پایان نامه رایگان درمورد ورزشکاران، برنامه پنجم توسعه، برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

پهلواني محسوب ميشود در آن زمان گسترش يافت. مغولان چون به مشتزني علاقمند بودند اين ورزش را در ايران متداول کردند.
صفويان، با توجه به ستيز و رويارويي با ترکان عثماني، ورزشهايي مثل شمشيربازي، اسبدواني، چوگان، تيراندازي، شکار، شناي در آب و کشتيگيري را رواج دادند. در اين دوره زمين چوگاني که حدود دوازده هزار متر مربع وسعت داشت در لاهيجان ايجاد شد (آيريا و بهرام، ص 292).
بعد از صفويان، زنديان بهترين مشوق ورزشکاران بودند و در ترويج پهلواني کوشيدند. در زمان آقا محمد خان قاجار ورزش به انزوا رفت و ورزشکاران ورزش پهلواني را کنار گذاشتند. بعد از قتل وي، مردم دوباره به کشتي روي آوردند. ديدارهاي خارج از کشور در کشتي پهلواني آغاز شد و چندين نفر، براي مسابقه به خارج از کشور سفر کردند و کشتيگيران برجستهاي از هند و روس و افغانستان و .. به ايران آمدند (حسيني و همکاران، ص 187). در قانون اساسي فرهنگ مصوب آبانماه 1290ه.ش. به موضوع تربيت بدني و پرورش جسم دانشآموزان اشاره صريح شده است. در ماده اول اين قانون، مکتب و مدرسه مکاني تعريف شده است براي تربيت اخلاقي، علمي و بدني و در ماده دوم، در برنامههايي که از سوي وزارت معارف براي مدارس تعيين ميگردد تصريح شده است که بايد مدارس در بحث علمي، صنعتي و تربيت بدني دانشآموزان تلاش کنند (کريمي، ص 194).
4-4 ورزش و تربيت بدني در قرن معاصر تا پيروزي انقلاب اسلامي
در سال 1306 شمسي، بر اساس قانوني که به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد، درس ورزش و تربيت بدني بصورت رسمي، جزء برنامههاي درسي همه مقاطع تحصيلي قرار گرفت. به موجب اين قانون هر روز يک ساعت از برنامه دانشآموزان به درس ورزش و تربيت بدني اختصاص يافت اما اجراي اين قانون دچار مشکل شد زيرا نه امکانات اوليه براي اين کار وجود داشت و مدارس فاقد تأسيسات و وسايل ورزشي بودند و نه اقدامي براي تربيت مربيان ورزشي صورت گرفته بود (همان).
در ارديبهشت ماه 1313 اولين انجمن تربيت بدني بصورت رسمي و قانوني تشکيل شد. از مهمترين فعاليتهاي انجمن، ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد (حسيني و همکاران، ص 191):
– تهيه کتب و مقررات ورزشي و پيشاهنگي مدرن اروپايي براي ورزشکاران ايراني.
– استخدام يک کارشناس تربيت بدني از آمريکا به نام “گيپسون58”.
– احداث يک ساختمان براي دفتر انجمن ملي تربيت بدني در ايران.
– تربيت تعدادي ورزشکار داوطلب براي آموزش مقررات ورزشي و پيشاهنگي و رها کردن آنها در بين جوانان جهت تبليغ و اشاعه آموختههاي خود.
– کوشش جهت شرکت در المپيک 1936 برلين.
– تشکيل باشگاههاي ورزشي و اردوهاي تابستاني.
در سالهاي 1314 و 1315 شمسي، دورههاي چهارساله تعليمات تربيتبدني زير نظر گيپسون ايجاد شد که حدود يکصد مربي ورزش تربيت کرد و همه آنها در مدارس شهرستانهاي مختلف به تدريس تربيت بدني و ورزش پرداختند. در سال 1317 دانشسراي مقدماتي تربيتبدني پسران تأسيس شد. طي چهار دوره، هر دوره بيست الي بيست و پنج نفر فارغالتحصيل شده و به کار تدريس ورزش در مدارس کشور پرداختند. در سال 1330 در دانشسراي مقدماتي اصفهان نيز، رشته تربيت بدني داير گشت. بعد از آن دانشگاه تهران و دانشگاههاي مختلف به تدريس درس تربيت بدني پرداختند. مدرسه عالي ورزش در سال 1351 ايجاد شد و به پذيرش دانشجو پرداخت (کريمي، ص 195).
با مروري بر بودجه سالهاي مختلف قبل از انقلاب، مشاهده ميشود که از سال 1329 شمسي، به بحث تربيتبدني و ورزش در بودجههاي ساليانه کشور اهميت داده شده است. از سال 1329 شمسي تا سال 1343، بودجهاي تحت عنوان کمک به انجمن تربيت بدني مصوب شده بود. البته ناگفته نماند که در خلال اين سالها، مخارج اعزام قهرمانان ايران به خارج از کشور مثل مسابقات قارهاي در ژاپن و کشورهاي ديگر در بودجه کشور ديده شده بود. از سال 1344 شمسي، در بوجه کشور فصلي تحت عنوان “امور جوانان، تربيت بدني و پيشاهنگي” مشاهده ميشود که امور مربوط به تربيت بدني در سال 1344، در دو بخش تربيت بدني در مدارس و تربيت بدني بزرگسالان مصوب شده بود. در سالهاي بعد تا پيروزي انقلاب، بودجه تربيتبدني شامل بودجه موارد زير بود:
– وزرات کار و امور اجتماعي در حوزه ورزش
– سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم
– ساختمان مجموعه ورزشي آزادي
– ساختمان مجموعه ورزشي تختي
– سازمان فرهنگي ورزشي تاج
– هزينه مربوط به اعزام ورزشکاران به مسابقات مختلف جهاني و آسيايي
– هزينه مسابقات آسيايي که در تهران در سال 1353 شمسي (1976 ميلادي) برگزار شد.
جدولهاي (4-1) و (4-2)، بودجه تربيتبدني، به ترتيب در سالهاي 1343-1329 و 1357-1344 را نشان ميدهد:

