پایان نامه رایگان درمورد پایگاه داده ها، رودخانه ارس، منطقه آزاد، طرح پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

بهره‏گيري از آماره‏هاي تابع توزيع ويبول و محاسبه متوسط سرعت باد، نقشه پهنه‏بندي پتانسيل انرژي باد منطقه لابرادوار کانادا را تهيه کردند. يافته‏هاي آنها حاکي از پتانسيل بالاي انرژي باد در جنوب شرقي منطقه بود.
ييلماز و چليك14 (2008)، در منطقه گليبولوي تركيه با استفاده از داده‏هاي سرعت باد، تابع چگالي احتمال باد را به صورت مقايسه 10 تابع تعيين نمودند. براي اين كار با انجام 3 آزمون نيكويي برازش و روش گرافيك، مناسب ترين تابع را به دست آوردند.
نازلي يونجا آيدين15 و همكاران(2010)، با تلفيق سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل Fuzzy و با استفاده از معيارهاي پتانسيل باد، فاصله از شهره‏هاي بزرگ، رود، شهرك، فرودگاه، مناطق حفاظت شده و سكونتگاه پرنده‏ها و اثرات منفي توربين‏هاي بادي همچون آلودگي صوتي اقدام به ارزيابي محيطي سيستم‏هاي انرژي باد و تعيين مناطق مناسب براي مزارع بادي به منظور بهره‏گيري در برنامه ريزي فضايي كردند.
سيليز كلينيارزا16 و همكاران(2011)، در لهستان اقدام به ارزيابي پراكنش پتانسيل باد با استفاده از رويكرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و در نظر گرفتن 3 معيار اقتصادي، اكولوژيكي و تكنيكي و با در نظر گرفتن عواملي چون ارتفاع، مناطق شهري، پهنه‏هاي آبي، مناطق جنگلي، مناطق حفاظت شده، شيب، راه‏هاي ارتباطي، شبكه انتقال نيرو به منظور معرفي مناطق و پهنه‏هاي مناسب براي سرمايه گذاري در زمينه احداث نيروگاه‏هاي بادي كرده‏اند.
اسلام17 و همکاران(2011)، با استفاده از توزيع ويبول و آمار ميانگين ماهانه و سالانه سرعت باد در يک دورة سه ساله در دو ايستگاه کشور مالزي، قابليت انرژي باد مورد مطالعه قرار گرفت نتيجه اين مطالعه در مقياس بزرگ، حکايت از نامناسب بودن دو ايستگاه يادشده با ميانگين سرعت باد سالانه بين67/2 تا81/3 متر در ثانيه براي توليد انرژي باد داشت، ليکن در مقياس کوچک، نشان دهندة امکان توليد انرژي توسط توربينهاي بادي در ارتفاع 100 متري بود.
همچنين در شهر گلف18 ايالت انتاريوي کانادا براي ارزيابي قابليت استقرار توربينهاي بادي، از دادههاي سرعت باد با استفاده از روشهاي مختلف آماري (روش حداکثر درست نمايي اصلاح شده، توزيع ويبول و رگرسيون مکعبي) بهره گرفته شد.(مك اينتاير19 و همكاران، 2011: 1437).
مطالعات انجام شده در ايران
در کشور ايران احتمالاً به دليل وجود منابع فراوان انرژي سوختهاي فسيلي تحقيقات در خصوص ارزيابي انرژي بادي در مقياس ميکرو و منطقه اي به جد مورد توجه واقع نشده است، برخي پژوهش ها در رابطه با پتانسيل سنجي باد انجام شده كه از مهم ترين آنها امكان سنجي استفاده از انرژي باد در برخي از نقاط ايران، در قالب چند طرح پژوهشي است كه به وسيله ي معاونت انرژي وزارت نيرو(1374)، اجرا شده و چند طرح ديگر نيز در دست اجرا دارد.
