پایان نامه رایگان درمورد وزارت ورزش و جوانان، وزارت ورزش، مخارج دولت، اقتصاد خرد

دانلود پایان نامه ارشد

ي جوامع باعث شده است دولتها در امر پيشرفت ورزش به ويژه ورزش همگاني سرمايهگذاري کنند. ورزش به عنوان يکي از مهمترين عوامل افزايش سلامتي و کاهش هزينههاي درمان موجب توسعه برنامههاي ملي و افزايش بهرهوري نيروي کار گشته که هم خود و هم جامعه از آن بهرهمند ميشود اما اين امر مستلزم مشارکت بيشتر مردم در ورزش همگاني ميباشد. ميزان هزينههاي ورزشي هر خانوار با ميزان رواج ورزش در هر کشوري متناسب است.
از اثرات اقتصادي ديگر ورزش، ارتباط تنگاتنگ آن با هزينه درمان است. زيرا بي تحرکي موجب ابتلاي شهروندان به بيماريهاي گوناگون ميشود. در اين صورت، هزينه درمان جايگزين هزينه ورزش ميشود. فعاليت ورزشي در استراليا موجب مي شود که به ازاي هر نفر در سال 332 پوند صرفه جويي شود. رواج ورزش همگاني در اين کشور موجب 125 دلار آمريکا صرفه جويي به ازاي هر نفر ميشود و اين رقم صرفهجويي در آمريکا 1900 دلار است. بنابراين اگر مردم آمريکا فقط پياده روي کنند سالانه 4/3 ميليارد دلار صرفه جويي ميشود. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني هزينه درمان چاقي در کشورهاي مختلف بين 2 تا 7 درصد هزينه درمان ملي است (گزارش سازمان بهداشت جهاني، 2009).
هرچند ورزش از زمان قديم بوده اما نقش آن به عنوان يک صنعت و تأثير آن بر اقتصاد مورد توجه نبوده است. لذا در اين رساله، تحليل علمي رابطه اين صنعت با رشد اقتصادي مورد بررسی قرار میگیرد.
1-4 فرضيات و اهداف تحقيق
الف) مخارج بخش دولتي در ورزش بر رشد اقتصادي اثر مثبت دارد.
ب‌) مخارج دولتي در ورزش بر سرمايه انساني اثر مثبتي دارد و اثر نهايي اين مخارج از طريق سرمايه انساني مثبت است.

1-5 سوالات تحقيق
الف) مخارج بخش دولتي در ورزش بر رشد اقتصادي چه اثري دارد؟
ب) اثر مخارج دولتي در ورزش بر رشد اقتصادي از کانال سرمايه انساني چگونه ميباشد؟

1-6 چه كاربردهايي از انجام اين تحقيق متصور است؟
سازمانهاي تصميمگير و تصميم ساز در حوزه ورزش، مثل وزارت ورزش و جوانان ميتوانند از اين رساله استفاده کنند.

1-7 روش انجام تحقيق
روش تحقيق بطور کلي تحليلي- توصيفي است. در اين رساله کل مخارج صورت گرفته توسط دولت در سالهاي بعد از انقلاب (چه ورزش همگاني و چه حرفهاي) مورد ارزيابي قرار گرفته و اثر آن بر رشد اقتصادي بطور مستقيم و از کانال سرمايه انساني بطور غير مستقيم سنجش ميشود. روش اقتصاد سنجي مورد استفاده براي برآورد الگوي فوق، روش خود توضيح با وقفههاي گسترده (ARDL) ميباشد. دليل اين انتخاب مزيتهاي زيادي است که روش ARDL نسبت به روشهاي ديگر دارد. مهمترين مزيت اين روش قابليت استفاده از آن براي بررسي بين متغيرها، صرف نظر از مانا بودن و نبودن آنهاست. همچنين در اين روش، علاوه بر امکان محاسبه روابط بلندمدت بين متغيرها، امکان محاسبه روابط پويا و کوتاهمدت وجود دارد. ضمن آنکه سرعت تعديل عدم تعادل کوتاهمدت در هر دوره، براي رسيدن به تعادل بلندمدت نيز قابل محاسبه است. همچنين اين روش بر خلاف ساير روشها، حتي در نمونههاي کوچک هم نتايج قابل اعتمادي دارد. براي تخمين، از دادههاي سري زماني ساليانه کشور طي دوره زماني 1389-1358 استفاده شده است.
1-8 محدوديت تحقيق و جامعه آماري
يکي از محدوديتهاي تحقيق، مطالعات انجام شده آن ميباشد. تحقيقات و رسالههاي انجام شده بيشتر حوزه اقتصاد خرد ورزش ميباشد و اکثر مطالعات بصورت سري زماني نيست. در ايران، به جز يک پاياننامه که توسط زماني (1389) انجام شده است بقيه مطالعات اکثراً مقطعي و موردي ميباشد.

