پایان نامه رایگان درمورد هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه می دهند و همچنین با توجه به اعتمادی که استفاده کنندگان به این موسسات دارند میتواند باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت ها شود.

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1 مقدمه
به طور کلی هر تحقیق در ابتدا در پی طرح شدن مشکل یا مساله ای مطرح می شود. پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز، ساماندهی و در نهایت تجزیه و تحلیل آنها، به سوالات، اهداف و فرضیه های تحقیق پاسخ می دهد و فرضیه های مطرح شده را تایید یا رد می کند. در نتیجه فرایند جمع آوری اطلاعات و داده ها و همچنین تجزیه و تحلیل آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که نظریه ها در غالب آمار و ارقام علمی، تجلی می یابد و حاصل آن به صورت کمی جلوه گر شده و مدل نظری تحقیق، قابل سنجش و محاسبه می گردد (علوی، 1385).
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص کند که چه شیوه روشی می تواند او را هر چه دقیق تر، آسان تر و سریعتر در دست بابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته، کمک کند.
با توجه به اینکه هدف از انجام هر تحقیق کشف واقعیت است، این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربرط به ویژگی های اجزای موضوع تحقیق حاصل می گردد. هر پژوهشگر پس از تعیین موضوع باید به گزینش روش تحقیق بپردازد.
در این فصل به روش شناسی تحقیق، فرضیه ها تحقیق، متغیر های تحقیق، مدل، آزمون ها، روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، جامعه و نمونه آماری و آزمون آماری مورد نظر برای اثبات فرضیه ها پرداخته می شود.
3-2 روش تحقیق
تحقیقات بر اساس هدف تحقیق به چند دسته تقسیم می شوند. که هر کدام از آنها از روشهای متفاوتی برای نتیجه گیری استفاده می نماید. برخی از تحقیقات انجام شده به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه میان چند عامل یا متغیر انجام می شوند معمولا در این موارد از آزمون های آماری که به نوعی با مفهوم همبستگی ارتباط دارند (مانند روشهای رگرسیونی، روشهای تحلیل همبستگی و …) استفاده می شود. نکته قابل توجه در این نوع تحقیقات آن است که داده هایی که برای عوامل مختلف مورد استفاده قرار می گیرند باید به نوعی با یکدیگر ارتباط( ارتباط زمانی، مکانی،… ) داشته باشند.
در این تحقیق سعی شده تا یک شیوه صحیح علمی اجرا شده و با توجه به عنوان تحقیق که تعیین رابطه بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی بر هزینه های سرمایه درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است از دو روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای فرضیه یا پاسخ به سولات مربوط به وضعیت فعلی مورد مطالعه می باشد. یک مطالعه توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد، سازمان ها، رویدادها و رویه ها می گردد.
3-3 فرضیه های تحقیق
الف) کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ب) تخصص حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ج) دوره تصدی حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
3-4 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: شامل ارزیابی تغیرات ایجاد شده به وسیله انجام حسابرسی با کیفیت توسط موسسات حسابرسی بزرگ بر هزینه سرمایه در شرکت های موجود در بورس است.
قلمرو زمانی: شامل دوره 5 ساله از سال 1386 لغایت 1390 است.
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات
پژوهشگر باید با ابزارهایی، داده های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمع آوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات به آزمون فرضیات بپردازد. برای جمع آوری داده ها ابزار های گوناگونی نیاز است. نوع این ابزار ها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است.
در این پژوهش جمع آوری اطلاعات از طریق سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اطلاعات کتابخانه ای موجود در این سایت نظیر صورت های مالی، یاداشت های توضیحی همراه صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل و همچنین نرم افزار های اطلاعاتی بورس نظیر ره آورد نوین استفاده شده است.
در این پژوهش از اطلاعات اولیه (صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) گرفته شده است.
برای انجام این کار نخست ترازنامه همه شرکت ها را از سال 1386 تا 1390 مورد ارزیابی قرار گرفته و متغیر های مورد نیاز را از نرم افزار ره آورد نوین، استخراج و سپس در نرم افزار اکسل و Spss متغیر های مستقل و وابسته محاسبه شدند.
3-6 روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل دیدگاه گروه های مختلف، محقق همواره با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه ی آماری یا جمعیت اصلی سروکار دارد. پژوهشگر به وسیله ی داده ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه می پردازد.
در واقع هدف محقق از دیدگاه ها، تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات خود در نمونه انتخابی به جمعیت اصلی می باشد.
تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش (آمار توصیفی و آمار استنباطی) صورت گرفته است:
الف) آمار توصیفی: شامل ارائه جداول فراوانی، درصد فراوانی، نمودار های ستونی119، دایره ای120 می باشد.
ب) آمار استنباطی: در این پژوهش برای تحلیل پرسش های تحقیق از آزمون فرض های آماری شامل آزمون نسبت121 استفاده شده است.
برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از ضریب همبستگی آنالیز یک سویه استفاده شده است. این ضریب همبستگی که آنرا با R نشان می دهند، شاخص آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. این شاخص شدت و جهت (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را نشان می دهد و همیشه مقداری بین 1 تا 1- است. در حالتی که همبستگی خطی مورد بحث است چنانچه ضریب همبستگی برابر با صفر شد، یا اصلا بین دو متغیر همبستگی وجود ندارد یا اینکه همبستگی خطی وجود ندارد.
برای یک مجموعه n تایی از دوتایی های (Xn , Yn) و … و(X2 , Y2) و(X1 , Y1) فرمول محاسبه ضریب همبستگی به صورت زیر است:
R=(n∑_(i=1)^n▒〖X_i^2 y_i^2 i-〗(∑_(i=1)^n▒〖) (∑_(i=1)^n▒〖y_i^ )〗〗)/√([ n∑_(i=1)^n▒〖X_i^2-(∑_(i=1)^n▒〖X_i^ )^2 〗] [n∑_(i=1)^n▒y_i^2 (∑_(i=1)^n▒〖y_i^ )^2 〗]〗)