كاوياني(1374)، براي برآورد و ارزيابي انرژي باد در سطح كشور ، با استفاده از آمار 5 ساله باد در حدود 60 ايستگاه سينوپتيكي كشور ، اطلس گلباد كشور را تهيه كرده و سرعت و جهت متوسط بادها و انرژي حاصل از آنها را بطور سالانه تعيين نموده است و همچنين در مقاله اي با عنوان توربين هاي بادي وارزيابي پتانسيل انرژي باد در ايران، ضمن بررسي انواع توربين‏هاي بادي و ميزان انرژي باد و سرعت لازم براي توليد برق بادي، با استفاده از آمار5 ساله باد(1981- 1985) در ايستگاه‏هاي سينوپتيك كشور، به ارزيابي پتانسيل انرژي باد در ايران پرداخت و نتيجه گرفت كه در كل كشور ايستگاه زابل(منطقه سيستان) بهترين شر ايط را براي احداث مزارع بادي دارد و پس از آن سواحل و جزاير جنوبي ايران براي اين امر مناسب هستند.
عليجاني(1375)، در بررسي آب و هواي ايران الگوي بادهاي خزري را طي زمستان و تابستان تابع الگوي سيستم هاي فشار مانند فرابار سيبري و بادهاي غربي و نيز اختلاف دماي دريا و خشکي مي داند و از نقش بادهاي شمال شرقي با منشاء پرفشار سيبري در بيشينه‏ي پاييزه کرانه‏هاي غربي خزر با عنوان همرفت وزشي ياد مي‏كند.
حسين زاده(1376)، با توجه به وضعيت وزش باد در سيستان و استفاده از نقشه‏هاي روزانه سطح زمين و سطح ۸۵۰ هکتوپاسکال نتيجه گرفت كه جهت بادها در سطح ۸۵۰ هکتوپاسکال ارتباطي با سطح زمين ندارد و باد سيستان يکي از پديده‏هاي سطح زمين است كه عامل اصلي بوجودآورنده آن، استقرار مرکز کم فشار نسبتًا قوي در جنوب شرق ايران و دو مرکز پرفشار بر روي درياي خزر و ارتفاعات شمال شرق در خارج از کشور است و البته ارتفاعات شمالي و شمال شرقي ايران به عنوان يک عامل کمکي در تشديد اين بادها نقش دارند.
جميل(1380)، داده‏هاي سمت و سرعت باد يك ساله ناحيه آزمايشي پژوهشگاه مواد و انرژي در ناحيه مشكين دشت كرج را با استفاده از بادسنج نوع معمولي(STAP-Italy ) اندازه گيري نموده و چگالي انرژي بادي اين سايت را محاسبه نموده است. ايشان تابع توزيع رايله و ويبول را به عنوان توابعي مناسب جهت برازش داده هاي باد دانسته و در مقاله خود، مقادير پارامترهاي تابع ويبول(c وk) را با روش برازش حداقل مربعات در توزيع آماري تشريح واثبات نموده و با محاسبات انجام يافته به اين نتيجه رسيده است كه ناحيه مورد نظر متوسط1/1 متر در ثانيه و چگالي توان باد حدود48 وات در متر مربع، مكان مناسبي جهت نصب نيروگاه بادي نيست.
صلاحي(1383) به پتانسيل سنجي انرژي باد با استفاده از تابع توزيع احتمال ويبول در استان اردبيل پرداخته و در بين ايستگاههاي مورد بررسي، ايستگاه اردبيل براي بهره برداري از انرژي باد مناسب ارزيابي شد
جهانگيري و همكاران) 1384 (، به محاسبه ي انرژي باد با استفاده از توزيع ويبول دوپارامتره و داده هاي سه ساعته ي باد مناطق سردشت و ماهشهر، در يك دوره‏ي زماني 10 ساله پرداختند. نتايج نشان داد كه دو منطقه‏ي نامبرده، از نظر توليد انرژي باد مناسب هستند.
زاهدي و همکاران(1384)، پتانسيل انرژي باد را در ايستگاه سينوپتيک اردبيل مورد مطالعه قرار دادند. نتايج نشان داد از کل ساعات سال، 5/3652 ساعت توربين بادي مي تواند در اين ايستگاه توليد انرژي نمايد. لذا از اين ايستگاه مي توان به عنوان يکي از نقاط مناسب به منظور بهره برداري از انرژي باد استفاده نمود.