1-9 روش جمع‌آوري اطلاعات
اطلاعات مربوط به ورزش، از گزارشات قوانين بودجه کشور و اطلاعات وزارت ورزش و جوانان در سالهاي مختلف استخراج شده و اطلاعات مربوط به ساير متغيرها از سالنامه آماري بانک مرکزي، آمارهای مرکز آمار ایران و دادههای WDI9 جمعآوري شده است.

1-10 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
اطلاعات بدست آمده توسط نرمافزار microfit و از روش خود توضيح با وقفههاي گسترده (ARDL) تخمين زده شده است.

1-11 ساختار تحقيق
فصل اول كلياتي در مورد صنعت ورزش و همچنين در مورد اهداف، بيان مسئله،‌ فرضيه‌ها، سوالات تحقيق و روش تحقيق و… بحث شده است.
در فصل دوم در مورد ورزش، صنعت ورزش بحث شده و به اثرات اقتصادي و اجتماعي ورزش پرداخته ميشود.
فصل سوم به مباني نظريه تحقيق و مطالعات انجام شده در مورد تحقيق اختصاص دارد.
در فصل چهارم به تاريخچه ورزش در ايران و معرفي دادههاي موجود در کشور پرداخته شده است
در فصل پنجم به معرفي و تخمين مدل پرداخته شده است.
در فصل ششم هم، نتيجه‌گيري و پيشنهادات ارائه شده است.

