پرخاشگری، سبک دلبستگی، دلبستگی ایمن

دانلود پایان نامه ارشد

ی برند و با توجه به این که در این پژوهش اکثر مادران خانه دار و دارای تحصیلات سطح پایین بودند، آموزش هرچه بهتر و ساده تر آنان در زمینه بهداشت روانی نوجوانان ضروری می نماید. همچنین فعال سازی مرکز مشاوره مدارس و پر کردن اوقات فراغت نوجوانان ساکن خوابگاه با مجهزتر کردن کتابخانه، تجهیزات ورزشی، برگزاری مسابقات فرهنگی- تفریحی نیز ضروری می نماید(46).
طالقانی و رونقی(1391) مطالعه ای توصیفی با عنوان تعیین و مقایسه سبک دلبستگی نوجوانان عادی و بزهکار انجام دادند. جامعه این پژوهش شامل کلیه نوجوانان 14-17 ساله مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و تمام نوجوانان 14-17 ساله عادی شاغل به تحصیل در شهر کرج در سال تحصیلی 89-90 بود. نمونه شامل 47 نوجوان بزهکار دختر و پسر که در مرکز اصلاح و تربیت شهر تهران در سال 89 اقامت داشتند و 90 نفر نوجوان دختر و پسر غیر بزهکار مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر کرج بود. روش نمونه گیری نوجوانان بزهکار بصورت در دسترس و غیر بزهکار بصورت خوشه ای بود. برای اندازه گیری و گردآوری داده ها از پرسشنامه مقیاس دلبستگی برای کودکان و نوجوانان که در سال 1390 توسط رونقی، دلاور و مظاهری برای سنجش دلبستگی در کودکی و اوایل نوجوانی ساخته شد، استفاده شده است. این آزمون دارای 28 سوال است که با سبک هارتر تهیه شده است. در این روش هر گزینه یا سوال به صورت 2 جمله ارائه می شود. جمله اول نشان دهنده رفتار یک گروه از کودکان و جمله ب نشان دهنده رفتاری متضاد یا متناقض با آن است. این پرسشنامه دارای سه مولفه دلبستگی ایمن ، اجتناب و اضطراب می باشد. که پایایی آن 82/0 از طریق الفا کرونباخ به دست آمد.
نتایج این پژوهش نشان داد که نوجوانان عادی بیشتر از نوجوانان بزهکار دارای سبک دلبستگی ایمن هستند. بعبارتی نوجوانان بزهکار بیشتر دارای سبک دلبستگی ناایمن هستند. همچنین میان سبک دلبستگی دختران و پسران در دو گروه عادی(332/5t= ، 150/0p= ) و بزهکار (609/5t= ، 132/0p= )تفاوت معناداری وجود ندارد، و در گروه عادی بیشترین سبک دلبستگی مشاهده شده به ترتیب عبارت بودند از : 1. ایمن 2. دل مشغولی 3. منفصل 4. هراسیده . همچنین پسران عادی که در فاصله سنی 18 – 14 سال قرار داشتند، سطح بالایی(16/3M=) از اضطراب را نشان دادند. آنان معتقد بودند که این امر بسیار مهم است که مسئولان فرهنگی، انتظامی و قضایی به این نکته توجه کنند که ورود یک نوجوان به زندان به معنای خروج او از چرخه زندگی سالم است و این نوجوانان پس از آزادی احتمالا در چرخه ای متناوب درگیر خواهد شد. لذا با در نظر گرفتن اهمیت نخستین مرحله دستگیری باید این دوران را با انواع بازپروریهای روانی و اجتماعی و شخصیتی همراه کرد تا نوجوان پس از نخستین دستگیری در حکم کاندیدای یک عمر زندگی مجرمانه از زندان خارج نشود. برنامه های فعلی بازپروری درکانون اصلاح و تربیت، با وجود تلاش بسیار صمیمانه مسئولان، بیشتر روی ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای متمرکز است و چون به بازپروری شخصیتی و روانی دستگیر شدگان نمی پردازد، عملا” فاقد تاثیر لازم و کافی است و در نهایت به تمرینی برای نترسیدن از زندان و آمادگی برای ادامه زندگی بزهکارانه در سطحی بالاتر تبدیل می شود(47).
شجاعی و همکاران(1392)، مطالعه ای توصیفی با عنوان عوامل پیش بینی کننده میزان پرخاشگری در نوجوانان کاربر بازی های رایانه ای در شهر قم انجام دادند. گروه نمونه مجموعه از کاربران گیم نت ها در مناطق نیمه برخودار شهر قم بود که با روش نمونه گیری تصادفی 100 کاربر انتخاب شد.
ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه در سه بخش بود. بخش اول پرسشنامه از سنجش اطلاعات دموگرافی و فردی مانند سن، میزان تحصیلات، تحصیلات و شغل پدر، سن شروع بازی های رایانه ای، متوسط بازی در هفته، متوسط بازی در هر نوبت و نوع بازی تشکیل شده بود. بخش دوم شامل پرسشنامه میزان پرخاشگری (AGQ)49 که مشتمل بر 30 سوال است. 14 سوال آن عامل خشم، 8 سوال آن عامل تهاجم و 8 سوال عامل کینه توزی را می سنجد. نمره کلی این پرسشنامه از 0-90 با جمع نمرات سوال ها به دست می آید. هرچه نمره فرد در این آزمون بیشتر و بالاتر از میانگین 5/42 باشد، میزان پرخاشگری بیشتر است.اعتبار آن توسط شکرکن و زاهدی با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمده است. بخش سوم شامل پرسشنامه نگرش به خشونت است که شامل 15 سوال با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مرتبط با فرهنگ خشونت و خشونت واکنشی می باشد. این پرسشنامه نیز اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ 81/0 بدست آمد. داده با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این مطالعه میانگین سن نوجوانان مورد بررسی 2/14 ± 6/1 سال بود. میانگین شروع بازی های رایانه ای4/10 ± 2 ، دریافت پول توجیبی هفتگی2000 ± 3600 ، تعداد ساعات بازی در هفته8/13 ± 8 ، ساعات بازی در هر نوبت8/0± 4/1 و معدل تحصیلی نمونه ها 5/1 ± 1/17 بر آورد شد. همچنین در نوجوانان مورد بررسی، میانگین نمره کلی پرخاشگری 6/56 و انحراف معیار 4/6 تعیین شد.
نتایج نشان داد که از بین متغیرهای دارای همبستگی معنی دار با پرخاشگری؛ متغیر نگرش به خشونت، تعداد ساعات بازی در هفته و معدل آخرین مقطع تحصیلی پیش بینی کننده 44/0 تغییرات پرخاشگری در نمونه های مورد مطالعه بوده است. همچنین در بین متغیرهای دموگرافی؛ سن(21/0-r= )و تحصیلات(20/0-r= ) رابطه معنی دار و معکوسی با میانگین نمره پرخاشگری نوجوانان مورد مطالعه داشت. به عبارتی، هرچه سن نوجوانان افزایش می یافت، نمره پرخاشگری کاهش پیدا می کرد. همچنین بین مقدار پول توجیبی دریافتی، شغل و تحصیلات پدر و مادر با میانگین نمره پرخاشگری در نوجوانان مورد مطالعه، رابطه آماری معنی داری مشاهد نشد.
تأكيد بر پيشرفت تحصيلي و جلب علاقه دانش آموزان به صرف وقت بيشتر براي انجام تكاليف درسي مي تواند تعداد ساعات پرداختن به بازي هاي خشن رايانه اي را كاهش داده و به افزايش معدل تحصيلي آنان منجر شود؛ زيرا كودكان و نوجواناني كه ساعات متمادي به بازي هاي رايانه اي مي پردازند براي درس خواندن، به ويژه فراگيري نكات و مباحث جديد، دچار كمبود وقت مي شوند و برخي از آنها در ساعات تحصيل در مدرسه براي تعطيل شدن و بازگشت به منزل لحظه شماري مي كنند تا هرچه زودتر خود را در عالم بازي هاي رايانه اي غرق كنند، و گاهي حتي از رفتن به مهماني هاي فاميلي يا دوستانه مرسوم نيز سر باز مي زنند تا براي بازي و وبگردي وقت كم نياورند. در برنامه هاي آموزشي جهت كاهش پرخاشگري نوجوانان بايد بر تغيير نگرش و كاهش تعداد ساعات بازي در هفته تمركز داشت. در ضمن به كارگيري راهبردهاي ترغيب كننده در جهت پيشرفت تحصيلي مي تواند تعداد ساعات بازي با اين رسانه را كاهش داده و خشونت كمتر كاربران را سبب گردد. همچنين مراكز و سازمان هاي مرتبط با طراحي و توزيع بازي هاي رايانه اي با انجام رده بندي سني براي پرداختن به بازي هاي رايانه اي، از فروش بازي هاي خشن به كودكان كم سن تر جلوگيري كنند. اخذ ماليات بيشتر براي فروش باز يهاي خشن نيز از ديگر راهكارهايي است كه مي تواند توسط مسئولين مورد توجه قرار گيرد(104).
ترشیزی و سعادتجو(1391)، در مطالعه ای توصیفی” تحت عنوان شیوع پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر بیرجند” پرداختند.
هدف از این تحقیق ارزیابی پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آن در مدارس راهنمایی شهر بیرجند بود. روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی، در سال تحصیلی 89-88 به روش نمونه گیر خوشه ای- تصادفی چندمرحله ای بر روی 750 دانش آموز دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر بیرجند بود. اطلاع رسانی به والدین دانش آموزان، توسط مسئولین مدارس در جلسه اولیا و مربیان انجام شد و رضایت انجام پژوهش از آنان کسب گردید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بود. پرسشنامه مشخصات فردی شامل، سن، جنس، پایه تحصیلی، معدل نیم سال قبل، شغل و میزان تحصیلات پدر، مدت زمان استفاده از تلویزیون و بازی رایانه ای در هفته بود.
