پایان نامه رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، سهم بازار، بهبود کیفیت، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

است؟
• وضوح -آیا گزارش حسابرس در ارائه نتایج، شفاف و مختصر بوده است؟ این مورد شامل اطمینان از این است که آیا دامنه، یافته ها و هرگونه پیشنهاد ها توسط استفاده کنندگانی که در زمینه موضوع های مطرح شده از دانش کافی بهره مند نیستند قابل فهم باشند.
• کارایی58- آیا منابع تخصیص یافته به حسابرسی با توجه به اهمیت و پیچیدگی کار، منطقی بوده اند؟
• اثربخشی- 59آیا یافته ها، نتایج و نظریه های واحد حسابرسی شده، دولت و سایرین بیانگر واکنشی مناسب بوده است؟
بنابراین موسسات حسابرسی باید سیاست ها، سیستم ها و رویه هایی را به کار بندند که عوامل کیفی فوق را تقویت و در کلیه مراحل حسابرسی شامل پذیرش کار، زمان بندی کار، برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی یافته ها، نتیجه گیری و گزارش دهی و پیشنهاد های حسابرسی، کنترل های کیفیت را اجرا نمایند.
جنبه های کیفیت حسابرسی در میان استفاده کنندگان، بسته به میزان درگیری و دخالت مستقیم آنان در حسابرسی ها و معیار سنجش کیفیت حسابرسی، متغیر است. با توجه به نظرهای متفاوت استفاده کنندگان در مورد کیفیت حسابرسی به این حقیقت می رسیم که هیچ یک از عوامل به تنهایی اثر عمده ای بر کیفیت حسابرسی ندارند. این نظر بیانگر آن است که باید شناخت عمیق تری در زمینه پیچیدگی موضوع از طریق مطالعه و پژوهش صورت گیرد، همچنین نشان می دهد که استفاده کنندگان باید با دقت این نکته را مد نظر قرار دهند که فعالیت های آنی آثار منفی بر نظر و نگرش دیگران در زمینه کیفیت حسابرسی نداشته باشد. بنابراین، درک متقابل از نظرات یکدیگر و اینکه چگونه کار یکی بر نظر و نگرش دیگران در مورد کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، ازجمله عوامل مهم در بهبود کیفیت حسابرسی است (اسدی، 1391).
2-12 عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی
به طور مفهومی کیفیت حسابرسی را میتوان از سه جنبه اساسی بررسی نمود: ورودی ها، خروجی ها و عوامل محیطی(اسکیلدر60، 2011) که در شکل زیر نشان داده شده است.

به جز استانداردهای حسابرسی، ورودی های دیگری برای کیفیت حسابرسی وجود دارد. یکی از آن ها، ویژگی های شخص حسابرس مانند مهارت و تجربه وی، ارزشهای اخلاقی و طرز تفکر اوست. یکی دیگر از عوامل مهم، در کیفیت حسابرسی فرایند حسابرسی است. این فرایند شامل صحت روش شناسی حسابرسی، میزان تاثیر روش های حسابرسی استفاده شده و میزان دسترسی به شواهد حسابرسی مورد نیاز است.
خروجی های حسابرسی نیز پیامد های مهمی برای کیفیت حسابرسی دارند، چرا که خروجی ها توسط استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می شوند. برای مثال، چنانچه گزارش حسابرس به طور شفاف نتیجه کار حسابرسی را بیان کند، می تواند اثر مثبت روی کیفیت حسابرسی داشته باشد. همین طور، ارتباط حسابرسان با ارکان راهبری در مورد موضوعاتی همچون جنبه های کیفی گزارش های مالی و نقاط ضعف کنترل های داخلی می توانند اثر مثبتی روی کیفیت حسابرسی داشته باشند. به طور گسترده تر، عوامل محیطی وجود دارند که بر کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارند. به عنوان مثال، نظارت مناسب ارکان راهبری، کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد؛ به ویژه اگر فضایی شفاف و دارای ارزش اخلاقی در داخل واحد تجاری به وجود آورد. قوانین و مقررات نیز می تواند بر کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت داشته باشد؛ اگر میان اشخاص دیگر، چارچوبی به وجود آورد که بتوان حسابرسی را به طور کارا هدایت نمود. همین طور، کیفیت چارچوب گزارشگری مالی مربوط نیز می تواند بر کیفیت حسابرسی موثر باشد. برای مثال، استفاده از یک چارچوب گزارشگری مالی که به بهبود موارد افشای شفاف و کامل کمکی نمی کند، ممکن است بر کیفیت حسابرسی به عنوان یک عامل خارجی اثر معکوس گذارد.
