پایان نامه رایگان درمورد هیپنوتیزم درمانی، زایمان طبیعی، زنان باردار، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

معنای حرکت گرفته شده است.این پدیده درشرایط عادی تنها در5درصد از افراد جامعه امکان ظهوردارد.دراین شرایط سوژه می تواند چشمان خود راباز کند،صحبت کندوحرکت کند وضمنا دستورات هیپنوتیزوررا اجراکندوهمچنان درشرایط هیپنوتیزمی می باشد.واضح است که اگرفردی بتواند به این مرحله برسد،انجام بسیاری از کارهای هیپنوتیزم درمانی درمورد او امکان پذیر می شود.باتوجه به آنچه که درتقسیم بندی بالا ارائه گردید،می توانیم افرادجامعه را ازلحاظ استعداد وقابلیت هیپنوتیزم پذیری به گروههای زیر تقسیم کنیم :10درصد افراد جامعه نمی توانند توسط هیپنوتیزور خاصی هیپنوتیزم شوند،ولی این امکان وجود دارد که آنها توسط فرددیگری هیپنوتیزم شوند، 90درصد از افراد جامعه حداقل می توانند به حالت خلسه سبک برسند.دراین شرایط هم اضطراب وحالت تحریک عصبی آنان به صورت قابل ملاحظه ای تقلیل پیدا می کند.70درصد از افرادجامعه می توانندبه خلسه متوسط هیپنوتیزمی دست یابندودراین وضعیت به میزان بیشتری ریلاکس وتلقین پذیر می شوند.دراین حالت درجاتی ازبی دردی حاصل می شود که به کمک آن انجام برخی از کارهای دندانپزشکی مانند پرکردن دندان با راحتی نسبی صورت می گیرد.دراین حالت به سهولت بیشتری تعویض پانسمانهای افرادسوخته امکان پذیر می گردند.20درصد از افراد جامعه می توانند به خلسه عمیق هیپنوتیزمی برسند دراین شرایط اقدامات وسیعتری درزمینه بیدردی هیپنوتیزمی ازجمله انجام اعمال جراحی بزرگ مقدور خواهد بود.5درصد از افراد جامعه می توانند به مرحله سومنامبولیستی برسند(جان هارتلند1989 ،ترجمه جمالیان،1372).
هیپنوتیزم درمانی یک روش درمانی است که دریک مرحله یا مراحلی از آن از هیپنوتیزم استفاده می شود.هیپنوتیزم درمانی می تواند به دو شکل متفاوت صورت بگیرد:1-دگرهیپنوتیزم درمانی :دراین حالت ،درمانگر پس ازصحبت کردن با بیمار وایجاد آمادگی ذهنی وروحی در او ،درصورت نیاز بیمار به القای خلسه هیپنوتیزمی ،اورابه عمق مناسبی که برای برنامه درمانی اش مناسب باشد،می رساند ودراین شرایط به هیپنوتیزم درمانی میپردازد.2-خودهیپنوتیزم درمانی:دراین روش کافی است بیمار طی 2تا3جلسه ،طریقه استفاده از خودهیپنوتیزم ونحوه درمان وتلقین به خود را بیاموزد.پس از آن می تواند با روشی که یادگرفته خودش را درخلسه هیپنوتیزمی قرار دهد ودر این شرایط ،به صورت ذهنی متن تلقین را مرور کند ویا به نوار صوتی که پس از چند دقیقه سکوت مدت لازم برای رسیدن او به حالت خودهیپنوتیزم متن تلقین را پخش می کند ،گوش دهد.در این وضعیت بیمار بدون نیاز به مراجعات مکرر به مطب پزشک وصرف هزینه گزاف برای هر نوبت که حدود 45 دقیقه تا یک ساعت وقت پزشک را می گیرد ،خودش این برنامه درمانی را انجام می دهد ،تنها چیزی که برای انجام موفقیت آمیز هیپنوتیزم لازم است ،تمایل وقدرت سوژه درتمرکز شدید وممتد وتجسم بیانات هیپنوتیزوراست.بنابراین سوژه باید نسبت به این کار بسیارمشتاق وعلاقه مند باشد وبداند که چه کاری انجام می دهد .در شرایط فوق سوژه به همان راحتی که فرد دیگری می تواند اورا هیپنوتیزم کند ،خودش می تواند این کار را بکند.خودهیپنوتیزم از لحاظ علمی وعملی با هیپنوتیزم توسط هیپنوتیزور (دگرهیپنوتیزم)تفاوتی نداردوآثار درمانی هر دوروش یکسان است.به زبان دیگر ،نتیجه هیپنوتیزم شدن توسط دیگری همانند خودهیپنوتیزم است که در حقیقت تنها فرد دیگری راهنمایی وهدایت این جریان را به عهده می گیرد(ژوزف هریمن88 ،ترجمه جمالیان وظهیرالدین 1381).