اميني و حسيني(1389)، پتانسيل انرژي باد را در ايستگاه هاي حوزه آبريز رودخانه ارس جنوبي بررسي کردند. در اين مطالعه از داده هاي سه ساعته سمت و سرعت باد در استان هاي آذربايجان شرقي, آذربايجان غربي و اردبيل استفاده گرديد. بررسي ها نشان داد که پتانسيل توان باد در ايستگاه اردبيل بيشتر از ساير نقاط است.
گندمكار(1388)، بر اساس ميانگين هاي بلند مدت ماهانه سرعت باد در كيش، ماه هاي فوريه، مارس، آوريل، مي و ژوئن داراي متوسط سرعت بالاي 8 گره هستند و در ديگر ماه هاي سال هم سرعت متوسط حدود 6 گره يا بالاتر است. بر اساس اين اطلاعات زمستان و بهار در كيش بادخيزترين زمان ها هستند و اواخر تابستان و اوايل پاييز سرعت باد در پايين ترين مقدار خود قرار دارد.

فصل سوم: پایگاه داده ها و روش تحقيق

– مقدمه
استفاده از انرژي هاي تجديدپذيرخصوصا انرژي باد و آن هم در مقياس وسيع مانند مزارع بادي, مزاياي متعددي از جمله استحصال انرژي رايگان و بدون هزينه سوخت, احداث و بهره برداري آسان و سريع, کاهش تلفات و آزاد سازي ظرفيت خطوط انتقال انرژي در صورت استفاده در محل توليد و مهم تر از همه عدم انتشار آلاينده هاي زيست محيطي و حفظ محيط زيست را در پي دارد. باتوجه به پيشرفت قابل ملاحظه فن آوري استحصال اين انرژي و قابل رقابت شدن هزينه هاي کلي نيروگاههاي باديدر مقايسه با انواع نيروگاههاي باسوخت فسيلي, سرعت نفوذ اين نيروگاه هادرشبکه بسياربالاست. يکي از موضوعاتي که لازم است به همرا رشد و توسعه سريع انرژيهاي تجديدپذير خصوصا نيروگاههاي بادي در کشورمورد نظر قرار گيرد. سرعت وزش باد, ماهيتي تصادفي دارد که براي مدلسازي آن, لازم است تابع توزيع چگالي احتمال و يا تابع توزيع تجمعي احتمال مناسبي براي آن انتخاب شود. در اين زمينه مطالعات و تحقيقات زيادي انجام شده و توابع چگالي احتمال متاوتي مورد آزمون قرار گرفته است. که در ين بين مي توان به توابع توزيع احتمال ويبول, تست کي دو, سرعت نامي و محتملترين سرعت اشاره نمود.
– ويژگيهاي جغرافيايي طبيعي جزيره كيش
توپوگرافي
حدود 200 ميليون سال پيش در ادامه حرکات صفحه‏اي عظيم قاره‏ها و فشار آنها بر هم که با چين خوردگيها و پديده کوه زايي همراه بود، شبه جزيره عربستان همراه با صفحه قاره آفريقا به سوي شمال حرکت کرد و در نتيجه (حدود 65 ميليون سال پيش) از آفريقا جدا شده و به آسيا متصل گرديد.فشار ناشي از اثر اين تحرک که از جنوب غربي به ايران وارد شد، باعث چين خوردگي عظيم اين بخش از فلات ايران به صورت ارتفاعات زاگرس گرديد و رشته کوههاي آن عمود بر راستاي اين فشار يعني در جهت شمال غربي به جنوب شرقي بوجود آمد. حداکثر ارتفاع رشته کوههاي زاگرس حاصل از اين حرکات کوه زايي، قله دنا با ارتفاع 4409 متر در بوير احمد است. ارتفاع رشته کوههاي زاگرس از قله دنا بتدريج در جهت خليج فارس کم شده و ادامه آن در اعماق آبهاي خليج فارس به صورت چين خوردگي‏هايي در زير آب پنهان مي‏گردد. جزيره کيش و ساير جزيره‏هاي تنگه هرمز در خليج فارس بخشي از تاقديس‏هاي اين چين خوردگي‏ها با لايه‏اي از پوشش مرجاني و از سازه‏هاي زاگرس‏اند. جزيره‏ي كيش داراي زميني هموار و بدون عارضه‏ي طبيعي است. بلندترين نقطه‏ي آن در شرق جزيره، 45 متر از سطح دريا بلندي دارد. از اين رو كرانه‏ها با شيب اندكي به دريا پايان مي‏يابند. سطح جزيره داراي بريدگيهاي كم ژرفي است كه ناشي از فرسايش آبهاي روان در هنگام بارشهاي تند زمستاني است. از ديد مورفولوژي كرانه‏اي، در اين جزيره دو تيپ گوناگون كه پيدايش آنها بيشتر ناشي از جريان موج‏هاي درياست، وجود دارد:
كرانه‏هاي سنگي و صخره‏اي واقع درغرب و شمال جزيره.