آثار پیش گفته یک طرفه نیست. به عنوان مثال ارتباطات حسابرس با ارکان راهبری ممکن است بر رفتار و نگرش ارکان راهبری نسبت به موارد مربوط به حسابرسی تاثیر گذارد. به همین ترتیب، ارکان راهبری می توانند بر ماهیت و تمرکز فعالیت های حسابرس در حین اجرای حسابرسی اثر گذارند. همچنین، قوانین و مقررات ممکن است اثر مستقیمی بر فرایند تدوین استانداردهای حسابرسی داشته باشد، در عوض، کیفیت استانداردهای حسابرسی ممکن است بر ماهیت و میزان قوانین و مقررات و نظارت تاثیر بگذارد. به طور مشخص، این واکنش ها و آثار متقابل هستند و به طورمستقیم یا غیرمستقیم تا حد ممکن بر کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد (اسدی، 1391).
به علاوه، نگرش ارکان راهبردی و اهمیتی که آن ها برای گفتگوی شفاف و سازنده با حسابرسان قائلند، می تواند بهبود کیفیت حسابرسی را تسهیل کند، همان گونه که نگرش قانونگذاران و تدوین گران استانداردها در درک و عکس العمل نسبت به تغییرات محیط، بهبود کیفیت حسابرسی را تسهیل می کند.
2-13 نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی
استانداردهای حسابرسی از طریق فراهم آوردن معیارهای مورد قبول و متداول برای فعالیت حسابرسی، در کیفیت حسابرسی یک نقش اساسی ایفا نموده و بر مبنای یک فرآیند کاملاً درست، شفاف و قوی که در درون خود ترکیب گسترده استفاده کنندگان و مشاوران را دارد، شکل گرفته اند. این مطلب، به همراه نظارت مستقل بر فرایند تدوین استانداردها به وسیله هیئت نظارت منافع عمومی اطمینان می دهد که استاندارد ها از کیفیت بالایی برخوردارند. برای اینکه این استانداردها به اهداف تعیین شده دستیابی پیدا کنند، باید به موقع، نا متناقض و دقیق باشند.
در ماه می 2009، هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی پروژه شفاف سازی خود را تکمیل کرد. این پروژه شامل تجدید نظر و تجدید ساختار همه 36 استاندارد حسابرسی و استاندارد کنترل کیفیت شماره 1، به منظور ارتقای شفافیت و قابل فهم بودن و لذا، تسهیل به کارگیری آن ها بود. علاوه بر بهبود شفافیت استانداردهای حسابرسی، هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی بین المللی به اصلاح حدود نیمی از استانداردهای تدوین شده پرداخت. این تلاشها منجر به بهبود استانداردهای حسابرسی در زمینه های زیر گردید:
• دسترسی عمومی به حسابرسی، تمرکز بر روی اهداف، ارتقا به یک حسابرسی متفکرانه و تاکید بر اهمیت تردید حرفه ای.
• جنبه هایی از صورت های مالی که عموماً بیشتر در معرض خطر تحریف با اهمیت است. به عنوان مثال برآوردها، ارزش های منصفانه و معاملات اشخاص وابسته.
• کیفیت شواهدحسابرسی، به ویژه توجه داشتن به تائیدیه ها و گزارش های بیرونی.
• استفاده از کار دیگران، به ویژه در زمینه کارهای حسابرسی گروه، اطمینان از رضایت حسابرسان جهت ایجاد یک مبنای مناسب که در صورت امکان بتواند پایه و اساس استفاده از کار دیگران قرار گیرد.
• ارتباطات و گزارشگری حسابرس، برای تاکید بر اهمیت گفتگو های سازنده و آزاد میان حسابرسان و ارکان راهبری و مدیران اجرایی و همچنین رسیدن به این اطمینان که موضوع های مهم به طریقی شفاف و معنی دار مورد توجه کاربران قرار می گیرد.
در یک زمینه گسترده تر، استاندارد حسابرسی 220 و استاندارد کنترل کیفیت شماره 1، چارچوب کنترل کیفیت را در دو سطح، سطح کار حسابرسی و سطح موسسه حسابرسی، پایه ریزی کرده اند. این دو استاندارد اشاره به حیطه های فراوانی دارند که حسابرسان و موسسه های آنان می توانند در چارچوب آنی در جهت ارتقا و حفظ کیفیت حسابرسی گام بردارند. این حیطه ها عبارتند از:
• مسئولیت های مدیریت برای کیفیت درون موسسه،
• برآوردن الزامات اخلاقی مربوط،
• پذیرش و ادامه کار،
• منابع انسانی،
• اجرای کار، و
• نظارت.
طبق استاندارد کنترل کیفیت، هر موسسه حسابرسی برای کسب اطمینان معقول از این که الزامات استانداردهای حرفه ای، قانونی و مقرراتی رعایت می شود و گزارش ها مناسب شرایط موجود صادر می شود، باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی و برقرار کند.
