پایان نامه رایگان درمورد واژه نامه، منابع غذایی، کارکرد اجتماعی، هستی شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ر قدرتمندی برای درک بشر هستند . اما در مورد وب معنایی نحوه ارائه باید به گونه ای باشد که برای ماشین قابل دسترسی و قابل ارزش پردازش باشد. بنابراین نحوه ارائه بر پایه xml ‌لازم خواهد بود که هم استاندارد مورد توافقی است و هم قابلیت بیان بالایی دارد. یک سند RDF با یک عنصر xm1و برچسبی به صورت rdf:RDF نشان داده می‌شود. محتوای این عنصر تعدادی از توضیحات است که از برچسب‌های rdf:description استفاده می‌کند.

شکل 3-4: نمونه یک RDF در قالب XML
مدل گراف، مدل اصلی داده درRDF محسوب می‌شود استفاده از Xml تنها یک راه برای نشان دادن گراف به صورت قابل پردازش است.
زبان تعریف واژه نامه RDF یا RDFS58 [27] و زبان هستی شناسی وب59 [27] مبنایی را برای ایجاد واژه نامهای که بتواند برای توصیف موجودیت‌ها در دنیا و توصیف روابط بین آنها استفاده شود، ارائه می‌کنند. واژه نامه‌ها مجموعه ای از کلاس‌ها و ویژگی‌ها هستند. خود واژه نامه‌ها از طریق عبارات RDFS و OWL در RDF بیان می‌شوند، که منجر به ایجاد درجات متنوعی از گویایی در مدل کردن حوزه‌های مورد علاقه می‌شود. هر کسی می‌تواند واژه نامه‌هایی را تولید و در وب داده منتشر کند. کلاس‌ها و خصوصیات موجود در این واژه نامه‌ها به نوبه خود می‌توانند با استفاده از سه‌گانه‌هایRDF به کلاس‌ها و خصوصیاتی در واژه نامه‌های دیگر متصل شوند و بدین ترتیب نگاشتی را بین این کلاس‌ها و خصوصیات به وجود آورند.
3-3 داده پیوندی
به طور خلاصه، آنچه دادهی پیوندی نامیده می‌شود شامل استفاده از وب برای ایجاد پیوندهای مبتنی بر نوع، بین داده‌ها با منابع گوناگون است. به لحاظ تکنیکی داده پیوندی راجع می‌شود به داده منتشر شده روی وب به نحوی که داده مذکور قابل خواندن توسط ماشین باشد، معنای آن صریحاً تعریف شده باشد، دارای پیوند به مجموعه داده‌های بیرونی باشد، و همچنین مجموعه داده‌های بیرونی نیز بتوانند به این مجموعه متصل شوند [1].
واحدهای سازنده وب فرامتنی سندهای 60HTMLاست که با فرامتنهای بدون نوع به هم متصل می‌شوند. اما داده‌های پیوندی، به اسنادی که محتوی داده آن در قالبRDF ( چارچوب توصیف منبع) متکی است. داده پیوندی با استفاده از RDF می‌تواند گزاره‌هایی داری نوع61 ایجاد نموده و چیزهای دلخواه را در دنیا به هم متصل کند. نتیجه حاصل که آن را «وب داده» می‌نامیم یک وب متشکل از “چیز”ها در دنیا خواهد بود که توسط داده روی همان وب توصیف می‌شوند. می توان مجموعه ای از قوانین را برای نشر داده روی وب طرح ریزی کرد به نحوی که کل داده منتشر شده بخشی از یک فضای داده منفرد جهانی62 باشد. تیم برنز لی در [1] قوانینی که در پی میآید را معرفی می‌کند.
1- از شناسه همسان منابع به عنوان اسم برای چیزها استفاده شود.
2- از شناسه همسان منابع HTTP استفاده شود تا کاربرها بتوانند اسامی‌مذکور را جستجو کنند.
