پایان نامه رایگان درمورد هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون فرضیات در مورد هر شرکت، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکت ها، در دسترس باشد.
با توجه خصوصیات جامعه آماری و محدودیت های موجود در جمع آوری داده ها تعداد جامعه برابر با تعداد شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار است که شرایط فوق را دارا باشند. بنابراین در نهایت 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 10 صنعت به عنوان نمونه انتخاب شده است.
1-10 روش تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش، ابتدا اطلاعات حاصل از صورت های مالی شرکت ها استخراج و در جدول های excel تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با استفاده از رایانه و از طریق نرم افزارهای آماری Spss و از دو روش آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در روش آمار توصیفی، با استفاده از شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و ترسیم نمودار، متغیر های تحقیق توصیف گردید، در بخش روش های استنباطی به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده شده است.

1-11 تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها
کیفیت حسابرسی12
در گذشته تلاش های زیادی برای تعریف کیفیت حسابرسی شده است؛ هر چند هیچ کدام از آن ها مقبولیت عمومی پیدا نکرده اند. کیفیت حسابرسی به طور خاص یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است. برخی از این تعریف ها در زیر بیان شده است؛
دی انجلو (1981) دیویدسون13 و نئو14 (1993) در تعریفی، کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و بر طرف نمودن تحریف های با اهمیت و دستکاری های انجام شده در سود گزارش شده عنوان می نمایند. بنابراین توانایی حسابرس موضوعی مهم در کیفیت حسابرسی است که از دیدگاه های مختلفی تفسیر شده و به طور گسترده ای با عوامل داخلی و خارجی، خصوصیات حسابرسان (همانند تجربه، شایستگی، رعایت اخلاق) و… مستقل بودن حسابرسان (استقلال از کارفرما، رقابت در بازار) و… و محیط قانون گذاری (تعویض اجباری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی) و… در ارتباط است (اسدی، 1391).
در پژوهش حاضر معیار کیفیت به صورت صفر و یک در نظر گرفته شده است بدین معنی که سازمان حسابرسی به عنوان یک موسسه حسابرسی با کیفیت بالا یک، و سایر موسسات حسابرسی صفر در نظر گرفته شده است.

دوره تصدی15
دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا می باشد. یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است. در این پژوهش دوره تصدی مدت زمانی در نظر گرفته شده است که صاحبکار، موسسه حسابرسی خود را تغییر نداده است و از یک موسسه حسابرسی مشخص برای حسابرسی مشخص صورت های مالی خود استفاده نموده است.
تخصص حسابرس16
تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک به صاحبکاران در جهت خلق ارزش افزوده، همچنین فراهم نمودن دیدگاه ها و یا راه کار های تازه برای برخی از موضوعاتی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه اند، می شود(آقایی و ناظمی اردکانی، 1391).
در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تخصص حسابرس از رویکرد سهم بازار استفاده شده است به عبارت دیگر تخصص حسابرس برابر با حاصل تقسیم، جمع دارایی های شرکت های حسابرسی شده در یک صنعت خاص توسط یک موسسه حسابرسی بر جمع دارایی های کل شرکت های موجود در آن صنعت است.
هزینه سرمایه17
مورن18 و پولسن19 هزینه ی سرمایه را به عنوان نرخ بازده مورد نیاز تعریف کرده اند که از لحاظ مالی، سرمایه گذاری را توجیه می کند . بنابر این هزینه ی سرمایه را می توان بازده مورد انتظار نیز نامید. در واقع هزینه سرمایه، هزینه ی فرصتی را بیان می کند که سرمایه گذار بابت سرمایه گذاری در یک شرکت یا پروژه متحمل می شود (گیلس20 و باتر ورث 2003).
در این پژوهش هزینه سرمایه براي یک سرمایه گذاري خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاري دیگر با ریسک مشابه است. نرخ کاهش که براي تبدیل جریان هاي نقدي آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آن ها در کل سرمایه گذاري یا میانگین وزنی هزینه سرمایه (WACC) باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند (D=E+V) هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام محاسبه می شود.