جدول 4-1 بوجه فصل تربيت بدني در سالهاي 1343-1329
سال
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
مبلغ
10
10
10
10
20
20
20
30
45
47
67
67
60
67
76.7
منبع: عملکرد قوانين بودجه کشور
(مبالغ به ميليون ريال)

جدول 4-2 بوجه فصل تربيت بدني در سالهاي 1357-1344
سال
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
مبلغ
210.5
263.4
223
515.7
868.5
1223.4
1823.4
2102.3
4806.8
8433.3
3077.3
4439.1
6591
7166.2
منبع: عملکرد قوانين بودجه کشور
(مبالغ به ميليون ريال)

همانطور که ملاحظه ميشود از سال 1329 تا 1343 بودجه تربيتبدني يا ثابت بوده و يا افزايش جزئي داشته است. به جزء سال 1341 که نسبت به سال 1340، کاهش نشان ميدهد.
از سال 1344 تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، روند بودجه ورزش، افزايشي بوده اما در دو سال 1352 و 1353، به علت برگزاري مسابقات آسيايي در تهران، بودجه ورزش افزايش زيادي داشته است.
نمودارهاي (4-1) و (4-2)، بودجه تربيتبدني، به ترتيب در سالهاي 1343-1329 و 1357-1344 را نشان ميدهد.

نمودار 4-1 بودجه تربيت بدني طي سالهاي 1343-1329

نمودار 4-2 بودجه تربيت بدني طي سالهاي 1357-1344
اولين باشگاه ورزشي به نام” ايران ” درتهران با مشاركت عدهاي از اعيان و اشراف و نمايندگان سياسي خارجي تأسيس گرديد. در اين باشگاه به ورزش سواركاري و مسابقههاي چوگان توجه خاصي ميشد. دومين باشگاه” ژيمناستيك واسكريم” بود كه توسط مرحوم مير مهدي ورزنده افتتاح شد و سومين باشگاه “اجتماعيون” بود كه در سال 1306 تأسيس گرديد. از ساير باشگاههاي كشور در آن زمان مي توان” باشگاه فردوسي مشهد”،”گيو بندرانزلي”،”خليج و جنوب خرمشهر” و باشگاه “كازروني اصفهان” نام برد.
از نمونههاي تأسيسات بزرگ ورزشي كه بر اساس استانداردهاي نوين معماري ورزشي در اين دوره ساخته شده است، ورزشگاه”امجديه” درتهران است كه داراي استاديوم فوتبال، پيست دو وميداني، سالن چندمنظوره، استخر شنا، سالن كشتي، سالن ژيمناستيك و….مي باشد.
از نمونههاي جديدتر، استاديومهاي “آزادي”و “تختي” هستند، كه شروع ساخت استاديوم آزادي سال 1350 و اتمام آن سال 1353 جهت آماده شدن براي مسابقات آسيايي ميباشد. استاديوم تختي هم که براي مسابقات آسيايي 1974 ميلادي (1353 شمسي) تهران آماده و به بهرهبرداري رسيد، در سال 1346 شروع به ساخت کرد.