در این مطالعه برای تعیین میزان همبستگی بین متغیر وابسته با هرکدام از متغیر های مستقل(کیفیت حسابرسی، تخصص و دوره تصدی) از شاخص ضریب همبستگی استفاده می شود.
3-7 جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به علت گستردگي حجم جامعه آماري و وجود برخي نا هماهنگي ها ميان اعضاي جامعه، با استفاده از روش حذفی و در نظرگرفتن شرایط زير انتخاب نمونه آماري صورت گرفته است.
1. به منظور همسانی تاریخ گزارشگری، حذف تأثیرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات، سال مالي شرکت منتهي به پايان اسفندماه هر سال باشد.
2. شرکت طي سال هاي 1386 تا 1390، تغيير سال مالي نداده باشد.
3. شرکت تا پايان سال مالي 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد.
4. معاملات سهام شرکت به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتي طولانی در مورد سهام ياد شده اتفاق نيفتاده باشد.
5. با عنایت به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورتهای مالی شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گري مالي نسبت به شرکت های تولیدی،جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانک و مؤسسات تأمین مالی نباشد.
6. به دلیل لزوم محاسبه متغیر های تحقیق و انجام آزمون فرضیات در مورد هر شرکت، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکت ها، در دسترس باشد (وفایی پور، 1390).
3-8 نمونه آماری
با توجه خصوصیات جامعه آماری و محدودیت های موجود در جمع آوریی داده ها تعداد جامعه برابر با تعداد شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار است که شرایط فوق را دارا باشند. بنابراین در نهایت 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 10 صنعت به عنوان نمونه انتخاب شده است.

3-9 تعریف عملیاتی متغیر ها
3-9-1 متغیر های مستقل
3-9-1-1 کیفیت حسابرسی
در گذشته تلاش های زیادی برای تعریف کیفیت حسابرسی شده است؛ هر چند هیچ کدام از آن ها مقبولیت عمومی پیدا نکرده اند. کیفیت حسابرسی به طور خاص یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است. برخی از این تعریف ها در زیر بیان شده است؛
دی انجلو (1981) دیویدسون و نئو (1993) در تعریفی، کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و بر طرف نمودن تحریف های با اهمیت و دستکاری های انجام شده در سود گزارش شده عنوان می نمایند. بنابراین توانایی حسابرس موضوعی مهم در کیفیت حسابرسی است که از دیدگاه های مختلفی تفسیر شده و به طور گسترده ای با عوامل داخلی و خارجی، خصوصیات حسابرسان (همانند تجربه، شایستگی، رعایت اخلاق و…) مستقل بودن حسابرسان (استقلال از کارفرما، رقابت در بازار و…) و محیط قانون گذاری (تعویض اجباری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی) و… در ارتباط است (اسدی، 1391).
در پژوهش حاضر معیار کیفیت به صورت صفر و یک در نظر گرفته شده است بدین معنی که سازمان حسابرسی به عنوان یک موسسه حسابرسی با کیفیت بالا یک، و سایر موسسات حسابرسی صفر در نظر گرفته شده است.
3-9-1-2 تخصص حسابرسی
تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک به صاحبکاران در جهت خلق ارزش افزوده، همچنین فراهم نمودن دیدگاه ها و یا راه کار های تازه برای برخی از موضوعاتی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه اند، می شود(آقایی و ناظمی اردکانی، 1391).
در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تخصص حسابرس از رویکرد سهم بازار استفاده شده است به عبارت دیگر تخصص حسابرس برابر با حاصل تقسیم، جمع دارایی های شرکت های حسابرسی شده در یک صنعت خاص توسط یک موسسه حسابرسی بر جمع دارایی های کل شرکت های موجود در آن صنعت است.
3-9-1-3 دوره تصدی حسابرسی
دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا می باشد. یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است.
در این پژوهش دوره تصدی مدت زمانی در نظر گرفته شده است که صاحبکار، موسسه حسابرسی خود را تغییر نداده است و از یک موسسه حسابرسی برای حسابرسی مشخص صورت های مالی خود استفاده نموده است.
3-9-2 متغیر وابسته
هزینه سرمایه:
مورن و پولسن هزینه ی سرمایه را به عنوان نرخ بازده مورد نیاز تعریف کرده اند که از لحاظ مالی، سرمایه گذاری را توجیه می کند. بنابر این هزینه ی سرمایه را می توان بازده مورد انتظار نیز نامید. در واقع هزینه سرمایه، هزینه ی فرصتی را بیان می کند که سرمایه گذار بابت سرمایه گذاری در یک شرکت یا پروژه متحمل می شود (گیلس و باتر ورث 2003). در این پژوهش هزینه سرمایه براي یک سرمایه گذاري خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاري دیگر با ریسک مشابه است. نرخ کاهش که براي تبدیل جریان هاي نقدي آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آن ها در کل سرمایه گذاري یا میانگین وزنی هزینه سرمایه (WACC) باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام محاسبه می شود.
WACC = (KD× D/(E+D)) + (KE× E/(E+D))
كه در اينجا:
KD = هزينه مورد انتظار بدهي دراز مدت
و KE = هزينه مورد انتظار سهام عادي
و E= حقوق صاحبان سهام شرکت
وD= بیانگر میزان بدهی شرکت می باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد دارایی ها، هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، قیمت گذاری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد صورت های مالی، تحلیل داده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران