پایان نامه رایگان درمورد کارآفرینی، کسب و کار، فرصت های کارآفرینانه، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

خصیصههای می باشند و چه ارتباطی بین قسمت های آن وجود خواهد داشت و در نهایت این مدل چگونه عمل خواهد کرد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق به دو بخش نظری و کاربردی تقسیم میشود که دربخش نظری این پژوهش، به مرور تعاریف، نظریه ها و مدل های موجود تشخیص فرصت می پردازیم، هر کدام با رویکردی خاص و یا برای سازمان یا صنعتی خاص در نظر گرفته شدهاند. نتایج این مرور رسیدن به موجودیت های خواهد بود که در مدل مورد نظر از آن استفاده می نمائیم البته نظر خبرگان نیز بر تعیین این موجودیتها تاثیر پررنگی خواهد داشت. این موجودیتها به طور مستقیم و غیر مستقیم بر هم اثر میگذارند و هر کدام از آنها دارای خصیصههای هستند که تشکیل دهنده مدل تشخیص فرصت در دانشگاه هستند.
از نتایج کاربردی این پژوهش نیز میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- نتایج بدست آمده از این پژوهش میتواند به تحقیقات بعدی که در این زمینه انجام میگیرند کمک کند.
2- نتایج این پژوهش به دانشگاههای که بدنبال تشخیص فرصت های کارآفرینانه هستند میتواند کمک نماید.
3- این پژوهش به مدیران ارشد دانشگاهی این کمک را میکند که به کدام قسمت های دانشگاه توجه و تمرکز بیشتری برای استفاده از فرصتها داشته باشند.
4- به دلیل اینکه مورد مطالعه بومی میباشد میتواند مدلی واقعیتر برای تشخیص فرصتهای کارآفرینانه دانشگاهی برای دانشگاههای ایرانی باشد.
5- نتایج این پژوهش به دانشگاه کمک خواهد کرد که وارد چه صنایعی شود و …
اهداف تحقیق
هدف اصلی
ارائه مدلی که دانشگاه فرصت های کارآفرینانه را با استفاده از آن تشخیص دهد.
اهداف فرعی
1- تعریف موجودیتهای مدل( این مدل از چه قسمتهای تشکیل شده است؟)
2- تعریف خصیصههای هر موجودیت(هر کدام از قسمت ها می توانند چه اثراتی بر دانشگاه داشته باشند؟)
3- تعریف رابطه بین موجودیتها( نوع ارتباط و جهت تاثیرگذاری بین قسمتهای مدل به چه صورت است؟)
4- شبیه سازی مدل( شکل ظاهری مدل چگونه است؟)
فرضيهها يا سؤالهاي تحقيق :
سوال اصلی:
مدل تشخیص فرصتهای کارآفرینانهی دانشگاهی چگونه عمل میکند؟
سوالات فرعی:
مدل پیشنهادی داری چه موجودیتهایی است؟
موجودیتهای پیشنهادی دارای چه خصیصههایی هستند؟
رابطه بین موجودیتها چگونه است؟
مدل شبیه سازی شده چگونه عمل میکند؟
قلمرو تحقیق:
جامعه آماري پژوهش
مرحلهی اول خبرگان دانشگاهی در زمینه کارآفرینی(15 نفر)
مرحله ی دوم اعضای دانشگاه شاهد
با توجه به اینکه هدف این پژوهش طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانهی داشگاهی میباشد و مطالعه ی موردی آن نیزدانشگاه شاهد می باشد.اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه حدودا 6700 نفر میباشند، جامعه آماری این پژوهش را در مرحلهی دوم تشکیل می دهند.
نمونه تحقيق :
15 نفر از خبرگان تشخیص فرصت در مرحله اول
385 نفر از اعضای دانشگاه شاهد در مرحله دوم
ابزارهاي تحقيق :
مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه، پرسشنامه
شیوه ی انجام تحقيق:
در این پژوهش از هر دو روش کیفی و کمی استفاده می شود و به عنوان روش آمیخته مطرح می باشد. در بخش کیفی تحقیق داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری می شوند. در بخش کمی نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته نتیجه کار کیفی، به وزندهی و اولویتبندی عوامل شناسایی شده مبادرت میشود. به این ترتیب که پرسشنامهای با استفاده از طیف لیکرت طراحی میشود و در اختیار پرسش شوندگان قرار میگیرد.
برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده شده است و نظرات اصلاحی اساتید در آن اعمال شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیهها از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
قلمرو پژوهش:
از لحاظ موضوعی در حوزه کارآفرینی و در شاخه تشخیص فرصت قرار دارد.