تحقیقات انجام شده در داخل کشور
درپژوهش ارقبایی وهمکاران(1392)با عنوان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی برانسجام درونی از میان تعداد 20دانشجو که به صورت تصادفی انتخاب ودر دو گروه آزمایش وگواه جای داده شدند وروش هیپنوتراپی شناختی در 8جلسه 45دقیقه ای در مورد گروه آزمایش انجام شد وگروه گواه هیچ گونه روشی را دریافت نکردونتایج نشان داد که هیپنوتراپی شناختی باعث افزایش انسجام درونی وسلامت عمومی در گروه آزمایشی به صورت معنی داری شده است.
درپژوهش مهربان وهمکاران (1390)با عنوان بررسی ارتباط بین اضطراب دوران بارداری وزایمان زودرس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل داده ها نشان داد که افزایش نمرات اضطراب زنان باردار با میزان وقوع زایمان زودرس ،ارتباط معنی داری دارد.
درپژوهش علی پور وهمکاران 1389)با عنوان اضطراب در بارداری عامل خطری برای پیامدهای جسمی نوزادی ،یافته ها نشان می دهد درحیطه اضطراب آشکار بین میزان محدودیت رشد جنینی ،زایمان پره ترم وآپگار پایین نوزاد با میانگین اضطراب آشکار هفته 28 و38 بارداری درگروه زنان مضطرب وغیر مضطرب ارتباط معنی داری وجود نداردونتایج این پژوهش بیانگر آن است که تفاوتی در سرانجام نوزاد در زنان مضطرب وغیرمضطرب وجود ندارد واین امکان وجود دارد که اضطراب به عنوان یک فاکتور غیرمستقل در سرانجام نوزادی دخیل باشد.
درپژوهش آگاه(1389)با عنوان رهیافت های نوین هیپنوتراپی در درمان دردوبایستگی های راهبردی آن درکشور،اشاره شده است که یکی از علل مهم عدم انجام زایمان طبیعی وبالا بودن میزان سزارین درکشورماترس از دردزایمان است ومتاسفانه سرویس زایمان بدون درد (که البته دستیابی به آن بسیار ساده است)درکشور موجود نمی باشد واگرهم به طورپراکنده اقداماتی می شود،بسیار ابتدایی ومحدود است.درواقع علیرغم گذشت 50 سال از تاسیس اولین کلینیک چند تخصصی درد درآمریکا ،ما به ویژه درزمینه استفاده از روش درمانی هیپنوز ،هنوز درابتدای راه هستیم.طبق بررسی های انجام شده 75 درصد افراد یک جامعه قابلیت هیپنوتیزم پذیری 7درصد افراد زیاد،48درصد متوسط و20درصد کم می باشد.در طول حاملگی از روش هیپنوتراپی برای مدیریت تهوع واستفراغ وپیشگیری اززایمان زودرس وبه عنوان درمان کمکی در افزایش فشار خون ناشی از بارداری وبه عنوان یک مداخله برای درمان درد وناراحتی های حین حاملگی وزایمان استفاده می گردد.از مهم ترین موارد استفاده از هیپنوتیزم ،انجام زایمان بدون درد به روش هیپنوتیزم می باشد.