پایان نامه رایگان درمورد نیروهای مسلح، قوانین داخلی، قوانین داخل، دولت متخاصم

دانلود پایان نامه ارشد

مبادله شوند و مامورين بهداري يا مذهبي و لوازم بهداري به مقصد آن ناحيه عبور داده شوند.
ماده – 16 دول متخاصم بايد در اسرع وقت ممكنه عوامل تشخيص هويت زخمداران و بيماران و مردگان طرف متخاصم را كه به دستشان افتاده اند ثبت نمايند. اطلاعات مزبور بايد حاوي مطالب زير باشد :
الف – تعيين دولت متبوع آنان
ب – صنف نظامي يا شماره
ج – نام خانوادگي
د – نام يا نامهاي كوچك
ه – تاريخ تولد
و – هر گونه اطلاعات ديگري كه در كارت يا پلاك هويت مندرج باشد
ز – تاريخ و محل دستگيري يا وفات
ح – اطلاعات مربوط به جراحات و بيماري يا علت فوت اطلاعات فوق بايد در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده 122 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي ابلاغ شود و دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامي يا به توسط آژانس اسيران جنگي براي دولت متبوعه اشخاص مذكور ارسال خواهد داشت. دولتهاي متخاصم اسناد فوت يا صورتهاي متوفيات را كه رسما گواهي شده باشد تنظيم و از مجراي مذكور در بند بالا براي يكديگر ارسال خواهند داشت همچنين نصف پلاك دو برگه هويت و وصيتنامه يا هر سند ديگري كه براي خانواده متوفي اهميت داشته باشد و وجوه نقدي و به طور كلي تمام اشيايي را كه به خودي خود يا به اعتبار علائق محبت قيمتي باشد و روي اجساد مردگان يافت شود جمع آوري و از طريق همان دفتر براي يكديگر ارسال خواهند داشت. اين اشيا و همچنين اشيا مجهول المالك در بسته هاي ممهور به انضمام اظهارنامه كه حاوي كليه توضيحات لازم جهت تشخيص هويت مالك متوفاي آنها باشد ارسال خواهد گرديد. صورت كامل محتويات هر بسته بايد به آن بسته ضميمه شود.
ماده – 17 دولتهاي متخاصم مراقبت خواهند كرد كه تدفين يا سوزاندن اموات تا اكثر حدي كه اوضاع اجازه ميدهد انفرادا صورت يابد و قبلا جنازه ها مورد معاينه دقيق و در صورت امكان معاينه طبي قرار گيرند كه
از وقوع فوت اطمينان حاصل و هويت آنها معلوم شود و به توان گزارش آنان را داد نصف پلاك دو برگه هويت و يا عين پلاك) در صورتي كه پلاك ساده باشد (روي جنازه باقي خواهد ماند اجساد را نميتوان سوزاند مگر به علت ضرورت بهداشت و يا به عللي كه ناشي از قوانين مذهبي متوفي باشد در صورتي كه جسدي سوزانده شود مراتب بايد با ذكر جزئيات و تعيين علت آن روي سند فوت يا صورت مصدق متوفيات ذكر گردد به علاوه دولتهاي متخاصم مراقبت خواهند كرد كه مردگان با احترام و در صورت امكان بر طبق اصول مذهبي خود دفن گردند و قبر آنها محترم شمرده شود و حتيالامكان افراد هر مليت پهلوي هم دفن و قبرستان به طرز شايسته نگاهداري شود و قبرها علامت متمايزي داشته باشند تا بتوان هر قبري را پيدا كرد دولتهاي متخاصم براي اين منظور در بدو شروع مخاصمات رسما يك اداره قبور تشكيل خواهند داد كه عندالاقتضا قبرها را بشكافد و هويت اجساد را اعم از هر جايي كه دفن شده باشند معلوم كند و احيانا آنها را به كشور اصلي خودشان انتقال دهد اين مقررات درباره خاكستر اجساد نيز معتبر است و اداره قبور بايد خاكسترها را نگاهداري كند تا زماني كه كشور اصلي اطلاع دهد چه اقدامي مايل است درباره آنها به عمل آيد همين كه اوضاع اجازه دهد و منتهي تا هنگام ختم مخاصمات ادارات قبور به وسيله دفتر اطلاعات مذكور در بند دوم ماده 16 صورتهاي متضمن محل تحقيقي و مشخصات قبور را با ذكر اطلاعات مربوط به مردگاني كه در آنجا دفن شدهاند با يكديگر مبادله خواهند كرد.