3- هنگامی‌ که کاربری یک شناسه همسان منابع را جستجو می‌کند، اطلاعات مفیدی با استفاده از استانداردهایRDF و SPAROL فراهم شود.
4- پیوندهایی به سایر شناسه همسان منابع وجود داشته باشد، تا کاربر بتواند چیزهای بیشتری بیابد.
موارد فوق که به عنوان اصول داده پیوندی شناخته می‌شوند، دستورالعمل پایه ای را برای نشر و متصل کردن داده از طریق زیرساخت‌های وب ارائه می‌کنند در حالی که همچنان به ساختار و استانداردهای وب پایبند هستند.
3-3-1 پشته تکنولوژی داده پیوندی
داده پیوندی به دو تکنولوژی تکیه دارد که برای وب بنیادی محسوب می‌شوند. شناسه همسان منابع [1] و پروتکل HTTP. در حال حاضر مکان یاب‌های همسان منابع63 ، برای آدرس دهی اسناد و سایر موجودیت‌هایی که می‌توانند روی وب قرار بگیرند بسیار رایج هستند. اما شناسه همسان منابع می‌تواند ابزاری بسیار عام تر فراهم آورد که می‌تواند هر موجودیتی در دنیا را شناسایی کند. وقتی موجودیت‌ها توسط شناسه همسان منابع با شمای http:// شناسایی می‌شوند، موجودیت‌های مذکور می‌توانند از طریق دسترسی به منبع در پروتکل HTTP جستجو شوند. به این طریق، پروتکل HTTP یک مکانیزم ساده و جهانی ایجاد می‌کند برای بازیابی منابعی که می‌توانند به صورت جریانی از بایت‌ها سریالایز شوند. یا بازیابی صفاتی از موجودیت که خود می‌توانند از طریق شبکه فرستاده شوند.
شناسه همسان منابع و HTTP با تکنولوژی RDFکه البته برای وب داده ، بسیار ضروری است تکمیل می‌شوند. HTTP ابزار تشکیل دادن و ارتباط اسناد روی وب را فراهم می‌کند، اما RDF یک مدل داده عام بر پایه گراف را ارائه می‌کند، که با استفاده از آن می‌توان داده‌هایی را تشکیل داد و مرتبط کرد، که قادر به توصیف «چیز»‌های موجود در دنیا باشد.
با توجه به شکل 3-1 هنگامی‌که شناسه همسان منابع موضوع، از طریق پروتکل HTTP مورد دسترسی قرار می گیرد، سرور dig.csail، mit.edu با یک توصیف RDF از منبع شناسایی شده پاسخ می‌دهد. در این مورد گروه اطلاعات غیرمتمرکز MIT را می توان مثال زد. هنگامی‌که شناسه همسان منابع شیء مورد دسترسی قرار می گیرد ، سرورw3c یک گراف RDF فراهم می‌کند که تیم برنز لی64 را توصیف می‌کند. دسترسی به شناسه همسان منبع گزاره mlns.com/foaf/0.1/memberمنتج به یک تعریف از پیوند نوع member می‌شود. که در RDF با استفاده از زبان تعریف واژه نامه توصیف می‌شود. پیوند RDF دوم توصیف فیلم داستان عامه پسند در پایگاه داده پیوندی فیلم را با توصیفی از فیلم که توسط دیبی‌پدیا فراهم شده مرتبط می‌کند، با بیان این که شناسه همسان منبع data.linkedmdb.org/resource/film/77 و dbpedia.org/resource/pulp-fiction هر دو به یک موجودیت در دنیای حقیقی، که همان فیلم داستان عامه پسند است ارجاع مییابند.
