پایان نامه رایگان درمورد واردات موازی، مالکیت فکری، کشورهای درحال توسعه، حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

ملی، منطقه ای و بین المللی صورت بگیرد. واردات موازی در مورد سطح داخلی معنا ندارد و فقط در دو سطح منطقه ای و بین المللی امکان پذیر می باشد. دکترین زوال حق، در دسترسی به دارو نقش دارد؛ زیرا تصمیم یک کشور به اتخاذ خاتمه حق ملی، منطقه ای یا بین المللی عامل مهمی است در تعیین اینکه، آیا محصولات پزشکی و دارویی می تواند از کشورهای دیگر که در آنجا قیمت پایین تر است وارد شود یا خیر. از نظر کشورهای در حال توسعه، خاتمه حق در سطح بین المللی برای دسترسی به داروها مناسب تر است. کشورها چند حالت را در تنظیم رژیم خاتمه حق برای تحقق اهداف سیاسیشان درنظر گرفته اند.212
به طور کلی، در مورد خاتمه حق سه حالت وجود دارد:
1- در کشورهایی که خاتمه حق ملی را پذیرفته اند، حقوق دارنده حق اختراع فقط در رابطه با کالاهایی که با رضایت او در بازار آن کشور عرضه شده است، خاتمه می یابد. بنابراین صاحب حق را قادر می سازد که از واردات موازی جلوگیری کند. این اصل گردش محصول ثبت شده در یک کشور که توسط دارنده حق به بازار عرضه شده است را در همان کشور محدود می کند. در این حالت، امکان واردات موازی وجود ندارد. این سطح از اتمام حق توسط برخی از کشورها مانند موزامبیک، تونس، لیبریا، تایلند، برزیل، ترکیه، مکزیک و … به کار برده شده است. در مجموع حدود 40 کشور این روند را اعمال می کنند.213
2- در کشورهایی که سیستم خاتمه حق آنها منطقه ای است، زمانی که کالاها با رضایت دارنده حق در بازار هریک از کشورهای عضو منطقه یا اتحادیه عرضه شود، حقوق صاحب حق اختراع خاتمه پیدا می کند و کالاها ممکن است به بازار دیگر کشورهای منطقه یا اتحادیه وارد شوند. به عبارت دیگر، در این کشورها اجازه واردات محصول ثبت شده به داخل قلمرو ملی هر یک از کشورهای عضو موافقت نامه تجاری منطقه ای داده می شود، و تجارت در رابطه با چنین کالاهایی نقض محسوب نمی شود. با این وجود، صاحب حق اختراع همچنان می تواند از حقوق خود به منظور جلوگیری از واردات کالاها از خارج از منطقه استفاده کند. نمونه سیستم خاتمه حق منطقه ایی، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو سازمان مالکیت فکری آفریقا و کشورهای عضو سازمان ثبت اختراعات اورآسیا می باشد.
3- به موجب سیستم خاتمه حق بین المللی، با عرضه کالاها توسط دارنده حق و یا با رضایت او در بازار هریک از کشورهای جهان، باعث می شود که حقوق صاحب حق اختراع خاتمه پیدا کند. این اصل به هر شخصی اجازه می دهد که محصول ثبت شده را، از هر کشوری که آن محصول در بازار آنجا توسط دارنده حق اختراع عرضه شده است، به داخل قلمرو ملی وارد کند. از جمله کشورهایی که سیستم خاتمه حق بین المللی را اتخاذ کرده اند، در آفریقا کشورهای مصر، آفریقای جنوبی و در آسیا کشورهای هند، مالزی و چین می باشد.
