پایان نامه رایگان درمورد گروه کنترل، زایمان طبیعی، تحت درمان، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

،آگاهی از تمام مراحل لیبر وداشتن افکار مثبت را شرح دادندوزایمان نسبت به تجارب قبلی آنها بسیار رضایت بخش بود.
در پژوهش الکساندر94 وهمکاران(2009) با عنوان تاثیر حاملگی بر هیپنوتیزم پذیری، نتایج بااستفاده از تست CIS نشان داد که هیپنوتیزم پذیری در دورن بارداری افزایش پیدا می کند ومیزان تلقین پذیری از نظر آماری در زنان باردار از غیر باردار به طرز معنی دارتری بالاتر بود.
درپژوهش اسمیت وکولینز95 وهمکاران (2009) با عنوان طب جایگزین ومکمل برای مدیریت درد درلیبر ،آزمایشات طب سوزنی ،موسیقی درمانی وبیدردی ،طب فشاری،آروماتراپی(رایحه درمانی)،هیپنوتیزم وماساژدرمانی وآرام سازی درلیبر کاهش معنی داری در نیاز به بیدردی ها را ازجمله بیحسی اپیدورال نشان داد.بین نتایج موسیقی درمانی وآروماتراپی تفاوت خاصی مشاهده نشد وهمچنین نتایج طب سوزنی وهیپنوتیزم برای مدیریت درد درلیبر مفید بوده است.
در پژوهش النا 96 وهمکاران ( 2009 ) با عنوان اثربخشی هیپنوتیزم بالینی (خلاصه ای از شواهد تجربی)نتایج نشان داد که هیپنوتیزم درمامایی جهت تسهیل زایمان مفید است وبر طبق بررسی پینل کووین 97وهمکاران 2000نتایج نشان دادکه بیماران تحت درمان با هیپنوتیزم رضایت بیشتری را از تجربه زایمان طبیعی داشتندوهمچنین تحقیقات فریمن98وهمکاران1986کوتاه شدن مراحل زایمان را درگروه آزمایش ونتایج تحقیقات1993 جنکینز99 و 1987 بران ,100 نشان دادکه بیماران گروه آزمایش به طور رضایت مندانه ای کمتر از گروه کنترل از بیدردی های دارویی استفاده کرده اندوهمچنین در مطالعات لویتاستال 1012006 شواهدنشان دادکه هیپنوتیزم باردارشدن را درزنانی که تحت درمان نازایی قرارگرفته اندآسان تر می نمایدودر مطالعات جدیدتر هاموند102 2007 اثربخشی هیپنوتیزم در مامایی ولیبر وزایمان مورد بررسی قرار گرفت در این مطالعات آنها بررسی کردند که هیپنوتیزم درد لیبروزایمان را کاهش داده وخصوصا استفاده از دارو را درطی لیبر وزایمان کاهش می دهدوهمچنین ثابت شده که هیپنوتیزم در درمان زایمان زودرس در یک مورد چهارقلو موثربوده ومحققین جهت ارزیابی اثربخشی هیپنوتیزم در این زمینه داده اند.
در پژوهش لئونا واندویوس103وهمکاران (2007)با عنوان تجزیه وتحلیل نتایج هیپنوتیزم در پژوهش های صورت گرفته درمورد هیپنوتیزم برای زایمان ،نتایج نشان داد که استفاده از جلسات هیپنوتیزم در مراقبتهای دوران بارداری منجر به استفاده کمتری از آرام بخش ها ،بیدردی هاوبیحسی های موضعی در طول لیبر به طور معنادار شدواینکه آپگار دقیقه اول نوزاد بالاتر بودوهمچنین اینکه مطالعات کنترل شده در مورد هیپنوتیزم دلایل موجه پزشکی را درمورد هیپنوتیزم به عنوان یک گزینه تسکین درد ارائه می دهد.
