پایان نامه رایگان درمورد نهج البلاغه، صفات خداوند، فلسفه علم، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

حق، مشغول بودن به غير اهم و درگيري ها و حرص و آز و غرور و تکبر و خستگي و خشونت و ريا و حسد و غفلت و منت و ترس و يأس.
* در مناجاتهاي شاعران به صورت جسته و گريخته به اين موانع اشاراتي شده و بيشتر به صورت کلي از بسياري جرم و گناه خويش سخن به ميان آوردهاند و به رحمت و مغفرت پروردگار اميد دارند. هر چند در آثار شاعران به صورت مفصل در موردسلوک وهدف و مراحل و موانع آن بحث شده است، که به صورت مختصر به آن اشاره اي گرديد. امادر مناجاتهايشان به صورت کامل به آن هانپرداختهاند. چون اين تحقيق مقايسه اي بين ادعيه و مناجاتهاي شاعران است، مي توان نتيجه گيري کرد که ادعيهي شيعه از جامعيت و نظم و انسجام بيشتري نسبت به مناجاتهاي شاعران برخوردارند.

منابع
فهرست کتب
1. قرآن کريم.
2. مفاتيح الجنان
3. نهج البلاغه
4. صحيفه سجاديه
5. ابراهيم فر، علي اصغر، بررسي نظام تربيتي صحيفه سجاديه، (براي) مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، قم، صدا و سيماري جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، دفتر عقل، 1385.
6. ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق ،معاني الاخبار(به تصحيح علي اکبر غفاري)،قم،نشر دار الکتب اسلامي،1372.
7. احمدي بيرجندي، احمد ، مناجات و دعا در شعر فارسي ، مشهد، آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي،1371.
8. اسدي گرمارودي، اسدالله ، راز و رمز نيايش، نشر سبحان، چاپ دوم، زمستان 74.
9. اسفندياري، محمد؛ باقريان موحد، رضا و بابايي ، رضا، نمازيه هاي ماندگار، گزيده اي از مقالات دانشوران در آداب باطني نماز، تهران، موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا، 1387.
10. اسماعيل صائني، محمد ، شرح دعاي کميل،زنجان، نيکان کتاب، 1389.
11. اصفهاني، راغب ،ابولقاسم حسين بن محمدبن فضل،المفردات في غريب القرآن،(ترجمه و تحقيق: دکتر سيد غلامرضا خسروي حسيني)،تهران،انتشارات مرتضوي، چاپ دوم،1374، ج دوم.
12. اصفهاني، راغب ،ابولقاسم حسين بن محمدبن فضل،المفردات في غريب القرآن،(ترجمه و تحقيق: دکتر سيد غلامرضا خسروي حسيني)،تهران،انتشارات مرتضوي،چاپ دوم،1381، ج سوم.
13. افتخار، مهدي، اسماء الحسني: شرح دعاي جوشن کبير،2 جلد، قم،مطبوعات ديني، 1384.
14. امامت کاشاني، سيد عزيز اله ، معراج‌الذاکرين(مشتمل بر اصول عقايد حق و معارف الهيه)،کاشان،مجمع متوسلين به آل محمد(ص)،1375.
15. اوسترين ولفسن،هري، فلسفه علم کلام،( ترجمه احمد آرام)، انتشارات الهدي،1368.
16. باقر مجلسي، ملا محمد ،بحارالانوار، ج? ،انتشارات کتاب فروشي اسلاميه، 1355.
17. باقري فر، علي، نيايش ضرورت زندگي برگزيده مقالات همايش”نيايش، ضرورت زندگي” ،ويراستار رضا باقريان پور، تهران، موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا،1387.
18. باقريان موحد ،رضا، سفينه نيايش، برگزيده اي از نيايش هاي ادب فارسي (تحقيق و تدوين رضا باقريان موحد، احمد عزتي پرور زير نظر علي باقري فر) ،تهران، موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا 1387.