فصل 2. ورزش، صنعت ورزش و اثرات اقتصادی- اجتماعی آن

2-1 مقدمه
ورزش به عنوان بخش مهمي از فعاليت اقتصادي و صنعت فراغت شناخته ميشود که هم بر روي اشتغال و هم بر ارزآوري کشورها اثر دارد. همچنين نقش آن بر سلامت افراد در جامعه اساسي است. ورزش و تفريحات سالم بهعنوان يک صنعت پردرآمد، بطور مستقيم و غيرمستقيم در توسعه کشورهاي دنيا نقش دارند. در حال حاضر ورزش و تفريحات سالم در کشورهاي توسعه يافته، يک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادي اين کشورها محسوب ميگردد. ورزش يکي از بزرگترين و پردرآمدترين صنايع در قرن بيستويک بهشمار ميرود. صنعت ورزش به سرعت جهاني گشته و قلمرو آن همهجا را تسخير کرده است. اين صنعت با همه جنبههاي اقتصادي آن از جمله رسانههاي گروهي، پوشاک وغذا و… توانسته است سهم عمدهاي از GDP کشورها را بدست آورد. بهطوريکه سهم صنعت ورزش از GDP، در برخي از کشورهاي پيشرفته بيش از دو درصد گزارش شده است و جايگاه اين صنعت را در بين ديگر صنايع ارتقاء بخشيده است (عسکریان، 1383). مطالعات نشان ميدهد که ورزش کشور ايتاليا 2 درصد و نيوزلند 1 درصد GDP اين کشورها را به خود اختصاص داده است (اشنفلدر، 1390). بر اساس مطالعات در ايران در سال 1377، تنها 0.38 درصد، در سال 1380، 0.39 درصد (عسکريان، 1383) و در سال 1384، 1.1 درصد از GDP را ورزش به خود اختصاص داده است (کيان مرز، 1386). تحولات گوناگون در طي چند دهه اخير به خصوص در بخش صنعت و فناوري، بر رابطه بين اقتصاد و ورزش تأثير گذاشته چنانكه امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به طور عام و در بخش ورزش بهطور خاص، ورزش را به يكي از شيوههاي كسب درآمد ملي و منطقهاي تبديل كرده كه چشم پوشي از آن امكان پذير نيست. بررسيها در جوامع پيشرفته نشان دادهاند كه ورزش از عوامل تأثيرگذار در رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي كشورها، در آينده خواهد بود (آندرف، 1380). ورزش با ايجاد مكانيسمهاي مؤثر به طور مستقيم و غيرمستقيم بر اقتصاد تأثير گذاشته كه اين تأثيرات شامل موارد زير ميباشد:
1- ورزش باعث افزايش سطح سلامت و تندرستي در ميان افراد جامعه گشته و افزايش سطح سلامت با تأثير بر سرمايه انساني و نيز سرمايه اجتماعي، سبب افزايش سطح بهرهوري اقتصادي در بخشهاي توليدي و خدماتي ميگردد.
2- گسترش ورزش سبب افزايش سطح سلامت شده و هزينه هاي بهداشتي، درماني و هزينههاي جانبي آن را در جامعه كاهش ميدهد.
3- افزايش چشمگير شاغلان در بخش ورزش كه بر روند جاري اقتصاد حاكم بر كشورها، تأثير گذاشته و از حجم بيكاران در حال افزايش كاسته است.
4- از ورزش به عنوان ابزاري مؤثر براي بازاريابي و فروش كالاهاي ورزشي و غير ورزشي استفاده ميشود.
5- از طريق برگزاري مسابقات ورزشي در سطح ملي منطقهاي و بينالمللي سرمايههاي پولي و مالي به بازارهاي داخلي وارد ميشوند (پارسا مهر، 1388، ص 202 و 203).
ورزش بر جنبههاي مختلف زندگي اثرگذار است، چه مستقيم و چه غير مستقيم. هنوز بسياري از مردم نسبت به اثرات والاي ورزش بر زندگي خود ناآگاهند: ورزش سلامتي مردم را بهبود داده و شبکههاي اجتماعي و ارتباط اجتماعي و مهارتهاي آنها را تغيير ميدهد. همچنين بر سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني و انسجام اجتماعي اثر مثبت دارد. ورزش بطور مستقيم با ايجاد شغل و کارخانه و صنايع خدماتي و خرده فروشي و بطور غير مستقيم با اثرگذاري بر سرمايه انساني و اجتماعي بر اقتصاد اثرگذار است. از طريق ورزش هويت ملي و فرهنگ مردم بهبود مييابد و با پيروزي در يک مسابقه بينالمللي غرور ملي افزايش مييابد (ورزش در کانادا، 2009).
مردم با رويکردهاي مختلف با ورزش روبرو ميشوند همانند ورزشکاران، مربيان، مسئولان، حاميان، داوطلبان، دانشمندان، هنرمندان، رسانهها و تماشاگران و طرفداران که هرکدام رويکرد خاص خود را دارند: ورزش يکي از انواع فراغتهاست که شادي به ارمغان ميآورد و باعث افزايش آرامش روحي و بهبود کيفيت زندگي ميشود. ورزش شخصيت فرد را ميسازد و اين فرصت را براي کودکان و جوانان ايجاد ميکند که کار تيمي، از خودگذشتگي و تعهد را ياد بگيرند. ورزش يکي از زمينههاي فعاليتهاي انساني است که اجازه ميدهد تا انسان براي تعالي تلاش کند (همان).
براي اينکه ورزش بتواند در مقايسه با فعاليتهاي ديگر، سهمي از منابع عمومي محدود را بدست آورد نياز به اين دارد که به منافع ملموس آن در بين افراد، جوامع و کشورها پرداخته شود. در ايران هم بايد دولت و سازمانهاي مختلف براي آگاهي مردم از ارزش ذاتي ورزش با ارائه شواهدي مانند بهداشت، آموزش و مهارت و خدمات اجتماعي براي رسيدن به هدف کمک کنند. عليرغم اثرات معنيدار ورزش و نياز به آگاهي در مورد اين مهم، ليکن مطالعات زيادي در حوزه اثرات اقتصادي- اجتماعي ورزش صورت نگرفته است. عدم بررسي عميق از اثرات ورزش بر روي افراد، جامعه، سازمانها و کشورها باعث شده است که سياستگذاران نتوانند برنامهريزي مناسبي براي توسعه ورزش داشته باشند و لذا ورزش نياز به سرمايهگذاري گستردهاي از سوي دولتها دارد (گراتون و تیلور، 2002).