هر موسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت طراحی شده برای کسب اطمینان معقول از این موضوع است که موسسه و کارکنان آن، الزامات استانداردهای حرفه ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می کنند و گزارش های حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط موسسه یا مدیر مسئول کار صادر می شود. هر چند، برای دستیابی کامل به اهداف استانداردهای حسابرسی، عامل مهمی که باید در نظر گرفت افرادی هستند که حسابرسی را انجام می دهند. در واقع میزان دانش، تجربه و نحوه برخورد آن ها با صاحبکاران است که تفاوت بزرگی را در کیفیت حسابرسی ایجاد می کند. به طور عمده، اجرای موثر بسیاری از الزامات استانداردهای حسابرسی بر صلاحیت شخصی و قضاوت حرفه ای استوار است. فرد یا افرادی که مسئولیت اجرایی سیستم کنترل کیفیت به آنان واگذار می شود، باید تجربه کافی و مناسب و توانایی و اختیار لازم را برای پذیرش مسئولیت داشته باشند. تحقق این امر منوط به بکارگیری افرادی است که نه تنها به طور کامل و مناسب آموزش دیده اند، بلکه به طور مستمر در صدد ارتقای توانایی های حرفه ای خود هستند. لذا جستجوی این گونه افراد و بکارگیری نظرات آنان توسط استفاده کنندگان در جهت ارتقای کیفیت حسابرسی است(دارابی، 1391).
2-14 تخصص حسابرس در صنعت
پیشرفت های روز افزون فناوری و رخنه آن در واحد های تجاری نیاز به رسیدگی چنین شرکت هایی را توسط حسابرسانی متخصص، به امری ضروری بدل ساخته است. از سوی دیگر موسسات حسابرسی به خوبی دریافته اند برای این که سهم بازار خود را از دست ندهند باید موسسات و کارکنان خود را مطابق با الزامات فناوری های بروز در صنایعی خاص آموزش دهند. تحقیقات گذشته نشان می دهد حسابرسان متخصص صنعت، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر ارائه می دهند (کریشنان،2003)، تخصص حسابرس در صنعت را به صورت زیر تعریف می نماید: تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک (خلق ارزش افزوده) به صاحبکاران، همچنین فراهم نمودن دیدگاه ها و یا راه کارهای تازه برای برخی از موضوعاتی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه اند می شود. از آن جايي که حالات مختلف تخصص حسابرس در صنعت به طور مستقيم قابل مشاهده نيست، تحقيقات گذشته شاخص هاي مختلفي را براي اندازه گيري تخصص حسابرس در صنعت بکار گرفته اند. رويکردهاي سهم بازار و سهم پرتفوي غالبا به عنوان شاخص هايي براي تخصص حسابرس در صنعت به کار گرفته مي شوند (ناظمی اردکانی، 1391).
2-14-1 رويکرد سهم بازار
رویکرد سهم بازار، يک متخصص صنعت را به عنوان يک مؤسسه حسابرسي که خودش را از ساير رقباي خود از نظر سهم بازار در يک صنعت خاص متمايز کرده است، تعريف مي نمايد. اين رويکرد فرض مي کند که با مشاهده سهم نسبي بازار مؤسسات حسابرسي که به يک صنعت خاص ارائه خدمت مي کنند، مي توان به ميزان دانش تخصص صنعت مؤسسه حسابرسي پي برد. مؤسسه ای که سهم بزرگ تري از بازار را در اختیار دارد، از دانش تخصصي بالاتري در آن صنعت خاص برخوردار مي باشد. به علاوه، سهم معنادار بازار در يک صنعت نشان دهنده سرمایه گذاری معناداري است که در مؤسسات حسابرسی در توسعه فناوري هاي حسابرسي خاص صنعت صورت گرفته است به طوري که انتظار مي رود مزاياي ناشی از بهبود کيفيت حسابرسی و صرفه اقتصادي(صرفه جوئي هاي ناشی از مقیاس تولید انبوه)، افزایش یابد (اعتمادی و همکاران، 1389).
2-14-2 رويکرد سهم پرتفوي
رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر مؤسسه حسابرسي مورد لحاظ قرار مي دهد. اين رويکرد بيشتر به راهبردهاي مؤسسه حسابرسي مربوط است. صنايع صاحبکار مؤسسه حسابرسي با بيش ترين سهم پرتفوي، نشان دهنده صنايعي هستند که دانش پايه اي معناداري را در ارتباط با آن صنايع ايجاد کرده اند و سهم بزرگ پرتفوي نشان دهنده اين است که سرمايه گذاري معناداري توسط مؤسسات حسابرسي درتوسعه فناوري هاي حسابرسي مربوط به آن صنعت صورت گرفته است (همان منبع).
در این تحقیق برای اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت از رویکرد سهم بازار استفاده شده است؛ به این شکل که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، حسابداران، استقلال حسابرس، حسابرس مستقل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، حق الزحمه