19. باقريان موحد، رضا، کتاب نيايش1، برگزيده اي از نيايش هاي ادبي و فرهنگها، (زير نظر علي باقري فر)،تهران، موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا،1387.
20. باقريان موحد، رضا، نيايش از نگاه انديشمندان، تهران، موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا، 1387.
21. بحر العلوم، سيد محمد مهدي،رساله سير و سلوک منسوب به بحر العلوم، مقدمه وشرح علامه سيد محمد حسين حسيني طهراني،تهران،چاپ دوم، انتشارات حکمت، پائيز 1370.
22. برومر،وينسنت، هنگام نيايش چه مي کنيم: در باب نيايش و سرشت ايمان، ترجمه اشکان بحراني؛ مسعود رهبري، مقدمه، ويرايش و تعليقات قاسم کاکاتي،تهران، انتشارات هرمس،1392.
23. بلخي، جلال الدين محمد ،مثنوي معنوي(براساس نسخه قونين) ،تصحيح و پيشگفتار عبدالکريم سروش، تهران،شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اول، 1375.
24. بهرام پور، ابوالفضل ،تفسير عرفاني مناجات تابئين ، سلسله درسهاي آموزش شرح مناجات خمس عشره،انتشارات هجرت، چاپ سوم،1381.
25. بياني، عليقلي، منطق عشق عرفاني، شرکت سهامي انتشار، چاپ سوم، پاييز 1370.
26. پاندر، کاترين، قدرت دعا: روش هاي ساده دعا کردن که مي توانند نتايج پويايي برايتان به بار آورند،جلد 1 و2، برگردان مينا اعظامي ،تهران، ميترا، صورتگر،1384، چاپ هفتم،1387.
27. پورسيد آقايي، مسعود ، دين و نظام سازي در نگاه استاد علي صفايي حائري، قم، ليله القدر،1389.
28. تحريري، محمد باقر، شرحي بر مناجات تابئين، انتشارات حر.
29. تشکر، احمد، استجابت دعا (شرايط و موانع)،قم ، موسسه بوستان کتاب، چاپ اول،1390.
30. تميمى آمدى، عبدالواحد ، غرر الحکم و درر الکلم (ترجمه هاشم رسولي)،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامي،1378.
31. تهراني، مجتبي ، درآمدي بر سير و سلوک،تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ دوم، 1376.
32. جوادي آملي، عبد الله ، تفسير تسنيم، جلد8 ،قم، مرکز نشر اسراء، 1385.
33. حر عاملي ،شيخ محمد بن حسين ،وسائل‌الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تصحيح شيخ عبد الرحيم رباني شيرازي، تهران ،انتشارات مکتب اسلامي، 1388.
34. حسيني تهراني،محمد حسين، رساله لب الالباب،در سير و سلوک اولي الالباب،ضميمه مصاحبات علامه سيد محمد حسين،به کوشش سيد هادي خسرو شاهي ، قم ،موسسه بوستان کتاب، 1389.
35. خداميان آراي، مهدي، با من تماس بگيريد، قم، انديشه سبز، چاپ سوم ،1390.
36. خزائلي، محمد، شرح گلستان، چاپخانه علمي، چاپ هشتم، 1368.
37. خزائلي، محمدعلي، شرح و تفسير دعاي ابوحمزه ثمالي(موضوعي، قرآني، روايي، اخلاقي، عرفاني، تربيتي)، در محضر استاد آيت الله حاج شيخ عباس ايزدي ، قم ، ابتکار دانش،1378.
38. داودي، حسين، نجواي قلم(درآمدي بر پيشينه مناجات منثور فارسي)،تهران،اميرکبير، 1380 ،چاپ اول1380.
39. رمضاني گيلاني، رضا ،درآمدي بر اسماء الهي از ديدگاه قرآن و عرفان،قم،نسيم حيات،1387.