2-2 تعريف ورزش
تمام مطالعات مرتبط با ورزش، با مسئله سختي مواجه هستند که چگونه ورزش را تعريف کنند. ورزش قسمتي از فعاليتي به نام فراغت ميباشد. محققين اين حوزه تلاش کردهاند که توضيح دهند به چه نوع فعاليتي فراغت گفته میشود، اما تعريف مشخصي پيدا نکردند چون اين فعاليت به احساسات و ادراکات مشارکت کنندگان بستگي دارد. در واقع يک فعاليت ميتواند براي يک نفر فراغت و براي يک شخص ديگر فراغت نباشد.
فدراسيون ورزشي اروپا در سال 1992 تعريف خلاصهاي از ورزش انجام داده است: ورزش يک فعاليت فيزيکي است که در آن از طريق مشارکت سازمانيافته و يا غير سازمانيافته، جهت گسترش سلامت جسمي و فکري، ايجاد رابطههاي اجتماعي و يا بدست آوردن نتايج در مسابقات انجام ميشود (فدراسيون اروپا، 1992). مهمترين سوالي که مطرح ميشود اين است که فرق بين فعاليتهاي ورزشي فعال، فراغت عمومي و فعاليتهاي مربوط به سرگرمي چيست؟ فعاليتهاي مختلف ميتواند در اين گروهها يا گروههاي ديگر طبقه بندي شوند. فوتبال، دو و ميداني و ژيمناستيک بطور واضح جزء بازيهاي المپيک ميباشد و در همه کشورها جزء ورزشهاي فعال طبقهبندي ميشوند. رفتن به سينما و يا خوردن شام در بيرون و تماشاي تلويزيون فعاليتهاي فراغتي و سرگرمي ميباشند. سوالي که مطرح ميشود اين است که آيا دارت و بيليارد جزء فعاليتهاي ورزشي ميباشند يا فراغتي؟ گفته ميشود که اين دو ورزش و يا امثال چنين فعاليتهايي جزء ورزش ميباشند و لذا در خيلي ازکشورها چنين فعاليتهايي را تلويزيون پوشش داده و روزنامهها در مورد اين دو بحث ميکنند. همچنين فعاليتها، رقابتي ميباشند. در کشورهايي که چنين فعاليتهايي گسترش يافته جزء طبقهبندي ورزشي ميباشند. بنابراين، فعاليت بدني در آنها وجود ندارد و لذا در طبقه بندي فعاليتهاي فيزيکي جايي ندارند اما رقابتي هستند.
مجموعه ديگري از فعاليتها که فيزيکي هستند اما رقابتي نيستند اغلب در طبقهبندي مشارکت ورزش ملي جاي ميگيرند. فعاليتهايي مانند باغباني فيزيکي هستند اما در طبقه بندي غير ورزشي جاي ميگيرند (گراتون و تیلور، 2002، ص 7).
يکي ديگر از فعاليتها “راه رفتن” ميباشد. اگرچه بسياري از راه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مخارج دولت، برنامه چهارم توسعه، عرضه کنندگان، اثرات اقتصادی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ورزشکاران، ارزش افزوده، اندازه بازار، توسعه بازار