واردات موازی جعل و تقلب نیست زیرا دارنده حق اختراع برای دریافت وجه، با اولین فروش فرصت داشته است. کالاهای ناشی از واردات موازی، برخی مواقع با عنوان «کالاهای بازار خاکستری»214 نامیده می شوند. به عبارت دیگر، این کالاها، محصولات بازار سیاه نیستند اما از طریق یک کانال مجاز از طرف دارنده حق نیز وارد نمی شوند. واردات موازی، حقوق انحصاری صاحبان ورقه اختراع را تعدیل می کند و سبب رقابت بیشتر در بازار مصرف می شود. در حالی که ادامه کنترل صاحب اختراع بر واردات و فروش های بعدی اصل رقابت آزاد را محدود می سازد. واردات موازی علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می سازد تا مخترع حق خود را از طریق نخستین فروش و عرضه استیفا کند؛ در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده نیز می باشد و با افزایش رقابت در بازار دسترسی بهتر، ساده تر و ارزان تر به داروهای ثبت شده را فراهم می سازد؛ این موضوع بیشتر برای کشورهای درحال توسعه و فقیر اهمیت دارد. در حالی که لیسانس اجباری بیشتر مناسب کشورهایی است که امکان تولید محلی دارو را دارند، واردات موازی برای کشورهایی که این امکان را ندارند می تواند یک مکانیزم جایگزین تلقی شود. واردات موازی می تواند رژیم قیمت گذاری شرکت های دارویی را تحت تأثیر قرار دهد و اگر یک شرکت خصوصی داروسازی موافق به فروش محصول در بازارهای کشورهای فقیر با قیمت پایین تر باشد، تضمین می خواهد که محصول ارزان تر دوباره به بازارهای کشور خود از طریق واردات باز نگردد و به بهای کمتری فروخته نشود.215
بند دوم: بررسی رویکرد موافقت نامه تریپس، اعلامیه دوحه و قوانین کشورها نسبت به واردات موازی
در موافقت نامه تریپس اصطلاح واردات موازی نیامده است و تعیین نشده که کشورها چه سطحی از اتمام حق را باید بپذیرند. این امر به عهده کشورها گذاشته شده است تا بر اساس قوانین و اصول ملی، رویه های سیاسی و اقتصادی خود، سطح زوال حق را مشخص کنند؛ اما جواز استناد به آن را می توان از ماده 6 استناد کرد.216 این ماده بیان می کند از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقت نامه حاضر، هیچ چیز در این موافقت نامه نباید برای پرداختن به موضوع زوال حقوق مالکیت فکری به کار رود. موافقت نامه تریپس در این ماده اعلام می کند که این عمل نمی تواند در سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی وارد شود و این موضوع در صلاحیت ملی است.
اعلامیه دوحه آزادی عمل کشورها در اتخاذ قاعده اتمام حق و واردات موازی را با صراحت بیشتری ذکر نموده است، زیرا تأثیر این اختیار در برقراری رژیم خاتمه بین المللی حقوق ناشی از اختراع، بر دسترسی بهتر به داروهای اساسی قابل انکار نیست. از این رو، در این اعلامیه مورد توجه خاص قرار گرفته است. مطابق بند د ماده 5 دوحه، آن دسته از مقررات تریپس که در ارتباط با دکترین اتمام حق است به هر دولت عضو واگذار شده تا در ایجاد رژیم دکترین اتمام حق خود بدون به چالش کشیده شدن تصمیم گیرند. این امر بدان معنی است که امکان اجرای حقوق انحصاری ثبت اختراع برای واردات محصولات مشروع، با توجه به سطح خاتمه حق هر کشوری که در آنجا واردات صورت می گیرد، متفاوت می باشد. برای مثال، واردات موازی کالاها در کشوری که قوانینش خاتمه حق ملی را پذیرفته است، مجاز نمی باشد؛ اما در کشوری با سیستم خاتمه حق منطقه ایی، در صورتی که کالاها در یک کشور از منطقه توسط صاحب حق اختراع و یا با رضایت او منتشر شده باشند، چنین وارداتی اجازه داده می شود. در کشوری که سیستم خاتمه حق بین المللی را پذیرفته است، محصولات ثبت شده در بازار هر کشوری توسط صاحب حق ثبت اختراع و یا با موافقت او، ممکن است به آن کشور بدون نقض حق اختراع وارد شود.
اگرچه این انعطاف در تریپس ذکر شده و در اعلامیه دوحه نیز بر آن تاکید شده است، لازم است که کشورها مقررات قانونی خاصی نیز در این راستا تصویب کنند، و از ایجاد هرگونه قواعد محدود کننده غیر ضروری در خصوص واردات موازی امتناع کنند. برای مثال، اعلام رضایت دارنده حق اختراع قبل از واردات محصول. اگر چنین شرطی لازم دانسته شود امکان واردات موازی تنها محدود به مواردی می شود که صاحب اختراع رضایت بدهد که انتظار چنین امری نیز بسیار بعید است. اگرچه دارنده حق ثبت اختراع ممکن است در کشور خارجی لیسانس اختیاری اعطا کند اما مطمئناً لیسانس گیرنده را از صادرات کلی یا صادرات به برخی کشورها منع خواهد کرد. کشورهای درحال توسعه باید با گسترش قلمرو واردات موازی و لازم الاجرا کردن رژیم خاتمه حق بین المللی در قوانین خود از این روند استفاده کنند. در اکثر کشورهای توسعه یافته و صاحب فناوری ساخت دارو نظیر آمریکا، ژاپن و فرانسه به دلیل مغایر بودن زوال بین المللی حق با منافع اقتصادی آن ها و نگرانی شرکت های داروسازی از محرومیت کسب درآمد بیشتر، تنها زوال حق در سطح ملی پذیرفته شده است و با عدم ذکر زوال بین المللی حق، به نوعی با واردات موازی مخالفت ضمنی اعلام کرده اند. با این حال، کشور ژاپن و ایالات متحده آمریکا، مقررات قانونی مشخصی در این زمینه تصویب نکرده و این موضوع را برعهده رویه قضایی گذاشته اند. البته تصمیمات اخیر در دادگاه های ژاپن نشان می دهد که رویکرد این کشور به سمت خاتمه حق بین المللی می باشد. در آمریکا نیز در ابتدای شکل گیری دکترین اتمام حق، گرایش نسبت به زوال حق ملی بود اما در تصمیمات اخیر دادگاه ها، رویه زوال حق بین المللی پذیرفته شده است.217