دوره های زمانی انجام پژوهش:
سال1392
مکان پژوهش:
دانشگاه شاهد
شيوه تحليل داده ها :
برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده میشود. برای تأیید نیز از آزمون الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS یا Lisrel استفاده میشود.
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی مدل :
موجودیت4
وضعیت هر سیستم، تصویر لحظهای مقادیر خصیصههای است که موجودیتهای سیستم را تشکیل میدهند. این موجودیتها در واقع عناصر تشکیل دهنده سیستم پیشنهادیاند5( پدامالو و همکاران2011).
خصیصه6
خصیصهها متغییرهای هستند که موجودیتهای سیستم را تشکیل میدهند. در هر سیستمی، یک موجودیت دارای خصیصههای متعددی است که از آنها به مساله مورد بررسی ارتباط دارند7 (پدامالو و همکاران2011).
رفتار مدل8
از تغییر پویایی سیستم به عنوان ” رفتار سیستم” یاد می شود9(پدامالو و همکاران2011).
تعريف عملياتی متغيرهای تحقيق :
فرصت10
لغت نامه دهخدا: فرصت مترادف با موقع و مجال است.
فرهنگ انگلیسی آکسفورد: وجود شرایط مساعد در یک دوره زمانی برای تحقق یک هدف یا مقصود، یا مساعد بودن شرایط برای اینکه چیزی انجام شود یا تأثیر بپذیرد11.
لغت نامه کمبريج: شرایط و موقعیتی که امکان انجام کاری که تمایل به انجام آن یا مجبور به انجام آن هستید باشد12.
لغت نامه وبستر: یک موقعیت مناسب از وقایع، یک شانس خوب برای پیشرفت و توسعه13.
کرزنر: فرصت‌ها فضاهای خالی در بازار است که به علت تخصیص نامناسب منابع به وجود آمده است. از آنجايي كه چارچوب‌هاي تصميم‌گيري افراد هميشه صحيح نيست، آنها در تصميمات خود دچار اشتباه مي‌شوند و باعث كمبودها و يا مازادهايي مي‌شوند. به منظور واكنش به اين كمبودها و مازادها، افراد مي‌توانند منابع را كسب كرده، آنها را تركيب مجدد كنند و محصول را به اميد كسب سود به فروش برسانند14.
تیمونز: خصوصیات فرصت جذابیت، پایایی و بههنگام بودن است که در محصولات و خدمات تجلی می‌یابد15.
شین: فرصت به موقعیتی اطلاق میگردد که در آن فرد بر این باور است که، با ترکیبی نو از منابع، می تواند به سودی برسد16.
برینگر و آیرلند: مجموعه مساعد و مطلوب از شرایط که نیازی را برای یک محصول، خدمت یا کسب و کار جدید ایجاد می‌کند17.
تشخیص فرصت18
فعالیت اصلی کارآفرینی ایجاد کسب و کار جدید می باشد19و ایجاد کسب وکار یک فرایند می باشد20 تشخیص فرصت آغاز کننده فرایند کارآفرینی می باشد21.
چریستنسن و پترسون: تشخیص فرصت امکان درک سود بالقوه جدید از طریق شکل گیری کسب وکار جدید یا بهبود کسب وکار موجود می باشد و امکان دارد در مراحل ابتدایی تاسیس شرکت یا بعد از تاسیس شرکت اتفاق بیفتد22.
تیمونز: تشخیص فرصت فعالیتی است که ایده های کسب وکار را ارزیابی و اولویت بندی میکند و از میان ایده ها بهترین فرصت را انتخاب می نماید23.
هیلز و دکونینگ: فرصت‌ها همانگونه که افراد ایده‌های اولیه را به سمت طرح‌های تمام و کمال کسب و کار شکل می‌دهند، توسعه می‌یابند. اما فرآیند توسعه فرصت از نظر مفهومی با تشخیص یا شناسایی فرصت متفاوت است. آنچه که در بیشتر ادبیات کارآفرینی به عنوان “تشخیص فرصت” شناخته می‌شود، شامل سه فرآیند متمایز است24:
1) درک یا فهم نیازهای بازار و/یا منابعی که به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
2) تشخیص یا کشف یک “تناسب” بین نیازهای ویژه‌ی بازار و منابع مشخص.
3) ایجاد یک “تناسب” جدید بین نیازهای که قبلاً جدا از هم بودهاند و منابع، در قالب یک مفهوم کسب و کار .
شین و ونکاترمن: تشخيص فرصت هاي كارآفريني يك فعاليت كليدي خلق ثروت و پيامد مشترك يك طرز فكر كارآفرينانه است25.
سارسوتی و همکاران: اگر هر دو طرف عرضه و تقاضا مشخص باشند، در این صورت فرصت جمع کردن آنها در کنار هم باید “تشخیص داده شده” و بین عرضه و تقاضا هماهنگی به وجود آورد. این گونه فرصت‌ها را هم می‌توان از طریق بنگاه موجود و هم از طریق راه‌اندازی بنگاه جدید بهره‌برداری نمود26.