تخمین زده می شود که حدود 25 تا 30 درصد زنان می توانند از روش هیپنوزبه عنوان تنها روش بی دردی حین زایمان ووضع حمل استفاده نمایندودریک کار تحقیقاتی که توسط آگوست89 وهمکارانش در سال 2009 به چاپ رسید 295 مورد زایمان بدون درد باروشهای مختلف هیپنوزاداره گردید.94 درصد زایمان ها فقط با روش هیپنوز،بدون درد وموفقیت به انجام رسید. طبق دستورالعمل شماره مراقبت های مدیریت شده که از طرف معاونت محترم سلامت ابلاغ گردید ،روش هیپنوتراپی جزو روش های مورد استفاده برای زایمان بی درد درجهت منطقی سازی میزان سزارین کشور وترویج زایمان طبیعی معرفی شده است.از دیگر موارد استفاده از روش هیپنوز درحیطه فوق ارتقاسلامت ورشد جنین ،کاهش موارد سقط جنین ناشی از انقباضات شدید رحمی ،سندرم پیش از قاعدگی ،درد وخون ریزی شدید زمان قاعدگی ،کنترل علائم آزاردهنده یائسگی واختلالات خلقی همراه این مشکلات می باشد(به نقل از آگاه،1389).
در پژوهش بذر افشان ومحمودی راد (1389)با عنوان تاثیر اضطراب زنان باردار برآپگار ووزن نوزادان در هنگام تولد نتایج مطرح کننده این بود که اضطراب زنان باردار در دوران بارداری تاثیرات منفی بر پیامدهای زایمان دارد بنابراین به کارگیری تمهیداتی برای کاهش اضطراب در دوران بارداری ضروری به نظر می رسد.
در پژوهش علیپوروهمکاران (1389)با عنوان بررسی ارتباط سطح اضطراب دوران بارداری با سرانجام زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی قم نتایج نشان داد که سطح اضطراب مادر در دوران بارداری با افزایش خطر تولد نوزاد کم وزن همراه است اما دیگر نتایج این پژوهش تفاوتی در سرانجام بارداری در زنان مضطرب وغیر مضطرب نشان نمی دهد واین امکان وجود دارد که اضطراب به عنوان یک فاکتور غیر مستقل در سرانجام بارداری دخیل باشد.
درپژوهش مقتدری وهمکاران (1389) با عنوان بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی وزوزگوش واختلالات روانی همراه (افسردگی،اضطراب،اختلال خواب )نتایج نشان دهنده اثربخش ومفید بودن هیپنوتیزم درمانی در تقلیل ودرمان شدت وزوزگوش ذهنی وهمچنین در تقلیل ودرمان میزان افسردگی ،اضطراب واختلال خواب ناشی از وزوز گوش ذهنی بیماران در گروه آزمایش می باشد.
درپژوهش منگلی وهمکاران (1389)با عنوان نقش روش زایمانی درسلامت روان پس از زایمان از 227 مورد زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان شهر بابک که درمتغیرهای سن ،تحصیلات ،شغل ،تحصیلات وشغل همسر،خواسته بودن بارداری ،رضایت از جنس جنین ،برخورداری از حمایت اطرافیان ووضعیت روانی 3ماهه پایانی بارداری مشابه بودند،میانگین نمرات اختلال روانی به شکل معنی داری در زنان سزارینی دردوره پس از زایمان درمقایسه با گروه زایمان طبیعی ونسبت به سه ماه آخربارداری بیشتربود.
