پایان نامه رایگان درمورد of، and، the، Intellectual

دانلود پایان نامه ارشد

Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field“. International Journal of Technology
34-Bramhandkar, A, Erickson, S, Applebee, I.(2007). Intellectual Capital and Organizational Performance an Empirical Study of the Pharmaceutical Industry, ECKM 2007, 8th European Conference on Knowledge Management, Barcelona.
35-Brooking, A.(1996). Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millennium Enterprise, London, Thomas Business Press.
36-Chen, J., Zhu, Z., Xie, H.Y, (2004) “Measuring Intellectual Capital: A new model and empirical study”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1, pp. 195-212.
37-Chen, M.Y, Lin, J.Y, Hsiao, T.Y, Thomas, W.L.(2008). Censoring model for evaluating intellectual capital value drivers, Journal of Intellectual Capital, Vol.9, No.4, pp:639-654. Edvinsson, L.(1997). Developing intellectual capital at Scandia, Long Range Planning, Vol.30. No.3, pp:320-331
38-Deakin, E. (1972) ‘A Discriminant analysis of predictors of business failure’, Journal of Accounting Research, 1 (Spring):pp8-29
39-Donalson ,T., Preston, L.E. (1995). “The Stakeholders Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications“. Academy of Management Review. No 1. 65-91.
40-Edvinsson, L, M.S. Malone.(1997). developing a model of managing intellectual capital, European management journal, vol.4, No.3, pp:356-364.
41-Edvinsson, L., Patriek,S. (1996). “Developing a Model for Managing Intellectual Capital“. European Management Journal. No 14. 346-364.
42-Flamholtz, E.(1985). Human Resource Accounting and Effective Organization Control: Theory And Practice, Jossey Bass.
43-Frydman, H., Altman, E. and Kao, D. (1985) ‘Introducing recursive partitioning for financial classification: the case of financial distress’,Journal of Finance;PP 40(1)
44-Grant W.Newton;(1998)“Bankruptcy and Insolveny Accounting “ Practice and procedure ; New York: The Ronald Press Company.
45-H. M. Ketels, Christian. (2006) “Michael Porter Competitiveness Framework Recent Learnings and New Research Priorities” Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden
46-Holmen, J.(2005). Intellectual Capital Reporting, Management Accounting Quarterly, Vol.6, No.4.
47-Kaplan, R.S, Norton, D.P.(1992). The balanced scorecard measures that drive performance, Harvard Business Review, pp:71-79.
48-Lev; B., Radhakrishnan, S. (2003). “The measurement of Firm-Specific Organization Capital“. NBER Working Paper. No 9581. available at: www.nber.org/papers/w9581 (accessed7 August 2004).
49-Martinez, I, Garcia, M.E.(2005). Assessing the quality of disclosure on intangibles in The Spanish Capital Market, European Business Review, Vol.17, No.4, pp:305-313.
50-Mavridis, D.(2005). Intellectual capital performance drivers in the Greek banking sector, Management Research News, Vol.28, No.5, pp:43-62.
51-Ohlson, J. (1980) ‘Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy’, Journal of Accounting Research;PP 18(1)
52-Pablos, patrica ordonezde.(2004). measuring and reporting structural capital, journal of intellectual capital, Vol.5, No.4, pp:629-647.
53-Porter M.E. (1990) “Competitive Advantages of the Nation”, New York: The Free Press
-Porter, M. (1980) “Competitive Strategy”, the Free Press, New York, NY5/54
55-Roos, G. and Roos, J. (1997)«Measuring Your Company’s Intellectual Performance», Long Range Planning; Vol. 30, No. 3, pp. 413-426.
56-Tan, H. P., Plowman, D., Hancock, P. (2007). “Intellectual Capital and Financial Returns of Companies“. Journal of Intellectual Capital. No 1. 76-95.
57-Tobin, J.(1978). Monetary policies and the economy: the transmission mechanism, Southern Economic Journal, Chapel Hill.

Islamic Azad University
Semnan SCIENCE AND RESEARCH BRANCH
Faculty of Human Science. Department of Accounting& Manegment
Thesis for receiving ‘M.A’

Subject:
The Impact of Intellectual Capital on Decreasing Financial Distress of the Tehran Stock Exchange

Thesis Advisor:
Kh Faghani Makrani Ph.D.

Consulting Advisor:
M . Moshdeei Ph.D.

By:
Mohadeseh Sadat Bani Fatemi

Winter 2014

1 Cheng, M. Y.; Lin, J. Y.; Hsiao, T. Y.; Lin, T
2 Bramhandkar, A, Erickson, S, Applebee, I
3 Chaharbaghi, K., Cripps, S
4 Muammer Zerenler & Selcuk Burak Hasiloglu & Mete Sezgin
5 Beaver
6 Altman
7 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)
8 Pulic
9 Customer Efficient
10 Human Capital Efficient
11 Structural Capital Efficient

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ورشکستگی، کارشناسی ارشد Next Entries پایان نامه ارشد درمورد أهل البیت