بر حسب متغیرهای فردی اجتماعی” تنظیم شده است .
جدول شماره (8) در ارتباط با هدف ویژه دوم پژوهش”تعیین فراوانی انواع سبکهای دلبستگی” تنظیم شده است .
جدول شماره (9) در ارتباط با هدف ویژه سوم پژوهش “تعیین میزان پرخاشگری برحسب انواع سبکهای دلبستگی” تنظیم شده است.
جدول شماره (10) در ارتباط با هدف ویژه چهارم پژوهش “تعیین میزان پرخاشگری برحسب انواع سبکهای دلبستگی با کنترل متغیرهای فردی و اجتماعی” تنظیم شده است .

جدول شماره(1): توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب برخی مشخصات فردی
فراوانی
متغیرهای فردی
تعداد
درصد

سن (سال)
14
75
8/10

15
300
4/43

16
185
7/26

17
117
9/16

18
15
2/2

جمع
692
100

میانگین و انحراف معیار
9/0± 5/15

جنس
دختر
372
1/54

پسر
316
9/45

جمع
688
100

پایه تحصیلی
اول
340
1/49

دوم
195
2/28

سوم
157
7/22

جمع
692
100

سال اول
340

رشته تحصیلی
انسانی
109
9/30

تجربی
140
9/39

ریاضی
91
9/25

کار و دانش
12
3/3

جمع
692
100
نوع مدرسه

دولتی
609
88/0

غیردولتی
83
12/0

جمع
692
100
جدول فوق بیانگرآن است که اکثریت واحدهای مورد پژوهش درگروه سنی 15 سال(4/43٪) ( بامیانگین و انحراف معیار 9/0 ±5/15) ،دختر (1/54٪)، پایه اول دبیرستان (1/49٪)، رشته تجربی (9/39٪) و مشغول به تحصیل در مدارس دولتی (88/0٪) بودند.
جدول شماره (2): توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب برخی مشخصات خانوادگی
فراوانی
مشخصات خانوادگی
تعداد
درصد

سطح تحصیلات سرپرست خاتواده
بی سواد
15
4/2

زیر دیپلم
174
5/27

دیپلم
281
4/44

دانشگاهی
163
8/25

جمع
692
100

تعدادبرادر
0
237
3/42

1
256
7/45

3
44
9/7

3وبیشتر
23
1/4

جمع
560
100

تعداد خواهر
0
257
0/46

1
251
9/44

2
33
9/5

3 و بیشتر
18
2/3

جمع
559
100

فراوانی
مشخصات خانوادگی
تعداد
درصد

رتبه فرزنددر خانواده
فرزنداول
32
7/5

فرزنددوم
358
7/63

فرزندسوم
113
1/20

فرزندچهارم و بیشتر
59
5/10

جمع
562
100

درآمد ماهیانه خانواده (تومان)
-زیر200 هزار تومان
42
2/7

200تا 400هزار توان
94
1/16

-400تا 600هزار تومان
151
9/25

600 تا 800 هزار تومان
110
8/18

-بالای800 هزار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد دانش آموختگان، سنجش عملکرد، دوره متوسطه Next Entries انحراف معیار، سطح تحصیلات، پرخاشگری