درپژوهش ایسابل مارک104وهمکاران(2007) با عنوان استفاده از هیپنوتیزم جهت مدیریت کنترل درد در سقط انتخابی،نتایج پژوهش نشان داد که هیپنوتیزم را می توان به صورت یک مراقبت استاندارد وکاهش نیاز به مصرف گاز N2O(انتونکس) در بیماران مبتلا به سقط جنین در 3 ماهه اول ارائه دادواین کاهش مصرف گاز N2O منتهی به تغییرات خاصی در میزان درد یا اضطراب نشد.
درپژوهش سوسانک105 وهمکاران(2007) با عنوان بیدردی هیپنوتیزمی در مراحل جراحی،از میان 241 بیماری که به صورت تصادفی جهت انجام هیپنوتیزم درطی جراحی انتخاب شدند،بیمارانی که هیپنوتیزم را در طی عمل دریافت می نمودند کاهش درد بیشتری را در طی عمل نشان دادندوهمچنین کاهش چشمگیر اضطراب وهمچنین دریافت کمتر دارو واکسیژن در آنان مشاهده شدواینکه بیماران مسن هم هیپنوتیزم پذیرهستند وافزایش سن کاهش مفید بودن هیپنوتیزم را در ایجاد بیدردی در طی عمل جراحی را نشان نمی دهد.
درپژوهش کینا ایم106وهمکاران(2006) با عنوان خودهیپنوتیزم برای لیبر وزایمان (نمونه تصادفی انتخاب شده)نتایج ویافته های بالینی با نتایج استفاده مفید از هیپنوتیزم سازگاراست وزنان نخست زایی که آموزش خودهیپنوتیزم دیده بودند درمقایسه با گروه شاهد به بیحسی اپیدورال با درصد کمتری نیاز داشتند وهمچنین نیاز به آگمانتاسیون وشروع لیبر درگروه آزمایش کمتر بود. و کارآزمایی های تصادفی برای روشن کردن اثر آماده سازی هیپنوتیزم برای زایمان کافی بوده است.
در پژوهش گابریل تان107وهمکاران(2006)با عنوان روشهای طب مکمل وجایگزین برای مدیریت دردکه درآن درطی جلساتی تحریک الکتریکی جمجمه وآموزش خودهیپنوتیزم درطی چند جلسه ارائه شدومورد استقبال بسیاری ازبیماران که مبتلا به دردهای مزمن بودند قرارگرفت.نتایج نشان دادکه این مداخلات می تواند به بیماران اعتماد به نفس بیشتری برای مدیریت درد بدهد ومی تواند کمک کندکه این بیماران راهکارهای پیشنهادی روانشناسان را بپذیرند.
در پژوهش کیناایم وهمکاران (2004) با عنوان هیپنوتیزم برای تسکین درد در زایمان نتایج نشان داد که زنانی که تحت درمان هیپنوتیزم بودند نیاز کمتری برای بیدردی زایمان داشته ودردآنها در زمان زایمان بسیار کمتر از گروه کنترل بوده است.
درپژوهش دیوید پیترسون ومارک جنسن108 (2003) با عنوان هیپنوتیزم ودرد پزشکی ،نتایج مطالعات نشان می دهد که بیدردی ایجاد شده توسط هیپنوتیزم برای کنترل دردهای مزمن به طورثابت از درمانهای دیگرمعادل آرام سازی وآموزش کنترل درد ،برتراست وهیپنوتیزم یک مداخله مناسب برای هم شرایط حضور درد حادهم مزمن ،می باشد.
درپژوهش مونتگومری 109وهمکاران (2002) با عنوان تجزیه وتحلیل اثربخشی هیپنوتیزم در کمک به جراحی نتایج تحقیقات نشان دادکه بیماران جراحی شده که درگروه مداخلات کمکی هیپنوتیزم درمانی قرار گرفته بودند89درصدشان نسبت به گروه شاهد روند درمانی بهتری داشتندوهمچنین در تسکین درد ومدیریت آن بسیار موثراست ویک ابزار بالینی قدرتمندبرای کاهش عوارض پس ازعمل وپیامدهای نامطلوب آن است.