تعداد زیادی از کشورها مقرراتی را در رابطه با اتمام حق ثبت اختراع و واردات موازی تصویب کرده اند. تا سال 2010، 20 کشور رژیم زوال حق بین المللی را در قوانین داخلی خود اتخاذ کرده اند. از جمله کشورهایی مثل آرژانتین، چین، مصر، هند، کنیا، آفریقای جنوبی، الجزیره، سنگاپور، نیجریه، غنا، بولیوی، مالزی، فیلیپین، فرانسه، انگلستان و …218 اما در کشورهای آفریقایی هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، و تنها 8 کشور اصل خاتمه حق بین المللی را پذیرفته اند و اجازه واردات موازی از هرجای دنیا را داده اند. قوانین کنیا بسیار فراتر رفته و اجازه واردات داروهای ژنریک و ثبت شده را داده است.219 در میان کشورهای درحال توسعه ای که به واردات موازی اختصاصا در زمینه اختراعات دارویی تصریح کرده است، می توان از آفریقای جنوبی نام برد. قسمت الف بند ج ماده 15 قانون کنترل داروها و مواد مرتبط220 مصوب 1997، به وزارت بهداشت این کشور اختیار داده است تا در شرایط خاصی مانند نیاز به داروهای مورد نیاز مردم که در بازار این کشور با قیمت بسیار بالا عرضه می شوند، اجازه واردات موازی از کشورهایی که قبلا داروی مذبور در بازار آنها عرضه شده است را صادر کند.221 بسیاری از کشورها نیز قوانین خاصی را به این مسئله در حقوق مالکیت فکری خود اختصاص نداده اند و آن را برعهده دادگاه ها و رویه های اجرایی گذاشته اند. همچنین، در بسیاری از موارد، رژیم های زوال حق خاص و متفاوتی نسبت به اختراعات، علایم تجاری و کپی رایت اعمال می شود. برای مثال، روآندا در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال 2009، قانونی وضع کرده است که سیستم زوال حق ملی را ارائه کرده است، اما برای برخی از محصولات خاص زوال حق بین المللی را در نظرگرفته است.222
در سال 2002، کمیسون حقوق مالکیت فکری بریتانیا اتخاذ رژیم زوال حق بین المللی را برای تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، توصیه کرد. همچنین بیان کرد، که ایجاد سیستم قیمت گذاری متفاوت با قیمت پایین در کشورهای درحال توسعه و قیمت بالا در کشورهای توسعه یافته مستلزم این است که بازارها با سطوح قیمت گذاری متفاوت، به نحوی تقسیم شده باشند که داروهای با قیمت پایین نتوانند وارد بازارهای با قیمت بالا شوند.223 در سال 2006، نیز کمیسیون سازمان بهداشت جهانی در خصوص بهداشت عمومی، نوآوری و حقوق مالکیت فکری،224 تمایز کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را بیان کرد و توصیه کرد که کشورهای درحال توسعه باید توانایی خود را برای واردات موازی از دیگر کشورها حفظ کنند.
در کشور ما، قانون 1310 هیچ اشاره ای به طور صریح یا ضمنی به واردات موازی نکرده است، اما قسمت 1 بند ج ماده 15 قانون جدید، بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود، را از حقوق انحصاری اختراع استثناء کرده است. می توان گفت که این مقرره اجازه استناد به واردات موازی در زمینه اختراعات دارویی را به ما می دهد؛ در حالی که بهتر بود عرضه کالا در بازار هر کشوری را سبب خاتمه حق بداند.
در هر صورت، رژیم خاتمه حق تنها یکی از عواملی است که تعیین می کند آیا امکان تحقق واردات موازی هست یا خیر. جنبه مهم دیگر، قرارداد بین صاحب حق اختراع و توزیع کننده می باشد. برای مثال، اگر چنین قراردادی توزیع کننده را از صادرات مجدد کالاها منع کند، صاحب حق اختراع می تواند استدلال کند که اتخاذ واردات موازی ناقض تعهدات قراردادی توزیع کننده است، مستقل از اینکه حقوق مالکیت فکری او خاتمه یافته باشد یا خیر. عامل مهم دیگری که تعیین می کند آیا واردات موازی می تواند صورت گیرد یا نه، مجموعه ایی از قوانین بهداشتی برای مجوز بازاریابی داروها است. هر کشوری می تواند واردات موازی نسخه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد منافع عمومی، نام تجاری، کشورهای آفریقایی، حق ثبت اختراع Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ثبت اختراعات، حق ثبت اختراع، کشورهای درحال توسعه، دادرسی غیابی