ماده – 18 فرمانده نظامي مي تواند از همت خيرخواهانه اهالي محل استمداد نمايد كه زخمداران و بيماران را جمع آوري و تحت نظارت وي داوطلبانه پرستاري كنند و بايد به كساني كه به اين استمداد پاسخ دهند حمايت و تسهيلات لازم اعطا نمايد طرف متخاصم نيز در صورتي كه آن ناحيه را تصرف كند يا بازپس گيرد همان حمايت و تسهيلات را درباره اشخاص مذكور مرعي خواهد داشت فرمانده نظامي بايد به اهالي و جمعيت هاي امداد ولو در نواحي اشغال شده اجازه دهد زخمداران و بيماران را از هر مليتي كه باشند ارتجالا جمع آوري و پرستاري نمايند اهالي كشوري بايد زخمداران و بيماران و بيماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصا هيچ گونه عمل خشونتآميز بر عليه آنها مرتكب نشوند هرگز هيچ كس نبايد به علت پرستاري از زخمداران و بيماران مورد مزاحمت قرار گيرد يا محكوم شود مقررات اين ماده دولت اشغالكننده را از تكاليفي كه در زمينه بهداري و اخلاقي درباره زخمداران و بيماران را بر عهده دارد معاف نمي سازد.

3-1-2- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در درياها.
قرارداد دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا در مورخه ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ با حضور نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو تشکیل شده بود به منظور تجدید نظر در دهمین قرارداد لاهه مربوط به مصوبه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ۱۹۰۶ ژنو راجع به جنگ دریایی اتفاق نظر یافته و قرارداد نهایی آن به امضا رسید. این کنوانسیون دارای ۸ فصل و ۶۳ ماده است.
فصل اول مقررات عمومی مشتمل بر ۱۱ ماده از ماده ۱ الی ۱۱
فصل دوم در باب زخمداران و بیماران و غریقان مشتمل بر ۱۰ ماده از ماده ۱۲ الی ۲۱
فصل سوم در باب ناوهای بیماربر مشتمل بر ۱۴ ماده از ماده ۲۲ الی ۳۵
فصل چهارم درباب کارکنان مشتمل بر ۲ ماده از ماده ۳۶ الی ۳۷
فصل پنجم در باب محمولات بهداری مشتمل بر ۳ ماده از ماده ۳۸ الی ۴۰
فصل ششم در نصب علامت مشخصه مشتمل بر ۵ ماده از ماده ۴۱ الی ۴۵
فصل هفتم در باب اجرای قرارداد مشتمل بر ۵ماده ازماده ۴۶ الی۴۹
فصل هشتم در باب منع سوء استفاده و تخلف مشتمل بر ۴ ماده از ماده ۵۰ الی ۵۳
همچنین این کنوانسیون دارای یک خاتمه است که تحت عنوان مقررات نهایی مشتمل بر ۹ ماده از ۵۴ الی ۶۳ می باشد که مطالبی پیرامون فسخ، الحاق، تصویب و زبان قرارداد را شامل می‌شود. ایران و حدود ۱۴۰کشور دیگر به این کنوانسیون ملحق شده اند قرارداد با دو متن فرانسه و انگلیسی تحریر که بعداً ترجمه رسمی آن به زبانهای روسی و اسپانیولی به شورای متحد سوئیس سپرده شد.
بموجب تعریفی که کنوانسیون از زخمداران وبیماران و غریقان نیروی های مسلح بعمل آورده افرادی مشمول مقررات این کنوانسیون می شوند که تحت یکی از عناوین مذکور درماده ۱۳ کنوانسیون قرار گیرند.
۱- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین قوای چریکی و دسته‌های داوطلب که جز نیروهای مسلح باشند.
۲- اعضای چریکی و دسته‌های مقاومت یک کشور چه داخل یا خارج مملکت حتی اشتغال شده، مشروط به اینکه این نیروها مشمول یکی از بندهای زیر باشند
الف:در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع با شرایط فوق باشد.
ب: دارای علامت مشخص باشد.
ج: علناً حمل سلاح نمایند.
د:در عملیات خود طبق قوانین و رسوم جنگ عمل نمایند.
۳- اعضای نیرو‌های مسلح خود را وابسته بدولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دستگیر کننده شناخته شده باشد.
۴- اشخاصی که همراه نیرو‌های مسلح باشند، بی‌آنکه جز وآنان باشند مانند خبرنگاران.
۵- اعضا و فرماندهان و خدمه کشتی‌های تجاری مشروط بر عدم معامله معتبر طبق سایر قوانین.
۶- نفوس اراضی اشغال شده که ارتجالاً پس از حمله دست به اسلحه برده، مشروط به رعایت مقررات جنگی و حمل اسلحه به طور علنی، طبق ماده ۱۲ کنوانسیون فوق مشتمل بر انواعی است، اعم از آنکه سقوط از هواپیما در دریا باشد یا فرود اجباری یا غرق کشتی توسط کشتی دیگر و تمام کسانی که مشمول مقررات کنوانسیون بر اساس ماده ۱۳ میشوند، پس از آنکه مجروح یا غرق شوند باید در همه حال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد باید بدون هر گونه تبعیض ناشی از رنگ جنس و نژاد، عقاید سیاسی، مذهب و ملیت با آنان محترمانه برخورد نموده و از آنها پرستاری نماید.