درپژوهش مارتین110 وهمکاران (2001) با عنوان اثر هیپنوتیزم بر فرآیند تولد در زنان نوجوان باردار،نتایج پژوهش نشان داد که هیچ کدام از 22نفرگروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،مداخله جراحی برای آنها صورت نگرفته وزایمانشان به زایمان طبیعی ختم شد ونوزادان آنها پس از زایمان به میزان کمتری در NICU بستری شده اند.از گروه آزمایش تنها 1 نوزاد و از گروه شاهد5 نوزاد بستری بخش نوزادان شدند.
در پژوهش راشل هاکینز111وهمکاران (2001) با عنوان بررسی مروری هیپنوتیزم به عنوان یک درمان حمایتی تجربی در درمان درد،تجزیه وتحلیل پژوهشهای قبلی نشان دادکه75% شرکت کنندگان در گروه آزمایش بوسیله هیپنوتیزم برای آنها بیدردی ایجاد شد.
درپژوهش شان گالاجر112وهمکاران (2001) با عنوان بررسی نتایج تحقیقات استفاده ازخودهیپنوتیزم در دوران بارداری ونتایج زایمان از بین 45 مادر داوطلب نخست زا ،3جلسه دو ونیم تا سه ساعت گروهی در اواسط دوران بارداری وبه علاوه یک جلسه دوونیم ساعت دراواخر دوران بارداری توسط هیپنوتراپ ارائه شد .طول مدت فاز فعال برای زایمان زنان نخست زا 12 ساعت است که بیمارانی که از خودهیپنوتیزم استفاده کرده بودند فاز فعال آنها ،به طور متوسط چهارونیم ساعت بود ومرحله فشار113، در زنان نخست زا که حدود 2ساعت است در گروه خودهیپنوتیزم 1ساعت بود که به طور معنی داری با گروه شاهد متفاوت بود.میزان درخواست اپیدورال درگروه شاهد در حدود 40 تا 95 درصد برای زنان نخست زا اما برای شرکت کنندگان در جلسات خودهیپنوتیزم این میزان 18 درصد بود که 11درصد آن برای انجام سزارین وفقط 7درصد آن فقط به خاطرمادرصورت گرفت.همچنین مصرف دارو در گروهی که آموزش خودهیپنوتیزم دیده بود به طور معناداری از گروه شاهد کمتربود.وهمچنین میزان سزارین درمراجعه کنندگان 20 تا25 درصد بود درحالیکه درگروه شرکت کنندگان درآموزش خودهیپنوتیزم تنها 6تا 7درصد بود ومداخلات زایمانی درشرکت کنندگان جلسات خودهیپنوتیزم کمتر بود.
در پژوهش جنکینز114 وهمکاران (1993) با عنوان برنامه های تئوری وکاربردی هیپنوتیزم در جریان طبیعی زایمان که برای ارزیابی طرح های هیپنوتراپی در مرحله اول ودوم زایمان در گروههای بزرگ زنان باردار صورت گرفت میانگین طول مرحله اول در زنان آموزش دیده نخست زا 6جلسات هیپنوتیزم 6ساعت ودرگروه شاهد 9ساعت ومیانگین طول مرحله دوم 37دقیقه درحالیکه درگروه کنترل 50 دقیقه بود. در زنان مولتی پار آموزش دیده خودهیپنوتیزم مرحله زایمان 5ساعت وگروه شاهد 6ساعت بود.همچنین استفاده از داروهای بیدردی درگروه آموزش دیده هیپنوتیزم به طور قابل توجهی نسبت به گروه شاهد به طورقابل توجهی کاهش یافته بود.
درپژوهش هارمون تریسام115 وهمکاران(1990)با عنوان بهبود نتایج زایمان با استفاده از بیدردی هیپنوتیزمی ومهارت تسلط همراه با آموزش زایمان که بر روی 60 زن نخست زا صورت گرفت ،آزمودنیها به گروههای با هیپنوتیزم پذیری بالا وپایین قبل از آموزش 5 جلسه ای آموزش زایمان ومهارتهای کنترل درد تقسیم شدند .نیمی افراد از هردوگروه آموزش هیپنوتیزم را دریافت نمودند ونیمی دیگردر دوگروه آرام سازی وتمرینات تنفسی را درحین زایمان آموزش دیدند.هردو گروهی که هیپنوتیزم پذیری بالا وپایین داشتندودر دوگروه آزمایش بودند کاهش درد را گزارش دادند.گروهی که با هیپنوتیزم آماده برای زایمان شده بودند،مرحله اول زایمان آنها کوتاهتر،استفاده از دارو کمتر ،نمره آپگاربالاتر وزایمان خودبه خودی درگروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود.همچنین افرادی که هیپنوتیزم پذیری بالایی داشتند وباهیپنوتیزم زایمان انجام داده بودند نمرات افسردگی بعد از تولد آنها نسبت به زنان دیگر کمتر بود.
