پایان نامه رایگان درمورد of، and، pp:، Structure

دانلود پایان نامه ارشد

49, pp: 319-330.
Halov N. and F. Heider (2005). “Capital Structure Risk and Asymmetric Information”. Working, Stern School of Business, New York University.
Harris M. and A. Raviv (1991). “The Theory of Capital Structure”. Journal of Finance, 46 (1).
Hendriksen E.S. and Van Breda M.F. (1992). “Accounting Theory”, 5th International Ed, New York, Ny: Mcgraw-Hill.
Hildreth S.S. (1988). “The Dictionary of Investment Terms”. Chicago, Dearborn Financial Publishing Inc.
Hovakimian A. and T. Opler and Sh. Titman, (2001). “The Debt-Equity Choice”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36, 1-24.
Hovakimian A. (2004). “The Role of target leverage in security issues and repurchases”. Journal of Business, 77 (4), 1041–1071.
Hovakimian A. (2006). “Are observed capital structures determined by equity market timing?”. Journal of Financial and Quantitative Analysis. 41 (1), 221–243.
Hovakimaian A. and G. Li (2011). “In Search of Conclusive Evidence: How to Test for Adjustment to Target Capital Structure, Journal of Corporate Finance, 17, pp: 33-44.
Hube K. (1998). “Investors Must Recall Risk, Investing’s Four Letter Word”. Wall Street Journal Interactive Edition, January 23.
Huang R. and Ritter J.R. (2009). “Testing Theories of Capital Structure and Estimating the Speed of Adjustment”. Journal of Financial and Quantitative Analysis Vol. 44, No. 2, Apr. 2009, pp: 237-271.
Hung G. and F.M. Song (2005). “The Determinants of Capital Structure: Evidence from China”. China Economic Review 17, pp: 14-36.
Jalilvand A. and R. Harris (1984). “Corporate Behavior in Adjusting to Capital Structure and Dividend Targets: An Econometric Study”. Journal of Finance 39 (1), pp: 127-145.
Jefferson S. (2001). “When Raising Funds, Start-Ups Face the Debt Vs. Equityquestion”. [Online].Ailable:Http://Www.Pacific.BizjournAls.Com/Pacific/Stories/2001/08/06/Focus3.H Tml [20September 2011].
Jensen M.C. and W.H. Meckling (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, And Ownership Structure”. Journal of Financial Economics, 3 (4).
Kale J.R. and T.H. Noe and G.G. Ramirez (1991). “The Effect of Business Risk on Corporate Capital Structure: Theory and Evidence”. Journal of Finance 46(5), pp: 1693-1715.
Kane A. and A.J. Marcus and R.L. Mcdonald (1984). “How Big Are the Tax Advantage to Debt?”. Journal of Finance, 39 (3).
Kayhan A. and S. Titman (2007). “Firms’ Histories and Their Capital Structures”. Journal of Financial Economics 83 (1), pp: 1-32.
Kester C.W. (1986). “Capital and Ownership Structure: A Comparison of United States and Japanese Manufacturing Corporations”. Finance Manage, 15, pp: 5-16.
Kim W.S. and E.H. Sorensen, (1986). “Evidence on the Impact of the Agency Costs of Debt on Corporate Debt Policy”. Journal of Financial and Quantitative Analysis 21(2), pp: 131-144.
Korajczyk R.A. and A. Levy (2003). “Capital Structure Choice: Macroeconomic Conditions and Financial Constraints”. Journal of Financial Economics 68 (1), pp: 75-109.
Kraus A. and R.H. Litzenberger (1973). “A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage”. Journal of Finance, 28 (4).
Lemmon M.L. and M.R. Roberts and J.F. Zender (2008). “Back to The Beginning: Persistence and the Cross-Section of Corporate Capital Structure”. Journal of Finance 63(4), pp: 1575-1608.
Leary M.T. and M.R. Roberts (2005). “Do Firms Rebalance Their Capital Structure?”. Journal of Finance, 60 (6).
Lewellen J. and Lewellen K. (2004). “Taxes and Financing Decisions”. AFA 2005 Philadelphia Meetings Paper. 
Levy A. and Hennessy C. (2007). “Why Does Capital Structure Choice Vary with Macroeconomic Conditions?”. Journal of Monetary Economics 54(6), pp: 1545-1564.
Mackay P. and Phillips G.M. (2005). “How Does Industry Affect firm Financial Structure?”. Review of Financial Studies 18(4), pp: 1433-1466.
Markowitz H.M. (1952). “Portfolio Selection”. Journal of Finance (Mar), pp: 77-91.
Marques M.O. and M.C. Santos (2004). “Capital Structure Policy and Determinants: Theory and Managerial Evidence”. Working Paper, Department of Economy, University of Porto, Portugal.
Marsh P.R. (1982). “The Choice between Equity and Debt: an Empirical Study”. Journal of Finance, 37 (March), pp: 121-144.
Matityahu M. (1968). “Profitability and Firm Size”. Journal Review of Economic and Statistics, pp: 105-107.
Matyas L. and Sevestre P. (1992). “The Econometric Analysis of Panel Data, Handbook of Theory and Application, Dordrech”. Kluwer Academic Press.
Mauer D.C. and A.J. Triantis (1994). “Interaction of Corporate Financing and Investment Decisions: A Dynamic Framework”. Journal of Finance, 49 (4).
Mello A.S. and J.E. Parsons (1992). “Measuring the Agency Cost of Debt”. Journal of Finance, 47 (5).
Miller M.H. (1977). “Debt and Taxes”. Journal of Finance, 32 (2).
Modigliani F. and M.H. Miller (1958). “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”. American Economic Review 48 (3), pp: 261-297.
Morellec E. (2004). “Can Managerial Discretion Explain Observed Leverage Ratios?”. Review of Financial Studies, 17 (1).
Mueller E. (2008). “How Does Owners’ Exposure to Idiosyncratic Risk Influence the Capital Structure of Private Companies?”. Journal of Empirical Finance 15(2), pp: 185-198.
Myers S.C. and N.S. Majluf (1984). “Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have”. Journal of Financial Economics 13 (2), pp: 187-221.
Myers S.C. (1987). “Finance Theory and Financial Strategy”. Midland Corporate Finance Journal 5, No. 1, pp: 6-13.
Myers S.C. (2001). “Capital Structure”. Journal of Economic Perspective, 15 (2).
Nivorozhkin E. (2004). “The Dynamics of Capital Structure in Transition Economics”. Economics of Planning, 37, pp: 24-45.
Noe T.H. (1988). “Capital Structure and Signaling Game Equilibria”. Review of Financial Studies, 1 (4).
Parrino R. and M.S. Weisbach (1999). “Measuring Investment Distortions Arising from Stockholder bondholder Conflicts”. Journal of Financial Economics, 53 (1).
Qian Y. and Y. Tian and T. S. Wirjanto (2009). “Do Chinese Publicly Listed Companies Adjust Their Capital Structure Toward a Target Level?”. China Economic Review 20, Pp: 662–676.
Rajan R.G and L. Zingales (1995). ‘What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence From”. International Data, Journal of Finance, Vol. 50, No. 5, pp: 1421-60.
Rashid A. (2013). “Risk and Financing Decision in the Energy Sector: An Empirical”. Energy Policy 59, pp: 792-799.
Ravid S.A. and M. Spiegel (1997). “Optimal Financial Contracts for a Start-Up with Unlimited Operating Discretion”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 32 (3).
Samuel C. (1996). “The Stock Market as a Source of Finance: A Comparison of U.S. and Indian Firms”. World Bank Policy Research, Working Papr 1592.
Shyam-Sunder L. and S. C. Myers (1999). “Testing Static Trade-off against Pecking Order Models of Capital Structure”. Journal of Financial Economics 51 (2), pp: 219-244.
Stiglitz J.E. (1973). “Taxation, Corporate Financial Policy, and the Cost of Capital”. Journal of Public Economics, 2 (1).
Strebulaev I.A. (2004). “Do Tests of Capital Structure Theory Mean What They Say”. Working Paper, Graduate School of Business, Stanford University.
Titman S. and R. Wessels (1988). “The Determinants of Capital Structure Choice”. Journal of Finance 43 (1), pp: 1-19.
Titman S. and S. Tsyplakov (2005). “A Dynamic Model of Optimal Capital Structure”. Working Paper No. FIN-03-06, Red Mccombs School of Business, University of Texas at Austin.
Viswanath P.V. (1993). “Strategic Considerations, the Pecking Order Hypothesis, and Market Reactions To Equity Financing”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28 (1).
Welch I. (2004). “Capital Structure and Stock Returns”. Journal of Political Economy, 112 (1).
Weston J.F. (1955). “Toward Theories of Financial Policy”, Journal of Finance, 10 (2).