كرانه‏هاي هموار ماسه‏اي در جنوب و شرق جزيره
شکل ‏31:نقاط ارتفاعی منطقه مورد مطالعه ( منبع: سازمان منطقه آزاد كيش)
ساختمان زمين شناسي جزيره ساده مي‏باشد واز آهك هاي مرجاني پليستوسن، كه به آهك‏هاي قشم مشهورند، تشكيل گرديده است. بافت آهك‏هاي مرجاني، متخلخل بوده و داراي توانايي نگهداري آب در شكاف سنگها است. وجود لايه‏هاي نمكي در بين آهك‏هاي مرجاني، سبب شوري آبهاي زيرزميني مي‏شوند. در بخشهاي مركزي جزيره، برون زدگيهاي سنگي كه در حال ويران شدن هستند، ديده مي‏شود. خاك هاي جزيره‏ي كيش از نوع رسي همراه با مارنهاي آهكي بوده، كه در نتيجه‏ي فعل و انفعال‏هاي شيميايي و هوازدگي درشرايط آب و هوايي گرم و مرطوب بوجود آمده اند(افشارسيستاني، 1376 : 635). اطلس آب از انتشارات وزارت نيرو در سال 1369، در بخش هيدرولوژي نوع جزيره را از «« سازنده‏هاي سخت »» و ««سازندهاي كربناته »» تشخيص داده و در توضيح آورده است «« شكستگي و درز و شكاف با تراكم ناچيز، نازك لايه و متناوب »». و در بخش كيفيت آب، آنرا از نظر شيميايي «« منطقه بي كربناته كلسيت Ca,hco3 »» معرفي كرده است. جزيره كيش در جهت ساحل غربي – به ساحل شرقي (فاصله ي مجتمع مرجان – ميدان هور)، 45/15 کيلومتر طول دارد. بيشترين عرض جزيره در راستاي ساحل(جنوبي) به ساحل (شمالي) فاصله سطح جزيره فاقد توپوگرافي ويژه مانند پديده کوه و حتي تپه مرتفع است. مركز جزيره در ميدان فرودگاه (ضلع شمال شرقي) مي‏باشد. بلندترين نقطه طبيعي در حدود 1500 متري شمال شرقي مركز جزيره به ارتفاع 45 متر بود. پس از انتخاب اين جزيره به عنوان مركز بين المللي توريستي و تجارتي و تشكيل سازمان عمران كيش در سال 1351 با گسترش فرودگاه قديمي و توسعه آن اين بلندي در داخل محدوده شمالي فرودگاه جديد قرار گرفت و 10 متر از آن كاسته شد اكنون بلند‏ترين ارتفاع جزيره 35 متراست (نشريه ديروز و امروز كيش، 1377).
شيب و جهت شيب جزیره
هرگاه سطحي صاف و کاملا همگن باشد، مبادلات جرم و انرژي در همه نقاط آن برابر و از نظر آب و انرژي درآن تعادل بر قرار است.اينگونه سطوح در طبيعت به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد روش حداقل مربعات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد انرژی باد، منطقه آزاد، پایگاه داده ها، ایالات متحده