درپژوهش فریمن116وهمکاران(1986)با عنوان تاثیر خودهیپنوتیزم بر بیدردی در طی لیبرکه در آن انتخاب نمونه به صورت تصادفی صورت گرفت وتعداد 29 نفر درگروه آزمایش و36 مورد در گروه شاهد بودند،هردوگروه درکلاسهای آموزش دوران بارداری حضور داشتندو گروه آزمایش به صورت فردی هرهفته از سن بارداری 32هفته تحت آموزش خودهیپنوتیزم برای آرام سازی وتسکین درد،قرار گرفتند.آزمودنیهایی ازگروه آزمایش که هیپنوتیزم پذیری آنها خوب ومتوسط بود میزان اپیدورال کمتری را نسبت به افرادی که هیپنوتیزم پذیری پایینی را داشتند را تجربه کردند ودر مورد دو گروه تفاوت آماری معنی داری در مورد شرایط استفاده از کنترل درد وتسکین آن وجود نداشت و از گروه آزمایش 15 نفر بسیار راضی بودند واز گروه شاهد 8نفر رضایت داشتند و7نفر از افرادی که هیپنوتیزم پذیری بالایی داشتند ویا متوسط بودند هیپنوتیزم را وسیله ای برای کاهش اضطراب وکنار آمدن آنها با زایمان بوده است.
درپژوهش ژوزفان117وهمکاران(1962) با عنوان ارزشمندی هیپنوز در بارداری وزایمان نتایج کاهش معنی داری در طول مدت مرحله اول زایمان در گروه آموزش دیده هیپنوتیزم را مطرح کرده وبه عنوان یک بیدردی در این گروه تشخیص داده شد.59درصدافراد این گروه به هیچ بی دردی نیاز نداشتند در حالیکه تنها 4/1 درصد از گروه کنترل به بیدردی نیاز نداشتند.

فصل 3
روش پژوهش

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان صارم که حداقل از 5 و حد اکثر تا 7ماهگی باردارهستند وقصد زایمان طبیعی را دارند، تشکیل دادندوانتخاب افرادگروه شاهد از طریق نمونه گیری در دسترس وگروه آزمایش ،داوطلبانه صورت گرفت.
نمونه مورد مطالعه وروش نمونه گیری
حجم نمونه 39 نفر،که 9نفر از افراد آموزش دیده درگروه آزمایش تحقیق را ترک نمودند بنابراین13نفرگروه آزمایش و17نفر گروه کنترل تا پایان پژوهش را تشکیل می دادند وازمیان جامعه مذکور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
ابزارگردآوری اطلاعات
مقیاس سنجش اضطراب مادران
پرسشنامه اضطراب آشکاروپنهان اسپیل برگر ،توسط اسپیل برگر در سال 1970مطرح شد شامل مقیاس های جداگانه خودسنجی ،برای اندازه گیری اضطراب آشکاروپنهان می باشد فرم تجدید نظر شده آن در سال 1983 معرفی گردید.آزمون اضطراب اسپیل برگر مشتمل بر 40 سوال است.اعتبار تست از طریق هماهنگی درونی تست یعنی میزان تداخل همه سوالها وفرمول ضریب آلفای کرونباخ برآورده شده است.در مقیاس صفت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد زایمان طبیعی، اختلالات اضطرابی، هیپنوتیزم درمانی، رضایت زناشویی Next Entries منابع مقاله درباره تحقیق و توسعه، استفاده از کتابخان، صنعت خودرو، نیازهای اطلاعاتی