حال هزینه موزون سرمایه به صورت زیر محاسبه می شود:
WACC= (E/(E+D))KE+(D/(E+D))KD
هزینه حقوق صاحبان سهام21
هزینه سهام نرخ بازده مورد انتظار سهام داران عادي شرکت است.
برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه دیدگاه شامل گوردن و اوهانلون ، استیل22 و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای23 استفاده می شود. که در این پژوهش هزینه حقوق صاحبان سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) محاسبه می شود.
هزینه بدهی24
هزینه بدهی به صورت نسبت مبلغ هزینه بهره پرداختی تقسیم بر مبلغ اقساط پرداختی درطی سال محاسبه می شود (احمد پور،1389).

فصل دوم:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه
بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار، اطلاعات لازم را برای خریداران و فروشندگان اوراق بهادار ارئه می نماید. سرمایه گذارن می توانند در هر زمان پول خود را به اوراق بهادار و یا بر عکس تبدیل نمایند. از طرف دیگر سازمان بورس، تحت شرایطی موجب تامین منابع مالی شرکت های پذیرفته شده از طریق فروش سهام آن ها در بازار سرمایه خواهد شد (دستگیر و خدابنده، 1382).
نظر به اینکه بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان سازمانی در جهت هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری های مولد و مفید در جامعه مطرح می باشد، مطالعه پیرامون موضوع های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سرمایه گذاران، هنگام سرمایه گذاری در سهام عادی بررسی های وسیعی انجام می دهند؛ به عبارت دیگر، آن ها عوامل زیادی را در هنگام سرمایه گذاری مد نظر قرار می دهند؛ زیرا نقد ترین دارایی خود را به سهام عادی تبدیل می کنند. اگر سرمایه گذاران بدون توجه به بخشی از عوامل، اقدام به سرمایه گذاری نمایند، نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری عاید آن ها نخواهد شد. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آن ها کارایی دارد، به بررسی های وسیع در مورد اوراق بهادار احتیاج نیست؛ بازده سرمایه گذاری در سهام یا هزینه سرمایه به نحو مطلوبی قابل ارزیابی می باشد (جهانخانی و مرادی،1375).
بدون شک رقم پاياني صورت سود و زيان يکي از اقلامي است که مورد توجه و علاقه اغلب استفاده کنندگان از صورت های مالی است. از يک سو روش هاي رسیدن به این رقم، متاثر از روش هاي برآوردي و قضاوت هاي شخصي مديريت شرکت است و از سوي ديگر، معيار قراردادن سود به عنوان مبنايي براي اعطاي پاداش به مديريت در برخی شرکت ها موجب شده است که پديده مديريت سود به عنوان راهي براي دستيابي به منافع شخصي مديريت مد نظر قرار گيرد. وقوع رويدادهايي مثل مديريت سود، ذي نفعان را بر آن مي دارد تا به دنبال تعيين صحت رقم سود ارائه شده توسط مديريت باشند. از اين رو براي اعتبار بخشي اين رقم، نياز است که شخصی از بیرون واحد تجاري اعتبار گزارش هاي مالي و بالتبع آن سود واحد تجاری را مورد تایید قرار دهد.
پر واضح است که حسابرسان به بهترين نحو مي توانند اين نقش را در قالب نظارت بر رابطه ميان مالک-مدير اجرا کنند. وقوع رويدادهايي مثل سقوط انرون و نقش حسابرسان این شرکت در چنین فاجعه ای، ذی نفعان شرکت را بر آن داشته است تا حسابرسان موردنظر خود را نيز به نوعي آزمون کنند و حسابرسانی را براي رسيدگي به گزارش هاي مالي واحدهاي تجاري خود انتخاب نمايند که از کيفيت بالاتری برخوردار باشند (کارنیگ و ناپیر25، 2009).