هرگونه دست درازی به حیات و شخص آنان از جمله قتل متحضران، قتل‌عام، شکنجه، انجام آزمایشهای بیولوژی و رها نمودن آنان بدون کمک پزشکی و پرستاری باسبق تصمیم و نیز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض و بیماریها اکیدا ممنوع شده است.همچنین توصیه شده است با زنان با کلیه احترامات خاص که لازم جنسیت آنان است رفتار شود ،تقویم نوبت معالجه فقط بعلل فوریت طبی مجاز دانسته شده است.
در ماده ۱۹ کنوانسیون به دول متخاصم تکلیف کرده است که پس از دستگیری افراد زخمدار، بیمار و غرق مردگان بایستی اطلاعات پرسنلی آنها شامل نام و نام خانودگی، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاریخ تولد، تاریخ و محل دستگیری، اطلاعات جراحت و فوت را دقیقا ثبت وبه دفتر اطلاعات ماده ۱۲۲ قرارداد سوم ارسال دارند.همچنین دولتها را مکلف کرده که نصف پلاک مردگان و کلیه و وسائل و اموال مردگان را برای دفتر مذکور ارسال دارند. این اموال واثاثیه و وجوه برای خانواده متوفیان ارسال می‌گردد.
طبق ماده ۱۴ کنوانسیون به کشتی‌های جنگی دول متخاصم اجازه داده شده است که نسبت به دستگیری افراد زخمی بیمار و غریق موجود در کشتی‌های بیمار بر و کشتی‌های تجاری سایر ملل اقدام نمایند، مشروط بر آنکه امکانات کافی برای معالجه آنان در کشتی جنگی وجود داشته باشد. و بر اساس ماده ۱۵ قرارداد مربوط اعلام داشته که چنانچه زخمداران، بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی و یا ناو هوایی کشور بی طرف پذیرفته شوند، باید ترتیبی داده شود که این اشخاص، دیگر امکان شرکت در عملیات جنگی را نداشته باشند و بر طبق ماده ۱۶ کنوانسیون صراحتا اعلام میدارد که بیماران غریقان و مجروحان، پس از دستگیری اسیر جنگی تلقی و مشمول قرارداد سوم ژنو محسوب میشوند و دولت دستگیر کننده میتواند، آنان را به هر کجا که تمایل دارد اعزام ، نگهداری یا مسترد کند اما این افراد پس از استرداد حق شرکت در عملیات جنگی را بطور مجدد ندارد.
نیز طبق ماده ۱۷ همین کنوانسیون زخمدران و بیمارانی که در یک کشور بیطرف نگهداری میشوند طوری نزد دولت بیطرف نگهداری میشوند که امکان شرکت مجدد در عملیات جنگی را نداشته و هزینه درمان و نگهداری آنان با دولت متبوع آنها می‌باشد، این کنوانسیون تدابیری را برای جمع آوری مجروحان پس از هر مسافرت دریایی و پرستاری آنان بیان نموده این امر در ماده ۱۸ کنوانسیون تشریح شده است.
در ماده ۲۰ کنوانسیون نحوه انداختن اجساد مردگان نیروهای دریایی ، زخمداران و بیمارانی را که در دریا و در کشتی می‌میرند، ذکر شده و جهت اطمینان از فوت و هویت اموات بایستی گزارشی تهیه تنظیم و نصف پلاک روی جسد و نصف دیگر ضمیمه گزارش گردد. در ماده ۲۱ به سایر کشتی های تجاری، تفریحی و غیره کشورهای بیطرف اجازه داده است که زخمدان بیماران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و پس از پذیرش زخمداران یا مردگان مورد حمایت این کنوانسیون قرار می‌گیرند و لذا نمی توان آنها را بعلت حمل این افراد دستگیر کرد، ولی می‌توان بعلت نقض بی‌طرفی که احتمالا انجام می دهند آنان را بازداشت کرد.
بر اساس مقررات مواد ۱ تا ۱۱ این کنوانسیون دول متعاهد کنوانسیون تقبل نموده اند که قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را به رعایت آن نیز وادار،نمایند همچنین دولتها در مواد ۴۵ و ۴۶ کننوانسون مکلف شده اند که چنانچه قوانین داخلی آنها نارسا باشد برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده از مقررات کنوانسیون قوانین لازم را تصویب نموده و در حالت جنگ موجبات اجرای این قرارداد بین‌المللی را توسط فرماندهان خود فراهم سازند: نیز موجب ماده ۴۸ کنوانسیون دول متعاهد تعهد کرده اند مقررات این کنوانسیون در زمان جنگ وصلح تدریس و اشاعه نمایند، و نیز ترجمه قرارداد را به شورای متحد سویس و در زمان جنگ بوسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ نمایند. بر اساس ماده۲ کنوانسیون علاوه بر مقرراتی که در زمان صلح باید اجرا شود این کنوانسیون در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول متعاهد باشد اجرا می‌شود و در خاک ممالک اشغالی هم قابل اجرا است، هرگاه یکی از دول متخاصم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد دولت متخاصم، حل اختلاف، حقوق بشر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، پناهندگان، حقوق بشر دوستانه، حقوق بین الملل