3-3-3 پروژه داده‌های باز پیوندی
برجسته ترین نمونه از تطابق و کاربرد اصول داده پیوندی، پروژه داده پیوندی باز بوده است.http://esw.w3.org/topic/sweoig/ یک تلاش توسط یک انجمن محلی در سال 2007 پایه گذاری شد [28]. هدف اصلی پروژه، خودرانی وب داده از طریق شناسایی مجموعه داده‌های موجود ، تبدیل آنها به RDF های مطابق اصول داده پیوندی و نشر آنها بر روی وب است. شرکت کننده‌ها در مراحل اول پروژه، محققان اولیه در آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها و شرکت‌های کوچک بودند. از آن زمان پروژه به طرز قابل توجهی رشد کرده است به طوری که سازمان‌های بزرگ مثل بی بی سی65، رویترز66 و کتابخانه کنگره آمریکا را شامل شده است. این رشد به دلیل طبیعت باز پروژه است، به نحوی که هر کسی می‌تواند با نشر یک مجموعه داده مطابق اصول داده پیوندی و پیوند آن به مجموعه‌های موجود در این امر شرکت کند.
در شکل 3-5 یک نمونه از محدوده و معیار وب داده که توسط پروژه داده‌های باز پیوندی ایجاد شده نمایانده شده است. هر نقطه در این نمودار نماینده یک مجموعه داده متمایز است که به عنوان داده پیوندی منتشر شده است. یال‌ها در شکل 3-5 مشخص می‌کند که بین دو مجموعه داده پیوند وجود دارد. یال‌های ضخیم تر به منزله تعداد بیشتر پیوندها بین دو مجموعه داده است و یال‌های جهت دار نشان دهنده پیوند به بیرون به دیگر مجموعه داده‌ها است. محتوای ابرها دادههای جغرافیایی، افراد، کتاب‌ها، اطلاعات داروها و بسیاری چیزهای دیگر است.

شکل 3-5 : شمایی از ابر داده های باز متصل در مارچ 2009 [28]
3-3-4 انتخاب شناسههای همسان منابع و واژه نامه‌های RDF
تأمین کنندگان داده می‌توانند از بین دو الگوی شناسههای همسان منابع برای شناسایی موجودیت‌ها انتخاب کنند. شناسه‌های همسان منابع 30367 و شناسه‌های همسان منابع درهم68. هر دو الگو تضمین می‌کنند که استفاده کنندگان می‌توانند بین شناسه‌های همسان منابع که موجویت‌های دنیای واقعی را شناسایی می‌کنند و شناسه‌های همسان منابع که خود اسناد وب هستند و توصیف کننده موجودیت‌های دنیا هستند را تمیز دهند [1]. در الگوی 303 دنبال کردن خود شناسه همسان منبع مستقیما به منبع منتهی نمی‌شود بلکه به شناسه همسان دیگری منتهی می‌شود که دنبال کردن آن به منبع مورد نظر ختم می‌شود.
در یک محیط باز مثلاً وب، تأمین کنندگان اطلاعات مختلف، داده‌هایی راجع به یک موجودیت دنیای واقعی منتشر می‌کنند. به عنوان مثال یک موقعیت جغرافیایی. از آنجایی که تأمین کنندگان مذکور ممکن است درباره یکدیگر ندانند، شناسه‌های همسان منابع متفاوتی را برای شناسایی یک موجودیت معرفی می‌کنند. به عنوان مثال دیبی‌پدیا69 از شناسه‌ همسان منبع، http://dbpedia.Org/resource/Berlin برای شناسایی برلین استفاده می‌کند و در همان حال جیونیمز70 از شناسه‌ همسان منبع،http://ws.geonames.org/2950159 برای شناسایی برلین استفاده می‌کند. از آنجا که هر دو شناسه‌ همسان منبع به یک موجودیت در دنیای واقعی راجع می‌شوند، آنها را نام مستعار شناسه‌ همسان منبع می‌نامند [1].