تحقیقات گذشته (مایرز26 و همکاران، 2003؛ نمازی و همکاران، 1390؛ چن27 و همکاران،2005) نشان مي دهند که کيفيت حسابرسي بالاتر سبب مي شود که انجام عمل مديريت سود توسط مديران شرکت ها به طور چشم گيري کاهش يابد. در اين ميان توجه به وجود معيارهاي مختلف برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی تاثیر قابل ملاحظه اي را بر نتايج حاصله خواهد داشت. در پژوهش حاضر براي اندازه گيري معیار تخصص حسابرس در صنعت از رویکرد سهم بازار استفاده شده است. که اين پژوهش را از موارد مشابه گذشته متمايز مي نمايد. اين پژوهش بررسی می کند که آیا کیفیت حسابرسی، دوره تصدی و تخصص حسابرس بر هزینه سرمایه تاثیر دارد یا خیر؟
2-2 هزینه سرمایه
هزینه ی سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به منظور جلب رضایت سرمایه گذاران خود به آن دست یابد. به عبارت دیگر، می توان گفت: هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. هر یک از گروه های سرمایه گذار مثلاً صاحبان اوراق قرضه، دارندگان سهام ممتاز و سهام عادی خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد اجاره های سرمایه ای و به کارگیری در اندازه گیری شاخص های عملکرد و اصولا استفاده از آن در تنزیل جریان های نقدی آتی برای تعیین ارزش، همه از مواردی هستند که می تواند در توصیف اهمیت هزینه ی سرمایه برای پذیرش پروژه، اگر ارزش فعلی آن مثبت باشد پروژه پذیرفته، و در صورتی که ارزش فعلی آن منفی باشد، رد می شود. بنابراین حداقل نرخ بازده مورد انتظار برای هر پروژه، هزینه ی سرمایه آن نامیده می شود. به کارگیری هزینه ی سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری، استفاده از آن به عنوان مبنایی برای ایجاد ساختار بهینه ی سرمایه و یا حرکت به سمت آن، استفاده از آن در بیان شود (عثمانی، 1381).
با توجه به اینکه هر شرکت انتفاعی دارای ریسک و بازده خاص خود می باشد. هرگونه از سرمایه گذاری در شرکت (صاحبان اوراق قرضه، صاحبان سهام ممتاز، صاحبان سهام عادی) حداقل یک مقدار بازده می خواهند تا ریسک محتمل شده برای سرمایه گذاری در شرکت را بپوشانند. بنابراین حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید در جهت برآورد نرخ کلی بازده مورد تقاضای سرمایه گذاران بدست آورد هزینه سرمایه می باشد. اگر نرخ بازده شرکت بالاتر از هزینه سرمایه باشد و این هزینه سرمایه باعث اضافه شدن بیش از حد ریسک نگردد، ثروت سهامداران عادی افزایش خواهد یافت؛ یعنی وقتی که بازده شرکت بالاتر از هزینه سرمایه باشد، صاحبان اوراق قرضه و صاحبان سهام ممتاز نرخ بازده ثابت خود را می گیرند و مابقی بازده اضافه برای سهامداران عادی می ماند و آن موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران می شود (همان منبع).
به دلیل محدودیت منابع مالی، تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها از اهمیت خاصی بر خوردار است. بودجه بندی سرمایه ای زمانی اتفاق می افتد که در یک دوره ی زمانی معین سقف بودجه ای و یا محدودیت وجوه نقد برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد. رابطه بین نرخ بازده داخلی و هزینه ی سرمایه می تواند در بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار گیرد (نصیر پور، 1379).
تعیین و ایجاد ساختار بهینه ی سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه ی سرمایه، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گرد آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحد های اقتصادی باید ترکیبی از منابع تأمین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه ی سرمایه را در بر داشته باشد (عثمانی، 1381).
در تحقیقی که هایل28 و لوز29 تحت عنوان تفاوت های بین المللی در هزینه ی سهام عادی انجام داده اند، تفاوت های بین المللی در هزینه ی سهام عادی شرکت ها در میان چهل کشور مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله 35122 شرکت را در طی دوره ی 1992 تا 2001 مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، تأثیر تعدادی از عوامل مرتبط با ریسک در سطح شرکت شامل اندازه ی شرکت، تغییر پذیری بازده سهام (بتا) و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر روی هزینه ی سرمایه بررسی شد. هم چنین تعدادی از فاکتوره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، صورت های مالی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تامین مالی، حسابداران، ساختار سرمایه، ارزش بازار