پایان نامه رایگان درمورد کننده(پرداخت، کننده)، ، (ازآغاز

دانلود پایان نامه ارشد

بانک گشاینده به بانک ابلاغ کننده
4. ابلاغ اعتبار به ذینفع اول توسط بانک ابلاغ کننده(پرداخت کننده)
5. ذینفع اول از بانک ابلاغ کننده درخواست انتقال اعتبار را به ذینفع ثانوی می نماید. در ضمن هزینه انتقال توسط ذینفع اول به بانک ابلاغ کننده پرداخت می شود.(مگر اینکه پرداخت هزینه های اعتبار به شکل دیگری بین طرفین توافق شده باشد)
6. بانک ابلاغ کننده،شرایط اعتبار را به ذینفع دوم ابلاغ می کند. همان طور که گفته شد ممکن است مبلغ سیاهه تعدیل شده و مدت اعتبار کوتاه تر شده باشد.
7. ذینفع دوم پس از دریافت اعتبار وآماده نمودن کالا نسبت به تحویل آن به مؤسسه حمل کننده جهت حمل اقدام می کند.
8. بارنامه تحویل ذینفع دوم می گردد.
9. ذینفع دوم پس از تکمیل نمودن اسناد طبق شرایط اعتبار آن ها را تحویل بانک ابلاغ کننده می دهد.
10. بانک ابلاغ کننده(پرداخت کننده) به ذینفع اول جهت جایگزینی سیاهه اطلاع داده سپس وجه اسناد را به ذینفع دوم پرداخت و مابه التفاوت سیاهه را به ذینفع اول پرداخت می نماید.
11. بانک پرداخت کننده نسبت به تحویل اسناد به بانک گشاینده اقدام می کند.
12. بانک گشاینده پس از کنترل اسناد، آن ها را جهت تحویل گرفتن کالا به خریدار تحویل می دهد.
فرآیند اعتبار قابل انتقال را (ازآغاز تا پایان) در تصویرصفحه بعد می توان خلاصه نمود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کشورهای توسعه یافته، مقررات بین المللی، امارات متحده عربی، شرکت های تجاری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مباني، شناسي.، رويکرد، تطبيقي