پرسشنامه باس و پری شامل 29 سوال است که براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت از نمره 1 تا 5 درجه بندی شده است. این پرسشنامه چهار جنبه پرخاشگری شامل پرخاشگری فیزیکی، کلامی، خشم و خصومت را می سنجد و همچنین میزان پرخاشگری کلی را اندازه گیری می کند. ضریب آلفای کرونباخ برای کل نمرات پرسشنامه 89/0 گزارش شده است.داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج تحقیق به طور کلی نشان داد که که میزان پرخاشگری در 53/0 از دانش آموزان وجود دارد. میانگین نمره پرخاشگری در پسران (39/25M= )بیشتر از دختران(31/23M= ) بود و از لحاظ آماری معنادار(71/2t= ، 007/0p= ) بود. همچنین پسران نمرات پرخاشگری فیزیکی بیشتری نسبت به دختران(69/4t= ، 001/0p= ) داشتند و در عوامل خشم (570/0p )و خصومت(210/0p ) رابطه معناداری نشان داده نشد. آزمون تحلیل واریانس نشان داد که میانگین نمره پرخاشگری در دانش آموزان مدارس مناطق مختلف شهری و غیر انتفاعی با یکدیگر تفاوت معنی داری(002/0p= ) داشت و بر اساس آزمون توکی، پرخاشگری در دانش آموزان مدارس غرب شهر بیشتر از سایر مناطق بود. همچنین بین پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموز، مشخصات فردی همچون رتبه تولد، شغل و تحصیلات والدین دانش آموزان رابطه معنی داری وجود نداشت.
دليل تفاوت پرخاشگري در دانش آموزان مناطق مختلف شهر، مي تواند به دليل تفاوت هاي فرهنگي، اجتماعي و سطح طبقاتي باشد؛ از اين رو نياز به مطالعات وسيع تري را مي طلبد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين مدت زمان استفاده از تلويزيون و رايانه با پرخاشگري دانش آموزان ارتباط وجود دارد؛ به طوري كه هر چه مدت زمان تماشاي تلويزيون و استفاده از رايانه بيشتر باشد، پرخاشگري بيشتر است
از آنجا كه شمول دامنه اين پژوهش ها محدود به تحصيلات و شغل والدين و رتبه تولّد است، دور از انتظار نيست كه آزمودني هاي فوق، از نظر ويژگي هاي مشخصات فردي به ميزان قابل ملاحظه اي كم باشند. براي دستيابي به فهم كامل تري از عوامل زمينه اي مؤثّر در رفتار پرخاشگرانه، لازم است در مطالعات آتي، دامنه شمول تحقيق، مشخصات فردي گوناگون و بيشتري را در برگيرد(105)
مک داد50 (2013) به پژوهشی تحت عنوان ” تاثیر سبک دلبستگی ادراک شده بر پرخاشگری و حالت افسردگی در نوجوانان آمریکایی آفریقایی تبار ” پرداخت.
روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری شامل 140 نفر نوجوان دختر و پسر آمریکایی- آفریقایی شهری که در محدوده سنی 17-15 سال قرار داشتند، بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل 6 پرسشنامه بود که شامل :1ـ ویژگی های دموگرافیک، 2ـ مقیاس افسردگی کودکان مرکز مطالعات فراگیرشناسی، 3ـ پرسشنامه بررسی سبک دلبستگی از دید والدین و همسالان بعنوان فایل پیوست، 4ـ پرسشنامه دلبستگی برای کودکان 5ـ پرسشنامه توصیف حالت خشم و 6ـ پرسشنامه حالت پرخاشگری می باشد.
از میان تعداد افراد شرکت کننده، 2/77 درصد از آنان دارای سبک دلبستگی ایمن، 9/19 درصد داری سبک دلبستگی اجتنابی و حدود 9/2 درصد از آنان دارای سبک دلبستگی مضطرب بودند.
تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن والدین و پرخاشگری(42/0-r= ، 022/0p=) و بین سبک دلبستگی ایمن والدین و خلق افسرده (38/0-r= ، 021/0p=)رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین حالت خشم و پرخاشگری(63/0r= ، 000/0p=) و حالت خشم و افسردگی(52/0r= ، 000/0p=) رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین بین سبک دلبستگی اجتنابی و کیفیت سبک دلبستگی والدین و نوجوانان رابطه منفی و معناداری مشاهده شد.
همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که کیفیت سب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد شناخت علم Next Entries پرخاشگری، سبک دلبستگی، پرخاشگری کلامی