نام‌های مستعار شناسه‌ همسان منبع بسیار رایج هستند چراکه به صورت واقع بینانه نمی‌توان انتظار داشت که همه تأمین کنندگان اطلاعات بر روی یک URI یکسان برای شناسایی یک موجودیت توافق کنند. نام‌های مستعار شناسه‌ همسان منبع همچنین کارکرد اجتماعی بسیار مهمی‌ در رابطه با وب داده دارند چراکه باعث دسترسی به توصیفات مختلف از یک موجودیت دنیای واقعی می‌شوند. بنابراین دیدها و نظرات مختلف می‌توانند روی وب بیان شوند. اما برای این که همچنان بتوان تأمین کنندگان مختلف اطلاعات که در مورد یک موضوع صحبت می‌کنند را ردیابی کرد، این کار که تأمین کنندگان اطلاعات، در مورد شناسه‌ همسان منبع مستعاری که از آن آگاهند پیوندهای owl:same_as را ایجاد کنند رایج است.
3-4 نظریهی چرای بهینه
این نظریه به توضیح رفتارهای موجودات زنده برای حل مسئله بافتن غذا در محیط زندگیشان میپردازد [29]. برای اولین بار کربس و استیفنز این نظریه را در توجیه رفتارهای حیوانات شکارچی، علف خوار و انسان هنگام انتخاب طعمه و یا جستجوی منابع گیاهان ارائه کردند. در طول این سال ها این نظریه جنبه های رفتاری بسیاری از زندگی موجودات را توضیح داده است. مانند چگونگی انتخاب غذا، محل زندگی، تقسیم غذا و غیره. این نظریه به دو زیر شاخهی مدل محدودههای وصلهای71 و انتخاب رژیم غذایی بهینه72 تقسیم میشود. مدل اول به انتخاب غذا بین حیوانات علف خوار میپردازد و مدل دوم جانوران شکارچی را مد نظر قرار داده است.
3-5 مدل محدودههای وصلهای
مدل بستهای غذایابی، فرآیندهای جستجو و یافتن غذا در محیطهای با منابع غذایی در محدودههای پراکنده را تشریح میکند. نظریهی بستهای فرایند کسب غذا از محیط را به 2 مرحله یافتن غذا و مصرف آن تقسیم میکند.
مرحله اول شامل مدت زمانی است که یک جاندار صرف حرکت بین بستهها به امید یافتن غذا میکند. مرحله دوم از لحظهای آغاز میشود که جاندار تصمیم میگیرد که در یک محدوده بماند و مصرف منابع غذایی موجود در آن را آغاز کند. این مرحله تا آنجا ادامه پیدا می کند که موجود زنده به این نتیجه برسد که باید این محدوده را ترک کند و برای تغذیه به دنبال جای دیگری بگردد. در شکل3-7 این مدل نشان داده شده است.

شکل 3-6: مدل جستجوی غذا در بین محدودهها توسط یک چرنده [30]
یک چرنده فرضی زمانش به دو قسمت تقسیم میشود. قسمت اول، آن زمانی است که این چرنده بین محدودهها میگردد تا محدودهی مطلوبش را انتخاب کند. بخش دوم شامل زمانی است که چرنده مورد نظر در یک بسته به چرا می پردازد. با توجه به آنچه که گفته شد استفن و کربس در [29] بهره یک چرنده به صورت رابطه (3-1) فرموله کردهاند.
(3-1)
R=G/(T_B 〖+T〗_W )
که در آنTw مدت زمانی است که یک چرنده در محدودهها میگذراند، TB مدت زمان جستجو بین محدودههاست، G بهره کل حاصل از یافتن غذا و در نهایت R نرخ بهره است.
رابطه (3-1) بهرهی کل را محاسبه میکند. از آنجا که در این معادله در نظر گرفته شده است که اطلاعات کاملی از فرایند غذایابی موجود زنده، شامل زمان گشت و گذار، زمان تغذیه و میزان انرژی کسب شده در دست است، لذا استفاده از آن در عمل چندان مفید نیست. از این رو در [30] با استفاده از روش معادله دیسک هالینگز73 [31]

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد یادگیری ماشین، همبستگی پیرسون، بازیابی اطلاعات، تجارت الکترونیک Next Entries پایان نامه رایگان درمورد رژیم غذایی، ساده سازی، منابع غذایی، تعقیب و گریز