خلاصه فصل اول
این فصل پس از ارائه مقدمه با شرح وبیان مساله آغاز شد وسپس اهمیت وارزش پژوهش بیان گردید.در ادامه اهدافی که اهدافی که از انجام این پژوهش دنبال می شود وفرضیات بیان گردید.که پس از آن قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی ارائه گردید، در پایان این فصل واژگان اختصاصی پژوهش به صورت مفهومی وعملیاتی تعریف گردیده است.

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع

مفهوم فرصت، ماهیت فرصت، مدلهای ایجاد و کشف فرصت، دانشگاه، محیط

مقدمه
شناسايي و انتخاب فرصتهاي درست براي اسفادهی بهینه از منابع کسب و کار مهمترين توانايي يک کارآفرين فردی یا سازمانی میباشد و همچنين فهميدن آنچه که يک فرصت را تشکيل ميدهد عاملي کليدي است. اگر چه سوال«چرا، چه زماني و چگونه فرصتها براي خلق کالاها و خدمات بوجود مي‌آيند؟» از اصلي‌ترين سوالات حوزه کارآفريني است اما كمتر تحقيقاتی که مورد قبول تمام صاحبنظران باشد در اين مورد انجام شده ‌است. از این رو دو مفهوم شناخت و فرصت با رویکرد ترکیبی یکی از موضوعات مهم در زمینه کارآفرینی است چرا که شناسايي درست فرصتهاي کسب و کار، پايه اي براي فرآيند کارآفرينانه موفق ميباشد. در این فصل با مروری بر تعاریف و دیدگاههای تشخیص و ایجاد فرصت و همچنین محیط تاتیرگذار بر دانشگاه، به مدلی رسیدیم که به تشخیص فرصتهای کارآفرینانهی دانشگاهی میپردازد.
مفهوم شناسی فرصت27
بدون فرصت، کارآفرینی وجود ندارد. یک کار آفرین بالقوه باید بی اندازه خلاق و سختکوش باشد، ولی بدون فرصتی برای بهرهگیری با این ویژگیها، فعالیتهای کارآفرینی امکان اتفاق افتادن ندارند. تشخیص این واقعیت نشان داده است که در طول تاریخ تحقیقات کارآفرینی هرگاه گرایش به تمرکز روی کارآفرینان و رفتارشان در ایجاد بنگاه جدید بوده است، نقشی که فرصتها بازی کردهاند حیاتی بوده است.
محققان جدیدا توجهشان را از رویکردهایی که بر روی شناخت افرادی در جامعه، که ترجیح می دهند کار آفرین شوند به سمت درک پیوند میان افراد متهور و فرصتهای ارزشمند تغییر دادهاند. این تمرکز جدید نیازمند محققانی است که نقش فرصتها را در فرآیند کارآفرینانه توضیح دهند(اسکاردت و شین، 2003)28.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با وجود ظهور فرصت بعنوان مفهوم مرکزی برای محققان کارآفرینی، توافق کمی میان تعریف و طبیعت فرصتها وجود دارد. دو دیدگاه اصلی در زمینه فرصت با جمله “یک مرد دانا بیشتر از آنکه فرصت پیدا کند آنها را میسازد.” بخوبی نشان داده شده میشود. یکی بیان میکند که فرصتها کشف می شوند و دیگری بیان می کند که ساخته میشوند. برخی از محققین فرصتها را بعنوان محصولی از فرایند خلاقی که تدریجیتر است و شامل ترکیبی از ایده ها در طول زمان است میبینند در حالی که برخی دیگر بر معرفی محصولات، خدمات و فرآیندهای نوآورانه تاکید میکنند(همان منبع).
ماهیت فرصت ها29
وقتی کارآفرینان درباره‌ی فرصت صحبت میکنند، منظورشان از فرصت چیست؟ آیا آنها واقعاً در حال صحبت کردن در مورد “فرصت” هستند؟ چگونه تجارب کارآفرینان، مخصوصاً آن افرادی که در راه اندازی کسب و کارها درگیر بوده اند- توسط پژوهشگرانی که این پدیده را مطالعه میکنند، مورد فهم و درک قرار خواهد گرفت(گارتنر و دیگران2003) 30.
رشتهی کارآفرینی پیرامون مفهوم فرصت میچرخد، محققان کارآفرینی میبایست دقت کنند که اصطلاح فرصت تبدیل به یک اصطلاح catch-all (هزار بیشه – گوناگون) نشود و معنا و جوهره خود را از دست ندهد(همان منبع). به علاوه اصطلاح های متعددی انواع فرصت را توصیف می کنند. یا ایدههای مشابه مفهوم فرصت در ادبیات یافت میشود، مانند لحظه ی (“aha”آها)، یا (“eureka”من کشف کردم)( فیت، 2007)31.
منابعی که بلا استفاده هستند و یا از آنها در حد کافی استفاده نمی‌شود، مثل تکنولوژی‌ها و ظرفیت‌های جدید، می‌توانند امکاناتی را برای ایجاد و رساندن ارزشی جدید به دست مشتریان آینده فراهم نمایند با اینکه شکل دقیق آن ارزش جدید شاید نامعلوم باشد(همان منبع).
در طول تاریخ، حضور فرصت ها از نظر کارآفرینان منحصر به فردند و د

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، کارآفرینی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، کارآفرینی، جمع آوری اطلاعات، قابلیت جستجو