پایگاه اطلاعات، اجرایی تولید، مدیریت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سرویس بپردازند. در این میان بخشی که به عنوان موضوعی چالشبرانگیز مطرح میشود بحث ارتباطات و اتصالات میان ماژولهای مختلف برای ارائه سرویس نهایی به کاربران و ابزار آلات تولید میباشد تا همواره اطلاعات در گردش، درست باشند. با توجه به مدلی که پیش از این اشاره شد، اتصالات میان ماژولهای مختلف از طریق الگوی طراحی میانجی پیشنهاد میشود، میانجی الگویی است که در ارتباطات بخشهای مختلف در ابر وجود دارد. لذا به کارگیری آن برای سیستمهای اجرایی تولید در ابر نیز میتواند راهگشا باشد.
با توجه به رویکرد محاسبات ابری که در این تحقیق اتخاذ شده است. هدف این بخش از چارچوب ارائه روشی برای نمایاندن میانجی و در نهایت کاربرد آن به عنوان مذاکره کننده که ارتباطات میان بخشهای مختلف را تسهیل می کند.

شکل 3.27 نقش میانجی
یکی از مهمترین دلایل وجود این میانجی به عنوان واسط میان ماژولها، وجود مجموعهای از سرویسهای مدیریت اطلاعات بنابر سطح مدل اطلاعاتی هریک است. این مدل اطلاعاتی منابع تولید و اطلاعات را به سبک سرویسگرا نگهداری میکند تا یکی از مهمترین چالشهای سیستمهای اجرایی تولید توزیعشده که همان شکاف اطلاعاتی میان ماژولهای مختلف این سیستمها است، پر شود.
مدلهای اطلاعاتی این واسطها که مبنای ارائه سرویسهای مرتبط میشود، در حقیقت برای این طراحی شدهاند تا منابع در سطوح مختلف را نشان دهند. این پایگاههای اطلاعاتی در میان سرویسهای مختلف توزیعشده اند و در جدولهای مختلف در سطوح مختلف نشان داده شده اند.
• پایگاههای اطلاعاتی ریز: این پایگاهها حاوی اطلاعاتی درباره سرویسهای سیستم در پایینترین سطح، قوانین ترکیب و طرحهای جریانهای کاری است، به نحوی که بتوان ارتباطات بین منابع و برنامه کاربردی را در سطوح مجازیشده و پایین تنظیم کند.
• پایگاه اطلاعاتی مفهومی: این پایگاه اطلاعاتی سرویسهای ساده و پیچیده و همچنین قوانین ترکیب را در سطح منابع منطقی و بالاتر مدیریت میکند.
• پایگاههای اطلاعاتی سیستمی: این پایگاه اطلاعاتی جامع درباره کل سیستم میانجی را در خود نگهداری میکند و حاوی سرویسهای ساده و پیچیده و منطق ترکیب جریانهای کاری مختلف میان سرویسهای متفاوت است.

شکل 3.28 مدل اطلاعاتی واسطها
در بخش قبل مدل مفهومی از نحوه به کارگیری میانجی در بین سرویسهای مختلف سیستمهای اجرایی تولید ارائه شد. در ادامه به معرفی پروتکلهای ارتباطی مختلف میان ماژولها میپردازیم که این پروتکلها مبنایی برای منطق موجود در پایگاههای اطلاعاتی سطح دوم میشود.
• مذاکره میان مدیر منابع و مدیر سفارش: هدف از این مذاکره این است که مدیر سفارش، احتمالات اجرای فرآیند تولید را با مدیر منابع در میان گذاشته و منابع مورد نیاز برای این فرآیند را تخصیص دهد. این مذاکره منجر به مذاکره زمانبند و مدیر منابع و در نهایت ارائه نتایج به مدیر منابع است.

پایان نامه
Previous Entries مدیریت تغییر، اجرایی تولید، تخصیص منابع Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سند رسمی، ثبت اسناد، قانون مدنی