4-5 وضعيت ورزش و تربيت بدني در ايران بعد از انقلاب اسلامي
امروزه ورزش و تربيت‌بدني به عنوان يك موضوع مهم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه مبناي بسياري از رفتارها و الگوهاي اجتماعي است، نقش مهمي را در توسعه جامعه به خود اختصاص داده است، زيرا پيامدهاي اين پديده علاوه بر دستاوردهاي آشكار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در بسياري از زواياي پنهان عرصه‌هاي ملي و فراملي راه‌گشا بوده و زمينه‌هاي شكوفايي جامعه را فراهم مي‌سازند.
با توجه به ماهيت فعاليت‌هاي بخش تربيت‌بدني و ورزش كه مؤثر بر ارتقاي سلامت جسماني و رواني جامعه بوده و نتيجه نهايي آن زمينه‌ساز اصلي تربيت نيروي انساني سالم است، در جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به تأكيدات دين مبين اسلام، جايگاه شايسته‌اي به امر تربيت‌بدني و ورزش اختصاص داده شده است. به‌گونه‌اي كه اصل سوم قانون اساسي بر لزوم توسعه تربيت‌بدني كشور تأكيد كرده است و بر همين اساس، در جهت توسعه و گسترش ورزش، فعاليت‌هاي مستمر و حمايت‌هاي لازم از طريق تشكيلات دولتي شامل: سازمان تربيت‌‌بدني (وزارت ورزش و جوانان)، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيروهاي نظامي و انتظامي و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي مانند: كميته ملي المپيك ايران، كميته ملي پاراالمپيك ايران، فدارسيون‌ها و هيأت‌هاي ورزشي آقايان و انجمن‌ها و هيات‌هاي ورزشي بانوان و همچنين بخش خصوصي به عمل مي‌آيد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با وجود جنگ تحميلي 8ساله، سرمايهگذاري در ورزش و پروژههاي ساخت و توسعه اماكن ورزشي پيگيري گرديد، اما با توجه به نرخ رشد جمعيت و پديدههايي نظير كوچ جمعيت از مناطق جنگي و محروم به حاشيههاي شهرهاي بزرگ و مهمتر از همه، نياز مبرم ساير بخشهاي بنيادي و خدماتي و آسيب ديده از حملات دشمن در طول جنگ از جمله آموزشي و بهداشتي و…… به اعتبارات بيشتر، نتايج مطلوبي در بخش سرمايهگذاري ورزشي بخصوص ساخت اماكن ورزشي حاصل نشده است. بعد از اتمام جنگ و نياز کشور به سازندگي در حوزههاي ديگر، در برنامه اول و دوم توسعه کشور در حوزه ورزش سرمايهگذاري زيادي نشده است. در برنامه سوم، در خصوص تربيت بدني، مادهها و تبصرههايي مصوب شده است ولي عملکرد خوبي نداشته و بسياري از اين برنامهها به برنامه چهارم توسعه موکول شده است. در برنامه چهارم نيز ماده و تبصرههاي جديدي همراه با تصويب دوباره بندهاي برنامه سوم توسعه موجود ميباشد و در برنامه پنجم توسعه نيز در بخش ورزش و تربيت بدني مادههايي وجود دارد که در زير به آنها پرداخته خواهد شد:
4-5-1 سند چشم انداز
در سند چشم‌انداز كشور، تربيت‌بدني و ورزش به‌طور خاص مورد نظر قرار نگرفته است. اما با توجه به وظايف اين بخش، بايد فعاليت‌ها با سياستگذاري‌ها همسو باشد. بنابراين در يك نگاه كلي بخش تربيت‌بدني و ورزش بايد در سند چشم‌انداز در ارتباط با بندهاي زير مورد توجه قرار گیرد: در بند 4 سند ياد شده به داشتن جامعه‌اي برخوردار از سلامت تأكيد شده و در اين ارتباط، تربيت‌بدني و ورزش نقش مهمي ايفا مي‌كند.
در بند 6 و 8 سند مورد نظر نيز بر رسيدن به جايگاه اول در منطقه جنوب غربي آسيا تأكيده شده است. در اين ارتباط با در نظر داشتن كاركرد فراملي ورزش، از طريق حضور در ميدان‌هاي بين‌المللي و به خصوص بازي‌هاي آسيايي، المپيك، پارالمپيك، قاره‌اي و كسب مقام‌هاي ورزشي قابل قبول، به جایگاه اول منطقه در این حوزه رسید. ضروري است فعاليت‌هاي تربيت‌بدني و ورزش در آن جهت ساماندهي شود.
4-5-2 سياست‌هاي كلي کشور
پس از سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي نظام عالي‌ترين سندي است كه جهت‌گيري‌هاي كلان را تعيين مي‌كند. در سياست‌هاي كلي نظام فعاليت‌هاي ورزشي به شرح زير آمده است:
– سالم‌سازي فضاهاي ورزشي (موضوع بند 7 سياست‌هاي كلي نظام).
– تقويت و ارتقاي جايگاه زنان در صحنه‌هاي ورزشي (موضوع بند 14 و بند 15 سياست‌هاي كلي).
– توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و كاهش تصدي دولت از طريق خصوصي‌سازي و ايجاد تشكل‌هاي تعاوني و غيردولتي ورزش (موضوع بند 47 سياست‌هاي كلي).
– ايجاد انگيزه و عزم ملي و تقويت اقتدار ملي از طريق فعاليت‌هاي مناسب ورزشي و ارتقاي جايگاه آن در منطقه‌ (موضوع بند 4 و بند 20 سياست‌هاي كلي).
4-5-3 قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران (1372-1368)
در قانون برنامه اول، بندها و تبصرههاي زير آورده شده است:
بند الف تبصره 10: وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان زمين شهري) موظف است در کلية شهرهاي کشور، اراضي با کاربريهاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي و در قالب طرحهاي مصوب شهری را جهت احداث و توسعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد عرضه کنندگان، منابع محدود، اقتصاد ورزش، ورزشکاران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اوقات فراغت، برنامه چهارم توسعه، دانش‌آموزان دختر، آموزش و پرورش