درپژوهش عابدیان وهمکاران (1389)با عنوان بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان ازمیان 420 خانم باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی ،300 مورد درطی 2هفته بعد از زایمان پیگیری وکیفیت زندگی آنان با ابزار کمیت زندگی خلاصه شده سازمانی جهانی بهداشت ارزیابی شد،دردوهفته بعد از زایمان درحیطه جسمی ،کیفیت زندگی گروه زایمان طبیعی به طور معنی داری بالاتر از گروه با زایمان سزارین بود.بین این دو گروه ازنظر حیطه های اجتماعی ،محیطی وکلی اختلاف آماری معنی داری یافت نشد.
درپژوهش کمالی وهمکاران(1389)با عنوان تاثیر رفتارهای حمایتی بر روند درد زایمان در زنان نخست زا که بر روی 80 زن باردار نخست زا که به علل درد زایمان ویا پارگی کیسه آب به بیمارستان ولیعصر زنجان مراجعه کرده بودند،انجام شد،میانگین شدت درد بین دو گروه آزمون وشاهد در سه موقعیت (دیلاتاسیون 5و7 سانتی متر وکامل )اختلاف آماری معنی داری داشت.در گروه آزمون طول مدت فاز فعال درد زایمان ومرحله دوم زایمان در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کمتر بود.نتایج این مطالعه نشان داد ،رفتارهای حمایتی مداوم در روند زایمان ،باعث پیشرفت سریع تر وکاهش شدت درد می شود.لذا گنجاندن آموزش این قبیل مهارت ها در برنامه های آموزشی دانشجویان مامایی واستفاده از آن توسط کادر درمانی ضروری به نظر می رسد.
درپژوهش بیدار وهمکاران (1388) با عنوان بررسی هیپنوتیزم جهت ایجاد بی حسی موضعی در درمان ریشه دندان نتایج نشان داد استفاده از هیپنوتیزم یک رویکرد بالینی مفید جهت ایجاد بی حسی موضعی برای درمان ریشه دندان می باشد.
درپژوهش دیگری از بذر افشان ومحمودی راد(1388)با عنوان بررسی رابطه اضطراب زنان در دوران بارداری وپیامدهای زایمان در بیمارستان شهرستان لار نتایج نشان داد که بین طول مدت حاملگی واضطراب پنهان وبین تعداد فرزندان واضطراب آشکار زنان باردار رابطه معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد.همچنین بین سابقه سقط قبلی واضطراب آشکار وپنهان ،علاقه به بارداری واضطراب آشکار وپنهان ،سابقه زایمان سخت واضطراب پنهان ،سابقه تولد نوزاد کم وزن واضطراب پنهان رابطه معنی داری از لحاظ آماری وجود داشت.بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش می توان نتیجه گرفت وضعیت روانی مادر در دوره بارداری بر روند زایمان وسلامت نوزادان موثر است.
درپژوهش بهمنش وهمکاران (1388)با عنوان عوامل مرتبط با انتخاب روش های زایمانی در مادران باردار کرمانشاه از میان 705 مادر باردار ،1/85 درصد آنان هیچ گونه آموزشی در دوران بارداری ندیده بودند.مادران مهم ترین دلیل برای انتخاب سزارین را بیدردی مراحل زایمانی عنوان کردند وبیشترین میزان اطلاعات درمورد روش های زایمانی را از ماماهای شاغل درمراکز بهداشتی ودرمانی کسب کرده بودند.7/13 درصد نمونه هایی که در کلاس های دوران بارداری شرکت کرده بودند دارای آگاهی بالایی درمورد زایمان طبیعی بودندو 55درصد آنها زایمان طبیعی ،7/22 درصد سزارین و1/22 درصد زایمان بیدرد را برای خود ترجیح می دادند.75درصد از مادران عوارض سزارین رانمی شناختند و79درصد درباره زایمان بیدرد اطلاعاتی نداشته و4/72نمونه ها عوارض بیهوشی را نمی شناختنداز آنجایی که افراد آگاهی پایینی نسبت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل طیفی، کاهش اضطراب، استراتژی ها، سیستم های مغزی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد زایمان طبیعی، اختلالات اضطرابی، هیپنوتیزم درمانی، رضایت زناشویی