پیوست

LEVV
MBB
PROFIT
SIZE
TANGG
RISKFIRM
INFG
Mean
0.227229
1.462713
0.155037
3.923761
0.247389
3.266456
9.800425
Median
0.21242
1.238119
0.131587
3.866898
0.21444
2.205726
14.61427
Maximum
0.511061
3.415532
1.300725
6.162698
0.580942
38.1764
17.71016
Minimum
0.005351
0.870097
-0.54297
2.415274
0.043589
0.012966
0.024553
Std. Dev.
0.149689
0.639685
0.152661
0.575418
0.158979
3.439142
7.312816
Skewness
0.30675
1.681461
1.803464
0.769051
0.616673
4.362584
-0.20365
Kurtosis
2.057696
5.226734
12.65917
4.321747
2.347012
31.95562
1.160719

Jarque-Bera
87.07986
1120.43
7322.072
283.2674
134.1366
62990.08
244.4263
Probability
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Sum
375.6097
2417.864
256.2757
6485.976
408.9341
5399.451
16200.1
Sum Sq. Dev.
37.01612
675.994
38.50067
546.9866
41.75335
19539.36
88344.46

Observations
1653
1653
1653
1653
1653
1653
1653

Dependent Variable: IN

Method: ML – ARCH

Sample (adjusted): 1371 1392

Included observations: 22 after adjustments
Convergence achieved after 73 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*GARCH(-1)

Variable
Coefficient
Std. Error
z-Statistic
Prob.

C
20.26122
5.358855
3.780887
0.0002
AR(1)
0.725364
0.25872
2.803664
0.0051
AR(2)
-0.21187
0.426436
-0.49684
0.6193

Variance Equation

C
105.316
34.0051
3.097067
0.0020
RESID(-1)^2
0.453087
0.190113
2.383252
0.0172
GARCH(-1)
-1.02776
0.112641
-9.12426
0.0000

R-squared
0.355338
Mean dependent var
20.78182
Adjusted R-squared
0.287479
S.D. dependent var
9.71036
S.E. of regression
8.196607
Akaike info criterion
7.043183
Sum squared resid
1276.503
Schwarz criterion
7.34074
Log likelihood
-71.475
Hannan-Quinn criter.
7.113278
Durbin-Watson stat
1.869969

Inverted AR

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد نااطمینانی، بورس اوراق بهادار، ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد of، observations:، Instrument، dependent