40. زماني قمشه اي، علي،اسماء و صفات خداوند در قرآن ، قم، موسسه امام صادق(ع)، 1389
41. زماني، کريم، ميناگر عشق، شرح موضوعي مثنوي معنوي مولوي مولانا جلال الدين بلخي، تهران، نشر ني، 1383.
42. ستاري ، جلال، عشق صوفيانه، نشر مرکز چاپ اول، 1374.
43. سراج طوسي، ابو نصر ، اللمع في التصوف (تصحيح و تحشيه رينولد آلن نيکلسون، ترجمه مهدي مجتبي)تهران،انتشارات اساطير ،چاپ اول، 1382.
44. سروش، عبدالکريم، حديث بندگي و دلبردگي،تهران، طلوع آزادي، چاپ اول فروردين1375.
45. سروش، عبدالکريم، قمار عاشقانه شمس مولانا، تهران، موسسه فرهنگي صراط، 1379.
46. سعدي شيرازي، بوستان، تصحيح متن و شرح لغات حسين استاد ولي، تهران، انتشارات قدياني، چاپ اول 1369، چاپ ششم، 1371.
47. سمعاني، شهاب الدين احمد بن منصور، روح الارواح في شرح اسماء الملک الفتاح، شرح عرفاني بر اسماء الله به اهتمام و تصحيح نجيب مايل هروي ،تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1389.
48. سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدد ابن آدم، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه، با مقدمه و تصحيح و تحشيه محمد روشن، موسسه انتشارات نگاه، چاپ اول ، 1377.
49. سيد موسوي، سيدحسين، درآمدي بر عرفان عملي در اسلام، قم: دفتر نشر معارف 1387.
50. شريعتي، علي ،نيايش، [گردآورنده دفتر تدوين و تنظيم مجموعه آثار و معلم شهيد دکتر علي شريعتي]تهران، انتشارات الهام، ،چاپ اول1362 ،چاپ نهم،1378.
51. شهبازي، ايرج؛ شعباني، محسن، سفري بر آسمان کن( مجموعه کامل نيايش‌هاي مولانا در مثنوي معنوي)، (همراه با ترجمه انگليسي نيکلسون و نثر روان امروزي اشعار)،تهران، انتشارات بوستان،1391.
52. صفائي حائري، علي ،روش برداشت از قرآن،قم،انتشارات ليله القدر، 1385.
53. صفائي حائري ، علي، شرحي بر دعاهاي روزانه حضرت زهرا ، قم، انتشارات ليله القدر،1383.
54. صفائي حائري، علي ،انسان دو فصل، قم،انتشارات ليله القدر،1385.
55. صفائي حائري، علي، اخبات، قم، انتشارات ليله القدر، 1381.
56. صفائي حائري، علي، از سري روش ها: روش نقد جلد سوم،قم،انتشارات ليله القدر، 1386.
57. صفائي حائري، علي، از معرفت ديني تا حکومت ديني،قم، انتشارات ليله القدر، 1386.
58. صفائي حائري، علي، بهار رويش(مروري بر دعاهاي ورود و وداع ماه رمضان) ،قم، ليله القدر، 1391.
59. صفائي حائري، علي، تطهير با جاري قرآن،قم ،انتشارات ليله القدر، 1385.
60. صفائي حائري، علي، درس هايي از انقلاب،دفتر سوم: قيام،جلد 3 ،قم، ليله القدر، 1388.
61. صفائي حائري، علي، رشد،قم، انتشارات ليله القدر،1388.
62. صفائي حائري، علي، روزهاي فاطمه(عليها السلام) شرحي بر خطبه فدک حضرت زهرا(س) ،قم، ليله القدر، 1383.
63. صفائي حائري، علي، صراط، قم، انتشارات ليله القدر، 1385.
64. صفائي حائري، علي، فوز سالک، قم ،ليله القدر، 1389.
65. صفائي حائري، علي، نامه هاي بلوغ، قم، انتشارات ليله القدر، 1389.
66. صفائي حائري، علي، نظام اخلاقي اسلام، مروري بر دعاي مکارم الاخلاق، قم ، موسسه فرهنگي تحقيقاتي ليله القدر ، 1383.
67. صفائي حائري، علي، وارثان عاشورا ،قم ،انتشارات ليله القدر، 1386.
68. صفايي حائري ، علي، از سري روش ها: روش نقد جلد اول،قم،انتشارات ليله القدر، 1386.
69. صفايي حائري، علي، بشنو از ني: مروري بر دعاي ابو حمزه ثمالي، قم، انتشارات ليله القدر،1384.
70. طباطبايي، علي رضا، حضور و مراقبه: همراه با شرح مناجات العارفين، قم، مطبوعات ديني، 1385.
71. طباطبايي، محمد حسين ،رسائل توحيدي،(توحيد ذاتي-اسماء حسني-افعال الهي-وسايط فيض ميان خدا و عالم مادي)،(ترجمه و تحقيق علي شيرواني به کوشش سيد هادي خسروشاهي)،قم،موسسه بوستان کتب،چاپ سوم،1390.
72. طباطبايي،فاطمه، عرفان عرفه، مجموعه مقالات و سخنراني هاي همايش عرفان عاشورا با محوريت دعاي عرفه ، انجمن علمي عرفان اسلامي ايران، تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1391.
73. طبيبيان ،سيد حميد ، فرهنگ فارسي به عربي فرزان،تهران، نشر فرزان روز،1387.
74. عطار نيشابوري، فريد الدين ،منطق الطير(مقامات الطيور)، اهتمام سيد صادق گوهرين ، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اول،1342 ،چاپ هفتم، 1370.
75. عطار نيشابوري، فريد الدين، الهي نامه ،تصحيح و مقدمه علموت، انتشارات توس، خيابان دانشگاه، چاپ اول ،1359 ،چاپ دوم، 1368.
76. عطار نيشابوري، فريد الدين،مصيبت نامه، باهتمام و تصحيح نوراني وصال، تهران، زوار،1338.
77. عطار نيشابوري، فريدالدين، اسرارنامه، تصحيح دکتر سيد صادق گوهرين، تهران ، چاپ اول،1338، چاپ دوم،1391، چاپخانه گيلان.
78. علي پور ، منوچهر، مناجات عارفان، تهران، انتشارات تيرگان، 1386.
79. غزالي، ابي حامد محمد بن محمد ، منهاج العابدين الي جنه رب العالمين، (ترجمه عمر بن عبد الجبار سعدي ساوي )،مقدمه و تصحيح و تعليق از احمد شريعتي، تهران، انتشارات اميرکبير ،چاپ دوم ، 1380.
80. غفاري، ابراهيم، آيين نيايش، مشهد،آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي، 1378 ،چاپ اول1373.
81. لغت نامه دهخدا.
82. فرهنگ فارسي معين.
83. فلسفي، محمد تقي، شرح و تفسير دعاي مکارم الاخلاق،(3 جلد)،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامي عنوان روي جلد، 1387.
84. فنايي اشکوري، محمد، عنوان قراردادي: دعاي کميل.شرح،نيايش عارفان، شرح حکمت و معنويت شيعي در دعاي کميل،قم، شيعه شناسي،چاپ اول ،1386 .
85. قمي، صدوق ابي جعفر محمد بن علي حسين بن بابويه ،التوحيد،تصحيح سيد هاشم طهراني،تهران،انتشارات سراي ارديبهشت.
86. کارل،الکسيس، راه و رسم زندگي نيايش( ترجمه پرويز دبيري) چاپخانه فردوسي اصفهان، 1354.
87. كاشاني، عزالدين محمودبن علي، مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه در تصوف اسلامي (تصحيح و مقدمه و تعليقات جلال الدين همايي) تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد شخصیت حقوقی، معاملات تجارتی، انحلال شرکت، قانون مدنی Next Entries تحقیق درمورد قانون مدنی، فعالیت های اقتصادی، قانون اساسی، قراردادهای خصوصی